Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 996Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Určení režimu DPH, Fakturace vztahující se k nemovitosti vlastněné zahraniční osobou, reg. na Slovensku podle § 5 slovenskému plátci

ID4749 | | Ing. Marián Drozd

Prosím o určení správného režimu DPH pro případy vztahující se k nemovitosti na Slovensku: Český plátce DPH registrovaný na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z., který nemá na území Slovenska sídlo, místo podnikání, provozovnu a na území Slovenska se obvykle nezdržuje je vlastníkem nemovitosti na Slovensku, kterou celou pronajímá slovenské společnosti plátci DPH na Slovensku k ekonomické činnosti.

  1. Bude česká společnost při vystavování dokladů za pronájem nemovitosti vystavovat doklady se slovenskou DPH?
  2. Může si tato česká společnost uplatnit odpočet DPH z dokladů, které obdrží od slovenských plátců DPH např. za nákup vybavení nemovitosti a energie?
  3. V případě přeúčtování energií na nájemce bude vystavovat doklady za přeúčtovávané energie s DPH?
  4. Může být na tuto českou firmu registrovanou na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. přenesena daňová povinnost dle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z, v případě fakturování stavebních prací týkajících se dané nemovitosti?

Automobil a DPH

ID4745 | | Ing. Marián Drozd

SZČO zakúpila do podnikania osobný automobil, pri jeho nákupe krátila DPH na vstupe 80:20 a tak isto krátila všetky náklady súvisiace s jeho používaním vrátane odpisov. K dnešnému dňu je automobil odpísaný. Ako bude postupovať SZČO pri predaji tohto automobilu? DPH na výstupe a daň z príjmu?

Finančný lízing a DPH doplnenie otázky ID4733

ID4735 | | Ing. Marián Drozd

Finančný lízing a DPH doplnenie otázky ID4733 Takže aj podľa nás ide o dodanie tovaru. Otázkou je, či tieto mesačné faktúry (splátky) máme dávať ako tovar do DPH a KV priznania, alebo nejakým spôsobom na začiatku lízingu by sa malo hlásiť nadobudnutie tovaru v celkovej hodnote a tieto mesačné splátky sa už nemusia hlásiť?

Finančný lízing a DPH

ID4733 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma (platiteľ podľa § 4) uzatvorila lízingovú zmluvu - finančný lízing (po uplynutí doby trvania zmluvy bude vlastníkom kamiónu lízingový nájomca- SK firma) s rakúskou firmou (platiteľ v Rakúsku). 1. Teraz tento rakúsky dodávateľ fakturuje (riadna faktúra) mesačne splátky. Máme považovať tieto splátky za dodanie tovaru alebo služby? Resp., majú sa hlásiť v DPH priznaní však? 2. Tento rakúsky dodávateľ tiež fakturuje (riadna faktúra) mesačne poistenie kasko. Máme považovať toto kasko za dodanie tovaru alebo služby? Resp. má sa hlásiť v DPH priznaní?

Sprostredkovanie zákazky v zahraničí a DPH

ID4725 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma A a platiteľ DPH na SK sprostredkováva inej slovenskej firme B, ktorá je tiež platiteľom DPH na SK zákazky elektroinštalačných a stavebných prác (nesprostredkováva ľudí ako pracovnú silu, ale iba priamo vybavuje zákazku) vykonávaných na nehnuteľnostiach v Nemecku. Považuje sa takéto sprostredkovanie zákazky za dodanie služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť podľa § 16 zákona o DPH, a teda sa bude fakturovať bez slovenskej DPH? Alebo sa jedná o službu podľa § 15 zákona o DPH a slovenská firma A by mala k cene nabaliť slovenskú DPH?

Automobil a DPH

ID4721 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma (platiteľ podľa § 4) nadobudne luxusné motorové vozidlo z Maďarska (HU firma je platiteľ v Maďarsku). Ide o nové vozidlo, ktoré bolo nakúpené za účelom ďalšieho predaja v budúcnosti v nezmenenom stave. Takže z účtovného aj daňového hľadiska ide o zásoby (konkrétne o tovar), automobil sa účtuje na účet 132- Tovar na sklade. (Takže nie do majetku firmy- účtovná skupina 0.) Vozidlo dostalo aj SK evč. Pri účtovaní na účet 132 nie je podstatné, že vozidlo dostalo SK evč. Podstatné je to, že bolo nakúpené za účelom ďalšieho predaja v budúcnosti, resp. že sa nepoužíva a neprenajíma sa ďalej, stojí vlastne fyzicky v garáži na Slovensku. Otázkou je, či z hľadiska zákona o DPH môže táto SK firma skladovať toto vozidlo aj na území Maďarska (tovar je fyzicky prepravený do iného členského štátu bez zmeny vlastníctva tovaru) bez toho aby toto premiestnenie vlastného tovaru uvádzal do daňového priznania (riadok 13 a 14 daňového priznania) a aj do súhrnného výkazu? [zákon o DPH v § 8 ods. 4 písm. a) až i) vylučuje z dodania tovaru za protihodnotu prípady premiestnenia tovaru z tuzemska do iného členského štátu, kedy platiteľ dane nevykazuje premiestnenie tovaru v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze, ale vo výnimkách ja nevidím skladovanie, len napr. opravy v písmene f)].

Kúpa ojazdeného automobilu z Nemecka

ID4719 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť platiteľ DPH, kúpila z autobazáru v Nemecku od platiteľa DPH ojazdený automobil. Faktúra je vystavená na sumu 18 899 € s textom Dodanie bez dane / Steuerfreie Lieferung gemass § 4 1B mit § 6a USTG /. Spoločnosť zaplatila z účtu sumu vo výške faktúry / 18 899 € / plus kauciu vo výške nemeckej dph / 3 591 € / Na faktúre je uvedený text, že po prihlásení vozidla bude kaucia vo výške dph vrátená na bankový účet spoločnosti. Môže spoločnosť zaúčtovať faktúru v režime dph - nadobudnutie tovaru z eú podľa § 11 zákona o DPH a uplatniť dph na vstupe a zároveň odviesť dph na výstupe? Ako účtovať zaplatenú kauciu?

Určení režimu DPH, Poskytnutí technické pomoci zahraniční osobou reg. v SR podle § 5 slovenskému plátci

ID4713 | | Ing. Marián Drozd

Český plátce DPH registrovaný na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004, který nemá na území Slovenska sídlo, místo podnikání, provozovnu a na území Slovenska se obvykle nezdržuje. Tato firma fakturuje na slovenskou firmu registrovanou podle § 4 zákona o DPH č. 222/2004 technickou pomoc spočívající ve geografické činnosti (data pro GIS). Služby jsou v rámci pracovních cest provedeny na Slovensku. Dotaz: Měla by být faktura vystavena výše uvedeným českým plátcem v režimu reverse charge podle § 69, odst. 3 (slovenského zákona o DPH), tzn. Přenesení daňové povinnosti na slovenského plátce. Nebo by měla být faktura vystavena se slovenským DPH podle § 69, odst. 1 (slovenského zákona o DPH). Nebo by měla být faktura vystavena podle českého zákona o DPH (místo dodání služby v zahraničí) s přenesenou daňovou povinností? Děkujeme za odpověď.

Určení režimu DPH, Zprostředkování obchodu zahraniční osobou reg. v SR podle § 5 slovenskému plátci

ID4711 | | Ing. Marián Drozd

Prosíme o určení režimu DPH v následujícím příkladě: Český plátce DPH registrovaný na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004, který nemá na území Slovenska sídlo, místo podnikání, provozovnu a na území Slovenska se obvykle nezdržuje. Tato česká firma fakturuje zprostředkování nákupu hmotného movitého majetku slovenskému plátci reg. podle § 4 (slovenského zákona o DPH). Předmět nákupu byl přemístěn z ČR na Slovensko. Dotaz: Měla by být faktura vystavena výše uvedeným českým plátcem v režimu reverse charge podle § 69, ods. 3 (slovenského zákona o DPH), tzn. Přenesení daňové povinnosti na slovenského plátce. Nebo by měla být faktura vystavena se slovenským DPH podle § 69, ods. 1 (slovenského zákona o DPH). Nebo by měla být faktura vystavena podle českého zákona o DPH (místo dodání služby v zahraničí) s přenesenou daňovou povinností? Děkujeme za odpověď.

Prodej movitého hmotného majetku SK plátci od zahraniční osoby registrované v SK podle § 5

ID4709 | | Ing. Marián Drozd

Prosíme o určení režimu DPH v následujícím příkladě: Český plátce DPH registrovaný na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z., který nemá na území Slovenska sídlo, místo podnikání, provozovnu a na území Slovenska se obvykle nezdržuje, ale je vlastníkem nemovitosti na Slovensku, kterou celou pronajímá slovenskému plátci. Tato firma se rozhodla slovenské firmě (podnájemci) registrované podle § 4 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. prodat vybavení kanceláře pronajímané budovy (prodávaný hmotný movitý majetek je tedy umístěn na Slovensku). Dotaz: Měla by být faktura vystavena se slovenským IČ DPH a vyčíslenou daní nebo bude faktura vystavena se slovenským IČ DPH bez daně s textací, že daň odvede příjemce/kupující. Poslední varianta, že faktura bude vystavena s českým DIČ bez daně. Děkujeme.