Otázky s vecným pojmom: Faktúra

počet otázok s vecným pojmom : 453Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Adresa prevádzkarne

ID1548 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je nutné uvádzať na vystavených faktúrach adresu prevádzkarne, ak miesto podnikania a prevádzky je tá istá adresa? Podnikateľský subjekt – platiteľ DPH prevádzkuje obchod, kde predáva a priamo v tých priestoroch je kancelária, kde si vedie evidenciu, preto miesto podnikania zmenil na adresu predajne. Pri kontrole zo živnostenského úradu mu vytkli, že na faktúrach, ktoré vystavuje musí uviesť miesto podnikania aj miesto prevádzky, aj keď je to tá istá adresa.

Akceptovateľnosť faktúry z účtovného a daňového hľadiska

ID1508 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Niektorí dodávatelia zasielajú faktúry s podpisom aj pečiatkou oskenované   ako originál alebo priamo emailom tiež ako originál bez pečiatky a podpisu. Podotýkam, že títo dodávatelia nemajú elektronický podpis, resp. niektorí zašlú faktúry poštou bez podpisu. Ostatné náležitosti sú v poriadku. Sú takto zaslané faktúry akceptovateľné z účtovného a daňového hľadiska.

 

Ako je možné odpísať nevymožiteľnú pohľadávku v jednoduchom účtovníctve?

ID1974 | | Ing. Beata Moravcová

Firma, ktorá nezaplatila faktúry zanikla, exekútor pohľadávku neprijal s tým, že táto je už nedobytná, ako je možné ju odpísať z účtovníctva?

Bonus pri nákupe tovaru

ID1741 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť nakupuje tovar zo zahraničia. Na faktúre je uvedená splatnosť 60 dní a poznámka, že v prípade úhrady do 25 dní, spoločnosť získa bonus vo výške 2 %. Ako správne zaúčtovať tento bonus? Akú sumu brať ako základ pre DPH pri nadobudnutí tovaru  - sumu brutto, resp. sumu po rabate?

Čo v prípade, ak v čase podania daňového priznania k DPH ešte pre  spoločnosť  táto informácia nie je k dispozícii? Ak je faktúra napr. zo dňa 1. 4. 2013, vtedy je možnosť určiť, či bol rabat uplatnený v mesiaci apríl 2013, nakoľko 25 dní je ešte stále v mesiaci apríl. Ale ak je faktúra zo dňa 30. 4. 2013, 25-ty deň je 25. 5. 2013, daňové priznanie k DPH sa odovzdáva už okolo 20-teho, vtedy sa ešte nevie, či faktúra bude uhradená v normálnom čase splatnosti alebo v čase, pri ktorom prináleží skonto.

 

Branding

ID3499 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako zaúčtovať faktúru za branding? Faktúrované 3D písmena - logo predajne, logo mäso, hydina...označenie košíkov, samolepky vitajte a dovidenia..... vyrábali sa aj z dôvodu rekonštrukcie predajne.

Búracie práce v ČR

ID3854 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ DPH na Slovensku chce poskytnúť búracie služby v ČR. Faktúru bude vystavovať slovenskej spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH na Slovensku. Je správne vystaviť faktúru s prenosom DPH, alebo sa treba registrovať ako platiteľ DPH v ČR? 

Certifikácia ISO, účtovanie a daňový výdavok

ID2593 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2015 sme v priebehu roka dostali niekoľko faktúr za Odborné poradenstvo ISO noriem , prípravu k certifikácii . Celá suma fakturácie za rok 2015 neprevýšila sumu 2 400 €. Jednotlivé faktúry sme účtovali 518/321. K 31. 12. 2015 však nedôjde k vlastnému certifikačnému auditu a získaniu ISO certifikátu. Ako sa majú účtovať takéto náklady súvisiace so získaním ISO certifikátu v roku 2015 a v roku 2016? Alebo vstupujú-nevstupujú náklady z roku 2015 do obstarávacej ceny ISO certifikátu, ktorý bude vydaný v roku 2016? Sú tieto náklady daňovo uznané pre rok 2015 v plnom rozsahu? (všetky sú zaplatené do 31. 12.)

Čerpanie sociálneho fondu v RO obce

ID3210 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zamestnávateľ organizuje dvojdňový regeneračný pobyt pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorého sa zúčastnia aj bývalí zamestnanci (dôchodcovia). Faktúra za ubytovanie, dopravu bude hradená z prostriedkov SF a zamestnancom vo výplatách zrazené odvody a daň (nepeňažný príjem). Ako však postupovať pri bývalých zamestnancoch? Kritériá na čerpanie SF uvádzajú iba zamestnancov, nie bývalých zamestnancov. Môžu mať v takomto prípade bývalí zamestnanci príspevok (nepeňažný) zo sociálneho fondu? Ďakujem.

České IČ DPH v časti A.1. kontrolného výkazu DPH

ID2586 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH (registrovaný podľa § 4) fakturuje českému platiteľovi DPH (ktorý má českú ale nemá slovenskú registráciu pre DPH) službu podľa § 16 ods.1. Na faktúre vyčísli slovenskú DPH. Faktúru uvedie v časti A.1. kontrolného výkazu DPH. V stĺpci 1 (IČ DPH odberateľa) nechá prázdne miesto, vyplní 0, alebo uvedie české IČ DPH odberateľa?

Daň zaplatená v zahraničí

ID300 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť v roku 2010  fakturovala  právo na použitie obchodnej značky spoločnosti v Českej republike za rok 2010. Česká  spoločnosť  4. februára  2011 odviedla 10%-nú  zrážku dane do štátneho rozpočtu Českej republiky.  90%  zatiaľ nebolo pripísaných na účet. Je možnosť uplatniť si zrážku vo výške  10% - zaplatenú v Českej republike,  v daňovom priznaní  za rok 2011?