Otázky v kategórii: Daň z príjmov

počet otázok v kategórii: 1165Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaradenie majetku - nabíjacia stanica

ID4038 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť účtuje v podvojnom účtovníctve a obstarala nabíjacie stanice, na ktoré dostala dotácie. Aký je kód štatistickej klasifikácie produktov a odpisovej skupiny pre elektrickú nabíjaciu stanicu pre osobné vozidlá? Alebo je potrebné pre správne posúdenie pre zaradenie odpisovej skupiny zohľadniť aj, či je stanica umiestnená na stene vo vnútri budovy s pevným prívodným el. káblom? Zaradený majetok budeme odpisovať v obstaranej cene alebo v obstaranej mínus dotácia?

Kúpa bytu platiteľom DPH od fyzickej osoby a jeho následný predaj

ID3980 | | Ing. Marián Drozd

Chcem sa informovať ohľadom kúpy bytu slovenskou právnickou osobou, platiteľom DPH, od fyzickej osoby - slovenský občan, byt nachádzajúci sa na Slovensku a jeho následný predaj fyzickej osobe, prípadne právnickej osobe. Aký je správny postup z pohľadu zdaňovania dani z príjmov, účtovania a DPH? Z pohľadu účtovania ide o kúpu nehnuteľnosti na predaj, teda účet 133 - Nehnuteľnosť na predaj, takže 133AE/325AE alebo 379AE, úhrada 379AE/221AE, následný predaj 311AE (343AE)/607AE a 507AE/133AE. Je to správne? Z pohľadu dane z príjmov v prípade predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako bola obstarávacia cena uznáva za daňový náklad, alebo je to pripočítateľná položka k základu dane? Z pohľadu DPH môže predaj bytu oslobodiť od DPH? Musí nahlásiť používanie koeficientu na DÚ? Prostredníctvom koeficientu sa bude uplatňovať na vstupe iba služby, ktoré súvisia s obstaraním oslobodených plnení a neoslobodených plnení, napríklad tel. hovory, spracovanie účtovníctva a pod.? Nebude sa uplatňovať DPH na vstupe na dodávku tovarov a služieb, ktoré súvisia s obstaraním bytu? A plný odpočet bude na iné činnosti, ktoré nesúvisia s oslobodenými plneniami. Je to tak správne? Na čo prihliadať, aby nedošlo k nejakej chybe? 

Mikrodaňovník

ID4030 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň, poprosíme Vás o zodpovedanie nasledovných otázok v problematike zaradenia do kategórie „mikrodaňovník“ a tiež o obšírnejšie objasnenie tejto problematiky.

1/ Ak sme správne pochopili problematiku mikrodaňovníka, tak ak nedosiahneme hranicu príjmu do 49 790 €, tak zo zákona MUSÍME byť mikrodaňovník?

2/ Pre mikrodaňovníka platí znížená sadzba 15 %, ale táto predsa platí aj pre SZČO a PO, ak ich príjem nedosiahne hranicu 49 790 €?

3/Mikrodaňovník MOŽE čerpať výhody - napríklad zvýhodnené odpisovanie, zvýhodnené umorovanie straty a ešte zvýhodnenie ohľadom tvorby OP k pohľadávkam. Ak sa však daňovník rozhodne, že ani jednu výhodu nebude čerpať, tak čo to pre daňovníka v praxi znamená toto postavenie mikrodaňovníka? Má nejaký iný význam?

4/ Ak je podnikateľ SZČO a zároveň je konateľom v inej s. r. o., a ak v priebehu roka medzi sebou NEFAKTURUJÚ žiadne výkony, a tržby nepresiahnu hranicu 49 790 €, tak obe firmy budú zaradené ako „mikrodaňovník“?

5/ Ak je podnikateľ konateľom v jednej s. r. o. a zároveň je konateľom aj v druhej s. r. o., a ak v priebehu roka medzi sebou fakturujú výkony, a tržby nepresiahnu hranicu 49 790 €, tak obe firmy NEMOŽU byť zaradené ako „mikrodaňovník“?

Predaj IM a ZC do nákladov

ID4028 | | Ing. Marián Drozd

SZČO kúpil v roku 2019 snehovú frézu - IM, ktorú používal na podnikanie a odpisoval v rokoch 2019 a 2020. ZC k 31. 12. 2020 bola 2 000 €. V roku 2021 ju vôbec nepoužíval. Teraz je chce predať (11/2021) do s. r. o., kde je aj spoločníkom za 1 500 €. Môže si uplatniť ZC v plnej výške do nákladov?

Zaradenie majetku do obchodného majetku s.r.o.

ID4021 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. kupuje 100 % obchodný podiel od inej slovenskej s. r. o. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností je predávajúca firma majiteľom budov, ktoré ale nie sú zaradené v obchodnom majetku podľa účtovnej závierky predávajúcej firmy. Kupujúca firma si po prevode kúpeného podielu chce uvedené budovy zaradiť do obchodného majetku a odpisovať ich. Je možné si takýto majetok zaradiť do obchodného majetku napríklad na základe ocenenia podľa znaleckého posudku? Ak áno aký je spôsob účtovania takéhoto zaradenia DHM.

Doplnenie k otázke 4008

ID4013 | | Ing. Marián Drozd

Exekútor v rozhodnutí o zastavení exekúcie vyčíslil aj príslušenstvo k pohľadávke, teda celkovú sumu pre oprávneného. Môžeme odpísať s pohľadávkou aj príslušenstvo?

Obec a platenie zrážkovej dane z majetku

ID4010 | | Zuzana Dianová

Obec je členom urbárskej a pasienkovej spoločnosti, má majetkový podiel, obci sú vyplácané podiely na zisku, pri vyplácaní podielov sa fyzickým osobám zdaňuje podiel nad 500 € zrážkovou daňou 7 %. Chcem sa opýtať, či sa má zdaniť aj podiel, ktorý je vyplácaný obci, keďže obec je oslobodená od dane z výnosov z vlastného majetku.

Zastavenie exekúcie a účtovanie

ID4008 | | Ing. Marián Drozd

Obdržali sme zastavenie exekúcie na zaplatenie pohľadávky vo výške 17 805,44 € a príslušenstva, ak pri exekúcii vedenej na majetok PO sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Ako zaúčtovať odpis pohľadávky, ako má vplyv na daňový základ a na DPH? Okrem toho sme obdržali od exekútora aj faktúru na trovy exekúcie 60 € + 12 € DPH, ako zaúčtovať a či máme nárok na odpočet DPH a daňový výdavok.

Odpisy prenajatého hmotného majetku § 19 ods.3 písm. a)

ID4006 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť zakúpila konvektomat, ktorý na základe zmluvy o nájme spojenú s následným nadobudnutím predkupného práva k prenajatej veci, prenajala zákazníkovi na štyri roky, resp. na obdobie, za ktoré výška z nájmu dosiahne hodnotu konvektomatu t. j. 7 118 €. Spoločnosť zaradila konvektomat do 1. odpisovej skupiny, čiže do daňových výdavkov si zahrnie odpisy vo výške príjmov z nájmu počas štyroch rokov. Postupovala spoločnosť správne, alebo musí byť konvektomat zaradený do 2. odpisovej skupiny a nájom musíme realizovať až 6 rokov?

Predaj pohľadávky na ktorú bola tvorená OP

ID4005 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť "A" eviduje pohľadávky voči firme "B", ktorá je v konkurze. Spoločnosť "A" vytvorila opravné položky na pohľadávky v súlade so zákonom o dani z príjmov. Pohľadávky tiež boli riadne prihlásené do konkurzného procesu. Keďže sa nevie, kedy bude konkurzné konanie ukončené, firma "A" sa rozhodla odpredať tieto pohľadávky firme "C". Ako sa účtovne premietne táto situácia a čo bude predmetom zdanenia?