Otázky s vecným pojmom: Elektronická registračná pokladnica

počet otázok s vecným pojmom : 59Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Tržba z registračnej pokladnice

ID4002 | | Ing. Ondrej Baláž

Je povinnosťou v hlavnej pokladnici účtovať o dennej tržbe z registračných pokladníc alebo stačí raz mesačne.

Prenesenie daňovej povinnosti

ID3364 | | Ing. Marián Drozd

Neviem, či som správne pochopila novú úravu § 69 ods. 12 písm. f) a g). Ak mám doklad z ERP do 1 000 € / 1 600 € karta, na ktorom je predaj dotknutého tovaru a technické podmienky mi umožňujú, aby doklad obsahoval všetky identifikačné údaje o odberateľovi vrátane IČO, IČ DPH, jednotkovú cenu.... už to nie je zjednodušená faktúra, a preto pôjde o predaj tovaru v režime prenesenie DP (tak ako v roku 2018) s povinným textom "prenesenie DP"? Ale, ak mám presne ten istý doklad z ERP s identickým tovarom, len nevyplním nejaký povinný údaj z riadnej faktúry napr. IČO, tak sa takýto doklad z ERP bude považovať za zjednodušenú faktúru s bežným režimom DPH? Alebo obidva tieto doklady z ERP (jeden s kompletnými, druhý len s čiastočnými identifikačnými údajmi odberateľa) sa budú zdaňovať bežným postupom ZD + DPH (nie prenesenie DP)?

Daňový doklad z pokladnice a odpočet DPH

ID3076 | | Ing. Marián Drozd

Mám blok z ERP na materiál na sumu 1 350 € s DPH. K tomu bol dodatočne vyhotovený dodací list so všetkými náležitosťami aj originálnym podpisom. Môžem si odpočítať DPH a dať to riadne do KV do časti B3?

Účtovanie predaja liekov

ID2853 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako sa v podvojnom aj jednoduchom účtovníctve účtuje predaj liekov cez ERP (lekáreň je platiteľom DPH), ak časť hradí pacient pri predaji, časť následne hradí zdravotná poisťovňa, a poplatok za recept po 0,17 € ? Musí sa účtovať na základe dennej uzávierky ERP alebo postačuje aj za dlhšie obdobie?

Naše interné gastrolístky, resp. ich fakturácia

ID2827 | | Ing. Anton Kolembus

Sme firma, platiteľ DPH, ktorá poskytuje stravovacie služby vo vlastných stravovacích zariadeniach pre zamestnancov rozličných spoločností. Najprv predáme naše interné gastrolístky zamestnávateľom na faktúru, oni ich vydajú svojim zamestnancom, ktorí sa za ne stravujú v našich zariadeniach. Faktúra za tieto lístky je vystavená s DPH (t. j. MD 311 / D 324 a 343). Gastrolístky sú ceniny, nemali by sme ich radšej fakturovať bez DPH? Zúčtovanie použitých lístkov prebieha internou faktúrou, ktorá nejde klientovi (t. j. MD 324 / D 602). Nemali by sa tržby za obedy (platené v gastrolístkoch) radšej priebežne evidovať v ERP/VRP? Nazdávame sa, že sme povinný vystaviť doklad z ERP, lebo podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., je povinný pri platbe za vydanú stravu evidovať tržbu v ERP/VRP, nakoľko na predajnom mieste prijal platbu platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť [§ 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z.]. Keďže vystavujeme faktúru za naše interné gastrolístky s DPH a následne by sme tržbu evidovali v ERP/VRP, vznikla by nám hrozba, že na základe § 69 odsek 5 zákona o DPH by sme museli DPH zaplatiť dvakrát. Raz z vyhotovenej faktúry zamestnávateľom, raz z dokladu z ERP. (Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre, alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.). V prípade potreby teoreticky môžeme vystaviť taký doklad z ERP, kde by sme zúčtovali naše interné gastrolístky ako zálohu . Napr.: Obed: 10 €, DPH 2 €, Záloha (gastrolístky) -10 €, DPH -2 €, Celkom 0 €. Je tento postup správny? Aké sú alternatívy?

Stravovacie služby poskytnuté škole

ID2826 | | Ing. Anton Kolembus

A., Sme firma, platiteľ DPH, ktorá poskytuje stravovacie služby vo vlastnom stravovacom zariadení pre žiakov základnej školy. Stravovacie služby poskytujeme takým spôsobom, že kredit na stravovanie nabíjajú rodičia dopredu na stravovacie karty žiakov. Takže škole nefakturujeme nič, dodávame priamo pre žiakov. Nabitie kreditu sa účtuje 221/384 bez DPH. Môžeme evidovať takéto prijatie platby bez DPH? Nevzniká povinnosť vystaviť faktúru podľa § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH? Nevzniká tu daňová povinnosť z prijatej platby podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH dňom prijatia platby? Na základe koncomesačnej rekapitulácie (počtu odobratých jedál) sa zúčtuje DPH (t. j. MD 384 / D 602 a 343). Je hore uvedený postup správny?

B., Nemali by sa tržby radšej priebežne evidovať v ERP/VRP? Nazdávame sa, že sme povinný vystaviť doklad z ERP, lebo podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., je povinný pri platbe za vydanú stravu evidovať tržbu v ERP/VRP, nakoľko na predajnom mieste prijal platbu platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť [§ 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z.]. Ak by sme pri prijatí platby vystavovali faktúru s DPH rodičom a následne by sme tržbu evidovali v ERP/VRP, vznikla by nám hrozba, že na základe § 69 odsek 5 zákona o DPH by sme museli DPH zaplatiť dvakrát. Raz z vyhotovenej faktúry rodičom, raz z dokladu z ERP. (Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre, alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.). V prípade potreby teoreticky môžeme vystaviť taký doklad z ERP, kde by sme zúčtovali zálohu (kredit). Napr.: Obed: 10 €, DPH 2 €, Záloha -10 €, DPH -2 €, Celkom 0 €. Aký postup navrhujete?

C., Žiaci tiež majú možnosť nakupovať na karty okrem obeda aj bufetový sortiment. Tu máme uplatniť rovnaký postup?

D.,Škola prijíma dotáciu na stravovanie žiakov. Spoločnosť dopredu nahlási počet stravníkov a následne je mu vyplatená dotácia. Odvod DPH sa urobí za mesiac, v ktorom je vyplatená dotácia. Je to rovnaký mesiac, za ktorý je dotácia žiadaná. Vzniká vôbec z dotácie povinnosť odviesť DPH? Ak áno, kedy a na základe akého dokladu (v kontrolnom výkaze) sa má odviesť? Spoločnosť tiež prijíma dotáciu na stravovanie škôlkárov. V tomto prípade sa dotácia žiada po skončení mesiaca, na základe presného počtu odobratých obedov. DPH z dotácie sa odvádza za mesiac, v ktorom boli obedy vydané, a nie za mesiac, v ktorom bola dotácia vyplatená. Je to tak správne?

Technické požiadavky na elektronickú registračnú pokladňu

ID2725 | | Klára Klabníková

V zmysle § 4, ods. 2b, číslo 19 zákona o elektronickej registračnej pokladnici č. 289/2008 Z. z. musí elektronická registračná pokladnica "umožňovať on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky on-line pripojenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financii SR". Moja otázka je, či MF SR uvedený právny predpis vydalo. Ak áno, v akej podobe a pod akým označením?

ERP a úhrady platobnou kartou

ID2610 | | Klára Klabníková

Slovenský internetový obchod (s. r. o.) poskytuje možnosť úhrady platobnou kartou. Takže zákazník použije svoju kreditnú kartu a za tovar zaplatí on-line. Následne prostredníctvom dopravcu (napr. DHL, GLS) s. r. o. pošle tovar zákazníkovi. Musí internetový obchod vystaviť riadnu faktúru s údajmi odberateľa, alebo stačí, ak vytlačí z ERP doklad (Pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladnice) a tento doklad pošle spolu s tovarom odberateľovi? Na tomto doklade by samozrejme neboli uvedené údaje odberateľa. Na doklade by bol uvedený spôsob platby kartou. Objednávky prekročujú sumu 1 000 €, lebo nejde o tovar s nízkou jednotkovou cenou. Je hore uvedený postup akceptovateľný alebo firma musí vystaviť riadnu faktúru (s údajmi odberateľa)?

Účtovanie - úhrada kartou

ID2533 | | Ing. Anton Kolembus

Na akom účte účtovať napr. doklad z ERP - úhrada ale platobnou kartou - napr. PHL, tel. karty, rôzne nákupy nákladov - kanc. potreby, spotreba atď. V tomto prípade v rámci DPH ide o zjed. faktúru a vstupuje to do kontr. výkazu DPH oddiel B3 a nahrávam to cez ostatné záväzky alebo priamo do účt. denníka ako interný doklad. Lebo potom napr. doklad o predpise na úhradu napr. hav. poistenie cez ostatné záväzky a na účte potom 379, je to takto správne, tu nejde DPH tak neriešim ale ide asi o zjed. faktúru, nevystavujú faktúru ale ide o niečo podobné, je to takto správne?

Povinnosť používania ERP

ID2512 | | Klára Klabníková

Podnikateľský subjekt zo zahraničia (napr. z Poľska), platiteľ DPH, príde na územie SR, kde poskytne službu – opravu motorového vozidla pre slovenského platiteľa DPH. Za opravu vystaví faktúru daňový doklad bez DPH – prenos daňovej povinnosti na SK podnikateľa (zahraničný podnikateľ je registrovaný ako platiteľ DPH vo svojej domovskej krajine, slovenský podnikateľ vykoná samozdanenie DPH). Faktúra za opravu motorového vozidla je uhradená v hotovosti, priamo na mieste poskytnutia služby, t. j. na území SR.

Otázka 1:

Je povinný tento zahraničný podnikateľ na území SR používať slovenskú ERP a pri úhrade faktúry vystaviť doklad z ERP s textom – „úhrada odberateľskej faktúry“ v hotovosti z ERP? Alebo stačí, keď poľský podnikateľ vystaví príjmový pokladničný doklad?

Otázka 2:

Čo v prípade, ak tento zahraničný podnikateľ privezie na územie SR náhradný diel a tento fakturuje tiež bez DPH – prenos daňovej povinnosti na SK podnikateľa, pričom je rovnako zaplatený v hotovosti na území SR? Je povinný mať slovenskú ERP?