Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 784Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daň z motorových vozidiel pri zmene sídla a ŠPZ

ID3946 | | Ing. Jana Fülöpová

Ako správne uvádzať v daňovom priznaní za rok 2021 automobily, keď spoločnosť v priebehu roka zmenila sídlo spoločnosti a tým aj EČV? Uvádzať vozidla so starou značkou do zmeny EČV a potom aj s novou značkou? Alebo stačí uviesť vozidlo iba s novou značkou za celý rok? Zároveň sa chcem ešte opýtať ako uviesť používanie súkromného MV na podnikateľské účely, ak zamestnanec použije motorové vozidlo počas niektorých mesiacov, napr. 2/2021, 3/2021, 5/2021?

Čiastočné vyradenie majetku

ID3945 | | Ing. Marián Drozd

Ako stanoviť zostatkovú cenu majetku, ktorý sa likviduje z dôvodu živelnej pohromy? Ide o budovu a vyraďuje sa len osvetlenie, ktoré sa muselo zakúpiť nové a iné. Pôjde o investíciu a pôvodné osvetlenie je potrebné vyradiť. Akou cenou vyradiť pôvodné osvetlenie, keď je súčasťou viacerých investícií na jednej inventárnej karte k budove? Pôjde o daňový náklad?

Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ

ID3935 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Chcem sa opýtať ako sa bude účtovať podpora z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na udržanie zamestnanosti v ZUŠ. Prišla na VRÚ a bude odvedená aj zriaďovateľovi. 

Zrušenie OZ a s tým spojené povinnosti

ID3918 | | JUDr. Simona Laktišová

Zahraničná osoba, ktorá má na území SR zriadenú organizačnú zložku, rozhodla o zrušení organizačnej zložky. K akému dátumu je potrebné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmu PO? Je to k dátumu zrušenia organizačnej zložky predpokladám? (Dátum, ktorý je uvedený v zápisnici o valnom zhromaždení.) Alebo je potrebné počkať koniec roka 49/2,7 ZDP a podať 1 riadnu účtovnú závierku a 1 riadne daňové priznanie? Keďže organizačná zložka nemá právnu subjektivitu, teda zahraničný zriaďovateľ a organizačná zložka sú len jedným subjektom, tak nie je pri rušení potrebné prejsť likvidáciou ale vykoná sa iba výmaz z obchodného registra.

Účtovanie materiálu a služby

ID3930 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Máme faktúru na gravírovaný nápisy - návrh, výroba a montáž (ide o písmena / nápis hasičská zbrojnica). Ide o nákup nápisu na 501 alebo služba 518 výroba? Podobne, napríklad, dáme si vyrobiť banner (potrebný na publicitu k eurofondom). Je to nákup materiálu 501 alebo služba? Taktiež sme si dali vyrobiť držiak na kvety, faktúra však príde "fakturujem Vám držiaky...". Je to 501 alebo 518?

Rozdiel medzi účtami 318 a 378

ID3929 | | Terézia Urbanová

Na účte 318 sa účtujú, okrem iného, aj príjmy z vlastníctva, t. j. aj z nájmu majetku. Prečo sa v usmerneniach, aj v časopise ROPO uvádza od Ing. Urbanovej účtovanie nájomných bytov na účte 378? Podobne aj pohľadávka / predpis na prijaté finančné zábezpeky? Kde sa má účtovať predpis ppohľadávky z nájmu - nájomné byty, garáže, záhradky a pod.?

Likvidácia spoločnosti

ID3928 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. vlastní v účtovej triede 0 nehmotný majetok - Priemyselné práva (patenty, vynálezy) v hodnote 150 000 €. Tá istá s. r. o. má tiež vysoký zostatok na účte 211- pokladnica. Spoločnosť daňové nedoplatky nemá, tiež už dávnejšie zrušila svoj bankový účet. Táto slovenská s. r. o. teraz chce vstúpiť do likvidácie. Bráni uvedený majetok v procese - ukončení likvidácie a výmazu spoločnosti z obchodného registra?

Skonto pri skorej úhrade sa služby

ID3921 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ, neplatiteľ DPH vystavuje faktúru za služby poskytnuté v Nemecku. Na faktúre je uvedené, že pri úhrade do 14 dní bude ešte poskytnuté skonto 2 %. Faktúra je napríklad na sumu 1 000 €, odberateľ už uhradí iba sumu zníženú o 2 %, teda 980 €. Ako má dodávateľ vysporiadať rozdiel? Musí vystaviť dobropis? Tržbu za služby účtujeme 311/602 . Ako sa zaúčtuje skonto, resp.ako sa odúčtuje rozdiel vo výške 20 €?

Nepeňažný vklad tichého spoločníka

ID3902 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť A (s. r. o) vlastní nájomné byty v hodnote 290 800 € účtovne na 021. Vložila ich v roku 2020 do spoločnosti B (k. s.) ako tichý spoločník v hodnote 380 000€ s platnosťou podľa zmluvy na 10 rokov. Spoločnosť B si to zaevidovala na účte 014/479 v sume 380 000 €. Príjmy z nájmov ako aj náklady na nájomné byty znáša spoločnosť B. Spoločnosť A si to vedia na účtoch 069/602 a 069/384 v roku 2020, nasledujúce roky sa sa účet 384 bude rozpúšťať. Je takýto postup správny, prípadne nie sú tam opomenuté dáke kroky?

Zaradenie a odpisovanie RFID systému

ID3924 | | Ing. Marián Drozd

Do akej odpisovej skupiny zaradiť RFID systém (škatuľa elektroniky), ktorý je primontovaný na smetiarskom aute a slúži na sčítanie počtu vyvezených odpadových nádob (každá má RFID čip) a zaznamenávanie ich polohy? Zariadenie sa používa na viacerých autách, nie je so žiadnym pevne spojené, cena zariadenia 3 000 €.