Otázky s vecným pojmom: Samozdanenie pri DPH

počet otázok s vecným pojmom : 68Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Faktúra za spotrebný materiál a DPH

ID3406 | | Ing. Anton Kolembus

Sme obchodná firma, mesačný platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH). Objednali sme si spotrebný materiál, ktorý využívame pri našej podnikateľskej činnosti. Dodávateľská firma je z Taiwanu, materiál nám bol dodaný v 03/2019, colný deklarant nám vyrubil clo + DPH, ktoré boli tiež zaplatené v 03/2019.

Je naša úvaha správna, že uvedená faktúra za dovoz materiálu nepodlieha „samozdaneniu“ a ani sa neuvádza v kontrolnom výkaze DPH ani v daňovom priznaní za 03/2019?

Zaplatenú DPH si môžeme „odpočítať“ podľa ust. § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a uviesť v daňovom priznaní DPH na riadku 24, prípadne 25? Je treba ju uviesť aj do kontrolného výkazu DPH?

Faktúra zo zahraničia s DPH pre platiteľa DPH

ID3400 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenský platiteľ DPH obdržal od zahraničného platiteľa DPH faktúru so zahraničnou DPH. Faktúra bola za tovar. Aké má povinnosti slovenský platiteľ DPH? Má uvedený tovar tzv. samozdaniť? Ako ju správne zaúčtovať a vykázať v DP DPH a KV? Môže si požiadať o vrátenie DPH z ČS dodávateľa? Zaúčtovať 504AE, 548AE/321AE a predpis na vrátenie DPH vo výške DPH 378AE/648AE? Je to správne?

Provízia subjektu z EÚ za vývoz tovaru do tretej krajiny

ID3385 | | Ing. Marián Drozd

Slovenskej spoločnosti ponúkol subjekt z Bulharska spoluprácu, v zmysle ktorej by sprostredkoval vývoz slovenských výrobkov do Turecka. Za túto službu požaduje províziu z hodnoty vyvezeného tovaru. Keďže ide o službu spojenú s vývozom do tretej krajiny, aké dokumenty by sme mali poskytnúť bulharskému partnerovi a aké náležitosti na faktúre by sme mali požadovať, aby nebolo potrebné službu samozdaňovať?

Odložená daňová povinnosť a samozdanenie

ID3039 | | Ing. Dana Žňavová

Aký je rozdieľ medzi "odložená daňová povinnosť" a "samozdanenie" a na ktorých riadkoch DPH sa uvádzajú?

Faktúra a reverse charge

ID2985 | | Ing. Marián Drozd

Sme obchodná firma, mesačný platiteľ DPH. Náš zamestnanec sa zúčastnil školenia vo Švédsku. V rámci presunu zamestnanca z letiska na miesto školenia využil služby tzv. „zberného taxi“, ktoré prevážalo všetkých účastníkov školenia. Za túto prepravu nám organizujúca firma (FY s platným IČ DPH: SE) vystavila faktúru, na ktorej nám vyčíslila pomernú časť prepravy za nášho zamestnanca – v eurách bez DPH.

Podlieha uvedená služba prepravy samozdaneniu? Na FA nie je uvedená žiadna slovná informácia ohľadom „reverse charge“.

Reklamné predmety a daň z pridanej hodnoty

ID2837 | | Ing. Marián Drozd

Sme slovenská obchodná spoločnosť, mesačný platiteľ DPH. Dostali sme faktúru od nášho zahraničného dodávateľa (zo Švédska) za dodanie reklamných predmetov, z ktorých niektoré prevyšujú sumu 17 € / 1 ks a niektoré z nich sú v hodnote do 17 € /1 ks. Akým spôsobom vysporiadať DPH na uvedenej FA? Samozdaniť všetky reklamné predmety alebo len reklamné predmety nad 17 € / 1 ks? A čo s reklamnými predmetmi do 17 €?

Lektor z Izraela

ID2804 | | Ing. Marián Drozd

Lektori z Izreala (logopéd, fyzioterapeut, ergoterapeut) prednášajú na školení organizovanom na území SR a strávia tu 14 dní. Za svoje služby vystavia organizátorovi faktúru. Moja otázka sa týka:

1. DPH - slovenská SRO predmetnú službu "samozdaní". Je tento postup správny?

2. Vzťahuje sa na uvedenú službu dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Izraelom? Ak áno, platí článok 14? Nezávislé povolania 1. Príjmy, ktoré rezident zmluvného štátu poberá zo slobodných povolaní alebo z iných činností nezávislého charakteru, podliehajú zdaneniu iba v tomto štáte s výnimkou nasledujúcich prípadov, keď také príjmy možno takisto zdaniť v druhom zmluvnom štáte, a) ak má obvykle k dispozícii v druhom zmluvnom štáte stálu základňu na účely výkonu svojich činností; v takom prípade môžu byť príjmy, ktoré možno pripočítať tejto stálej základni, zdanené iba v tomto druhom štáte; alebo b) ak sa zdržiava v tomto druhom štáte počas obdobia alebo období, ktoré v úhrne presiahnu 183 dní v ktoromkoľvek dvanásťmesačnom období; v takom prípade možno zdaniť v tomto druhom štáte iba tú časť príjmu, ktorá pochádza z jeho činností vykonávaných v tomto druhom štáte. 2. Výraz „slobodné povolania“ zahŕňa najmä nezávislé vedecké, literárne, umelecké, vychovávateľské alebo učiteľské činnosti, ako aj samostatné činnosti lekárov, dentistov, právnikov, inžinierov, architektov a účtovných znalcov. a teda uvedený príjem je zdaňovaný len v mojom prípade Izraeli? 

Predaj auta -osobitná úprava DPH /zdanenie prirážky/

ID2671 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o., platiteľ DPH nadobudla auto z Belgicka od platiteľa DPH za účelom ďalšieho predaja a chcela by uplatňovať zdanenie prirážky § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) ale na faktúre je uvedené, že dodanie je oslobodené od DPH z dôvodu trojstrannej transakcie, pretože ide o „obrácené zdanení" v súvislosti s článkom 141 a 197 smernice EÚ o DPH (2006/112/EU) a že ide o použitý tovar To, že by sa dal uplatňovať § 66 o DPH a teda zdanenie prirážky, hovorí len to, že ide o použitý tovar. Súčasne „obrácené zdanení" znamená pre nás režim samozdanenia (tzv. reverse charge). Čiže DPH by sme mali odviesť z celej sumy predaného auta? Nemôžme uplatňovať len zdanenie prirážky v zmysle § 66 zákona o DPH? Aké znenie zákona o DPH / smernice EÚ/ by malo byť uvedené na faktúre, aby sme mohli uplatňovať len zdanenie prirážky?

Predavková platba a daň z pridanej hodnoty, následne odstúpenie od zmluvy

ID2552 | | Ing. Anton Kolembus

V mesiaci september 2014 sme uhradili preddavkovú faktúru do ČR, ktorá bola vystavená na 100 % hodnotu preddavku za dodanie komponenta stroja. Po preskúmaní okolností sme v tom čase zistili, že ide o náhradný diel k stroju, ktorý česká spoločnosť testovala na ich stroji v ČR, o dodanie ktorého v prípade úspešného testovania by sme mali záujem (šlo by o dodanie celého stroja vrátane montáže). V predbežnej cenovej ponuke na dodávku stroja s montážou bolo uvedené, že o hodnotu komponenta (ktorý bol uhradený v septembri 2014) sa poníži cena stroja k úhrade pri odovzdaní stroja do prevádzky. Na základe rozsudku ESD C-419-02 (BUPA) sme sa rozhodli aplikovať samozdanenie až z celkovej hodnoty faktúry za dodanie stroja po jeho inštalácii a na zálohovú platbu na účely DPH vôbec neprihliadať. - V septembri 2015 sme odstúpili od zmluvy s českou spoločnosťou. Ako postupovať z hľadiska DPH pri komponente (golier)?

Nájom dopravného prostriedku - lietadla slov. subjekt prenajme do Anglicka

ID2415 | | Ing. Marián Drozd

Slov. subjekt zdaniteľná osoba, platiteľ DPH vlastní lietadlo, ktoré chce prenajať zdaniteľnej osobe, platiteľovi DPH do Anglicka.

  • Ak by bol prenájom do 30 dní, postupovali by sme podľa § 16 ods. 2. Slovenský subjekt bude mať povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ DPH v Anglicku, alebo sa prenesie daňová povinnosť na príjemcu služby v Anglicku? Určite DPH musí byť odvedená v Anglicku, len nevieme, či bude samozdanenie, alebo prenos daňovej povinnosti na prijímateľa služby v Anglicku.
  • Ak by to bol dlhodobý prenájom lietadla viac ako 30 dní postupovali by sme podľa § 15 ods. 1, išlo by o samozdanenie. Slov. subjekt by fakturoval bez DPH a v Anglicku by si prijímateľ služby túto samozdanil?