Otázky s vecným pojmom: Oslobodenie od dane

počet otázok s vecným pojmom : 101Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Oslobodenie príspevku a rekreáciu po častiach

ID3378 | | Ing. Viera Mezeiová

Mám otázku ohľadom oslobodenia od dane príspevku na rekreáciu. Ak tento príspevok si zamestnanec neuplatní naraz ale na viackrát do zákonom stanoveného limitu, tak bude každé takéto vyplatenie tohto príspevku oslobodené od dane?

Príspevok zo sociálneho fondu na liečebné náklady manželky do 2 000 €

ID3222 | | Ing. Silvia Jambrichová

Sociálny fond - sociálna výpomoc do 2 000 € sú tam len 3 možnosti, kedy je tento príjem oslobodený od dane. Príspevok na liečenie ťažko postihnutej manželke budem musieť zdaniť (samozrejme aj odvody)?

Daň z predaja nehnuteľnosti

ID3086 | | Ing. Anton Kolembus

Klient nadobudol nehnuteľnosť dedením v roku 2016. Teraz rieši predaj tejto nehnuteľnosti. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.  je tento príjem oslobodený od dane. Je toto správne tvrdenie? Poznámka: Ide o príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutý dedením a uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia do vlastníctva poručiteľa.

Zhotovenie drevených vianočných domčekov - predajných stánkov

ID3083 | | Ing. Marián Drozd

Stolárska firma, platiteľ DPH zhotovuje drevené domčeky (predajné stánky) na vianočné trhy. Sú to domčeky, v ktorých sa budú predávať tovary a poskytovať služby na vianočných trhoch. Výrobným materiálom je drevo. Odberateľom je firma - platiteľ DPH, ktorý tieto domčeky bude ďalej predávať. Domček nie je spojený so zemou pevným základom. Ako máme faktúrovať zhotovenie takéhoto domčeka? S DPH alebo ako oslobodenú dodávku v zmysle § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH")? Do domčekov nám subdodávateľ montuje elektroinštaláciu. Má nám faktúrovať s DPH alebo ide tiež o oslobodenú dodávku? Pripomíname, že domček nie je spojený so zemou pevným základom. My budeme faktúrovať dodanie kompletného dreveného domčeka - predajného stánku (s namontovanou elektroinštaláciou).

Súťaž

ID2906 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, zaoberajúca sa predajom vínnych pohárov, zorganizuje medzinárodnú vínnu súťaž. S touto súťažou sú spojené náklady - prenájom miestnosti, doprava, ubytovanie, občerstvenie degustátorov, doprava samotných vzoriek vína, ... Ide o nemalé náklady. Z tejto samotnej súťaže nebude mať žiaden príjem. V prípade, ak niekto poskytne sponzorský dar - za účelom organizovania tejto medzinárodnej súťaže, tiež za účelom rozvoja kultúry a zachovania tradícií, môže byť príjem z tohto sponzorského daru oslobodený od dane z príjmov? Resp., ak by mohol byť oslobodený od dane z príjmov, tak v akej forme by mal byť poskytnutý?

Predaj nehnuteľnosti

ID2797 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť XY so sídlom v SR, platiteľom DPH kúpila v roku 2011 rodinný dom s pozemkom od občana. Rodinný dom v roku 2012 a 2013 po častiach rekonštruovala na kancelárske priestory (nevyžadovalo sa stavebné povolenie), o čom spoločnosť účtovala ako o technickom zhodnotení. V roku 2015 na základe stavebného povolenia pristavala časť rodinného domu, o čom tiež účtovala ako o technickom zhodnotení. Nehnuteľnosť slúži len na podnikateľské účely. Ako platiteľ DPH si spoločnosť uplatňovala DPH na vstupe z rekonštrukcie/technického zhodnotenia aj z bežných opráv, o ktorých účtovala priamo do nákladov. Spoločnosť chce predmetnú nehnuteľnosť predať. V prípade,že spoločnosť predá dom občanovi a uplatní dodanie nehnuteľnosti oslobodené od DPH (§ 38 ods.1 - od prvej kolaudácie uplynulo viac ako 5 rokov), je povinná v zmysle § 54 upraviť odpočítanú daň len z toho technického zhodnotenia, ktoré si vyžadovalo stavebné povolenie (definícia investičného majetku § 54) alebo zo všetkých tech. zhodnotení ? Ako bude spoločnosť postupovať pri úprave odpočítanej dane, keď technické zhodnotenie v r. 2012 bolo v sume 11 900 €, v r. 2013 v sume 8 600 € a v roku 2015 (prístavba) v sume 26 500 €? V prípade, že sa rozhodne, že dodanie nehnuteľnosti občanovi nebude oslobodené od dane, odvedie DPH z plnej predajnej ceny a nie je potom povinná upraviť odpočítanú daň? V prípade ak spoločnosť predá dom platiteľovi DPH, neuplatní dodanie nehnuteľnosti ako oslobodené od DPH a v zmysle § 69 ods. 12 c) prenesie daňovú povinnosť na kupujúceho, nie je potom povinná upraviť odpočítanú daň v zmysle § 54?

Prenájom pozemku a DPH

ID2737 | | Ing. Marián Drozd

Sme platitelia DPH a chceme prenajať pozemok neplatiteľovi DPH. Pozemok bude prenajatý nájomcovi /neplatiteľovi DPH/ na nepoľnohospodárske účely - na parkovanie motorových vozidiel určených na predaj. Otázka: Je možné mu fakturovať prenájom oslobodený od DPH alebo to spadá pod výnimku z oslobodenia ako prenájom parkovacích miest?

DPH pri preprave tovaru

ID2559 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH nakúpi tovar v USA, tovar príde do Bratislavy, do skladu DHL na letisko v tranzitnom režime. Ďalej je tovar predaný do tretej krajiny. Tovar prepraví DHL ďalej do Frankfurtu autom a odtiaľ letí do tretej krajiny. DPH na vstupe nebola vymeraná. Od DHL dostaneme faktúru o preprave, Air Waybill o leteckej preprave a deklaráciu T1 (Tranzit-sprievodný doklad), kde je uvedené, že ide o oslobodenie. Táto deklarácia je súčasne zaslaná aj na Finančné riaditeľstvo, colný odbor. Na tomto tranzitnom doklade je uvedený ako odosielateľ DHL Bratislava a ako príjemca sklad vo Frankfurte (nakoľko DHL tvrdí, že on zodpovedá za prepravu tovaru v tranzitnom režime, tak tam nemôžu uviesť našu firmu). Otázka: Je to z hľadiska DPH všetko v poriadku? Stačia nám tieto doklady na preukázanie vývozu?

Fakturácia kolkov a DPH

ID2494 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Geodetická spoločnosť vypracuje pre klienta geometrický plán (GP) Geodetická spoločnosť pri spracovaní geometrického plánu obstará kolky. Kolky sú potrebné pre kataster ako poplatok na overenie GP katastrom. Po overení GP katastrom, klient predloží GP spolu napr. s kúpnou zmluvou na zápis do katastra. Myslíme si, že kolky môžeme považovať za obstarané v mene klienta, keďže je to poplatok za overenie GP katastrom a fakturujeme ho ako oslobodené plnenie bez DPH. Naša služba spočíva vo vypracovaní GP a tieto náklady fakturujeme s DPH. Je náš názor správny? Máme v kontrolnom výkaze vykazovať celý fakturovaný základ, napr. 620 € (t. j. 600 € služba + 20 € oslobodené dodanie ) a DPH 120 € alebo len ZD 600 € + DPH 120 €?

DPH pri predaji nehnuteľnosti

ID2475 | | Ing. Marián Drozd

Predávajúci, ktorý si neuplatnil DPH na vstupe, pretože nehnuteľnosť kúpil od rozpočtovej organizácie, túto predal. Nový majiteľ nehnuteľnosť predal po troch rokoch. Počas tých troch rokov si na nehnuteľnosť neuplatnil žiadny odpočet DPH. Kupujúci budovu kúpil za účelom ďalšieho predaja a v roku 2015 aj predaj uskutočnil. Môže si uplatniť oslobodenie podľa § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.?