Otázky s vecným pojmom: Odpočítanie DPH

počet otázok s vecným pojmom : 123Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

DPH pri prefakturácii nákladov

ID5193 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o., platiteľ DPH, má obstaranú nehnuteľnosť na predaj, evidovanú v zásobách. Túto nehnuteľnosť bude firma predávať na bývanie a už teraz vie, že ju bude predávať bez DPH. Pri vyúčtovacej faktúre za plyn a energiu si firma neuplatnila odpočet DPH na vstupe, keďže vie, že nehnuteľnosť bude predávať bez dane, tak aby nemusela dodatočne upravovať odpočítanú DPH. V tomto momente už existuje predkúpna zmluva a firma sa s kupcom dohodla, že náklady na vyššie uvedený plyn a energie už znesie budúci kupca. Firma mu teda dodávku plynu a energie prefakturovala a neuplatnila DPH na výstupe, keďže na nákladovej strane si DPH neodpočítala. Je takýto postup správny?

Oneskorená registrácia zahraničnej osoby a odpočítanie DPH

ID5175 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná spoločnosť realizovala stavebné práce na Slovensku ešte v roku 2023, odberateľom prác bola tiež zahraničná spoločnosť, ktorá je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Zhotoviteľ vyhotovil faktúru nesprávne s prenesením daňovej povinnosti na príjemcu služby, pretože nie sú splnené podmienky uvedené v ustanovení § 69 ods. 2 zákona o DPH, lebo príjemca služby nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň. Zhotoviteľ vykonal oneskorenú registráciu za platiteľa DPH a po registrácii vystaviť opravnú faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH s aktuálnym dátumom vystavenia a pôvodným dátumom dodania. V roku 2023 zhotoviteľ mal slovenských subdodávateľov, ktorí vyfakturovali svoje práce so slovenskou daňou (miesto dodanie na Slovensku podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH) na zahraničné IČ DPH odberateľa, pretože v tomto období zhotoviteľ ešte nebol registrovaný za platiteľa DPH (iba oneskorene). Podľa § 55 ods. 4 zákona o DPH, zahraničná osoba si uplatní odpočítanie dane v tom istom mimoriadnom daňovom priznaní, v ktorom sa uvádza daň podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH. Obdobie, v ktorom zahraničná osoba mala byť platiteľom, sa začína dňom, keď uskutočnila prvý zdaniteľný obchod v tuzemsku, z ktorého by jej vznikla povinnosť platiť daň, keby mala postavenie platiteľa. Za toto obdobie spoločnosť vystavila iba jednu faktúru so slovenskou daňou, ktorú je povinnú platiť podľa § 69 ods. 13 zákona o DPH. Má právo zahraničná osoba odpočítať DPH prostredníctvom mimoriadneho daňového priznania zo všetkých faktúr, ktoré prijal za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom aj napriek tomu, že nevznikla jej povinnosť platiť daň v každom mesiaci horeuvedeného obdobia? Je potrebné opraviť údaje zahraničnej osoby na prijatých faktúrach, aby boli vystavené na už pridelené slovenské IČ DPH?

DPH a použitie koeficientu pri odpočte dane

ID5119 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH na SK vlastní budovu, kde sú priestory, ktoré prenajíma iným podnikateľským subjektom na obchodné účely (nie na bývanie). Priestorov na prenájom je desať. Deviatim sa fakturuje prenájom s DPH a jednému bez DPH. Povedzme, že koeficient odpočítania DPH teda bude 0,9. Musí firma použiť uvedený koeficient pri krátení odpočtu DPH na vstupe len z plnení, ktoré vyslovene súvisia s činnosťou prenájmu? Alebo, ak má firma aj ďalšie činnosti, napríklad advokátske služby, tak musí koeficient použiť plošne na krátenie odpočtu pri všetkých činnostiach? Firma pri obstaraní budovy odpočítala DPH. Má začatie používania koeficientu, ako je uvedené v príklade, vplyv na pôvodne odpočítanú daň pri obstaraní nehnuteľnosti?

Predaj nehnuteľnosti na bývanie a DPH

ID4979 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský podnikateľ, platiteľ DPH, obstaral 6. 3. 2019 apartmán v apartmánovom dome. Kolaudácia nehnuteľnosti nastala ešte v roku 2015. Pri obstaraní si neuplatnil odpočet DPH. Apartmán používal na ubytovacie služby (krátkodobý víkendový prenájom) a na výstupe uplatňoval 10 % DPH pri ubytovacích službách. Uvedený apartmán sa podnikateľ chystá vo februári 2024 predať fyzickej osobe nepodnikateľovi. Má byť takýto predaj a fakturácia realizovaná bez DPH, keďže ide o vec na bývanie? Respektíve má na oslobodenie od DPH pri predaji vplyv, že bol apartmán využívaný na ubytovacie služby, kde bola DPH na výstupe? Pokiaľ by podnikateľ takúto nehnuteľnosť (apartmán - vec na bývanie) obstaral ešte pred 1. 1. 2019 (od kolaudácie by prešlo viac ako 5 rokov) a odpočítal by DPH na vstupe a následne by ju v roku 2024 predával inému platiteľovi DPH, tak mohol by sa pri predaji uplatniť prenos daňovej povinnosti na kupujúceho alebo tým, že ide o vec na bývanie by bola fakturácia rovnako bez DPH a predávajúci by musel riešiť § 54 zákona o DPH (úprava pôvodne odpočítanej dane)? 

Predĺžená splatnosť a uplatnenie § 53b zákona o DPH, uplatnenie § 17 osd. (27) zákona o dani z príjmov a predĺžená splatnosť.

ID4925 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť mesačný platiteľ DPH v zdaňovacom období roka 2023 evidoval záväzky po splatnosti pri ktorých uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku. V príslušných zdaňovacích obdobiach uplatnil § 53b ods. 1 písm. a) a vrátil odpočítanú DPH daňovému úradu. S cieľom zmierlivého vyriešenia nárokov veriteľa uzatvoril dlžník písomne s veriteľom uznanie záväzku a dohodu o jeho zaplatení podľa § 323 Obchodného zákonníka. V dohode sú uvedené nasledovné body: bod 5. Touto Dohodou Dlžník v plnom rozsahu uznáva Dlh čo do dôvodu a výšky a týmto ho výslovne potvrdzuje, a to ku dňu podpisu tejto Dohody, a zaväzuje sa ho uhradiť Veriteľov spôsobom uvedeným v bodoch 6. a 7 bo 6. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlh v celej výške bude uhrádzaný Dlžníkom Veriteľovi na bankový účet Veriteľa a to v splátkach vždy k danému dňu v mesiaci podľa nasledovného splátkového kalendára, navrhnutého Dlžníkom a akceptovaného Veriteľom. bod. 7 Každá jednotlivá Splátka sa považuje za uhradenú Dlžníkom Veriteľovi momentom riadneho a včasného (v súlade s uvedeným splátkovým kalendárom) pripísania sumy zodpovedajúcej plnej výške jednotlivej splátky na Účet veriteľa. Dlh sa považuje za uhradený Veriteľovi a splnený momentom, kedy celková suma Dlžníkom včas a riadne uhradených Splátok veriteľovi bude predstavovať 89 585,36 EUR. Dlh 89 585,36 EUR tvoria záväzky po splatnosti 100 dní a viac a súčasne záväzky po splatnosti menej ako 100 dní, plnenia z ktorých bola DPH odpočítaná. Podľa splátkového kalendára a splatnosti jednotlivých splátok je uzavretím tejto dohody celý dlh v lehote splatnosti. Môže v tomto prípade na základe uzavretej dohody dlžník považovať všetky záväzky, ktoré tvoria dlh 89 585,36 EUR za záväzky v lehote splatnosti a nárokovať si vrátenie DPH, ktorú v jednotlivých zdaňovacích odviedol dlžník daňovému úradu podľa § 53b zákona o DPH pred uzatvorením dohody? Môže dlžník z dlhu 89 585,36 EUR tvoriť pripočítateľné položky a upravovať základ dane k dani z príjmov podľa § 19 ods. 27 na základe splatnosti jednotlivých splátok splátkového kalendára?

Automobil - DPH

ID4885 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť (platiteľ DPH) kúpi nový automobil, ktorý odovzdá zamestnancovi a tento ho môže používať aj na súkromné účely. Podľa zákona o dani z príjmov je so zamestnancom uzatvorená dohoda podľa § 5 ods. 3 písm. a) a zamestnancovi je zdaňovaný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vrátane DPH. Môže si zamestnávateľ odpočítať DPH z kúpnej ceny automobilu? Má plný nárok na odpočet, keď zamestnancovi zdaňuje nepeňažný príjem? Ako je to pri opravách auta?

Prenájom bytu zdaniteľnej osobe

ID4875 | | Ing. Marián Drozd

Zdaniteľná osoba XY, fyzická osoba registrovaný platiteľ DPH kupuje byt (skolaudovaný ako byt určený na bývanie) v novostavbe. Kupuje aj parkovacie miesto v tejto novostavbe. Byt aj parkovacie miesto zaradí do svojho majetku (podnikateľského majetku). Byt plánuje prenajímať spoločnosti, ktorá v ňom bude poskytovať príležitostné ubytovanie pre manažérov spoločnosti, ktorí tam budú bývať podľa potreby počas služobných ciest namiesto hotela, vždy iné osoby a nepravidelne. Má právo fyzická osoba XY na odpočet DPH pri kúpe tohto bytu ? So spoločnosťou, ktorej plánuje byt prenajať má už uzatvorenú predbežnú nájomnú zmluvu. Ak by prenajímala byt spoločnosti, ktorá by si v ňom zriadila ateliér alebo kanceláriu, má právo na odpočet DPH pri kúpe tohto bytu? 

Určení režimu DPH, Fakturace vztahující se k nemovitosti vlastněné zahraniční osobou, reg. na Slovensku podle § 5 slovenskému plátci

ID4749 | | Ing. Marián Drozd

Prosím o určení správného režimu DPH pro případy vztahující se k nemovitosti na Slovensku: Český plátce DPH registrovaný na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z., který nemá na území Slovenska sídlo, místo podnikání, provozovnu a na území Slovenska se obvykle nezdržuje je vlastníkem nemovitosti na Slovensku, kterou celou pronajímá slovenské společnosti plátci DPH na Slovensku k ekonomické činnosti.

  1. Bude česká společnost při vystavování dokladů za pronájem nemovitosti vystavovat doklady se slovenskou DPH?
  2. Může si tato česká společnost uplatnit odpočet DPH z dokladů, které obdrží od slovenských plátců DPH např. za nákup vybavení nemovitosti a energie?
  3. V případě přeúčtování energií na nájemce bude vystavovat doklady za přeúčtovávané energie s DPH?
  4. Může být na tuto českou firmu registrovanou na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. přenesena daňová povinnost dle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z, v případě fakturování stavebních prací týkajících se dané nemovitosti?

Právne služby spojené s likvidáciou dcérskej spoločnosti

ID4627 | | Ing. Marián Drozd

Prosím, mala by som otázku k odpovedi č. ID3075 z 13.11.2017: z akého dôvodu skončila platnosť odpovede 31.12.2017? Rovnaký prípad ako v ID3075, ale v roku 2023: Slovenský platiteľ si objednal právne služby u dodávateľa z EU. Predmetom fakturácie by bola likvidácia dcérskej spoločnosti tohto slovenského platiteľa, ktorá sídli v zahraničí. Otázka: je možné odpočítať DPH z faktúry za právne služby, služba bude daňovým náklad slovenského subjektu?

Odpočet DPH

ID4343 | | Ing. Marián Drozd

Nakúpili sme salonky pre zamestnancov zo sociálneho fondu. Je to potrebné nejak prehnať cez mzdy ako nepeňažné plnenie finančnú čiastku pripadajúcu na jedného zamestnanca, (do 500 € oslobodené) máme nárok na odpočet DPH?