Otázky s vecným pojmom: Faktúra

počet otázok s vecným pojmom : 456Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpis pohľadávky

ID4899 | | Ing. Ján Mintál

V r. 2022 sme vystavili faktúru za stavebné práce, ktorú nám odberateľ neuznal. Pár krát sme si ju "pohadzovali" a dali na vymáhanie, bez odozvy. Na súd sme sa neobrátili. Čo s uvedenou pohľadávkou, stornovať a podať dodatočné DP za r. 2022, resp. odpísať v r. 2023?

Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru

ID4961 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma (platiteľ dane § 4) si objednal nové motorové vozidlo (od platiteľa z iného ČS). Dodávateľ (Cyperská firma- CY IČ DPH) vystavil riadnu faktúru dňa 20.12.2023. Vozidlo bude prepravené fyzicky na Slovensko dňa 15.01.2024. Daňová povinnosť podľa mňa vzniká dňom vyhotovenia faktúry a faktúra pôjde do DPH priznania v mesiaci 12/2023, lebo do lehoty podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie 12/2023 (tj. do 25.01.2024) bude vykonaná aj preprava tovaru z členského štátu do tuzemska. Sú tieto úvahy správne?

Fakturácia dodania tovaru s montážou (inštaláciou) do krajiny EÚ

ID4927 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o., platiteľ DPH na Slovensku, dodáva schodovú konštrukciu, ktorú následne montuje na nehnuteľnosť v Nemecku. Čiže dodáva tovar s inštaláciou podľa § 13 ods.1 písm. b), a teda miesto dodania by malo byť tam, kde je tovar zmontovaný. Moja otázka má dve časti:

a. slovenská firma dodá tento tovar s inštaláciou Nemeckej firme, platiteľovi DPH v Nemecku. Má byť faktúra vystavená bez slovenskej DPH s poznámkou "prenesenie daňovej povinnosti"? A podáva sa v takomto prípade súhrnný výkaz?

b. slovenská firma dodá tento tovar s inštaláciou v Nemecku inej slovenskej firme, platiteľovi DPH na Slovensku (ani jedna z firiem nie je platiteľom DPH v Nemecku). Má byť faktúra vystavená bez slovenskej DPH s poznámkou "prenesenie daňovej povinnosti"? Je v takomto prípade nutné, aby sa jeden zo slovenských subjektov registroval ako platiteľ DPH v Nemecku a daň tam odviedol?

Nezaplatená faktúra

ID4933 | | Ing. Marián Drozd

Firma mi nezaplatila za dodanie služieb, pravdepodobne ani nezaplatí. V DPH sa dostali do mínusu. Ak by zaplatil, vráti sa to späť. Ako sa správa nezaplatený príjem? Musí sa zaplatiť daň 21% aj tak? Započítava sa do príjmu spoločnosti s.r.o.?

Dodanie služieb súvisiacich s nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa v inej krajine EÚ alebo v tretej krajine

ID4929 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o., platiteľ DPH na Slovensku vykoná betonárske práce na nehnuteľnosti v Nemecku. Dodáva teda služby podľa § 16 ods.1 zákona o DPH. Daň je teda splatná tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Tieto služby fakturuje inej slovenskej s.r.o., ktorá je tiež platiteľom DPH na Slovensku. Ani jedna z firiem nie je platiteľom DPH v Nemecku. Má byť takáto faktúra vystavená bez slovenskej DPH a s poznámkou, že ide o služby podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH? Alebo má byť v takejto faktúre uvedená aj poznámka "prenesenie daňovej povinnosti"? Je v kompetencii slovenského Daňového úradu riešiť, či takáto DPH bola v Nemecku odvedená, respektíve, či sa tam jeden zo subjektov pri takomto obchode registroval za platiteľa DPH?

Výstavba budovy

ID4857 | | Tatiana Macháčová

Sme príspevková organizácia zriadená obcou, platitelia DPH. V rámci podnikateľskej činnosti sme v rokoch 2021, 2022 a 2023 realizovali v rámci podnikateľskej činnosti na základe zmluvy o dielo výstavbu nehnuteľnosti - budovu. Kolaudácia prebehla v 08/2023. Počas rokov 2021 a 2022 sme čiastkovo fakturovali podľa dokončených prác, celkovo do hodnoty diela dohodnutej v zmluve o dielo 293058,00. Aktiváciu vlastných nákladov sme v priebehu roku 2021, 2022 a 2023 zaúčtovali na účet 121 - nedokončená výroba súvzťažne s účtom 611, aby sme eliminovali vplyv nákladov na výsledok hospodárenia. V roku 2023 po kolaudácii sme zaúčtovali vznik výrobkov zápisom 123/613 vo výške 355823,00 eur a odúčtovali nedokončenú výrobu 611/121 taktiež v sume 355823,00. Následne sme vystavili vyúčtovaciu faktúru na hodnotu diela na základe zmluvy o dielo v sume 293058 + DPH s odpočtom vyfakturovaných čiastkových fakturácií - preddavkov 293058,00 + DPH. Hodnota zákazky na základe zmluvy o dielo bola 293058,00 eur, hodnota nedokončenej výroby - účet 121 je 355823,00. Ďalšie navýšenie hodnoty diela nebolo dohodnuté, zo zákazky teda vychádza strata 62765,00 eur. Je potrebné upravovať výsledok hospodárenia v roku 2023 alebo akým spôsobom by sme sa mali vysporiadať so vzniknutou stratou?

Účtovanie tovaru a služieb na prelome rokov

ID4889 | | Ing. Ondrej Baláž

Slovenská firma SRO, platca DPH, účtujúca v PÚ, do roku 2022 mikro ÚJ, v roku 2023 sa stane malou UJ, predáva okná, dvere a garážové brány. Mám problém s účtovaním na prelome rokov. Firma žiada pri podpísaní objednávky zálohu od svojich zákazníkov vo výške 50% alebo 100%. Firma vystaví na každú zálohu predfaktúru a po pripísaní platby na účet vyhotoví faktúru k prijatej platbe. Tieto zálohy sa evidujú na účte: 324. Momentálne sú na účte 324 zálohy vo výške cca. 200.000 eur. Ostrá faktúra sa vyhotoví odberateľovi pri skutočnom dodaní tovaru alebo služby: 311/604,602,343 (niektorí si objednajú aj montáž), pri ktorej vysporiadame aj zálohu - 324/311 Tieto zálohy použije na platby poľskému zahraničnému dodávateľovi, ktorý tiež vyhotovuje predfaktúry na jednotlivé dodávky. Ostrá faktúra od dodávateľa je vyhotovená dňom, kedy nám dodávateľ tovar dovezie na Slovensko. Dodanie tovaru účtujeme spôsobom B na účet 504/321 a DPH 343/343 a na konci roka robíme fyzickú inventúru a to, čo máme reálne na sklade zaúčtujeme na účty: 132/504. A tu by som potrebovala poradiť: Tovar v hodnote cca. 100.000 eur máme už reálne na sklade, máme k nemu došlé faktúry a nákladné listy (CMR) a je zaúčtovaný na účtoch 504/321, 343/343, 321/314, ale problém je v tom, že tento tovar už nestihneme dodať zákazníkom v roku 2023. Niektorý tovar je aj s montážou a tiež sa nestihne ani dodať a ani namontovať v roku 2023 a ja by som potrebovala vedieť, ako účtovať výnosy v uvedených prípadoch. Či v roku 2023 alebo 2024? 1. Tovar sa nestihne dodať zákazníkom do konca roka 2023 aj keď ho už reálne máme na sklade. Ako to zaúčtujem? Urobím fyzickú inventúru a ostane mi na sklade 132/504 – 100.000 eur? 1.1. A prijaté zálohy od odberateľov ostanú v roku 2023 na účte 324 a výnos budem účtovať až keď tovar reálne dodám zákazníkom t.j. v roku 2024: 311/604 ? 2. Čo v prípade ak si tovar objednali aj s montážou? Tovar je na sklade ale do konca roka 2023 ho firma nestihne dodať a namontovať. My účtujeme montáž a tovar osobitne. Okná účtujeme 311/604,343 a montáž účtujeme 311/602,343 (ak si ju niektorí objednajú). Čo urobiť na konci roka? Máme ten tovar, ktorý je aj s montážou presunúť v roku 2023 z účtu 504 na účet 501 (vyčísliť to ako jednotlivé zákazky metódou nulového zisku) a v roku 2023 účtovať výnosy zo zákazky 316/606? 2.1 Alebo tovar v roku 2023 ostane na sklade (132/504) a dodanie tovaru vrátane montáže jednotlivým zákazníkom vyfakturujeme až keď tovar reálne dodáme a namontujeme t.j. v roku 2024: 311/602,604 a v roku 2023 budeme evidovať len zálohy na účte 324 ? 3. A čo zo zálohami, ktoré sme zaplatili zahraničnému dodávateľovi na základe predfaktúry, a na ktoré neboli ešte vystavené došlé faktúry, pretože tovar nám ešte reálne nedodali? 3.1 Evidujem tieto zálohy na konci roka na účte 314 a ak mi reálne dôjde tovar v roku 2024 budem účtovať na účet 504/321 a vysporiadam zálohu 321/314? Alebo sa robia nejaké úpravy v roku 2023 napr. cez účet 326 alebo 323?

Opravný daňový doklad

ID4881 | | Ing. Marián Drozd

Od dodávateľa sme dostali opravný daňový doklad, v ktorom je uvedené "dobropisujeme chýbajúce perá v dodávke tovaru" (objednali sme si 100 ks pier, tie boli aj vyfakturované, pri počítaní dodaných pier sme zistili, že 10 ks chýba). Faktúra bola vystavená v mesiaci 09/2023 a opravný doklad v mesiaci 10/2023. Ide v tomto prípade:

  • o opravu základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH a doklad sa uvedie v daňovom priznaní v riadku 28 v mesiaci 10/23 (vtedy sme dobropis obdržali) alebo
  • o chybne vystavenú faktúru a doklad sa uvedie do riadku 21 a musí sa podať dodatočné priznanie za mesiac 09/2023.

Nulovanie faktúry

ID4781 | | Ing. Anton Kolembus

Vedieme e-shop s papučkami. Denne odošleme cca 200 balíkov spolu s vystavenou faktúrou, ktorá ide zákazníkovi do mailu. Sú to koneční spotrebitelia, občania. Z tohto množstva sa nám niektoré balíky vrátia ako neprevzaté, neuhradené dobierkou. Na vystavenú faktúru neprevzatého balíka vystavujeme dobropis a uhrádzame ho zápočtom s daňovým dokladom. Môžem urobiť storno faktúry k neprevzatému balíku? Vymazať ju z knihy faktúr, keďže daňové plnenie nevzniklo? Týmto nemusím robiť k nej dobropis a uhrádzať. Alebo mi program ponúka nulovanie faktúry. Alebo naďalej robiť dobropisy k vystaveným faktúram.

ŠFRB - výstavba bytoviek

ID4763 | | Ing. Anton Kolembus

ŠFRB sme požiadali o refundáciu fa za projektovú dokumentáciu k výstavbe bytoviek. Tento rok sme začali s výstavbou, ŠFRB nám otvorilo čerpací účet z ktorého sa uhrádzajú fa od dodávateľa. Aj našu žiadosť o refundáciu projektovej dokumentácie na bytovky uhradili z tohto čerpacieho účtu a peniaze nám prišli na účet. Neviem ako mám túto sumu zaúčtovať. Fa, ktorú sme predložili na refundáciu je z roku 2018 a uhradili nám ju na základe žiadosti o refundáciu z 10.8.2023, z úverového čerpacieho účtu otvorenom v tomto roku na výstavbu bytoviek.