Otázky s vecným pojmom: Registrácia platiteľa DPH

počet otázok s vecným pojmom : 48Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia služby

ID3436 | | Ing. Marián Drozd

Prenajímame priestory na uskladnenie náradia francúzskej spoločnosti s francúzskym IČ DPH, na Slovensku nie sú registrovaní. Priestory sú na Slovensku a spoločnosť ich využíva na uskladnenie náradia, ktoré využíva na stavbe. Máme im nájom faktúrovať so slovenskou DPH, keďže priestory sú na Slovensku ? Je tento postup správny?

Registrácia platiteľa DPH

ID3387 | | Ing. Marián Drozd

Česká spoločnosť (CZ) premiestňuje tovar do skladu na Slovensku s cieľom spracovania, triedenia a balenia tovaru. Potom je tovar predaný nemeckej spoločnosti (DE) registrovanej na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  (ďalej len "zákon o DPH"). Tovar neopustí územie Slovenska pri predaji. V tomto sklade na území SR ešte na náklady českej spoločnosti bude prebiehať špeciálne triedenie a balenie výrobkov, až potom budú výrobky predávané tejto nemeckej spoločnosti registrovanej na Slovensku. Podľa všetkého CZ spoločnosť má len tohto jedného odberateľa na Slovensku. Otázkou je, či môže táto CZ spoločnosť využiť zjednodušený režim tzv. call of stock podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH (t. j. či sú splnené všetky podmienky uvedené v § 11a zákona o DPH) alebo sa CZ firma musí registrovať na § 5 zákona o DPH (z dôvodu nadobudnutia tovaru v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH) a následne predávať tovar tejto DE firme podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH? (Podľa môjho názoru, v čase prepravy tovaru z CZ na SK nejde o tovar, ktorý sa má dodať nemeckému platiteľovi. Preto zastávam názor, že sa musí CZ firma reigstrovať v SR podľa § 5 zákona o DPH ako zahraničný platiteľ a následne musí faktúrovať podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH).

Povinná registrácia DPH

ID3342 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. vykonáva stavebné práce (stavba lešenia), v tuzemsku a v ČR. Za mesiace september - november 2018 dosiahla obrat 70 000 €, ktorý zhruba 50 % sa týka dodávok pre ČR zatiaľ ich fakturuje podľa § 7 písm. a). Vstupuje do sledovaného obratu aj obrat fakturovaný pre ČR? Je potrebné sa zaregistrovať ako povinný platiteľ DPH? Alebo nie?

DPH platená v ČR a v SR

ID3057 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť s daňovým domicilom v SR a registrovaná, ako platiteľ DPH v SR predáva lístky na podujatie v ČR v českou DPH.

  1. Musí sa pre tento prípad predaja lístkov registrovať v ČR na platenie DPH v ČR?
  2. Môže žiadať o vrátenie takto zaplatenej DPH v ČR, ak zároveň nakupovala iné služby od subjektov v ČR (platitelia DPH) a miestom dodania služieb bolo SR?

Stavebné práce v IČS a DPH

ID2851 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský podnikateľ, registrovaný na DPH podľa § 7a, vykoná stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území iného členského štátu pre súkromnú osobu. Aké povinnosti vyplývajú v rámci tejto transakcie pre slovenského podnikateľa z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Podnikateľ sa musí registrovať pre DPH v inom členskom štáte, kde sa vykonali stavebné práce?

Ust. § 7 nadobudnutie tovaru/služby a takto vzniknutá daňová povinnosť

ID2817 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. nadobudla v SR tovar z iného členského štátu EÚ. Pre tento účel sa registrovala pre DPH podľa § 7 zákona o DPH. (Hodnota takto nadobudnutých tovarov prekročila limit 14 000 € za kalendárny rok.) Samozrejme osoba registrovaná v zmysle § 7 (aj § 7a) si nemôže odpočítať DPH v zmysle § 49 zákona o DPH, vznikne im len daňová povinnosť. Ako má spoločnosť účtovať takto vzniknutú daňovú povinnosť? Má ju zaúčtovať na účet 548/343, alebo sa má za to, že sa účtuje ako súčasť obstarávacej ceny 504/343? Je daňovým výdavkom takto zaplatená DPH?

Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť

ID2762 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenský platiteľ DPH dodáva pre českého platiteľa DPH služby. Český platiteľ DPH je zároveň registrovaný aj na Slovensku (stavia nehnuteľnosť na Slovensku) služby:

1) odvoz stavebného odpadu,

2) skládkovanie (likvidácia) stavebného odpadu (skládka je na Slovensku),

3) nájomné za kontajner na stavebný odpad, kde vzniká daňová povinnosť (na Slovensku podľa § 16 ods. 1 = fakturácia na slovenskú registráciu s DPH alebo v ČR podľa § 15 = oslobodenie od dane a fakturácia na českú registráciu DPH)?

Dátum dodania

ID2745 | | Ing. Marián Drozd

Mám otázku k správnemu určeniu dátumu dodania a následne správne určenie zdaňovacieho obdobia - situácia: Jeden z našich hlavných dodávateľov je zdaniteľná osoba so sídlom v Maďarsku. Zároveň je registrovaná v SR a má pridelené slovenské IČ DPH. Do 31. 12. 2015 nám fakturovala dodanie tovaru so slovenskou DPH pod slovenským IČ DPH. Na základe novely zákona o DPH nám fakturuje pod slovenským IČ DPH dodanie tovaru s 0 % DPH a na faktúre je uvedené, že ide o prenos daňovej povinnosti. Firma spravidla vystavuje sumarizačné faktúry, ktoré pokrývajú viac dodávok. Často sa pri fakturácii dodávok z posledných dní kalendárneho mesiaca stáva, že dátum vystavenia faktúry je napr. 4.8. a jednotlivé dodávky, ktoré sú v tele faktúry špecifikované sú z dní 28. 7., 29.7., 30. 7. V texte faktúry je ďalej uvedené, že dátum vzniku daňovej povinnosti je dátumom dodania jednotlivých dodávok. Do 31. 12. 2015 som postupovala tak, že pokiaľ som mala faktúru do lehoty na podanie daňového priznania k DPH, uvádzala som ako dátum dodania dátum poslednej dodávky (teda 30. 7.) a faktúru som uviedla v daňovom priznaní za júl. Ak som faktúru dostala neskôr (často dodávateľ fakturuje dodávky aj po 2 mesiacoch), uviedla som faktúru v mesiaci podľa dátumu vystavenia. Ako ale postupovať pri samozdanení? Môžem aj teraz uviesť faktúru v daňovom priznaní za mesiac júl, keď boli dodávky, alebo až za mesiac august, keď bola vystavená faktúra? Ako postupovať v prípade, že mám faktúru vystavenú napr. 6. 8. na dodávku z 5. 4.?

Oneskorená registrácia na DPH

ID2739 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničnej zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť registrovať sa v SR na DPH podľa § 5 už v 02/2016. Neučinila tak. Zdaniteľná osoba môže uvedený stav vyriešiť oneskorenou registráciou a podaním daňové priznania za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, v zmysle § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Zdaniteľná osoba podáva za uvedené obdobie jedno daňové priznanie – mimoriadne daňové priznanie. Samozrejme na všetkých dokladoch figuruje zahraničné IČ DPH. Vo výklade zákona som sa dočítala, že dodávateľ (zahraničná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť) by mal vyhotoviť opravenú faktúru pre odberateľa (pokiaľ je platiteľ dane), kde vyčísli i hodnotu DPH. V predmetnom prípade bol tovar dodávaný ďalej do zahraničia, splnenie podmienok § 43 zákona o DPH. Musia byť i v tomto prípade vyhotovené opravné faktúry? Hoci DPH je nulové? Podotýkam, že zákazník s tým nesúhlasil. Podáva sa i mimoriadny súhrnný a kontrolný výkaz DPH? Alebo za každý mesiac samostatne? 

Povinnosť registrácie na účely DPH

ID2712 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť z Anglicka plánuje dovážať tovar z Poľska na územie SR do logistického skladu, ktorý má v prenájme. V rámci prenájmu sú mu poskytované i služby spojené s prijímaním a vydávaním tovaru. Tovar sa následne predáva a prepravuje klientom do Rakúska. Tovar sa nerozbaľuje a ani nepredáva na území SR. Podľa opísaného skutkového stavu sme dospeli k záveru, že spoločnosť nemá povinnosť registrovať sa pre DPH podľa § 5 s ohľadom na § 8 ods. 4 písm. e) v spojení s § 43 ods. 1 zákona o DPH. Je naše posúdenie situácie správne, alebo povinnosť registrácie pre DPH podľa § 5 na Slovensku vzniká?