Otázky s vecným pojmom: Samozdanenie pri DPH

počet otázok s vecným pojmom : 72Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Samozdanenie alebo bez DPH mýto

ID3843 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť registrovaná na SR ako platiteľ DPH dostala faktúru od slovenskej firmy za mýto v Českej republike bez DPH. Dodávateľ má české IČ DPH, rakúske IČ DPH, nemecké IČ DPH. na faktúre nie je žiadna odvolávka na reverse charge. Účtujem túto faktúru teda s 0 € DPH? Nie je to prenos ani samozdanenie? Služba je dodaná v zahraničí.

Bonus za predaj tovaru a DPH

ID3841 | | Ing. Marián Drozd

Dodávateľ "A" z členského štátu platiteľ DPH v DE fakturuje slovenskej s.r.o."B" platiteľovi DPH v SK bonus za predaj tovaru za rok 2020 v sume 20 000 €. Účtuje spoločnosť "B" tento bonus ako službu alebo poníži náklady na obstaranie tovaru? Suma 20 000 € podlieha samozdaneniu?

Samozdanenie DPH pri prenájme vozidla z EU

ID3835 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH na Slovensku, si prenajala auto (ide o dlhodobý prenájom) od českej s. r. o., ktorá je platiteľ DPH v ČR. Česká firma mesačne vystavuje za tieto služby faktúru bez DPH. Je SK firma povinná vykonať samozdanenie pri prijatí takejto služby?

Poskytnutá záloha na obilniny a samozdanenie

ID3726 | | Ing. Marián Drozd

Obchodujeme s komoditami s prenosom daň. povinnosti na odberateľa - par. 69 ods.12. V mesiaci jún sme uhradili dodávateľovi zálohu vo výške 100 000 €. Keďže v júni sa neuskutočnila dodávka tovaru - obilia, dodávateľ nám vystavil daňový doklad k prijatej platbe do júna 2020. My sme v 6/2020 túto faktúru samozdanili a naúčtovali sme na účet 343 vstup aj výstup (100 000 x 20 %). V mesiaci júl sa uskutočnila čiastočná dodávka tovaru na 40 000 €. Ostatné dodávky tovaru sa uskutočnia až v 8/2020. Ako máme zaúčtovať faktúru na 40 000 € v 7/2020? Je potrebné ešte niečo riešiť s DPH alebo je to všetko vysporiadané v 6/2020 cez uhradenú zálohu a už netreba nič účtovať na účet 343? Vstúpi to do DPH a do KV DPH za 7/2020 faktúra na 40 000 €?

Faktúra za spotrebný materiál a DPH

ID3406 | | Ing. Anton Kolembus

Sme obchodná firma, mesačný platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH). Objednali sme si spotrebný materiál, ktorý využívame pri našej podnikateľskej činnosti. Dodávateľská firma je z Taiwanu, materiál nám bol dodaný v 03/2019, colný deklarant nám vyrubil clo + DPH, ktoré boli tiež zaplatené v 03/2019.

Je naša úvaha správna, že uvedená faktúra za dovoz materiálu nepodlieha „samozdaneniu“ a ani sa neuvádza v kontrolnom výkaze DPH ani v daňovom priznaní za 03/2019?

Zaplatenú DPH si môžeme „odpočítať“ podľa ust. § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a uviesť v daňovom priznaní DPH na riadku 24, prípadne 25? Je treba ju uviesť aj do kontrolného výkazu DPH?

Faktúra zo zahraničia s DPH pre platiteľa DPH

ID3400 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenský platiteľ DPH obdržal od zahraničného platiteľa DPH faktúru so zahraničnou DPH. Faktúra bola za tovar. Aké má povinnosti slovenský platiteľ DPH? Má uvedený tovar tzv. samozdaniť? Ako ju správne zaúčtovať a vykázať v DP DPH a KV? Môže si požiadať o vrátenie DPH z ČS dodávateľa? Zaúčtovať 504AE, 548AE/321AE a predpis na vrátenie DPH vo výške DPH 378AE/648AE? Je to správne?

Provízia subjektu z EÚ za vývoz tovaru do tretej krajiny

ID3385 | | Ing. Marián Drozd

Slovenskej spoločnosti ponúkol subjekt z Bulharska spoluprácu, v zmysle ktorej by sprostredkoval vývoz slovenských výrobkov do Turecka. Za túto službu požaduje províziu z hodnoty vyvezeného tovaru. Keďže ide o službu spojenú s vývozom do tretej krajiny, aké dokumenty by sme mali poskytnúť bulharskému partnerovi a aké náležitosti na faktúre by sme mali požadovať, aby nebolo potrebné službu samozdaňovať?

Odložená daňová povinnosť a samozdanenie

ID3039 | | Ing. Dana Žňavová

Aký je rozdieľ medzi "odložená daňová povinnosť" a "samozdanenie" a na ktorých riadkoch DPH sa uvádzajú?

Faktúra a reverse charge

ID2985 | | Ing. Marián Drozd

Sme obchodná firma, mesačný platiteľ DPH. Náš zamestnanec sa zúčastnil školenia vo Švédsku. V rámci presunu zamestnanca z letiska na miesto školenia využil služby tzv. „zberného taxi“, ktoré prevážalo všetkých účastníkov školenia. Za túto prepravu nám organizujúca firma (FY s platným IČ DPH: SE) vystavila faktúru, na ktorej nám vyčíslila pomernú časť prepravy za nášho zamestnanca – v eurách bez DPH.

Podlieha uvedená služba prepravy samozdaneniu? Na FA nie je uvedená žiadna slovná informácia ohľadom „reverse charge“.

Reklamné predmety a daň z pridanej hodnoty

ID2837 | | Ing. Marián Drozd

Sme slovenská obchodná spoločnosť, mesačný platiteľ DPH. Dostali sme faktúru od nášho zahraničného dodávateľa (zo Švédska) za dodanie reklamných predmetov, z ktorých niektoré prevyšujú sumu 17 € / 1 ks a niektoré z nich sú v hodnote do 17 € /1 ks. Akým spôsobom vysporiadať DPH na uvedenej FA? Samozdaniť všetky reklamné predmety alebo len reklamné predmety nad 17 € / 1 ks? A čo s reklamnými predmetmi do 17 €?