Otázky v kategórii: Obchodné právo

počet otázok v kategórii: 110Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Právna záväznosť rozhodnutia o vytvorení KF a vznik pohľadávky z nepripísania príspevku do KF

ID5011 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločníci prijali rozhodnutie o vytvorení a použití kapitálových fondov s konečným časovým termínom prípísania príspevkov do KF. Ak v časovom termíne v prijatom rozhodnutí o KF nepríde k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet spoločnosti , účtuje spoločnosť o pohľadávke z nesplatenia príspevkov do KF? Vznikla vôbec pohľadávka z tohoto dôvodu alebo aj napriek existencii rozhodnutia o KF, nie je povinnosť spoločníkov pripísať tieto peňažné prostriedky. Podľa ObZ až splatením príspevkov vzniká KF, čiže ich nesplatením spoločnosť o nich neúčtuje. Účtuje až ich momentom prípsania. Je rozhodnutie právne záväzné pre spoločníkov a nárokovateľné spoločnosťou, t. j. vznikne pohľadávka z neupísania príspevkov do KF?

Premena kapitálových fondov na pôžičku spoločníkovi

ID4895 | | Ing. Ondrej Baláž

Je možné, aby spoločnosť účtovne rekvalifikovala (napr. po 1 roku) vklad do kapitálových fondov jediného spoločníka na úver pre tohto jediného spoločníka. Existuje možnosť rozpustenia týchto fondov do spoločnosti? Rozumiem, že zákon striktne limituje použitie KF, ale samotná účtovná operácia/rekvalifikácia by nemala byť považovaná ako samotné použitie KF.

Kaviareň a spotrebná daň a iné povolenia

ID4969 | | Klára Klabníková

Slovenská s. r. o. bude prevádzkovať kaviareň. Prevádzka bude riadne ohlásená na úradoch (živnostenský úrad, mestský úrad, hygiena). V kaviarni chcú predávať aj alkoholické nápoje, napr. tiché víno, šumivé víno, pivo, tvrdý alkohol. Tiež chcú predávať aj cigarety. Tieto produkty chce táto firma nakupovať od slovenských dodávateľov, takže v tuzemsku. Ako vieme, spotrebné dane sú jednostupňovou daňou. Vyberajú sa na jednom stupni, a to v zásade pri vyskladnení vybraného druhu tovaru od výrobcu, pretože sa tovar stáva zdaniteľným už výrobou, alebo pri preprave alebo dovoze na územie Slovenskej republiky. Prvou otázkou je, či treba kaviareň registrovať na účely spotrebnej dane (Colný úrad) a podávať mesačné priznania? (Podľa uvedených informácii asi nie.) Druhou otázkou je, či pri predaji tvrdého alkoholu a cigariet je potrebné nejaké iné povolenie alebo viesť nejakú osobitnú evidenciu?

Zníženie základného imania

ID4915 | | Ing. Ondrej Baláž

S. r. o. chce teraz v decembri znížiť ZI. O túto sumu chce ponížiť pohľadávku voči spoločníkovi. Na základe rozhodnutia valného zhrom. o znížení by sme zaúčtovali 419/365, následne 411/419 a 365/355. Môžme toto vyrovnanie zaúčtovať na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia a odviesť hneď 7 % zrážk. daň alebo musíme čakať, až kým bude zapísané v Obchodnom registri?

Zmena právnej formy z komanditnej spoločnosti na s.r.o.

ID4787 | | Ing. Anton Kolembus

Komanditná spoločnosť sa transformuje na s. r. o. Podľa § 16 ods. 4 písm. e) zákona o účtovníctve, zostavíme závierku ku dňu predchádzajúcemu zmeny právnej formy? Táto závierka sa zverejňuje na cez portál finančnej správy? Ide o mimoriadnu účtovnú závierku? Doteraz komanditná spoločnosť účtovala o odloženej dani, je ju potrebné prehodnotiť k dňu predchádzajúcemu transformácii? Je povinnosť účtovať o dani z motorových vozidiel – len na túto časť roka? Čo s opravnými položkami? Tak isto je povinnosť zostaviť daňové priznanie za časť roka pre zanikajúcu komanditnú spoločnosť, je povinnosť robiť nejaké špeciálne úpravy základu dane?

Reklama na webe obci

ID4769 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Existuje právny predpis, ktorý by bránil obci, zverejniť na svojom webovom sídle reklamu tretích osôb. 

Medzinárodný prenájom pracovnej sily

ID4655 | | JUDr. Simona Laktišová

Dobrý deň prajem, mal by som otázky ohľadom medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Slovenská spoločnosť zamestnáva zamestnancov, pre ktorí momentálne nie je schopná zabezpečiť prácu. Z tohto dôvodu plánuje ich prenajímať maďarskej spoločnosti. Teda prenájom pracovnej sily nie je hlavnou činnosťou spoločnosti, ani nie je uvedená táto činnosť medzi predmetmi podnikania. Otázky: 1. Môže spoločnosť vykonávať horeuvedenú činnosť aj bez toho, aby bola definovaná medzi predmetmi podnikania? 2. Je možné realizovať medzinárodný prenájom pracovnej sily aj medzi závislými osobami, alebo existujú nejaké obmedzenia? 3. Čo sa týka dane z príjmov, podľa stanoviska finančnej správy SR je potrebné prekvalifikovať osobu zamestnávateľa. Napriek tomu, že z právneho hľadiska bude naďalej formálnym „právnym“ zamestnávateľom slovenský poskytovateľ pracovnej sily, na daňové účely sa skutočným („ekonomickým“) zamestnávateľom stane zahraničný (maďarský) objednávateľ (užívateľ) pracovnej sily, u ktorého bude daňovník (rezident SR) vykonávať činnosť podľa jeho pokynov a príkazov, resp. v jeho mene a na jeho zodpovednosť. Ak je v zmysle uvedeného skutočným ekonomickým zamestnávateľom maďarský užívateľ pracovnej sily, príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území HU sú podľa zmluvy zdaniteľné na území HU bez ohľadu na dĺžku výkonu tejto činnosti. Je horeuvedený predpoklad platný aj v našom prípade? Môžete to potvrdiť, prosím? Za odpoveď Vám vopred a veľmi pekne ďakujem!

Vylúčenie z Verejného obstarávania na základe neplatných údajov

ID4645 | | Marek Griga

Zúčastňujeme sa rokovacieho konania so zverejnením spoločne s jednou firmou v združení, žiadosť o účasť podávala naša firma ako vedúci konzorcia koncom apríla. Požadované dokumenty do tejto žiadosti rovnako ako aj výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) sme použili s marcovým dátumom, nakoľko sme ich mali už dlhšie pripravené a podpísané štatutármi oboch firiem. Avšak teraz v júni, keď sme vyzvaní podať ponuku sme zistili, že náš partner nám nepovedal o zmene na poste štatutára koncom marca, rovnako tak neoznámil v zákonnej lehote úradu pre verejné obstarávanie túto zmenu a my sme do súťaže vložili výpis ZHS s neplatnými údajmi v čase podania žiadosti o účasť (v marci, keď sme pripravovali dokumenty boli tieto údaje ešte platné). V rámci ponukového kola chceme doložiť výpis ZHS so zmenenými údajmi štatutára, myslíte, že je toto dôvod na vylúčenie v zmysle §40 ods. (6), b) a c) ZVO nakoľko táto zmena nemá vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti? Ďakujem za odpoveď.

VO v ČR, ten isty subdodavatel sucastou viacerych ponuk ucastnikov

ID4527 | | Mgr. Branislav Hudec

Vedeli by ste mi prosím poradiť aj v súvislosti s českým VO? Zaujímalo by ma, či by zadávateľ videl ako dôvod na vylúčenie účastníkov z VO skutočnosť, že subdodávateľ (ktorý nepodáva samostatne ponuku ani nie je súčasťou konzorcia, ktoré podáva ponuku) figuruje v ponuke a kvalifikácii viacerých účastníkov, ktorý predkladajú ponuku. Ide o výrobcu motorov, cez ktorého chceme preukazovať technickú kvalifikáciu (referenciu) a v našej ponuke bude vystupovať ako "jiná osoba" v zmysle § 83 ZZVZ, pričom nakoľko je obmedzený počet výrobcov motorov predpokladáme, že bude súčasťou ponuky aj iných uchádzačov (aby mal väčšiu šancu na výhru). Ak by figuroval v ponuke iného uchádzača v tej istej súťaži ako "jiná osoba" (rovnako, že použijú jeho referenciu), bol by to podľa Vás dôvod na vylúčenie uchádzačov? Ak by bol iba ako subdodávateľ, bez preukázania referencie, bol by to dôvod na vylúčenie?

Pobočka zahraničnej súkromnej vysokej školy

ID4349 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Zahraničná súkromná vysoká škola bude zaisťovať akreditované vzdelávanie na Slovensku. Akreditáciu už získala. Výučba bude prebiehať dennou formou štúdia v Bratislave (teda existuje konkrétne miesto na poskytnutie služby), ako aj online formou. Zatiaľ všetky úlohy s prevádzkovaním vykonávala zahraničná spoločnosť, ktorá hradila aj všetky náklady. Otázkou je, že zahraničnej vysokej škole vzniká na území stála prevádzkareň podľa § 16 ods. 2 ZDP, alebo je povinná zriadiť na území SR organizačnú zložku?