Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 880Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prenájom strojov ukrajinskej spoločnosti

ID3941 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, chce prenajať pracovné stroje (bagre) a osobné automobily, ukrajinskej spoločnosti na práce vo Francúzsku. Ukrajinská spoločnosť je so slovenskou spoločnosťou prepojená cez majiteľov (majiteľ slovenskej spoločnosti má 22,5 % podiel aj v ukrajinskej spoločnosti). Pracovné stroje sa dajú do užívania vo Francúzsku, osobné autá podľa potreby a jednoduchšieho systému zdaňovania z hľadiska zákona o DPH.

1. Ako správne postupovať pri fakturácii (DPH hľadisko)?

2. Ako správne postupovať pri vykazovaní v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze a v súhrnnom výkaze?

3. Ako je to z hľadiska dane z príjmov?

Odpočítanie dane koeficientom

ID3920 | | Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská spoločnosť, ktorá sa stala platiteľom dane podľa § 4 Zákona o DPH v apríli 2021, pretože odvtedy obchoduje s klimatizačnými zariadeniami. Dovtedy poskytovala iba služby zdravotnej starostlivosti, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 29 Zákona o DPH. To znamená, že od apríla 2021 spoločnosť bude uskutočňovať dodania, pri ktorých jej vzniká nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods 1 Zákona o DPH, ako aj dodania, pri ktorých nemá nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods 3. Podľa § 49 ods. 4 Zákona o DPH, ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50. Ale v tomto prípade spoločnosť nepoužije nakúpené tovary a služby súčasne pre dodávky s možnosťou odpočítania dane a dodávky, pri ktorých nemôže odpočítať daň, pretože tieto činnosti spoločnosť realizuje odlišne prostredníctvom dvoch prevádzkarne (stredísk), t.j. nakúpené tovary a služby je schopná jednoznačne roztriediť podľa činností, na ktoré ich používa. Existuje iba veľmi málo prípadov, pri ktorých nie je možné jednoznačne určiť, že na aké činnosť sa tovary a služby používajú (napr. účtovnícke služby). V týchto prípadoch by spoločnosť neodpočítala DPH. Aj v horeuvedených prípadoch musí spoločnosť postupovať podľa § 50 Zákona DPH, teda určiť koeficient pre odpočet so súhlasom správcu dane, alebo môže odpočítať DPH z hodnoty tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky, pri ktorých jej vzniká daňová povinnosť, a tiež nemá nárok na odpočet DPH z tovarov a služieb, ktoré použije na plnenia oslobodené od dane? 

Predaj motorového vozidla a DPH

ID3917 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2017 sme kúpili motorové vozidlo od obchodníka s ojazdenými vozidlami, uplatnil na faktúre § 66 zákona o DPH, čiže sme neuplatnili DPH na vstupe. Automobil máme v pláne predať, cenu máme vystaviť s DPH či bez ? Sme spoločnosť s r. o. platiteľ DPH.

Predaj pozemkov a DPH

ID3916 | | Ing. Marián Drozd

Maďarská nezisková organizácia (platiteľ DPH v Maďarsku) v minulosti (roky 2004-2018) kúpila stavebné pozemky umiestnené na Slovensku. Bolo celkom 8 kúpnopredajných zmlúv, kúpili ich od slovenských FO a od slovenských samospráv. Stavebné pozemky sú susedné. Hlavnou činnosťou tejto maďarskej NO je starostlivosť o deti a sociálna starostlivosť o deti. NO sa nezaoberá s obchodovaním s nehnuteľnosťami, pozemky v minulosti nenakúpila za účelom ďalšieho predaja. Nakúpila ich preto, aby na tomto území mohla poskytovať voľnočasové aktivity pre tieto deti a tieto aktivity by boli financované z medzinárodných zdrojov. Napokon tieto zdroje nedostali a preto chcú predať tieto pozemky jednému kupujúcemu. Kupujúcim by bola slovenská spoločnosť (platiteľ na Slovensku.) Odhadovaná cena pozemkov spolu je cca. 500 000 EUR. Podľa nás na základe hore uvedených ide o príležitostný predaj, ktorý v danom prípade nevstupuje do obratu pre účely registrácie DPH, z čoho vyplýva, že maďarská NO by sa nemala stať platiteľom na Slovensku z titulu predaja pozemku. Otázkou je, či hore uvedený predaj vôbec nie je predmetom DPH (Takže predaj je bez DPH a ani dodávateľ ani odberateľ ju do žiadneho DPH priznania neuvádza)? Alebo z hľadiska DPH sa jedná o tovar a nastáva prenos daňovej povinnosti v zmysle 69/2 zákona o DPH na odberateľa? Alebo ako sa má postupovať z hľadiska zákona o DPH? Ďakujeme

Elektronické služby a DPH

ID3914 | | Ing. Marián Drozd

Chceli by sme sa spýtať, či zľavové kupóny zakúpené prostredníctvom stiahnutej aplikácie spĺňajú definíciu "elektronickej služby" v zmysle § 16 ods. 19 zákona o DPH, článku 7 ods. 1 a 2 vrátane prílohy 1 vykonávacieho nariadenia č. 282/2011 ? (Klient prostredníctvom internetu stiahne bezplatnú aplikáciu, následne tam kúpi zľavové kupóny, ktoré potom použije u predajcov tak, že pri platení použije túto aplikáciu nabitú týmito kupónmi.) 

Predaj dovezeného automobilu na Slovensku

ID3909 | | Ing. Marián Drozd

Chcel by som sa spýtať na daň z dovozu auta zo zahraničia a predaja na Slovensku. Ako by som mal postupovať, keď na faktúre dole mám tento uvedené:  oslobodené od DPH v rámci trojstrannej transakcie. Prenesená daňová povinnosť. Články 141 a 197 smernice o 2006/112/ES o DPH.

Týka sa to použitého tovaru a som platiteľ DPH. Faktúra je z dražobnej aukcie z Belgicka.

Realizačné plánovanie a DPH

ID3906 | | Ing. Marián Drozd

Firma A (platiteľ v Maďarsku) bude dodávať platiteľovi B (platiteľ podľa § 4 na Slovensku) vypracovanie realizačného plánu stavby. Takže tento realizačný plán bude obsahovať napr. časové úseky - lehoty uskutočňovania - realizácie stavby. Nejde o vypracovanie projektovej dokumentácie, ide o hore uvedené doplňujúce plánovanie. Stavba je na území Slovenska (presnejšie ide o slovenskú časť cezhraničného mostu.) Otázkou je, či v tomto prípade ide o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť a má sa postupovať podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH (resp. § 69 ods. 2) alebo o klasickú službu podľa § 15 ods. 1 (resp. § 69 ods. 3)? Tiež, ak ide o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť je to služba uvedená v sekcii F? 

Provízia za sprostredkovanie

ID3901 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma – komisionár (§ 4 platiteľ) fakturuje českej firme – komitent (platiteľ v CZ) províziu za sprostredkovanie tovaru podľa komisionárskej zmluvy. Slovenská zdaniteľná osoba pri fakturácii sprostredkovateľskej provízie českej s. r. o. postupuje pri určení miesta dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. To znamená, že ak česká s. r. o. nemá v SR prevádzkareň (v zmysle § 4 zákona o DPH), miesto dodania služby je ČR (kde má odberateľ sídlo), preto slovenská zdaniteľná osoba fakturuje službu bez DPH (prenos daňovej povinnosti na odberateľa). Je táto úvaha správna pri určení miesta dodania služby? Druhou možnosťou by bolo, že komitent by fakturoval komisionárovi sumu vo výške hodnoty tovaru zníženú o sumu provízie komisionára v pôvodnom DPH režime.

DPH a oprávnenie na distribúciu SBL

ID3898 | | Ing. Marián Drozd

Daná je spoločnosť (SRO1), prevádzkovateľ reštaurácie v prenajímaných priestoroch, s povolením na predaj spotrebiteľských balení liehu. Spoločnosť nemá oprávnenie na distribúciu SBL. Reštaurácia počas lockdownu generovala vysoké straty, skrachovala, takže ju museli definitívne uzavrieť. Reštauráciu aj s jej majetkom prebrala iná spoločnosť (SRO2), ktorá chce v reštauračnej činnosti pokračovať. Majetok reštaurácie (napr. stoličky, kuchynská výbava) bol vyfakturovaný s DPH z SRO1 na SRO2. SRO2 prebrala aj skladové zásoby od SRO1, vrátane alkoholu. Ako má v tomto prípade SRO1 postupovať? Môže vyfakturovať alkohol pre SRO2 ako predaj zásob, aj keď nemá oprávnenie na distribúciu SBL? Ako to má evidovať?

Náklady na prenajaté vozidlo

ID3895 | | Ing. Marián Drozd

Právnická osoba si prenajíma osobné vozidlo a používa ho len na podnikateľské účely. Môže si nárokovať DPH z PHL? Ak je v nájomnej zmluve, že opravu a údržbu vozidla zabezpečuje právnická osoba, ktorá si vozidlo prenajala, sú tieto náklady daňovo uznané? Ako je to ak si právnická osoba prenajíma na podnikateľské účely vozidlo od spoločníka?