Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 743Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpisovanie skládky odpadov

ID3821 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť odpisuje skládku odpadov (zaradená 2/2016) časovou metódou (do 4/2021). Daňová zostatková cena 31.12.2019 bola 36.800,29 €, daňový odpis za rok 2019=27.601,00 €, v roku 2020 bolo vykonané technické zhodnotenie skládky v hodnote 195.272,00 € (zväčšená kapacita) + kolaudačným rozhodnutím právoplatným 26.10.2020 bolo predĺžené povolenie na prevádzkovanie skládky do 31.10.2025. Ako sa vypočítajú daňové odpisy za roky 2020-2025?

Posúdenie kontraktu z hľadiska účtovného a DPH

ID3814 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť získala kontrakt v krajine EÚ, ktorý spočíva v predĺžení životnosti špecifického skladovaného materiálu (na spôsob repasie). Časť tohto materiálu privezie na Slovensko, kde na ňom odskúša svoje know-how. Následne vycestuje s tímom do krajiny EÚ, kde bude vykonávať hlavnú časť tejto činnosti. Otázky: 1. Ako účtovať jednotlivé faktúry s nákladovými položkami, ktoré budú spočívať v nákupe materiálu a služieb (subdodávky), pracovné cesty zamestnancov a subdodávateľov ? Mohlo by ísť o zákazkovú výrobu alebo nedokončenú výrobu ? V prípade, že ani jedno riešenie nie je správne, je možné ponechať časť nákladov v súvislosti s ich dodaním v roku 2020, hoci ukončenie projektu a výnos bude účtovaný v roku 2021. 2. Je vo všeobecnosti potrebná registrácia k DPH na práce (služby-repasia) v inej krajine EÚ na časť prác, ktoré tu bude slovenský subdodávateľ vykonávať a Spoločnosť ich tu protokolárne preberie (následne bude celé dielo fakturovať do krajiny EÚ-platiteľovi DPH).

Oceňovanie zásob vlastnej výroby

ID3801 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť vyrába výrobky v oblasti strojárstva. Mnohé výrobky vyžadujú dlhší výrobný cyklus, vzhľadom na zložitosť výroby (jednotlivé procesy výroby sa musia napríklad vychladiť atď). Je možné pri takejto výrobe mať zostavený kalkulačný vzorec tak, že je len na úrovni priameho materiálu a priamych miezd? Je možné mať zostavenú kalkuláciu tak, že priamy materiál ide podľa skutočných nákladov a priame mzdy sú určené ako množstvo času potrebného na určitú operáciu v hodinách x hodinová sadzba, pričom hodinová sadzba je historická, teda nezohľadňuje skutočnosť?

Platnosť dizajnu a náklady budúcich období

ID3796 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť má zapísaný európsky dizajn, platnosť ktorého je do 04/2021. Žiadosť o predĺženie možno podať niekoľko mesiacov pred uplynutím platnosti. Otázka (účtovníctvo): Ak Spoločnosť podá žiadosť, uhradí správny poplatok a náklady na právne zastúpenie už v roku 2020, do akého účtovného obdobia je správne tieto náklady zaúčtovať? Z akého pohľadu posúdiť vecné a časové hľadisko? Ide o náklady budúcich období alebo o náklad roku 2020? Platnosť dizajnu sa predlžuje o 5 rokov.

Postup pri konkurze SZČO

ID3797 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO bola oddlžená  cez konkurz v rámci možnosti danej štátom cez Centrum právnej pomoci. Do konkurzu boli prihlásené neuhradené záväzky zo Sociálnej poisťovne a  dodávateľské  faktúry a záväzky zo zmlúv. SZČO bol doručený v 2020 roku Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. 

  • Uplatní sa celková výška oddlženej sumy v daňovom základe pre daň z príjmu FO?
  • Ak áno, je to príjem a čo bude výdavkom, oproti tomuto príjmu?
  • Môže sa odmena vo výške 500 € pre  Centrum právnej pomoci  dať do daňových nákladov, nakoľko sa  do konkurzu prihlásili  len neuhradené  záväzky z podnikania?

Stavbová prevádzkareň

ID3802 | | Ing. Marián Drozd

Česká spoločnosť poskytuje na Slovensku stavebné práce. Ako správne určiť vznik stavebnej stálej prevádzkarne. Zmluva bola podpísaná v auguste, účinná bola v septembri a skutočne sa začalo robiť v októbri. Spoločnosti vznikajú určité náklady a výnosy. Ako zostaviť daňové priznanie právnickej osoby k dani z príjmov? Len jednoducho príjmy mínus výdavky?

Cestovné

ID3794 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poslanec sa ako sobášiaci (menovaný primátorom) zúčastňuje na civilných sobášoch. Tieto sa však nie vždy konajú v našom meste, sobášiaci si vyberajú neďalekú 7 km vzdialenú turistickú oblasť. Za túto cestu si účtuje cestovnú náhradu. Kde sa účtuje táto cestovná náhrada? Na položku 631 001 ako vlastnému zamestnancovi alebo na položku 637 007 ako cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom?

Zaradenie pozemkov

ID3788 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto nakupuje (vykupuje) pozemky od vlastníkov. Na týchto pozemkoch plánuje postaviť cyklochodník. Sú tieto pozemky súčasť obstarávacej ceny cyklochodníka a budú vstupovať spolu so stavbou do vstupnej ceny? V tom prípade účtujeme o nich na 717 001 a pôjdu na účet 021? Alebo majú byť samostatne zaradené do majetku na účet 031 a rozpočtované na položke 711001?

Bezúročná pôžička

ID3773 | | Ing. Marián Drozd

V sročke sú dvaja spoločníci. Chcú spoločnosti poskytnúť bezúročnú pôžičku, každý rovnakým podielom. Musí sa upravovať základ dane u spoločníkov a musí sa viesť transferová dokumentácia?

Predaj nehnuteľnosti a techn.zhodn.

ID3772 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. vlastní 20 rokov budovu (cena 35 000) s pozemkom(10 000), ktoré má zaradené v majetku. Na tejto budove vykonala v posledných rokoch technické zhodnotenie, ktoré ešte nezaradila do majetku v hodnote 45 000. V súčasnosti chce túto budovu s pozemkom predať za nejakých 60 000. Bude to mať nejaký vplyv na základ dane, ak je predajná cena nižšia ako cena budovy s technickým zhodnotením? A čo DPH z technnického zhodnotenia? Ako zaúčtovať zníženie na účte 042 - technické zhodnotenie budovy?