Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov PO

počet otázok s vecným pojmom : 206Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rozpúšťanie dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok

ID4295 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť účtujúca v podvojnom účtovníctve obstarala osobný automobil - elektromobil, ktorý zaradila do odpisovej skupiny 0, odpisový plán stanovila na dobu 4 roky. Keďže pre odpisovú skupinu 0 je doba odpisovania 2 roky, v daňovom priznaní k dani z príjmu bude upravovať ZD o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi. Na automobil prijala dotáciu, ktorá sa rozpúšťa vo výške odpisov DHM zahrnutých do základu dane. Moja otázka znie, v akej výške bude dotáciu rozpúšťať? Vo výške účtovného odpisu po dobu 4 roky? Musí následne upraviť ZD v daňovom priznaní?

Darovanie odpísaného vozidla spriaznenej osobe

ID4285 | | Ing. Marián Drozd

Spol. s r.o. chce darovať odpísané osobné vozidlo, ktorého trhová cena je cca 10 000 € synovi konateľa, ktorý je zamestnaný v spoločnosti. Aké povinnosti má spoločnosť z hľadiska DPH a z hľadiska dane z príjmov? Má fyzická osoba, zamestnanec povinnosť zaplatiť daň z trhovej ceny darovaného vozidla?

Rozdělení zisku mezi mateřskou a dceřinou společností - postup, pravidla

ID4259 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenské s. r. o. je 100 % dceřinou společností české s. r. o. Pokud si česká s. r. o. bude chtít ze slovenské vyplatit podíl na zisku:

  • ve které zemi bude tento zisk zdaněný, v SR nebo ČR  a v jaké % sazbě daně? 
  • kdy se daň platí finančnímu úřadu, v měsíci výplaty zisku nebo v rámci daňového přiznání za rok, je potřeba zaslat na finanční úřad nějaké údaje o rozdělení zisku - vyplnit daňové přiznání, na jaký řádek částku uvést?

Nerozdelený zisk minulých rokov

ID4255 | | Ing. Beata Moravcová

Firma eviduje na účtoch 428... nerozdelený zisk za roky 2008, 2013, 2017, 2018, 2019, 2021. Za rok 2020 je na účte 429... neuhradená strata. Aký je postup pri rozpustení straty za rok 2020, ak si chce spoločník vyplatiť vyplatiť odmenu zo zisku? Môže si vyplatiť odmenu z ktoréhokoľvek roka?

Precenenie FI a základ dane

ID4204 | | Ing. Marián Drozd

Pri oceňovaní CP/podielov postupujeme metódou vlastného imania. V roku 2022 sme zaúčtovali precenenie/zvýšenie finančnej investícii/podielu ako 062/414. Je potrebné z tohto dôvodu v roku 2022 v daňovom priznaní upraviť základ dane? Má toto precenenie vplyv na daňový základ?

Prenájom bytu pre konateľa a daňové výdavky

ID4168 | | Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská s.r.o. so sídlom v Trnave. Konateľ spoločnosti má trvalý pobyt v Trenčíne, ale pracovne veľa cestuje, hlavne do zahraničia. Spoločnosť sa rozhodla, že prenajme byt pre konateľa, aby mal kde bývať, keď sa vracia zo zahraničia do Trnavy do prevádzkarne spoločnosti. Môže dať spoločnosť takýto prenájom do daňových nákladov? Daňový úrad by v prípade daňovej kontroly neargumentoval, že konateľ má trvalý pobyt v Trenčíne, čo nie je až tak ďaleko?

Odpisovanie TZ u nájomcu.

ID4153 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť je prenajímateľ (A) a prenajímame nehnuteľnosť nájomcovi (B). V nájomnej zmluve udeľujeme súhlas, že môže časť nehnuteľnosti prenajať podnájomníkovi (C). Nájomca B vykonal aj uhradil technické zhodnotenie na nehnuteľnosti. Podnájomca C vykonal aj uhradil ďalšie technické zhodnotenie na nehnuteľnosti. Nájomný vzťah je len medzi prenajímateľom A a nájomcom B. Ďalšia nájomná zmluva je medzi nájomcom B a podnájomníkom. C. Prenajímateľ A udeľuje súhlas nájomcovi B s odpisovaním jeho časti technického zhodnotenia s tým, že prenajímateľ A nezvýši vstupnú cenu majetku (§ 24 ods. 2). Možno § 24 ods. 2 aplikovať aj u podnájomcu C? Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom A a podnájomcom C nie je. Môže dať prenajímateľ A ako majiteľ nehnuteľnosti len súhlas na odpisovanie nehnuteľnosti podnájomcovi C, v prípade, keď nájomná zmluva je len medzi nájomcom B a podnájomcom C. Akým spôsobom sa dá vyriešiť, aby podnájomca C mohol odpisovať svoju časť technického zhodnotenia?

Zvýšenie základu dane z titulu neuhradeného záväzku - úroky z istiny úveru

ID4074 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť eviduje k 31.12.2021 na účte 361 prijatú pôžičku (istina + úroky). Pôvodným veriteľom bola banka, splatnosť úrokov bola zmluvne upravená nasledovne: Posledná suma úrokov je splatná s poslednou splátkou istiny. Istina bola splatná do 31.12.2014. Pred splatnosťou úveru sa zmluvou o postúpení zmenil veriteľ z banky na inú obchodnú spoločnosť- spriaznená osoba voči dlžníkovi. V zmluve o postúpení nie je priamo upravená splatnosť istiny a úrokov, až následne bol podpísaný dodatok k zmluve s novým veriteľom, ktorý posunul splatnosť istiny a úrokov až na rok 2022. Spoločnosť eviduje neuhradené úroky na účte 361 k 31.12.2021, ktoré účtovala nasledovne: 31.12.2019 (za rok 2019) 562/361 31.12.2020 (za rok 2020) 562/361 31.12.2021 (za rok 2021) 562/361.

Ako má spoločnosť postupovať v nadväznosti na zvýšenie základu dane z titulu neuhradených záväzkov? Ako máme posúdiť splatnosť takto účtovaných úrokov? Môže sa z hľadiska dane z príjmov splatnosť úrokov predĺžiť postúpením? Pri posudzovaní splatnosti úrokov sa riadime úplne prvou pôvodnou zmluvou podpísanou s bankou ALEBO prvým dodatkom k zmluve o postúpení, keď sa prvýkrát určila splatnosť medzi novým veriteľom a dlžníkom?

Jednorazová náhrada

ID4051 | | Ing. Marián Drozd

Sme obec, ktorá má v rámci hlavnej činnosti evidované príjmy za jednorazové náhrady za dĺžku telekomunikačných trás na pozemkoch vo vlastníctve obce za jednotkovú cenu 2,49 € / m v celkovej sume 11 229,13 €. Náhrada je stanovená na základe rámcovej dohody o niektorých otázkach súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a § 69 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. Dohoda bola uzatvorená medzi subjektom Slovak Telekom a obcou v roku 2008. Dohodou bol udelený súhlas s výstavbou vedení VTS Slovak Telekomu v zmysle projektov stavby a v zmysle § 69 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z .z. o elektronických komunikáciách v z. n. p. Neviem, či bola schválená obecným zastupiteľstvom. Tento príjem – jednorazová náhrada bude predmetom dane z príjmov, bude ju obec zdaňovať alebo ide o príjem podľa § 12 ods. 2 zákona 595/2003 Z. z.?

DP a výška príjmu

ID4045 | | Ing. Miroslava Brnová

Chceme Vás poprosiť o zodpovedanie otázky ohľadom problematiky DP a mikrodaňovník - ak dosiahnem hranicu príjmov do 49 790 €, ale nechcem si uplatniť výhody mikrodaňovníka, tak nebudem v DP zaškrtávať políčko som mikrodaňovníkom? Podnikám ako SZČO a mám príjmy aj zo založenej sro. Príjmy v ani jednej z týchto firiem nedosahujú hranicu 49 790 €, vykonávali sme zároveň aj transakcie medzi oboma firmami. Môžem si uplatniť 15 % daň aj pri SZČO aj pri PO, ak sa neoznačím ako mikrodaňovník?