Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 976Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Realizovateľné cenné papiere

ID5149 | | Ing. Ondrej Baláž

Fy XY s. r. o. malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. V priebehu roka zasielam zálohy na nákup CP a na konci roka, na základe Výpisu majetkových a finančných transakcii účtujem nákup RCP na účet 063. Na konci roka je potrebné účtovať precenenie cez 414, alebo opravné položky? Poplatok za výkonnosť a spravcovský poplatok účtujem na účte 568?

Realizovateľné cenné papiere

ID5147 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť XY s. r. o., malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. Bol jej účtovaný poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vo výške 900,00 €. Je potrebné tento poplatok časovo rozlíšiť na 10 rokov, alebo ho môžem účtovať priamo do nákladov? 

Spotreba elektrickej energie - zariadenie poskytovateľa internetu

ID5139 | | Tatiana Macháčová

Poskytovateľ internetu má svoje zariadenie pre celú obec /všetkých odberateľov internetu - budovy obecného úradu a rodinné domy obyvateľov/ na budove materskej školy. Zriaďovateľom materskej školy je obec, materská škola je bez právnej subjektivity, teda obec uhrádza náklady za materskú školu. Poskytovateľ internetu má vlastný elektromer, teda vie určiť odber elektrickej energie zariadením, ale faktúru za celkovú spotrebovanú energiu uhrádza obec. Ako zaúčtovať príjem za spotrebovanú energiu od poskytovateľa internetu, ak obec nie je distribútor el. energie? Znižovaním nákladov za spotrebovanú energiu na účte 502, alebo účtovať iba o prevádzke zariadenia na účte 648?

Účtovanie kúpy auta obcou na základe kúpnej zmluvy od FO

ID5125 | | Tatiana Macháčová

Chcela by som sa informovať, ako je to s účtovaním kúpy osobného motorového vozidla obcou, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť, od fyzickej osoby prostredníctvom kúpnej zmluvy. Je správne použiť oproti účtu 042 účet 379? Nakoľko fyzická osoba nevystavuje faktúru, nemožno použiť účet 321. Dokladom o kúpe je uzatvorená kúpna zmluva. 

Náklady na obecný traktor

ID5093 | | Tatiana Macháčová

Sme obec, vedieme podvojné účtovníctvo, nie sme platitelia DPH. Obec vlastní traktor, za ktorý sa dá zapojiť mulčovač , štiepkovač, kosačka, vlečka. Traktor využíva obec. Obec kúpila nové pneumatiky na traktor, kupuje olej, kupuje ďalšie náhradné diely na opravu či už kosačky, traktora a pod. Na akú rozpočtovú položku by sa mal výdavok zaúčtovať? Myslíme si, že by to nemalo byť na položku 634... dopravné, kde sa účtujú všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru, lebo traktor nie je dopravný prostriedok. Podľa nás by to malo byť na 633 006 ( všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce), lebo i palivá na iné ako dopravné účely ( pre generátory , kosačky a iné pracovné mechanizmy) sa účtuje na 633 015. Akú položku máme použiť na výdavky - pneumatiky, náhradné diely, olej a pod.633 006 alebo 634 002? 

Predaj elektriny výnosový účet

ID4997 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nezisková organizácia na základe Zmluvy o výkupe elektriny fakturuje odberateľovi elektrinu (má slnečné kolektory na streche). Čo sa týka DPH, je to tovar. Z hľadiska zákona o dani z príjmov je to zdaňovaná činnosť. Účtovne na aký výnosový účet máme toto zaúčtovať? 311/601, 648, 604?

Prevod obchodného podielu

ID4939 | | Ing. Marián Drozd

Konateľ s. r. o. previedol 55 % podiel bezodplatne na svojho syna - zamestnanca s. r. o. Je potrebné o tejto zmene účtovať? Má to nejaký vplyv z hľadiska zdanenia? Na budúci rok chce konateľ znížiť ZI na minimálnu sumu a započítať si ho s pôžičkou. Keďže už časť previedol na svojho syna, je možné aj tento podiel započítať, alebo môže len svoj a synov podiel by mu mal vyplatiť?

Evidencia a zaradenie majetku v spoločnosti

ID5079 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť investovala - obstarala si novostavbu rekreačného domu - nehnuteľnosť, za účelom ďalších výnosov. Ako správne postupovať a účtovať na účet 042? V roku 2023 sa obstarávali stavebné práce, nábytok, rôzne elektro spotrebiče, vybavenie kuchyne ako hrnce, rôzne drobnosti, periny, matrace, obliečky, čistiace potreby, vysávač, mop, tiež boli rôzne poplatky - kolky, poistenie nehnuteľnosti a rôzne iné drobnosti. Kolaudácia bola v 2/2024. Používať to začneme od 1. 6. 2024. Vtedy to aj zaradím a začnem odpisovať? Všetko to bude na účte 042.100, zaradím to a 40 rokov to budem odpisovať? Alebo to musím rozdeliť a stavebné práce - nehnuteľnosť odpisovať osobitne, nábytok 6 rokov osobitne, elektro spotrebiče 4 roky osobitne, drobné vybavenie osobitne, Aký je správny postup?

účet 427

ID5027 | | Ing. Anton Kolembus

Dobrý deň, organizácia Pasienkové pozemkové spoločenstvo rozmýšľa nad kúpou pozemku. Peniaze budú použité z nerozdelených ziskov min.období. Predpokladám, že by sa malo účtovať: 428/427 tvorba 031/32x kúpna cena 32x/221 úhrada za pozemok a v budúcnosti, keď dôjde k predaju tohto pozemku tak by mal byť zápis .? 427/031 výnos 31x/64x a v rámci daňového priznania sa douplatní obstarávacia cena pozemku v zmysle § 19 ods. 3 písm. e) ? Alebo dôjde iba k zdaneniu bez nároku na uplatnenie vo výdavkoch obstarávacej ceny .? Prosím o informáciu ako sa daňovo vysporiada prípadný budúci predaj tohto pozemku v rámci dane z príjmov dakujem

Účtovanie donášky jedla prostredníctvom služby Wolt u gastrofirmy

ID5043 | | Ing. Marián Drozd

Gastrofirma musí zaúčtovať do svojho účtovníctva tržbu za predaj (poskytnutie) jedla. Na základe výkazu Wolt-u zaúčtuje tržbu takto: ID 315/602 + 343 DPH povinnosť, ak gastrofirma je platiteľom DPH (100+20 EUR). Otázkou je, či tento interný doklad vlastne nie je faktúrou, ale v tom prípade ,ako sa to vykazuje v DPH a kontrolnom výkaze? (DPH: riadok 3,4 a KV do D1 alebo D2?) Tiež u gastrofirmy účtovným dokladom je výkaz Wolt-u, t. j. nemusí vystavovať vyslovene faktúru však? Následne Wolt uhradí gastrofirme rozdiel medzi prijatými platbami od zákazníkov a províziou: VBU 221/315 (110 EUR) Následne Wolt vystaví gastrofirme faktúru za províziu, ktorú gastrofirma zaúčtuje takto: PFA 518/321 (10 EUR) Následne gastrofirma urobí zápočet medzi zvyšnou časťou nezaplatenej pohľadávky a neuhradeného záväzku: ID 321/315 (10 EUR) Sú hore uvedené úvahy správne?