Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 940Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kreditná karta ku kontokor. úveru - účtovanie

ID4887 | | Ing. Ondrej Baláž

Firma ku kontokor. úveru dostala kreditnú kartu s úverovým limitom 2 500 €. Raz mesačne príde bankový výpis k firemnej kreditnej karte. Ako správne nastaviť účtovanie na takomto výpise. V SW som pridala ďalší účet – úverový limit. Príklad: KR kartou sa uhradila PHM 100 €. Budem to účtovať 501/231? Alebo 501/221? Do 10. dňa nasl. mesiaca si banka 100 € stiahne z bežného účtu. Ako účtujem? 231/221 ? K 30. v mesiaci si odkontrolujem zostatok na BV. Musím to účtovať cez ID, alebo bločky /k DPH/ nechám pri bankovom výpise? Poprosím Vás, ako to celé účtovať?

Účtovanie predaja vody z výdajné stojana určeného pre obyvateľov rómskej osady

ID4839 | | Tatiana Macháčová

V obci máme novú situáciu. V rómskej osade bol osadený výdajný stojan vody, z ktorého budú občania čerpať vodu na základe svojej nabitej karty. Tieto karty bude nabíjať obec za poplatok na 1 m3. Faktúru za túto spotrebovanú vodu hradí obec. Akým spôsobom je potrebné teda účtovať nabitie karty občanovi, teda "predaj" vody? 

Účtovanie regionálneho príspevku v s. r. o.

ID4869 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť s r. o., ktorá je  platiteľ DPH obdržala v súlade s § 8 ods. 9 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom realizácie podporeného projektu: regionálny príspevok v maximálnej výške 67 514,32 €. Tento príspevok sa poskytuje zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly spomínaného ministerstva. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku je realizácia podporeného projektu: Zvýšenie konkurenčnej schopnosti firmy XY... o kúpu lešenia a prepravného vozidla. Prijímateľ sa zaväzuje financovať podporený projekt z vlastných zdrojov - najmenej 25 % z celkových oprávnených kapitálových výdavkov. Rozpočet podporeného projektu na rok 2023 je: kapitálový výdavok - celkový oprávnený výdavok 90 019,10 € a z toho max. výška regionálneho príspevku: 67 514,32 €. Otázka: Keďže ide o nákup dlhodobého hmotného majetku, ktorý SRO bude nakupovať až v roku 2024, ako zaúčtujem spomínaný regionálny príspevok v roku 2023, a potom následne v ostatných rokoch? 1. priznanie dotácie na základe zmluvy: 346/384 2. prijatie dotácie na účet: 221/346 3. zúčtovanie dotácie do výnosov vo výške odpisov až v nesledujúcich rokoch: 384/648 1. Je takéto účtovanie správne? 2. dopad na daň z príjmov z titulu dotácie bude: 0?

Pracovné družobné stretnutie

ID4851 | | Tatiana Macháčová

Potrebujem poradiť s účtovaním. Naša obec organizuje pracovné-spoločenské stretnutie okolitých obcí, teda ich zamestnancov. Ako mám zaúčtovať aj položky na náklady tejto akcie: občerstvenie - slávnostný obed, prípitok, darčeky pre návštevníkov, hudba.

Evidencia a účtovanie humanitárnej pomoci

ID4755 | | Jana Vršková

Odídenci ubytovaní v zariadení neziskovej organizácie, dostali do daru hygienické potreby (zubné kefky) a potraviny z obchodného reťazca (nepredaný chlieb, pečivo,..). Štatutárny zástupca neziskovej organizácie, prevzal túto humanitárnu pomoc a následne rozdelil medzi odídencov. Je potrebné uvedenú humanitárnu pomoc zaevidovať aj v účtovníctve neziskovej organizácie? Príjem daru a potom výdaj jednotlivým odídencom? Je nutné spísať darovacie zmluvy alebo preberacie protokoly?

Odpisovanie inventára

ID4823 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť zakúpila do prenajatých priestorov nový nábytok. Nábytok pozostáva zo skríň, stolov, regálov, jeden kus takéhoto nábytku je v rozmedzí 190 € až 560 €. Môžem tento nábytok odpisovať po dobu dvoch rokov, keďže hodnota 1 kusu nepresiahne 1 700 €, alebo ho posudzujem ako inventár a odpisujem v 3-tej odpisovej skupine po dobu 6-tich rokov bez ohľadu na jeho OC?

Náklady na projekt za účelom získania dotácie z EU na obstaranie dlhodobého majetku

ID4821 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť mala v pláne obstarať dlhodobý majetok (strojné vybavenie), pričom toto obstaranie chcela čiastočne financovať z prostriedkov EÚ. Za účelom získania týchto prostriedkov si dala vypracovať projekt, za ktorý zaplatila dodávateľovi. Projekt bol úspešný a spoločnosť získala dotáciu a strojné vybavenie obstarala, následne projektovej spoločnosti vznikli ďalšie náklady za služby súvisiace s vyúčtovaním grantových prostriedkov. Sú náklady na vypracovanie grantového projektu a na vyúčtovanie projektu súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku (strojného vybavenia), alebo sa považujú za bežné náklady účtované v nákladoch v čase vypracovania projektu, resp. vypracovania vyúčtovania?

Zaradenie nehnuteľnosti do majetku

ID4827 | | Tatiana Macháčová

Obec zakúpila nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy. K oceneniu nehnuteľností boli vypracované znalecké posudky, kde sú uvedené dve ceny. Jedna cena všeobecná (pred zaokrúhlením), druhá cena zaokrúhlená na stovky. V zmysle kúpnej zmluvy sme zaplatila dohodnutú inú cenu - nižšiu , ako je uvedená v znaleckých posudkoch. V akej sume máme nehnuteľnosti zaradiť do majetku? 

Vyplatené dividendy medzi právnickými osobami a DPH

ID4825 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. vlastní podiel na základnom imaní českej s. r. o. Slovenská s. r. o. je neplatiteľ DPH. Z českej s. r. o. bol v roku 2023 vyplatený podiel na zisku vo výške 80 000 €. Je takýto výnos z vyplateného podielu na zisku súčasťou obratu pre povinnú registráciu pre DPH na Slovensku pre slovenskú s. r. o.?

Zlúčenie

ID4811 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť A vlastní podielové cenné papiere svojej dcéry sídlo v inom štáte EU spoločnosť B. Rozhodnutím jediného spoločníka sa spoločnosť B v EU presídli na Slovensko. Bola založená s.r.o na Slovensku spoločnosť C. Spoločnosť A vložila do základného imania spoločnosti C nepeňažný vklad podielové cenné papiere, ktoré spoločnosť A evidovala na účte 061. Hodnota nepeňažného vkladu v spoločnosti A je nižšia ako hodnota ZI v spoločnosti C, nakoľko bol zaúčtovaný v spoločnosti A oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov 414/061 Zároveň bolo rozhodnuté, že spoločnosť C sa zlúči so spoločnosťou A, a to tak, že v spoločnosti A sa navýši základné imanie o hodnotu základného imania spoločnosti C. napr. ZI spoločnosti A 500, ZI spoločnosti C 200, zlúčením ZI spoločnosti A 700. / rozhodný deň bol určený/ Vedeli by ste mi predkontovať ako správne toto celé zaúčtovať. Spoločnosť A je platiteľ DPH, spoločnosť C nie, tieto dve spoločnosti sa idú zlučovať. Nevzniká spoločnosti C sa zo zákona registrovať na DPH. Môj názor je, že nie, v opačnom prípade by vznikla povinnosť registrácie.