Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 807Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kúpa bytu platiteľom DPH od fyzickej osoby a jeho následný predaj

ID3980 | | Ing. Marián Drozd

Chcem sa informovať ohľadom kúpy bytu slovenskou právnickou osobou, platiteľom DPH, od fyzickej osoby - slovenský občan, byt nachádzajúci sa na Slovensku a jeho následný predaj fyzickej osobe, prípadne právnickej osobe. Aký je správny postup z pohľadu zdaňovania dani z príjmov, účtovania a DPH? Z pohľadu účtovania ide o kúpu nehnuteľnosti na predaj, teda účet 133 - Nehnuteľnosť na predaj, takže 133AE/325AE alebo 379AE, úhrada 379AE/221AE, následný predaj 311AE (343AE)/607AE a 507AE/133AE. Je to správne? Z pohľadu dane z príjmov v prípade predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako bola obstarávacia cena uznáva za daňový náklad, alebo je to pripočítateľná položka k základu dane? Z pohľadu DPH môže predaj bytu oslobodiť od DPH? Musí nahlásiť používanie koeficientu na DÚ? Prostredníctvom koeficientu sa bude uplatňovať na vstupe iba služby, ktoré súvisia s obstaraním oslobodených plnení a neoslobodených plnení, napríklad tel. hovory, spracovanie účtovníctva a pod.? Nebude sa uplatňovať DPH na vstupe na dodávku tovarov a služieb, ktoré súvisia s obstaraním bytu? A plný odpočet bude na iné činnosti, ktoré nesúvisia s oslobodenými plneniami. Je to tak správne? Na čo prihliadať, aby nedošlo k nejakej chybe? 

Nákup antigénových testov pre zamestnancov

ID4037 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nákup antigénových testov na testovanie zamestnancov sa môže účtovať na účet 527 a ekonomickú klasifkáciu 633006 alebo 633007?

Účtovanie nepeňažného príjmu zamestnanca

ID4031 | | Ing. Beata Moravcová

Zamestnancom budeme od 1. 1. 2022 poskytovať nepeňažné plnenie - dobitím elektronickej karty, ktorú môžu použiť na nákup tovaru len v predajniach Billa a COOP Jednota. Budeme im ho poskytovať podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Teda tento príspevok bude do 500 € za rok oslobodený od dane a odvodov. Ako budeme účtovať predpis za dobytie karty, keďže to súvisí s odmenou zamestnanca za prácu podľa § 5 ZDP? Bude to 521/333? Alebo sú vhodnejšie iné účty?

Zaradenie majetku do obchodného majetku s.r.o.

ID4021 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. kupuje 100 % obchodný podiel od inej slovenskej s. r. o. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností je predávajúca firma majiteľom budov, ktoré ale nie sú zaradené v obchodnom majetku podľa účtovnej závierky predávajúcej firmy. Kupujúca firma si po prevode kúpeného podielu chce uvedené budovy zaradiť do obchodného majetku a odpisovať ich. Je možné si takýto majetok zaradiť do obchodného majetku napríklad na základe ocenenia podľa znaleckého posudku? Ak áno aký je spôsob účtovania takéhoto zaradenia DHM.

Výroba oceľového prístreška

ID4017 | | Tatiana Macháčová

Obstarali sme oceľový prístrešok, faktúra znie - výroba oceľového prístreška v hodnote 4 100 €. Prosím o radu, účt. trieda, aj ekonom. klasifikácia. Je to 021 - stavba? Ekonomická klasifikácia 712001 alebo môže byť 717001? Stavebné povolenie nie je, išlo ako o drobnú stavbu, ale hodnota je viac ako 1 700 €. Alebo je to služba a na 518?

Pohrebné trovy z dedičstva - preplatenie pohrebných výdavkov

ID4011 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec v roku 2020 pochovala občianku pochádzajú z našej obce, ktorá bola umiestnená v zariadení sociálnych služieb, a ktorá nemala príbuzných. Obec sa prihlásila do dedičského konania a tento rok v septembri boli obci preplatené výdavky spojené s pohrebom. Finančné prostriedky boli poukázané z účtu Ministerstva vnútra SR. Akým spôsobom zaúčtovať tento príjem a akú položku použiť? 

Doplnenie k odpovedi ID 4005

ID4009 | | Ing. Anton Kolembus

Porovnanie účtov 546 a 646 k vyčísleniu ZD je jasné. Avšak čo s účtom 547 ? Zrušením OP - o tieto náklady tiež zvyšujem ZD ? Keďže zaúčtovaním zrušenia OP účtovne znižujeme náklady.

Zastavenie exekúcie a účtovanie

ID4008 | | Ing. Marián Drozd

Obdržali sme zastavenie exekúcie na zaplatenie pohľadávky vo výške 17 805,44 € a príslušenstva, ak pri exekúcii vedenej na majetok PO sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Ako zaúčtovať odpis pohľadávky, ako má vplyv na daňový základ a na DPH? Okrem toho sme obdržali od exekútora aj faktúru na trovy exekúcie 60 € + 12 € DPH, ako zaúčtovať a či máme nárok na odpočet DPH a daňový výdavok.

Tržba z registračnej pokladnice

ID4002 | | Ing. Ondrej Baláž

Je povinnosťou v hlavnej pokladnici účtovať o dennej tržbe z registračných pokladníc alebo stačí raz mesačne.

Účtovanie prenájmu hrobových miest

ID3998 | | Ing. Bibiána Jobbágyová

V roku 2012 bol v ROPO publikovaný článok k účtovaniu prenájmu hrobových miest, kde autorka Ing. Jobbagyová uvádza, že nájomné za prenájom hrobových miest je považovaný za poplatok, netreba ho časovo rozlišovať a vecne a časovo patrí do obdobia, v ktorom sa poplatok vyrubí. Iné zdroje však popisujú, že nájomné za hrobové miesta treba časovo rozlišovať. Moja otázka znie, či je prenájom hrobových miest považovaný za poplatok (schvaľovaný je obecným zastupiteľstvom) a či o ňom potom možno účtovať ako o poplatku. Sme príspevková organizácia mesta a zabezpečujeme prevádzkovanie pohrebných a cintorínskych služieb. Časovo sa tento prenájom nikdy nerozlišoval. Výnosy z prenájmov hrobových miest sa pohybujú každý rok zhruba v rovnakých číslach.