Otázky s vecným pojmom: Opravné položky

počet otázok s vecným pojmom : 23Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpredaj akcií v cudzej mene

ID3853 | | Ing. Anton Kolembus

Mohli by ste mi prosím poradiť s účtovaním odpredaja akcií, ktoré sú v mene CZK (vedieme ich na účte 063, k nemu účtujeme aj 414 – oceňovacie rozdiely, kde účtujeme každoročne prekurzovanie akcií na menu eur ku dňu zostavenia ÚZ, t.j. k 31.12.) Akcie sme odpredali v januári 2021, pričom ich hodnota pri predaji bola nižšia ako nominálna, t. j. predaj sa zrealizoval so stratou. V roku 2020 by som chcela vytvoriť z tohto titulu OP. Pri tvorbe OP zohľadníme okrem výšky straty z predaja (661-561) aj účet 414? Účet 414 má pasívny zostatok.

Pohľadávky v reštrukturalizácii

ID3583 | | Ing. Anton Kolembus

1. Máme pohľadávky voči f. DOPRASTAV splatné v r. 2013, ktoré sme prihlásili do reštrukt. v r. 2014. Vtedy sme aj vytvorili OP do výšky 100 % zápisom 547/391. V rokoch 2015-2018 nám prišli čiastočné úhrady, ktoré sme zaúčtovali 391/547. Keďže nemáme reštr. plán, nevieme aká časť nám bude uhradená. Máme uvedenú pohľadávku stále evidovať alebo ju môžeme vyradiť z účtovníctva? 2. Taktiež evidujeme jednu pohľ. splatnú v r. 2015, ku ktorej sme v r. 2015 vytvorili OP do výšky 100 %. K nej nám prišla jedna úhrada v r. 2016 a taktiež nám vysí v účtovníctve a nevieme, čo s ňou. Môžme ju vyradiť 391/311 alebo musíme aj upravovať základ dane?

Opravné položky spoločnosti v konkurze

ID3384 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, na ktorú bol vyhlásený konkurz, má už vyše 20 rokov vytvorené opravné položky k pohľadávkam voči bývalým obchodným partnerom, tiež v konkurze. Konkurzy doteraz neboli ukončené. V § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (+ § 29 ods. 1 Postupov účtovania), sa hovorí o úprave zostatkov vytvorených rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia, s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu. Dovoľujem si požiadať o vysvetlenie k tejto problematike z hľadiska účtovného a daňového. Čo znamená „úprava zostatkov“ najmä v prípade opravných položiek? Akým spôsobom a podľa akých kritérií sa posudzuje, že „preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu“? Ako sa vysporiadať s opravnými položkami u partnerov v konkurze, ak bude vlastný konkurz ukončený skôr? 

Opravná položka k pohľadávke z titulu nevyplateného nároku na podiel na VH

ID2960 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť už niekoľko rokov eviduje pohľadávku voči spoločnosti, v ktorej má podiel na ZI, a to pohľadávku z nároku na podiel na VH za rok 2005 a 2006 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2010), z VH za rok 2008 a 2009 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2010) a tiež z VH 2010 a 2011 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2012), ktorý bol odsúhlasený VZ avšak nebol vyplatený. Môžeme z hľadiska opatrnosti tvoriť opravnú položku daňovú k tejto pohľadávke? Ako ju zaúčtujeme? Bude teda daňová?

Odpis pohľadávky bez tvorby opravnej položky

ID2862 | | Ing. Anton Kolembus

Podľa zákona je možný aj okamžitý odpis pohľadávky bez tvorby opravných položiek, pri konkrétnych prípadoch. (https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2014.09.02_MP_posudzovanie_pohladaviek.pdf)

Myslíte, že spadá pod túto kategóriu aj pohľadávka voči zdravotnej poisťovni z lekárne, ktorá bola zdravotnou poisťovňou z určitého dôvodu písomne zamietnutá?

Odpis pohľadávky

ID2736 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť tvorila k neuhradenej pohľadávke zákonnú opravnú položku, ktorá bola daňovým nákladom (547/391) - nepremlčané pohľadávky, pri ktorých bolo riziko, že ich dlžník nezaplatí. Táto pohľadávka, ak nej vytvorená položka sú evidované v účtovníctve už viac rokov. Spoločnosť sa rozhodla túto pohľadávku z účtovníctva vyradiť - 391/311 - opravná položka je vo výške 100 %. Musí spoločnosť z titulu vyradenia tejto pohľadávky upraviť základ dane?

Výpočet dní pre tvorbu OPP

ID2624 | | Ing. Lucia Vanková

Pre účely § 17 ods. 27 - zahŕňanie nezaplatených záväzkov do riadku 180 DP a § 20 ods. 14 - tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam- sa pri výpočtoch rok ráta ako 360 alebo 365 dní (prípadne 366 dní). Poprosím konkrétnu odpoveď na moju otázku a nie citáciu zo zákona, že je to 360, 720 a 1080 dní.

Uplatnenie odpisu pohľadávky do daňových výdavkov

ID2612 | | Ing. Lucia Vanková

V roku 2015 odpisujeme pohľadávku, ktorá vznikla pred koncom roka 2003, ku ktorej bola vytvorená v roku 2005 daňová opravná položka vo výške 75% z hodnoty nepremlčanej pohľadávky bez jej príslušenstva v súlade s § 52 ods. 18 ZDP. Pri odpise nespĺňame podmienky na uznanie daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h).

Je možné uplatniť do daňových výdavkov odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorú sme mali možnosť uznať za daňový výdavok podľa § 52 ods. 18? Ak áno, čím to môžeme zargumentovať?

 

Opravná položka k nedokončenej investícii

ID2556 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Účtovanie opravnej položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku Obec v r. 2010 a v r.2011 dostala dotáciu z Environmentálneho fondu na technickú rekultiváciu skládky odpadu, ktorú vedie na účte 042, obec disponuje stavebným povolením na rekultiváciu skládky. Od r. 2011 obec o dotáciu na uvedenú skládku nepožiadala a v budúcnosti /rozpočtové obdobie 2015 – 2017/ sa neplánuje uskutočniť žiadna investícia na skládke /nedostatok finančných prostriedkov, iné priority obce/, je predpoklad ťažkostí pri kolaudácii, nakoľko pod skládkou sa nachádzajú aj pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce. O skládku sa obec nestará, pozemky pod skládkou zarastajú. Audítorská správa za rok 2013 upozorňovala obec na vysoký stav nedokončených investícií na účte 042. Z týchto dôvodov, obec k 31. 12. 2014 sa rozhodla vytvoriť opravnú položku k uvedenej nedokončenej investície vo výške 25 % vynaložených finančných prostriedkov, opravná položka vypočítaná z predpokladaných odpisov za päť rokov (20 rokov odpisovania). Zaúčtovanie opravnej položky: 558 / 091 091 / 658 Bolo rozhodnutie účtovnej jednotky správne a má pokračovať v tvorbe opravnej položky aj naďalej?

Odpis pohľadávky

ID2118 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť vystavila faktúru vo výške 4 000 € s dátumom splatnosti január 2006. Faktúra bola čiastočne uhradená v sume 500 €. Na zvyšnú časť pohľadávky v hodnote 3 500 € bola v roku 2009 vytvorená daňovo uznaná opravná položka. V roku 2013 konateľ rozhodol o trvalom odpísaní pohľadávky. Po zúčtovaní opravnej položky k pohľadávke môžeme považovať odpis pohľadávky za daňovo uznaný v zmysle § 19 ods. 2 písm. r)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. alebo je pohľadávka premlčaná a odpis pohľadávky bude nedaňový? Konateľ je spoločníkom vo firme, ktorá faktúru vystavila a tiež vo firme, ktorej bola faktúra vystavená.