Otázky s vecným pojmom: Automobil

počet otázok s vecným pojmom : 142Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dočasne vyradené vozidlo

ID3752 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. dočasne vyradila Tatru a zároveň zrušila PZP. Toto vozidlo však využíva vo svojom areály pre vlastné potreby. Je možné zahrnúť do daňových výdavkov spotrebu PHL a náklady na opravy na takéto vozidlo?

Paušál 80 % pri aute

ID3600 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ (s. r. o.) sa rozhodne, že pri uplatňovaní daňových výdavkov z PHL bude uplatňovať výdavky vo výške 80 %, bez vedenia knihy jázd. Na ostatné náklady súvisiace s prevádzkou auta toto nemá vplyv. Ale ako je to so samotným odpisom auta (nakoľko v zákone je aj klauzula o používaní majetku, ktorý by mohol byť aj osobného charakteru a vtedy zákon hovorí o uplatnení 80 % do daňových nákladov). Odpisovať naďalej môžeme vo výške 100 %?

Lízing auta a DPH

ID3582 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o., platiteľ DPH sa rozhodol poskytnúť firemné vozidlo na finančný leasing. Nájomca, (tiež lízingová spoločnosť) prenajíma auto tretej osobe. Na konci lízingu sa tretia osoba stáva vlastníkom vozidla. Z hľadiska DPH [§ 8 ods. 1 písm. c)] je to dodanie tovaru. DPH z celej hodnoty vozidla by mala byť vyfakturovaná pri fakturácii prvej zvýšenej splátky. To znamená, že na faktúre bude celá hodnota vozidla s DPH, ale na splatnosť bude len časť faktúry (1. zvýšená splátka). Zvyšok sa bude riešiť splátkovým kalendárom, ktorý bude bez DPH, kedže celá DPH sa zaplatila hneď prvou faktúrou. Je táto úvaha správna?

DPH za službu z ČR 2019 (DDP DPH KVDPH)

ID3477 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH obstaral službu (servis vozidla) z iného členského štátu (ČR) od českého platiteľa DPH. Faktúra bola vystavená 7. 6. 2019 služba dodaná 30. 5. 2019 (samozdanenie na Slovensku). V májovom daňovom priznaní k DPH ju neuviedol, faktúru obdržal 16. 7. 2019 . Musí podať dodatočné daňové priznanie k DPH a dodatočný kontrolný výkaz k DPH za mesiac máj 2019 ? Daňová povinnosť vznikla dňom dodania služby (30. 5. 2019), nárok na odpočet DPH taktiež 30. 5. 2019 podľa § 51 ods. 1 písm. b) = daň je vedená v záznamoch?

Požičanie motorového vozidla

ID3458 | | Ing. Marián Drozd

Právnická osoba vlastní osobné motorové vozidlo, ktoré využíva v podnikaní, nie na súkromné účely. Na niekoľko dní v roku (v júli, v auguste, v novembri) by chcela toto vozidlo požičať inej právnickej osobe, ktorá ho takisto bude využívať na podnikateľské účely. Môže vlastník vozidla uhradiť celú daň z motorových vozidiel a v rámci nájomného alikvotnú časť prefaktúrovať podnikateľovi, ktorý si požičal na určité dni vozidlo? Opravy a údržby vozidla si bude vlastník hradiť sám. Môže PHL si dať do nákladov vlastník vozidla a v rámci nájomného prefaktúrovať podnikateľskému subjektu, ktorý si požičal auto, alebo je správnejšie, aby si ten, kto si auto požičal v rámci cestovných príkazov zúčtoval PHL ako aj paušálnu náhradu 0,193 € za km? Podotýkam, že v obidvoch s.r.o. je ten istý konateľ a aj spolumajiteľ a s.r.o.čky majú vypracovanú smernicu o transferovej dokumentácii.

Je prevod nároku na odškodnenie predmetom DPH?

ID3455 | | Ing. Marián Drozd

Dostali sme rozhodnutie, že máme nárok na odškodnenie za každé vozidlo, ktoré sme kúpili v rokoch 2008 - 2010 z dôvodu, že predajcovia vytvorili kartel. Tento nárok nie je vyčíslený, bude závisiet na nasledujúcich súdnych procesoch, ktorých výsledok bude vyčíslenie čiastky. Oslovujú nás nezávislé právne firmy, ktoré chcú od nás tento nárok kúpiť. Je prevod práva na odškodnenie predmetom DPH (v prípade, že sa rozhodneme tento nárok na odškodnenie predať)?

Hlavná výhra v súťaži

ID3446 | | Ing. Marián Drozd

Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže je slovenská spoločnosť platiteľ DPH. Cenu do súťaže venuje slovenská spoločnosť platiteľ DPH, ktorá má materskú spoločnosť v ČR. Táto materská spoločnosť so sídlom v ČR, poverila českú reklamnú agentúru, aby sprostredkovala cez slovenskú reklamnú agentúru kúpu a odovzdanie hlavnej výhry – osobný automobil v hodnote 18 000 €. Výhra osobný automobil bude odovzdaná výhercovi na Slovensku.

Otázka:

  1. Sprostredkovateľ hlavnej výhry, t. j. reklamná agentúra na SK môže si odpočítať z kúpy automobilu DPH?
  2. Ako postupovať správne pri fakturácii do ČR za hlavnú cenu osobný automobil a za odovzdanie ceny a sprostredkovanie reklamnej súťaže. Bude to prenesenie daňovej povinnosti ? Alebo budeme fakturovať s DPH.

Používanie súkromného auta starostom

ID3409 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je možné starostovi poskytnúť náhradu za opravu súkromného automobilu, ktorý nevlastní obec a nie je zaradené v majetku obce? Náhrada je schválená obecným zastupiteľstvom. Na aký účet takúto náhradu účtovať a akú rozpočtovú klasifikáciu použiť?

Predaj vozidla

ID3388 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. (platiteľ DPH) obstarala luxusné vozidlo (jeho vstupná cena je vyššia ako 48 000 €) v marci 2018, ktoré nebolo prihlásené na Slovensku (nemá žiadne EČV). Ide o novovyrobené vozidlo, ktoré bolo obstarané za účelom ďalšieho predaja. Následne toto vozidlo bolo predané v júli 2018 za výrazne nižšiu cenu ako vstupná cena vozidla. Ide o transakciu medzi nezávislými osobami. Vozidlo nebolo zaradené do majetku, ani nebolo odpísané, bolo považované za tovar. V tomto prípade musíme upraviť základ dane s rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou, resp. uplatňovať § 19 ods. 3 písm. b) 1., teda predstavuje rozdiel medzi vstupnou cenou a nižšou predajnou cenou pripočítateľnú položku k základu dane?

Zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca za používanie osobného motorového vozidla aj na súkromné účely

ID3304 | | Ing. Marián Drozd

V októbri 2018 spoločnosť kúpila staršie 6-ročné osobné motorové vozidlo zamestnancovi (rok výroby 2013) a podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., by spoločnosť mala zdaniť nepeňažný príjem zamestanca 1 % zo vstupnej ceny každý rok znižovanej o 12,5 %. Moja otázka je, či prvý rok zdaňovania tohto auta sa počíta od roku výroby alebo od roku nákupu do spoločnosti, t. j. rok 2018 bude prvým rokom zdaňovania už 6-ročného auta.