Otázky s vecným pojmom: Registrácia platiteľa DPH

počet otázok s vecným pojmom : 51Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prihlásenie na platiteľa DPH v českej republike

ID3799 | | Ing. Marián Drozd

Od leta má slovenská s.r.o. zákazku v Českej republike. Ide o stavebné práce - výstavba nového bytového komplexu. Slovenská s.r.o. chcela požiadať na daňovom úrade o české pridelenie DPH, čo jej odmietli, že je možná registrácia iba firme s českou adresu. Slovenská s.r.o. ide uplatňovať cez slovenský daňový úrad vrátenie českej DPH. Ale je tam dlhá čakacia doba a otázne je či jej aj celú DPH vrátia. Získala ďalšiu zákazku v novom roku. Ako to má riešiť, aby jej v českej republike pridelili na platiteľa DPH? Je naozaj potrebné založenie novej českej s.r.o.? Či existuje nejaký spôsob uplatňovať v rámci slovenskej s.r.o.

DPH - zahraničná faktúra pre obec - neplatiča DPH

ID3736 | | Ing. Marián Drozd

Aké má povinnosti obec, ktorá nie je platiteľom DPH v súvislosti s úhradou stavebných prác - dodávka + montáž okien v sume 7 000 € bez DPH, ktorej dodávateľom je maďarská firma - platiteľ DPH. Musí obec hradiť aj DPH? Má povinnosť registrovať sa? Faktúra je vystavená vo forintoch.

Stavebné subdodávateľské práce v DE

ID3734 | | Ing. Marián Drozd

Tuzemský podnikateľ, neplatiteľ dph, bude vykonávať služby-montážne práce na obytných kontajneroch v DE pre odberateľa z ČR, platiteľa dph. Predpokladám, že vyvstáva povinnosť registrácie v zmysle § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Práce sa budú robiť v DE. Kde bude v tomto prípade miesto zdaniteľného plnenia? Vyvstávajú okrem registrácie v zmysle § 7a pre tuzemského podnikateľa aj iné povinnosti? Čo v prípade, ak pri rozsiahlych prácach si zabezpečí dodávateľské práce živnostníka zo SR, neplatiteľa dph. Aké ma on povinnosti a ako môže fakturovať tuzemskému podnikateľovi? 

Fakturácia služby

ID3436 | | Ing. Marián Drozd

Prenajímame priestory na uskladnenie náradia francúzskej spoločnosti s francúzskym IČ DPH, na Slovensku nie sú registrovaní. Priestory sú na Slovensku a spoločnosť ich využíva na uskladnenie náradia, ktoré využíva na stavbe. Máme im nájom faktúrovať so slovenskou DPH, keďže priestory sú na Slovensku ? Je tento postup správny?

Registrácia platiteľa DPH

ID3387 | | Ing. Marián Drozd

Česká spoločnosť (CZ) premiestňuje tovar do skladu na Slovensku s cieľom spracovania, triedenia a balenia tovaru. Potom je tovar predaný nemeckej spoločnosti (DE) registrovanej na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  (ďalej len "zákon o DPH"). Tovar neopustí územie Slovenska pri predaji. V tomto sklade na území SR ešte na náklady českej spoločnosti bude prebiehať špeciálne triedenie a balenie výrobkov, až potom budú výrobky predávané tejto nemeckej spoločnosti registrovanej na Slovensku. Podľa všetkého CZ spoločnosť má len tohto jedného odberateľa na Slovensku. Otázkou je, či môže táto CZ spoločnosť využiť zjednodušený režim tzv. call of stock podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH (t. j. či sú splnené všetky podmienky uvedené v § 11a zákona o DPH) alebo sa CZ firma musí registrovať na § 5 zákona o DPH (z dôvodu nadobudnutia tovaru v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH) a následne predávať tovar tejto DE firme podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH? (Podľa môjho názoru, v čase prepravy tovaru z CZ na SK nejde o tovar, ktorý sa má dodať nemeckému platiteľovi. Preto zastávam názor, že sa musí CZ firma reigstrovať v SR podľa § 5 zákona o DPH ako zahraničný platiteľ a následne musí faktúrovať podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH).

Povinná registrácia DPH

ID3342 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. vykonáva stavebné práce (stavba lešenia), v tuzemsku a v ČR. Za mesiace september - november 2018 dosiahla obrat 70 000 €, ktorý zhruba 50 % sa týka dodávok pre ČR zatiaľ ich fakturuje podľa § 7 písm. a). Vstupuje do sledovaného obratu aj obrat fakturovaný pre ČR? Je potrebné sa zaregistrovať ako povinný platiteľ DPH? Alebo nie?

DPH platená v ČR a v SR

ID3057 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť s daňovým domicilom v SR a registrovaná, ako platiteľ DPH v SR predáva lístky na podujatie v ČR v českou DPH.

  1. Musí sa pre tento prípad predaja lístkov registrovať v ČR na platenie DPH v ČR?
  2. Môže žiadať o vrátenie takto zaplatenej DPH v ČR, ak zároveň nakupovala iné služby od subjektov v ČR (platitelia DPH) a miestom dodania služieb bolo SR?

Stavebné práce v IČS a DPH

ID2851 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský podnikateľ, registrovaný na DPH podľa § 7a, vykoná stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území iného členského štátu pre súkromnú osobu. Aké povinnosti vyplývajú v rámci tejto transakcie pre slovenského podnikateľa z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Podnikateľ sa musí registrovať pre DPH v inom členskom štáte, kde sa vykonali stavebné práce?

Ust. § 7 nadobudnutie tovaru/služby a takto vzniknutá daňová povinnosť

ID2817 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. nadobudla v SR tovar z iného členského štátu EÚ. Pre tento účel sa registrovala pre DPH podľa § 7 zákona o DPH. (Hodnota takto nadobudnutých tovarov prekročila limit 14 000 € za kalendárny rok.) Samozrejme osoba registrovaná v zmysle § 7 (aj § 7a) si nemôže odpočítať DPH v zmysle § 49 zákona o DPH, vznikne im len daňová povinnosť. Ako má spoločnosť účtovať takto vzniknutú daňovú povinnosť? Má ju zaúčtovať na účet 548/343, alebo sa má za to, že sa účtuje ako súčasť obstarávacej ceny 504/343? Je daňovým výdavkom takto zaplatená DPH?

Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť

ID2762 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenský platiteľ DPH dodáva pre českého platiteľa DPH služby. Český platiteľ DPH je zároveň registrovaný aj na Slovensku (stavia nehnuteľnosť na Slovensku) služby:

1) odvoz stavebného odpadu,

2) skládkovanie (likvidácia) stavebného odpadu (skládka je na Slovensku),

3) nájomné za kontajner na stavebný odpad, kde vzniká daňová povinnosť (na Slovensku podľa § 16 ods. 1 = fakturácia na slovenskú registráciu s DPH alebo v ČR podľa § 15 = oslobodenie od dane a fakturácia na českú registráciu DPH)?