Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 851Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj nehnuteľnosti a pozemkov

ID3813 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. predáva budovu s pozemkami inej s. r. o. - obidvaja sú platitelia DPH. Pri predaji chce uplatniť § 69 ods. 12 písm. c). Vzťahuje sa tento paragraf iba na budovu a pozemok pod ňou, alebo sa prenos môže použiť aj na priľahlé pozemky (v katastri zapísané ako zastavaná plocha a ostatná plocha, daň z nehnuteľnosti platená ako za zastavané plocha, nie stavebné pozemky).

Učtovanie reklamácie z pohľadu DPH

ID3812 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský E-SHOP platiteľ DPH dodal tovar odberateľovi - občanovi. Pri dodávaní tovaru prepravná spoločnosť- platiteľ DPH poškodila tovar. Poškodený tovar občan - odberateľ vrátil dodávateľovi, čiže E-SHOPU. E-SHOP následne vyfaktúroval reklamáciu poškodeného tovaru prepravnej spoločnosti bez DPH. Otázka znie, či je faktúra reklamácie správne vystavená bez DPH. A či je reklamácia u E- SHOPU zdaniteľný príjem.

Faktúra od exekútora, paušálne trovy a nárok na odpočet DPH

ID3807 | | Ing. Marián Drozd

Staré exekúcie voči odberateľom boli zastavené, pretože uplynula rozhodná doba. Máme nárok na odpočítanie DPH z faktúry vyhotovenej exekútorom za paušálne trovy k týmto exekúciam?

Žeriav a DPH

ID3803 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná osoba registrovaná pre daň podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) fakturuje zahraničnej osobe tiež registrovanej pre daň podľa § 5 zákona o DPH dodanie žeriava s inštaláciou na Slovensku. Žeriav nebude využívaný na stavbe, ale pri realizácii udržiavacích prác a zdvíhaní rôznych strojov a zariadení. Konštrukciu je možne kedykoľvek demontovať. Fakturácia vyzerá nasledovne:

  • 92 % z hodnoty faktúry tvorí žeriav a
  • 8 % montážne práce.

Preto predpokladáme, že ide o dodanie tovaru s montážou. Otázkou je, že inštalácia je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA, t. j. zahraničná osoba registrovaná pre daň podľa § 5 zákona o DPH môže fakturovať dodanie žeriava s montážou bez DPH, teda s prenesením daňovej povinnosti na príjemcu podľa § 69 ods. 12 písm. j), alebo nejde o prácu, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA a zahraničná osoba musí vystaviť faktúru s DPH podľa § 69 ods. 1? Alebo toto dodanie sa môže považovať celé ako tovar (lebo 92 % z hodnoty faktúry tvorí samotný žeriav) a môže sa to fakturovať ako medzinárodné dodanie tovaru na Slovensko § 69 ods. 6?

Prihlásenie na platiteľa DPH v českej republike

ID3799 | | Ing. Marián Drozd

Od leta má slovenská s.r.o. zákazku v Českej republike. Ide o stavebné práce - výstavba nového bytového komplexu. Slovenská s.r.o. chcela požiadať na daňovom úrade o české pridelenie DPH, čo jej odmietli, že je možná registrácia iba firme s českou adresu. Slovenská s.r.o. ide uplatňovať cez slovenský daňový úrad vrátenie českej DPH. Ale je tam dlhá čakacia doba a otázne je či jej aj celú DPH vrátia. Získala ďalšiu zákazku v novom roku. Ako to má riešiť, aby jej v českej republike pridelili na platiteľa DPH? Je naozaj potrebné založenie novej českej s.r.o.? Či existuje nejaký spôsob uplatňovať v rámci slovenskej s.r.o.

DPH z bezdôvodného obohatenia a súvisiaci odpočet dane

ID3776 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť - platiteľ DPH - vyhrala súdny spor, kde sudca určil protistrane pre bezdôvodné obohatenie uhradiť sumu 10 000  €. Súdne rouhodnutie sa stalo právoplatné v septembri 2020. Sumu 10 000 € spoločnosť dostala na účet v októbri 2020 Je potrebné z čiastky 10 000 € odviesť DPH? Ak áno, potom je 10 000 € základ dane alebo je to suma s daňou? V ktorom zdaniteľnom období treba uviesť daň do priznania? Ak nie, má spoločnosť nárok na odpočet DPH zo služieb, ktoré súvisia so súdnym konaním? Napríklad náklady na právne služby, náklady na súdneho znalca, cestovné náhrady konateľa spojené s účasťou na súde, poplatky kuriérom s podobne?

Predaj nehnuteľnosti a techn.zhodn.

ID3772 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. vlastní 20 rokov budovu (cena 35 000) s pozemkom(10 000), ktoré má zaradené v majetku. Na tejto budove vykonala v posledných rokoch technické zhodnotenie, ktoré ešte nezaradila do majetku v hodnote 45 000. V súčasnosti chce túto budovu s pozemkom predať za nejakých 60 000. Bude to mať nejaký vplyv na základ dane, ak je predajná cena nižšia ako cena budovy s technickým zhodnotením? A čo DPH z technnického zhodnotenia? Ako zaúčtovať zníženie na účte 042 - technické zhodnotenie budovy?

Prefakturácia služby do členského štátu a DPH

ID3743 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. dostala 15. 4. 2020 faktúru za prepravu tovaru od dodávateľa platiteľa DPH z ES, ktorá bola vykonaná 23. 1. 2020. Dodávateľ ES vystavil faktúru 2. 2. 2020. Slovenská s. r. o. podá dodatočné daňové priznanie DPH (samozdanenie) a dodatočný kontrolný výkaz DPH za obdobie január 2020. Môže slovenská s. r. o. prefakturovať túto dopravu (faktúru dostala 15. 4. 2020) do členského štátu EÚ - DE s dátumom vystavenia 15. 4. 2020, kedy obdržala faktúru alebo musí faktúru vystaviť s dátumom, kedy bola preprava ukončená t. j. 23. 1. 2020 a zároveň podať dodatočný súhrnný výkaz DPH za január 2020?

DPH - zahraničná faktúra pre obec - neplatiča DPH

ID3736 | | Ing. Marián Drozd

Aké má povinnosti obec, ktorá nie je platiteľom DPH v súvislosti s úhradou stavebných prác - dodávka + montáž okien v sume 7 000 € bez DPH, ktorej dodávateľom je maďarská firma - platiteľ DPH. Musí obec hradiť aj DPH? Má povinnosť registrovať sa? Faktúra je vystavená vo forintoch.

Stavebné subdodávateľské práce v DE

ID3734 | | Ing. Marián Drozd

Tuzemský podnikateľ, neplatiteľ dph, bude vykonávať služby-montážne práce na obytných kontajneroch v DE pre odberateľa z ČR, platiteľa dph. Predpokladám, že vyvstáva povinnosť registrácie v zmysle § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Práce sa budú robiť v DE. Kde bude v tomto prípade miesto zdaniteľného plnenia? Vyvstávajú okrem registrácie v zmysle § 7a pre tuzemského podnikateľa aj iné povinnosti? Čo v prípade, ak pri rozsiahlych prácach si zabezpečí dodávateľské práce živnostníka zo SR, neplatiteľa dph. Aké ma on povinnosti a ako môže fakturovať tuzemskému podnikateľovi?