Otázky v kategórii: Daň z príjmov

počet otázok v kategórii: 1133Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Čiastočné vyradenie majetku

ID3945 | | Ing. Marián Drozd

Ako stanoviť zostatkovú cenu majetku, ktorý sa likviduje z dôvodu živelnej pohromy? Ide o budovu a vyraďuje sa len osvetlenie, ktoré sa muselo zakúpiť nové a iné. Pôjde o investíciu a pôvodné osvetlenie je potrebné vyradiť. Akou cenou vyradiť pôvodné osvetlenie, keď je súčasťou viacerých investícií na jednej inventárnej karte k budove? Pôjde o daňový náklad?

Prenájom strojov ukrajinskej spoločnosti

ID3941 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, chce prenajať pracovné stroje (bagre) a osobné automobily, ukrajinskej spoločnosti na práce vo Francúzsku. Ukrajinská spoločnosť je so slovenskou spoločnosťou prepojená cez majiteľov (majiteľ slovenskej spoločnosti má 22,5 % podiel aj v ukrajinskej spoločnosti). Pracovné stroje sa dajú do užívania vo Francúzsku, osobné autá podľa potreby a jednoduchšieho systému zdaňovania z hľadiska zákona o DPH.

1. Ako správne postupovať pri fakturácii (DPH hľadisko)?

2. Ako správne postupovať pri vykazovaní v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze a v súhrnnom výkaze?

3. Ako je to z hľadiska dane z príjmov?

Opravné položky k zádržnému

ID3940 | | Ing. Marián Drozd

Stavebná firma eviduje vystavené faktúry so splatnosťou v 05/2018. Časť pohľadávky vo výške 10 % je podľa zmluvy o dielo považovaná za zádržné viazané na 5 rokov od odovzdania diela. Vo faktúre však táto suma nebola vyčlenená, evidovaná je len podľa zmluvy o dielo. Suma 10 % z hodnoty vystavenej faktúry je evidovaná ako neuhradená. Je možné v r. 2021 vytvoriť opravnú položku vo výške 100 % na neuhradené zádržné a a zaradiť ju do daňových výdavkov? Alebo nie je možnosť k takejto pohľadávke do doby splatnosti podľa Zmluvy o dielo (t.j. 5 rokov od odovzdania diela) tvoriť opravnú položku?

Príjem zamestnanca na základe pracovnej zmluvy v zahraničí, daňové priznanie na Slovensku.

ID3939 | | Ing. Marián Drozd

Manželia majú trvalý pobyt na Slovensku, ale od r. 2019 pracujú v zahraničí / USA. Vyslaní do zahraničia boli slovenskou firmou ale Pracovnú zmluvu majú uzatvorenú s firmou v USA. Na Slovensku prenajímajú nehnuteľnosť/byt. V roku 2020 sa im v USA narodilo dieťa. V roku 2019 sa zdržiavali na SK viac ako 183 dní, DP si podávali z celosvetových príjmov SK + USA. v roku 2020 boli v USA 365 dní, na SK majú len trvalý pobyt a prenajímajú byt.  DP na Slovensku podávajú aj z príjmov v USA alebo len zo SK, kde majú len príjem z prenájmu nehnuteľnosti.

Zrušenie OZ a s tým spojené povinnosti

ID3918 | | JUDr. Simona Laktišová

Zahraničná osoba, ktorá má na území SR zriadenú organizačnú zložku, rozhodla o zrušení organizačnej zložky. K akému dátumu je potrebné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmu PO? Je to k dátumu zrušenia organizačnej zložky predpokladám? (Dátum, ktorý je uvedený v zápisnici o valnom zhromaždení.) Alebo je potrebné počkať koniec roka 49/2,7 ZDP a podať 1 riadnu účtovnú závierku a 1 riadne daňové priznanie? Keďže organizačná zložka nemá právnu subjektivitu, teda zahraničný zriaďovateľ a organizačná zložka sú len jedným subjektom, tak nie je pri rušení potrebné prejsť likvidáciou ale vykoná sa iba výmaz z obchodného registra.

Zdanenie vyplatených podielov na zisku a dividend

ID3925 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ FO SZČO nakúpil na akciovom trhu akcie rôznych spoločností, to znamená slovenských, amerických aj spoločností z EÚ. Za rok 2020 mu boli z týchto spoločností vyplatené podiely na zisku týchto spoločností. Podľa akého paragrafu má tieto príjmy SZČO zdaniť? Ako by takéto príjmy zdaňovala fyzická osoba nepodnikateľ, ak by obdobne investoval na akciovom trhu? 

Zaradenie a odpisovanie RFID systému

ID3924 | | Ing. Marián Drozd

Do akej odpisovej skupiny zaradiť RFID systém (škatuľa elektroniky), ktorý je primontovaný na smetiarskom aute a slúži na sčítanie počtu vyvezených odpadových nádob (každá má RFID čip) a zaznamenávanie ich polohy? Zariadenie sa používa na viacerých autách, nie je so žiadnym pevne spojené, cena zariadenia 3 000 €.

Odpisovanie RFID systému

ID3913 | | Ing. Anton Kolembus

Do akej odpisovej skupiny zaradiť RFID systém (škatuľa elektroniky), ktorý je primontovaný na smetiarskom aute a slúži na sčítanie počtu vyvezených odpadových nádob (každá má RFID čip) a zaznamenávanie ich polohy?

Ukončenie nájmu a vysporiadanie investícií

ID3915 | | Ing. Marián Drozd

Nájomca s.r.o ,ukončil nájomnú zmluvu .Na základe dohody pri uzatvorení nájomnej zmluvy inštaloval v prenajatých priestoroch HIM, ktorý odpisoval v 5.OS. Pri ukončení nájmu prenajímateľ odkúpil tieto hnuteľné veci za sumu nižšiu ako bola ich zostatková hodnota. Je rozdiel medzi kúpnou cenou a zostatkovou hodnotou pripočitateľná položka k dani z príjmov alebo môže do daňových výdavkov odpísať celú zostatkovú hodnotu HIM.

Príjem zo zníženia základného imania

ID3908 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť sa stala 100 % vlastníkom inej zahraničnej s. r. o. (obchodný podiel nekúpila, ani žiaden vklad do základného imania nevkladala, len sa stala 100 % spoločníkom). V roku 2019 poskytla tejto dcérskej spoločnosti pôžičku 30 000 €. V roku 2020 bolo rozhodnutím jediného spoločníka zvýšenie základné imanie o 30 000 € a túto pôžičku sme preklasifikovali ako vklad do ich základného imania. V roku 2021 bolo základné imanie znížené a nám bolo vyplatené 50 000 € zo zníženia základného imania. Ako máme tieto transakcie zaúčtovať? Vložili sme tam iba 30 000 €, vyplatili nám 50 000 € - je to pre nás výnos? Ak áno, je to zdaniteľný výnos v SR?