Otázky s vecným pojmom: Základ dane

počet otázok s vecným pojmom : 109Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpis záväzkov

ID3755 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. aj naďalej eviduje v účtovníctve neodpísané záväzky z roku 2011 a 2015. Ide o dodávateľské faktúry za služby. Spoločnosť v minulých účtovných obdobiach nepostupovala podľa § 17 ods. 27 a nezvyšovala si základ dane v riadkoch DP, tak ako to ukladá zákon (myslím tým odpis záväzkov 20 %, 50 % a 100 % v priebehu 3 rokov). Čo má teraz urobiť, keď chce tieto záväzky jednorazovo odpísať:

1/ z účtovného hľadiska? Ako to zaúčtovať?

2/ z daňového hľadiska? (úpravy v riadkoch DP) Ide o jednotlivé sumy, ktoré nie sú vysoké, ale dokopy tvoria významnú položku.

Postúpenie pohľadávky

ID3577 | | Ing. Anton Kolembus

V r. 2017 nám bola postúpená pohľadávka (pôžička) vo výške 15 000 € voči fyz. osobe, pričom sme za ňu mali zaplatiť 12 000 € taktiež fyz.osobe. V r. 2018 bol spravený dodatok, že za pohľadávku máme zaplatiť iba 8 500 €. Medzitým sme už uhradili 5 000 €. Nám zo strany dlžníka nebolo nič uhradené. V r. 2019 sme túto pohľadávku vo výške 15 000 € postúpili na fyz. osobu bezodplatne. Ako malo byť účtované o tejto pohľádávke v jednotlivých účtovných obdobiach a aký to malo mať vplyv na základ dane? (V r. 2017 to bolo zaúčtované 315/325 vo výške 12 000 € a v r. 2018 315/325 -3 500 € bez vplyvu na základ dane, čo predpokladáme, že nebolo správne).

Odpis pohľadávky

ID2736 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť tvorila k neuhradenej pohľadávke zákonnú opravnú položku, ktorá bola daňovým nákladom (547/391) - nepremlčané pohľadávky, pri ktorých bolo riziko, že ich dlžník nezaplatí. Táto pohľadávka, ak nej vytvorená položka sú evidované v účtovníctve už viac rokov. Spoločnosť sa rozhodla túto pohľadávku z účtovníctva vyradiť - 391/311 - opravná položka je vo výške 100 %. Musí spoločnosť z titulu vyradenia tejto pohľadávky upraviť základ dane?

Živnosť popri zamestnaní- ročné zúčtovanie ZP

ID2709 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba je zamestnaná na riadnu pracovnú zmluvu (na minimálnu mzdu). Popri tom si založil živnosť na administratívne služby. Preddavky na ZP začiatkom neplatí, lebo ich platí zamestnávateľ. Následne podá daňové priznanie za rok 2015. Na riadku 43 daňového priznania má uvedenú sumu 0 (takže jeho čiastkový základ dane zo živnosti je nula.) Na základe uvedeného zas nebude platiť preddavky na ZP (zo živnosti). V roku 2015 mal zdaniteľné príjmy zo živnosti 1 000 € a k tomu výdavky 1 100 € (preto má čiastkový základ dane zo živnosti 0.) Chcem sa spýtať, či v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2015 (v roku 2016) bude musieť zaplatiť zdravotné poistenie z toho 1 000 € príjmu? Čiže, bude mať nedoplatok zo živnosti? Alebo v ročnom zúčtovaní (zo živnosti) tiež sa vychádza z čiastkového základu dane (t. j., nie z príjmu) a nebude mať nedoplatok?

Zmena metódy ocenenia výrobkov a jej daňový dopad

ID2615 | | Ing. Anton Kolembus

Naša spoločnosť k 1.1.2015 zmenila metódu ocenenia výrobkov a rozdiel z tejto zmeny zaúčtovala ako zníženie nerozdeleného zisku (-428). Ovplyvní mi toto precenenie základ dane v roku 2015 (pripočítateľná položka?).

Úprava základu dane o neuhradené záväzky

ID2506 | | Jana Klčová, Tax Manager, Accace, k.s.

V decembri roku 2011 sme kúpili od spoločnosti A pohľadávku voči FO – podnikateľovi, ktorú si postupne započítavame s našimi záväzkami voči tejto osobe. Zaujíma nás pohľad na záväzok voči spoločnosti A, ktorá nám túto pohľadávku predala. Do dnešného dňa sme tento záväzok neuhradili. Boli sme povinní postupovať v zmysle § 17 ods. 27 ZDP a pripočítať tento záväzok k základu dane za rok 2014? Dedukujeme zo znenia zákona, že v našom prípade ide o „iný majetok, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho vyradení z používania (i keď to neplatí doslovne), t. j. pri vyradení majetku – odpise pohľadávky vznikne spoločnosti náklad, tiež pri predaji tohto majetku – pohľadávky o náklade účtujeme. Z nášho pohľadu teda vzniká povinnosť daný záväzok za rok 2014 pripočítať. Súhlasíte s našim názorom?

Oprava chýb minulých období

ID2375 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vykázala v daňovom priznaní za rok 2013 kladný základ dane, v ktorom boli zahrnuté vyššie výnosy, ktoré boli nesprávne zaúčtované. Daňovníkovi nevznikla za toto zdaňovacie obdobie daňová povinnosť z dôvodu uplatnenia odpočtu straty. V roku 2014 po zistení chyby účtovná jednotka zaúčtovala opravu výnosov. Môže si v tomto prípade uplatniť postup podľa § 17 ods. 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), teda neupravovať základ dane za rok 2014 o ponížené výnosy a nepodať dodatočné daňové priznanie za rok 2013? (V uvedenom prípade je splnená podmienka, že daňovník za rok 2013 zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy a z toho dôvodu vykázal vyšší základ dane, ale neodviedol vyššiu daň tak ako ustanovuje § 17 ods. 29, lebo si odpočítal stratu predchádzajúcich období do výšky základu dane).

Neuhradený záväzok a zvýšenie základu dane

ID2377 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť eviduje neuhradený záväzok, ktorý bol splatný 13. 9. 2012, takže je viac ako 720 dní po splatnosti. Je potrebné vykonať zvýšenie základu dane aj za predpokladu, že v roku 2012 bol celý náklad (služba) z danej faktúry preúčtovaný na 382, pričom k 31. 12. 2014 nie sú tieto komplexné náklady budúcich období rozpustené a teda náklad z danej faktúry v žiadnom roku neznižoval výsledok hospodárenia?

Stratený tovar a daň z pridanej hodnoty

ID2245 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Som živnostník, platiteľ DPH, a vediem jednoduché účtovníctvo. Doviezol som tovar z Anglicka, za ktorý som platil v librách z môjho účtu vedeného v EUR.  DPH som vysporiadal formou samozdanenia. Uvedený tovar som následne predal nepodnikateľovi do Maďarska. Faktúru som mu vystavil vrátane DPH. Maďarský odberateľ mi uvedenú faktúru uhradil na môj účet. Balík sa však stratil, a preto som zákazníkovi v Maďarsku vystavil dobropis a celú zaplatenú sumu som mu vrátil. Prepravná spoločnosť odo mňa požaduje vyčíslenú škodovú faktúru bez DPH.

  1. Musím dodatočne odviesť DPH za stratený tovar?
  2. Predstavuje príjem z uhradenej faktúry maďarským odberateľom pre mňa príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane?
  3. Akým kurzom mám prepočítať faktúru od dodávateľa tovaru z Anglicka?

Premiestnenie výrobných strojov do organizačnej zložky v zahraničí

ID2224 | | Ing. Anton Kolembus

S. r. o. na Slovensku -platiteľ DPH založila organizačnú zložku v Poľsku, kde je tiež registrovaná ako platiteľ DPH a chcela by tam vyrábať tovar. Za týmto účelom sa do Poľska premiestnia výrobné stroje a nástroje, na ktorých sa bude vyrábať a z ktorých sme si uplatnili odpočítanie dane. Tieto stroje sú už čiastočne alebo úplne odpísané a otázkou je, či toto premiestnenie strojov je považované za dodanie tovaru za protihodnotu podľa § 8 ods. 4 a z čoho vypočítame základ dane, z nadobúdacej ceny strojov alebo ich zostatkovej ceny?