Otázky s vecným pojmom: Faktúra

počet otázok s vecným pojmom : 402Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Refakturácia služieb za odvoz komunálneho odpadu

ID4146 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť refakturuje nájomcovi odvoz komunálneho odpadu v zmysle nájomnej zmluvy štvrťročne. Dodávateľom služby za odvoz komunálneho odpadu je neplatiteľ DPH. Za vykonané služby dodávateľ služby zasiela štvrťročne rozhodnutie /nie faktúru/o vykonaných službách. Prenajímateľ a platiteľ DPH túto službu refakturuje nájomcovi platiteľovi DPH základ + DPH /služba nie je oslobodená podľa § 28 až 48 zákona 222/2004 Z. z. Nájomca s našim postupom nesúhlasí a požaduje refakturáciu komunálneho odpadu bez DPH pritom sa opiera o § 22 ods. 3 /prechodné položky/ zákona č.222/2004 Z.z./. Je postup prenajímateľa správny?

Zjednodušená faktúra

ID4137 | | Ing. Marián Drozd

Hlavná činnosť spoločnosti s. r. o. je rozvoz potravín vlastnými vozidlami do gastro zariadení. Zákazníkom vystavujeme faktúru a blok z registračnej pokladnice. Zákazníkom bez registrácie (fyzická osoba) sme vystavili dodací list a blok do 100 € s DPH. Môže spoločnosť vystaviť doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, kde cena tovaru vrátane dane uhradená v hotovosti je do 1 000 €, resp. zjednodušenú faktúru-doklad, ktorý nebude obsahovať údaje o odberateľovi? Spoločnosť vyhotoví dodací list plus blok s rozpisom tovaru a ceny.

Doprava ako súčasť faktúry

ID4106 | | Ing. Ondrej Baláž

Nakoľko sa dnes veľa nakupuje cez internet, mávame veľa faktúr na nákup bežného materiálu + doprava kuriérom. Ako účtovať takúto faktúru? Je potrebné rozdeľovať materiál na 501 + 633006 a doprava na 518 + 632003? Alebo môže ísť celá suma vrátane dopravy na 501 + 633006? Svojho času sme dávali všetko na 501 + EK 633006. Následne nám to však NKÚ vytýkalo, a tak sme začali rozdeľovať na 501 a 518. Minule som túto otázku položila na jednom online školení a p. auditorka vravela, že doprava je súčasťou OC, takže na 501. Nevieme ako teda postupovať pri doprave a kuriérskych službách aj na ktorý účet aj na akú ekonomickú klasifikáciu. 

Verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom MR

ID4112 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Slovgram obci každoročne fakturuje odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia, čiže prevádzka verejného rozhlasu. Ako zaúčtovať túto faktúru? Použiť účet 518 alebo 548? Domnievam sa, že nejde o službu, ale o prevádzkové náklady súvisiace s MR. 

Dodanie tovaru

ID4108 | | Ing. Marián Drozd

Ako správne postupovať pri predaji tovaru, v prípade ak je dohodnuté, že tovar kupuje firma z Litvy, faktúra bude vystavená do Litvy, ale tovar bude dodaný na Ukrajinu, doprava bude EXW, tu sú podrobnosti: 1.UAB BIURO SPRENDIMAI, Adresa: Naugarduko str. 102-502, Vilnius LT-03160, Kód firmy: 301300690, Kód DPH: LT1000036919122. Tovar bude doručený na Ukrajinu: LLC Silpo food, Identifikačný kód: 40720198, 02090, Ukrajina, Kyjev, Butlerova 1.

Oneskorená registrácia DPH, mimoriadne daňové priznanie

ID4101 | | Ing. Marián Drozd

Zdaniteľná osoba podala žiadosť o registráciu DPH oneskorene, oneskorene je viac ako 30 dní, bude podávať mimoriadne daňové priznanie. S odberateľom sa dohodla, že im doúčtuje k cene plnenia sumu, ktorá predstavuje výšku DPH, t.j. bude vystavovať opravné faktúry podľa § 25. Platiteľom dane sa stal 1. 3. 2022, opravné faktúry vystaví s dátumom vystavenia 1. 3. 2022, dátum dodania podľa pôvodnej faktúry. Daň na výstupe z opravných faktúr odvedie v mimoriadnom daňovom priznaní. Je tento postup správny?

Elektrina a DPH 3 doplňujúca otázka Ing. Marián Drozd

ID4087 | | Ing. Marián Drozd

Takže v predošlej otázke: meranie a faktúra za skutočne dodanú elektrickú energiu (môžeme to nazvať aj vyúčtovacou faktúrou) je mesačná. (Tj. nie ročná). Požadované preddavky sú tiež mesačné. Pri predošlej otázke ešte mi začal vadiť Zápis zo 13. zasadnutia Komisie DPH. (2014.06.27) Presnejšie táto veta: vyúčtovacia faktúra vyhotovená v mesiaci nasledujúcom po skončení fakturačného obdobia (tu máme mesačné meranie a mesačné fakturovanie skutočnej spotreby, avšak je prijatá aj záloha) sa nepovažuje za riadnu faktúru. Vyúčtovacie faktúry majú byť zahrnuté do DPH priznania do obdobia v ktorom boli vyhotovené (par. 25/53 zákona o DPH), do KV C1, C2. Takže zálohová platba do 01/2022 a vyúčtovacia faktúra do 02/2022 uvedeným spôsobom. Riešenie by mohlo byť, že: 1., Upustili by sme od záloh a mesačne by sa fakturovala len skutočná spotreba (takže faktúra by bola len za skutočne dodanú elektrinu, táto ide do 01/2022, riadok A1 KV) 2., Vyúčtovacia faktúra by bola vystavená vždy posledný deň aktuálneho mesiaca (teraz 31.01.2022). Tým pádom táto vyúčtovacia faktúra by vlastne bola faktúrou za skutočne dodanú energiu. Ak je to potrebné, záloha sa dá vyčísliť na faktúre (v rámci súhrnnej faktúre 75/1), ak bola poskytnutá (táto súhrnná faktúra za skutočne dodanú energiu ide do 01/2022, riadok A1 KV) 3., neurobíme zmeny a zostane to takto: Zálohová platba do 01/2022 a vyúčtovacia faktúra do 02/2022 uvedeným spôsobom. Sú tieto úvahy správne?

Elektrina a DPH 3

ID4082 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ fakturuje elektrickú energiu za obdobie 01/2022. (mesačne) Vystavili sme výzvu k úhrade dňa 01.01.2022, ktorej úhradu sme dostali 15.01.2022 (suma 120 eur: 100+ 20 eur). Presnú spotrebu známe už dňa 05.02.2022. Takže konečnú vyúčtovaciu faktúru vieme vystaviť dňa 05.02.2022. (dátum vystavenia bude 05.02.2022, dátum dodania- vzniku daňovej povinnosti na faktúre bude 31.01.2022, suma 200 eur vrátane DPH: 166+44 eur) Za deň dodania tovaru, ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar vzťahuje. Otázkou je, či sme povinný vystaviť aj daňový doklad k prijatej platbe (120 eur: 100 eur + 20 eur DPH), čo by išiel aj do kontrolného výkazu a DPH priznania + vyúčtovaciu faktúru (80 eur: 66+14 eur), ktorá by išla tiež do DPH aj KV priznania, alebo môžeme si aj zjednodušiť život a stačí vystaviť len vyúčtovaciu faktúru (200 eur: 166+44 eur), ktorá by išla do DPH a KV priznania za 01/2022? Takže daňový doklad k prijatej platbe by sme tým pádom nevystavovali. Takže daňová povinnosť nám v obidvoch prípadoch vzniká v 01/2022. Ale skutočná spotreba môže byť aj vyššia, aj nižšia ako vo výzve k úhrade. Ide nám len o to, či stačí vyúčtovacia faktúra, alebo musíme vystaviť aj daňový doklad k prijatej platbe + vyúčtovaciu faktúru?

Elektrina a DPH 2

ID4081 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ fakturuje elektrickú energiu za obdobie 01/2022. (mesačne) Vystavili sme výzvu k úhrade- splátkový kalendár (nedaňový doklad)- v ktorom sú predpísané mesačné zálohy. Každý mesiac budeme musieť vystaviť aj daňový doklad, lebo za deň dodania tovaru, ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar vzťahuje. Takže za 01/2022 musím vystaviť aj daňový doklad na preddavkové platby. Pri týchto mesačných daňových dokladov nie je smerodajné pre vznik daňovej povinnosti, že kedy uhradili splátku (daňový doklad k prijatej platbe nie je potrebný), lebo dátum vzniku daňovej povinnosti- dodania je vždy posledný deň aktuálneho mesiaca. Tiež predpokladáme, že splátku neuhradia skôr, ako aktuálny mesiac. (Takže napr. splátku za 01/2022 neuhradia v 12/2021, ale uhradia ju v 01/2022 alebo 02/2022) Vyučovacia- konečná faktúra bude vždy na konci roka. Sú hore uvedené úvahy správne?

Elektrina a DPH

ID4080 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ fakturuje elektrickú energiu za obdobie 01/2022 (mesačne). Vystavili sme výzvu k úhrade, ktorej úhradu sme dostali len v 02/2022 na bankový účet. Presnú spotrebu známe už dňa 05.02.2022. Daňový doklad k prijatej platbe v tomto prípade predpokladám nevystavujeme, nie je relevantný, lebo za deň dodania tovaru, ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar vzťahuje. Teda, dátum vzniku daňovej povinnosti je 31.01.2022. Alebo dátum vzniku daňovej povinnosti je v 02/2022 na základe tohto: za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry (v tomto prípade 05.02.2022), ktorou platiteľ požaduje platbu za tovary? (Nájom však neposkytujeme, len elektrinu.) V ktorom mesiaci nám vzniká daňová povinnosť?