Otázky s vecným pojmom: Pomerné odpočítanie dane

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Určenie spôsobu odpočítania dane platiteľom

ID1645 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ DPH vykonával oslobodené služby podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) - poisťovacie služby za mesiac január 2013. Od marca 2013 zmenou predmetu podnikania vykonáva činnosť, t. j.  služby už s daňovou povinnosťou.

Ako určiť spôsob odpočítania pri týchto zdaniteľných plneniach:

  • faktúra od mobilného operátora za telefónne poplatky so zdaniteľným plnením za február 2013, vo faktúre sú hovory za február 2013 a poplatky za marec 2013,
  • faktúra za nájom nebytových priestorov za prvý štvrťrok 2013, zdaniteľné plnenie za marec 2013,
  • faktúra za nájom nebytových priestorov za prvý štvrťrok, zdaniteľné plnenie január 2013?

Povinnosť krátiť DPH na vstupe

ID320 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Platiteľ dane nakupuje a predáva tovar a súčasne sa zaoberá poskytovaním niektorých finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez možnosti odpočítania vstupnej dane. V máji 2010 obstaral budovu, v ktorej zriadil svoje sídlo, v kúpnej cene 42 000 € + DPH 7 980 €. Ako má postupovať z hľadiska DPH, keď je povinný krátiť odpočet dane na vstupe?

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie odpočítanej DPH

ID319 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ prenajíma skladové priestory. V poslednom kalendárnom štvrťroku sa stal platiteľom DPH a prvé daňové priznanie bude podávať za 4. štvrťrok daného roku. Bude povinný vykonať ročné zúčtovanie odpočítanej dane za kalendárny rok, ak prenajíma priestory aj nepodnikateľovi?

Na koho sa vzťahuje ročné vysporiadanie odpočítanej DPH?

ID318 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je povinný platiteľ DPH, ktorý počas kalendárneho roku neuplatňoval odpočítanie dane koeficientom, vykonať ročné vysporiadanie DPH?

Výpočet pomernej výšky odpočítateľnej DPH a zaokrúhľovanie

ID317 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Keď hodnota koeficienta je 0,9979, potom po zaokrúhlení na dve desatinné miesta nahor to znamená, že sa vôbec nepočíta koeficient?