Otázky s vecným pojmom: Faktúra

počet otázok s vecným pojmom : 435Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia kolkov a DPH

ID2494 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Geodetická spoločnosť vypracuje pre klienta geometrický plán (GP) Geodetická spoločnosť pri spracovaní geometrického plánu obstará kolky. Kolky sú potrebné pre kataster ako poplatok na overenie GP katastrom. Po overení GP katastrom, klient predloží GP spolu napr. s kúpnou zmluvou na zápis do katastra. Myslíme si, že kolky môžeme považovať za obstarané v mene klienta, keďže je to poplatok za overenie GP katastrom a fakturujeme ho ako oslobodené plnenie bez DPH. Naša služba spočíva vo vypracovaní GP a tieto náklady fakturujeme s DPH. Je náš názor správny? Máme v kontrolnom výkaze vykazovať celý fakturovaný základ, napr. 620 € (t. j. 600 € služba + 20 € oslobodené dodanie ) a DPH 120 € alebo len ZD 600 € + DPH 120 €?

Výdavky spojené s testovaním

ID3792 | | Tatiana Macháčová

Obce a mestá momentálne vyplácajú výdavky spojené s testovaním. Na akú položku zatriediť faktúru od reštaurácie za podanie obedov a večere - 637 004? Nákup kávy, čaju a pod. - 633011? Na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti boli vyplatené finančné prostriedky na úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu a na úhradu nevyhnutných výdavkov? Vlastným zamestnancom - 631 001 a cudzím 637 007? Nákup ochranných oblekov, štítov - 633006 alebo 633010? 

Fakturácia služby a DPH

ID293 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako postupovať pri fakturácii služby, ktorá je vykonávaná na Slovensku (firmou, ktorá je platiteľom DPH na Slovensku), ale objednávateľom prác je právnická osoba so sídlom v ČR, ktorá má registráciu pre DPH v ČR. Má sa naďalej fakturovať bez DPH  podľa § 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  a podávať súhrnný výkaz?

Odpis pohľadávky a daňové priznanie

ID301 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2002 spoločnosť vyfakturovala zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €, ktorá bola z dôvodu nezaplatenia odpočítateľnou položkou z daňového základu roku 2002. Vzhľadom k tomu, že na partnerskú spoločnosť  bol vyhlásený konkurz, v roku 2004 bola  k pohľadávke vytvorená  nedaňová opravná položka.  V roku 2010 bol konkurz zrušený. V rozvrhovom uznesení je uvedené, že pohľadávka sa neuspokojuje. Podľa § 17 ods. 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP") treba  navýšiť a zároveň znížiť daňový základ o 10 000 €, čo by malo byť uvedené v riadkoch 180 a 290. Považuje sa odpis pohľadávky ako   zaplatenie tejto pohľadávky? Má byť preto zvýšenie daňového základu uvedené v riadku 120?

Spoločnosť má aj prípady, keď u partnerov v konkurze bola tvorená daňová opravná položka (100 %), ktorá sa  po ukončení konkurzu súvahovo vysporiadala.  Podľa § 17 ods. 28  ZDP sa zvyšuje a zároveň znižuje daňový základ. Môžete prosím naznačiť logiku takýchto úkonov, čo mal zákonodarca na mysli?

DPH na tovar kúpený v Českej republike

ID129 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ kúpil v Českej republike použitý dopravný prostriedok – náves kogel, bez DPH. Je potrebné zaplatiť DPH v tuzemsku alebo samozdaniť?

Registračná pokladnica

ID1276 | | Klára Klabníková

Je stanovená suma, od ktorej k dokladu z registračnej pokladnice musí byť vystavená aj faktúra?

Štátna rozpočtová organizácia a účtovanie časového rozlíšenia

ID268 | | Ing. Peter Ivánek

Štátna rozpočtová organizácia neuplatňovala účtovanie časového rozlíšenia do konca roku 2007, Ako postupovať pri zaúčtovaní faktúry za predplatné časopisov na rok 2009, nakoľko vznik nákladu nastáva v nasledujúcom období po výdavku, ktorý vznikol v bežnom účtovnom období.

Nedodaná služba a DPH

ID33 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma A fakturuje firme B storno poplatok za objednanú, ale nedodanú službu, resp. tovar(napr. za zrušené ubytovanie, neprevzatie tovaru nakupovaného cez internetový obchod a pod.). Ide o slovenské firmy. Storno poplatok je fakturovaný s DPH, firma A je platiteľom DPH. Postupovala firma A pri fakturácii správne, keď podľa nášho názoru nešlo o dodanie služby, resp. tovaru v zmysle § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.?

Softvér predaný cez internet

ID988 | | Ing. Alžbeta Hermanová

Firma – platiteľ DPH predá softvér, ktorý si zákazník z Európskej únie, tiež platiteľ DPH stiahne cez internet. Do ktorého riadku tlačiva daňového priznania k DPH sa uvádza údaj fakturované bez DPH  a do ktorého riadku, ak je to predané mimo Európskej únie?

DPH a škody spôsobené zverou

ID510 | | Ing. Alžbeta Hermanová

Škody spôsobené lesnou zverou fakturované poľovníckemu združenie  sa fakturujú s DPH alebo bez DPH?