Otázky v kategórii: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 198Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dobudovanie inžinierskych sietí po predaji pozemkov v jednoduchom účtovníctve

ID4059 | | Ing. Marián Drozd

SZČO, platiteľ DPH, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, pred dokončením inžinierskych sietí predáva pozemky, kde do kúpnej ceny predávaných pozemkov zahrnul aj náklady na výstavbu inžinierskych sietí a v kúpnych zmluvách sa zaviazal, že po predaji zabezpečí ich dobudovanie v stanovenej lehote. Inžinierske stavby sa budú budovať po predaji, resp. priebežne s predajom pozemkov. Ako správne účtovať v jednoduchom účtovníctve náklady na vybudovanie inžinierskych sietí z hľadiska dane z príjmov? Niektoré z inžinierskych stavieb sa budú po vybudovaní prevádzať na oprávnené osoby podľa osobitných predpisov (Zákon o energetike, Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Zákon o pozemných komunikáciách), buď 1. bezodplatne, alebo 2. "symbolicky" za 1 euro. Aký má dopad alternatíva 1. alebo alternatíva 2. pre podnikateľa FO z hľadiska zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty? Môže si SZČO uplatňovať DPH na vstupe z tovarov a služieb spojených s výstavbou týchto inžinierskych stavieb?

Predaj IM a ZC do nákladov

ID4028 | | Ing. Marián Drozd

SZČO kúpil v roku 2019 snehovú frézu - IM, ktorú používal na podnikanie a odpisoval v rokoch 2019 a 2020. ZC k 31. 12. 2020 bola 2 000 €. V roku 2021 ju vôbec nepoužíval. Teraz je chce predať (11/2021) do s. r. o., kde je aj spoločníkom za 1 500 €. Môže si uplatniť ZC v plnej výške do nákladov?

Spotový obchod

ID3993 | | Ing. Marián Drozd

Firma zrealizovala spot nákup USD od spoločnosti zaoberajúcej sa zahraničnými menami a platbami.Táto spoločnosť na základe objednávky úhrady proforma faktúry do tretej krajiny od uvedenej firmy túto úhradu previedla. Firme o zrealizovaní platby poslala doklad o vyrovnaní obchodu-platby. Ako by mala firma uvedený obchod účtovať v jednoduchom účtovníctve?

Totálna škoda na motorovom vozidle

ID3883 | | Ing. Eva Gášpárová

Na osobnom automobile v majetku firmy bola 8.1.2020 dopravná nehoda zavinená iným vozidlom-totálna škoda. Zostatková cena vozidla bola 3 881 €. Poisťovňa vyplatila pomernú časť 4 382,21 € vrátane DPH. Kúpnou zmluvou bolo auto predané na súčiastky v hodnote 1 000 € vrátane DPH. Ako účtovať v JÚ?

Súkromný účet a podnikanie

ID3830 | | Ing. Ondrej Baláž

Klient je SZČO . Účtujem v jednoduchom účtovníctve. Nakoľko má len zopár faktúr, tieto mu zákazníci platili na jeho súkromný účet. Zo súkromného účtu platil aj odvody. Ako mám účtovať súkromné pohyby na jeho súkromnom účte? Nedali by sa všetky príjmy a výdavky , ktoré súvisia s podnikaním, účtovať ako platby v hotovosti? Podotýkam, že pohybov na súkromnom účte má veľmi veľa. A aký stav účtu bude vo výkaze? 

Licencia a osvedčenie

ID3695 | | Ing. Ondrej Baláž

Zverolekár vykonáva svoju činnosť na základe licencie, ale má aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení na kúpu a predaj tovarov (maloobchod a veľkoobchod). Ako správne evidovať jeho príjmy účtovníctve a v daňovom priznaní, ak bude mať príjmy na základe licencie (zverolekárska činnosť - ošetrenia, vyšetrenia a pod.) a taktiež predaj liekov, krmív a vecí spojených so živnosťou? Ako postupovať v prípade uplatňovania paušálnych výdavkov, daňovej evidencie, resp. vedenia účtovníctva v prípade licencie a v prípade živnosti? Môže to riešiť samostatne podľa druhu príjmu, t. j., či môže uplatniť napríklad zo živnosti paušál. výdavky a z licencie preukázateľné výdavky, resp. opačne, alebo musí postupovať pri jednom aj druhom príjem rovnako?

Poštovné-náklad v JÚ a PÚ

ID3675 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako zaúčtovať v jednoduchom a aj v podvojnom účtovníctve dodávateľskú faktúru, ktorá okrem OT obsahuje aj poštovné (všetko do zásob, alebo poštovné do služieb), a ako je to pri odberateľských faktúrach, ktoré tiež okrem OT obsahujú aj poštovné (predaj OT a služby, alebo všetko vrátané poštovného ide do predaja OT).

Skončenie podnikania - SZČO

ID3539 | | Ing. Jarmila Strählová

Klient ukončil podnikanie-SZČO k 30.9.2019. Pohľadávky k uvedenému dátumu mal 75,-- EUR (obchodný styk), 41 EUR (nadmerný odpočet DPH). Daň z príjmu mu vychádza 0 EUR. Záväzky žiadne. V pokladni 0 EUR, na účte cca 100 EUR. Ako treba spracovať mimoriadny výkaz o majetku a záväzkoch ? Výkaz k 30.9.2019 má mať nejaké zostatky? V rámci uzávierkových operácií som navýšila daňový základ o 75 EUR (zatiaľ neuhradené pohľadávky). 

Merateľný ukazovateľ nárastu ekonomickej pridanej hodnoty

ID3452 | | Ing. Anton Kolembus

Mám otázku na vzorec a postup výpočtu ekonomickej pridanej hodnoty a jej nárastu z účtovnej závierky pre jednoduché účtovníctvo v súkromnom sektore.

SZČO - JU - ukončenie podnikania

ID3352 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO ukončuje podnikanie k 31. 12. 2018, účtuje v JÚ v r. 2017 kúpil a zaradil do podnikania osobný automobil. V r. 2017 boli do nákladov uplatnené prislúchajúce odpisy.

Moja otázka: 1, v r. 2018 uplatním celoročný odpis, keďže automobil bol v podnikaní 12 mes. a ku 31. 12. 2018?

2, ZC automobilu - uzávierkovými operáciami zaúčtujem do nákladov a zároveň aj do príjmov, alebo len do nákladov, ale to by veľmi ovplyvnilo ZD alebo nechám ZC na karte a preradím v tejto cene automobil do OV súkromnej osoby (vystavím protokol o preradení). Súkromná osoba chce automobil v r. 2019 predať, predaj musí zdaniť, mal by zdaniť PC - NC = rozdiel. Aká bude jeho NC, ak ju vlastne vysporiadam v r. 2018 tým, že ju zaúčtujem náklady a príjmy, ak nie ZC bude na karte HIM - ako ju zdokladuje pri predaji už ako súkromná osoba? Osoba predá toto auto koncom r. 2019 , ZC je napr. 9000,- automobil predá za 7000,- PC - NC = 7 000-9 000=/-2 000,-/ ZD tým pádom bude 0, vlastne potom daň ani nezaplatí?