Otázky s vecným pojmom: Podvojné účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 478Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdravotnícke štúdie - účtovanie a DPH

ID5015 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť vykonáva zdravotnícke štúdie pre zahraničné zdravotnícke spoločnosti. Štúdie sú realizované na Slovensku. Faktúra je vystavená po ukončení štúdie. Štúdia trvá niekedy aj 3 resp. 5 rokov. Náklady spoločnosti vznikajú v priebehu rokov. Má povinnosť časovo rozlišovať štúdie do výnosov v danom roku, alebo jednorazovo do výnosov v roku fakturácie, ukončenia štúdie? Podľa postupov účtovania pre PÚ podľa § 56 ods. 6 sa náklady časovo nerozlišujú, ale ako je to s výnosmi? Platí to aj pre výnosy dané ustanovenie? Ďakujem. Ako je to v prípade DPH? Spoločnosť je registrovaná podľa § 7a zákona o DPH. Vykazuje to v súhrnnom výkaze za príslušný mesiac, resp. štvrťrok ako službu (kód 2)?

Neprihlásená pohľadávka

ID4901 | | Ing. Ján Mintál

Máme pohľadávku z r. 2020, na ktorú sme vytvorili opravnú položku v r. 2021 a 2022. V r. 2023 bol na uvedenú firmu vyhlásený konkurz. Pohľadávku sme neprihlásili. Môžme ju teraz odpísať a vyradiť? Vyradenie vo výške OP 391/311 a 546/311 zvyšných nevytvorených 50 % - tento odpis by bol daňovo uznaný alebo nie?

Bezodplatný prevod obchodného podielu a účtovanie

ID4981 | | Ing. Ondrej Baláž

Mám otázku ohľadom bezodplatného prevodu obchodného podielu. Vo firme A mala obchodný podiel fyzická osoba. Na základe zmluvy o bezodplatnom prevode podiel previedla na firmu B s. r. o. Akým spôsobom sa ten premietne v účtovníctve firmy A aj firmy B? Vo firme A to bude len analytické preúčtovanie 411 a čo vo firme B? 

Zaradenie nehnuteľnosti do používania a náklady na zariadenie vybavenie do kolaudácie.

ID4953 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť obstarala rozostavaný zrub v roku 2021. Stavebné práce, materiál účtujem na obstaranie 042. Koncom roka 2023 spoločnosť začala kupovať nábytok ( kompletné vybavenie aj s návrhom od dizajnéra) tiež TV, rôzne spotrebiče (pračka, vybavenie kuchyne elektrospotrebičmi a iné drobnosti ako vankúše, periny, obliečky, záclony, garniže, čistiace prostriedky proste všetko pre kompletné užívanie zrubu pre hostí. V 1/2024 je kolaudácia. Ako účtovať do kolaudácie všetky tie nákupy vybavenie, zariadenie nehnuteľnosti? Všetko to budem odpisovať na 1 karte cca 40 rokov? Alebo TV samostatne odpisovať, nábytok – samostatne odpisovať a iné vybavenie budem odpisovať samostatne? Budem to evidovať na účte 042.XXX, lebo o zásobách spoločnosť neúčtuje. Aký je správny postup?

Združenie právnických osôb

ID4951 | | Ing. Beata Moravcová

Tri s. r. o. majú zmluvu o združení, pričom jedna je správcom. Zatiaľ ma združenie iba náklady. Z prijatých faktúr a leasingu si odpočítava DPH. Na konci roka máme na účte 343 v združení pohľadávku voči štátu vo výške 10 000 €, pričom skutočná pohľadávka za mesiac 12 je len vo výške 1 000 €. Odpočty nám každý mesiac daňový úrad vracal. Mali by sme previesť a preúčtovať z nášho firemného účtu na účet združenia čiastku vo výške 9 000 €?

Nevyfaktúrované stavebné práce

ID4935 | | Ing. Ondrej Baláž

Firma vykonala stavebné práce pre objednávateľa v sume 20 tis. Keďže zatiaľ nemá objednávku, nemôže ich vyfaktúrovať. Objednávka bude vystavená a doručená až v novom roku. Mali by sme o týchto tržbách účtovať ako o príjmoch budúcich období 385/602?

Výstavba budovy

ID4857 | | Tatiana Macháčová

Sme príspevková organizácia zriadená obcou, platitelia DPH. V rámci podnikateľskej činnosti sme v rokoch 2021, 2022 a 2023 realizovali v rámci podnikateľskej činnosti na základe zmluvy o dielo výstavbu nehnuteľnosti - budovu. Kolaudácia prebehla v 08/2023. Počas rokov 2021 a 2022 sme čiastkovo fakturovali podľa dokončených prác, celkovo do hodnoty diela dohodnutej v zmluve o dielo 293058,00. Aktiváciu vlastných nákladov sme v priebehu roku 2021, 2022 a 2023 zaúčtovali na účet 121 - nedokončená výroba súvzťažne s účtom 611, aby sme eliminovali vplyv nákladov na výsledok hospodárenia. V roku 2023 po kolaudácii sme zaúčtovali vznik výrobkov zápisom 123/613 vo výške 355823,00 eur a odúčtovali nedokončenú výrobu 611/121 taktiež v sume 355823,00. Následne sme vystavili vyúčtovaciu faktúru na hodnotu diela na základe zmluvy o dielo v sume 293058 + DPH s odpočtom vyfakturovaných čiastkových fakturácií - preddavkov 293058,00 + DPH. Hodnota zákazky na základe zmluvy o dielo bola 293058,00 eur, hodnota nedokončenej výroby - účet 121 je 355823,00. Ďalšie navýšenie hodnoty diela nebolo dohodnuté, zo zákazky teda vychádza strata 62765,00 eur. Je potrebné upravovať výsledok hospodárenia v roku 2023 alebo akým spôsobom by sme sa mali vysporiadať so vzniknutou stratou?

Zníženie základného imania

ID4915 | | Ing. Ondrej Baláž

S. r. o. chce teraz v decembri znížiť ZI. O túto sumu chce ponížiť pohľadávku voči spoločníkovi. Na základe rozhodnutia valného zhrom. o znížení by sme zaúčtovali 419/365, následne 411/419 a 365/355. Môžme toto vyrovnanie zaúčtovať na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia a odviesť hneď 7 % zrážk. daň alebo musíme čakať, až kým bude zapísané v Obchodnom registri?

Účtovanie tovaru a služieb na prelome rokov

ID4889 | | Ing. Ondrej Baláž

Slovenská firma SRO, platca DPH, účtujúca v PÚ, do roku 2022 mikro ÚJ, v roku 2023 sa stane malou UJ, predáva okná, dvere a garážové brány. Mám problém s účtovaním na prelome rokov. Firma žiada pri podpísaní objednávky zálohu od svojich zákazníkov vo výške 50% alebo 100%. Firma vystaví na každú zálohu predfaktúru a po pripísaní platby na účet vyhotoví faktúru k prijatej platbe. Tieto zálohy sa evidujú na účte: 324. Momentálne sú na účte 324 zálohy vo výške cca. 200.000 eur. Ostrá faktúra sa vyhotoví odberateľovi pri skutočnom dodaní tovaru alebo služby: 311/604,602,343 (niektorí si objednajú aj montáž), pri ktorej vysporiadame aj zálohu - 324/311 Tieto zálohy použije na platby poľskému zahraničnému dodávateľovi, ktorý tiež vyhotovuje predfaktúry na jednotlivé dodávky. Ostrá faktúra od dodávateľa je vyhotovená dňom, kedy nám dodávateľ tovar dovezie na Slovensko. Dodanie tovaru účtujeme spôsobom B na účet 504/321 a DPH 343/343 a na konci roka robíme fyzickú inventúru a to, čo máme reálne na sklade zaúčtujeme na účty: 132/504. A tu by som potrebovala poradiť: Tovar v hodnote cca. 100.000 eur máme už reálne na sklade, máme k nemu došlé faktúry a nákladné listy (CMR) a je zaúčtovaný na účtoch 504/321, 343/343, 321/314, ale problém je v tom, že tento tovar už nestihneme dodať zákazníkom v roku 2023. Niektorý tovar je aj s montážou a tiež sa nestihne ani dodať a ani namontovať v roku 2023 a ja by som potrebovala vedieť, ako účtovať výnosy v uvedených prípadoch. Či v roku 2023 alebo 2024? 1. Tovar sa nestihne dodať zákazníkom do konca roka 2023 aj keď ho už reálne máme na sklade. Ako to zaúčtujem? Urobím fyzickú inventúru a ostane mi na sklade 132/504 – 100.000 eur? 1.1. A prijaté zálohy od odberateľov ostanú v roku 2023 na účte 324 a výnos budem účtovať až keď tovar reálne dodám zákazníkom t.j. v roku 2024: 311/604 ? 2. Čo v prípade ak si tovar objednali aj s montážou? Tovar je na sklade ale do konca roka 2023 ho firma nestihne dodať a namontovať. My účtujeme montáž a tovar osobitne. Okná účtujeme 311/604,343 a montáž účtujeme 311/602,343 (ak si ju niektorí objednajú). Čo urobiť na konci roka? Máme ten tovar, ktorý je aj s montážou presunúť v roku 2023 z účtu 504 na účet 501 (vyčísliť to ako jednotlivé zákazky metódou nulového zisku) a v roku 2023 účtovať výnosy zo zákazky 316/606? 2.1 Alebo tovar v roku 2023 ostane na sklade (132/504) a dodanie tovaru vrátane montáže jednotlivým zákazníkom vyfakturujeme až keď tovar reálne dodáme a namontujeme t.j. v roku 2024: 311/602,604 a v roku 2023 budeme evidovať len zálohy na účte 324 ? 3. A čo zo zálohami, ktoré sme zaplatili zahraničnému dodávateľovi na základe predfaktúry, a na ktoré neboli ešte vystavené došlé faktúry, pretože tovar nám ešte reálne nedodali? 3.1 Evidujem tieto zálohy na konci roka na účte 314 a ak mi reálne dôjde tovar v roku 2024 budem účtovať na účet 504/321 a vysporiadam zálohu 321/314? Alebo sa robia nejaké úpravy v roku 2023 napr. cez účet 326 alebo 323?

Vyúčtovanie pracovnej cesty a správny kurz

ID4893 | | Ing. Ondrej Baláž

Naši zamestnanci sú vysielaní na pracovné cesty do Česka, zväčša sú to jednodňové cesty, pri ktorých sa im neposkytuje záloha. Pri vyúčtovaní pracovnej cesty sme sa dohodli, že náhrady im budú preplatené v mene EUR. Zároveň máme v smernici dohodnuté, že deň uskutočnenia účtovného prípadu, je deň predloženia vyúčtovania pracovnej cesty. Zaujíma ma, aký kurz sa má použiť:

A) ak sa zamestnancovi neposkytne preddavok na pracovnú cestu: - stravné - 600 CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu? - úhrada parkovného plateného v hotovosti v mene CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu? - úhrada cestovného plateného v hotovosti v mene CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu?

B) zamestnancovi sa poskytne preddavok na pracovnú cestu v mene EUR - stravné - 600 CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu? - úhrada parkovného plateného v hotovosti v mene CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu? - úhrada cestovného plateného v hotovosti v mene CZK - použijem kurz k prvému dňu v mesiaci alebo kurz z predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu?