Otázky s vecným pojmom: Odpočítanie DPH

počet otázok s vecným pojmom : 111Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Refundácia dane, resp. odpočítanie prostredníctvom daňového priznania (§ 49 ods. 10, § 55a ods. 6 a § 56 ods. 4)

ID3992 | | Ing. Marián Drozd

Zdaniteľné osoby, ktoré sú registrované pre uplatňovanie osobitných úprav v iných členských štátoch, si nemôžu uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom osobitného daňového priznania, ktoré podávajú v členskom štáte identifikácie (napr. CZ firma v CZ OSS). Nárok na vrátenie dane pre zdaniteľné osoby neusadené v tuzemsku sa uplatňuje podľa pravidiel na vrátenie dane, ktoré sú uvedené v § 55a až § 55e a v § 56 až § 58 zákona o DPH. Ak je zahraničná zdaniteľná osoba, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu (napr. CZ firma CZ OSS), registrovaná v tuzemsku za platiteľa dane podľa § 5 zákona, t. j. v tuzemsku vykonáva aj iné činnosti, ako je dodanie tovarov alebo služieb, ktoré spadajú pod osobitnú úpravu, (t. j. vznikne mu daňová povinnosť na Slovensku podľa § 69 ods. 1 alebo prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2, 12) nebude uplatňovať nárok na vrátenie dane z nákupov tovarov a služieb, ale uplatní odpočítanie dane z nákupov tovarov a služieb, ktoré súvisia s ich dodaniami osobitnej úpravy (podľa § 68 ods. 1), prostredníctvom riadneho SK daňového priznania podávaného podľa § 78 zákona o DPH.

Príklad 1- Ak CZ firma, ktorá je aj registrovaná v CZ OSS, aj na § 5, nevykonáva v tuzemsku aj iné činnosti, t. j. nevznikne mu v danom mesiaci daňová povinnosť na Slovensku podľa § 69 ods. 1 alebo prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2, 12 musí ísť cestou refundácie, nemôže nárokovať slovenské DPH súvisiace s predajom tovaru uvedeného v OSS cez slovenské DPH priznanie (§ 78). Lebo § 49 ods. 10 mu to vlastne zakazuje.

Príklad 2- 2a., Ak CZ firma, ktorá je aj registrovaná v CZ OSS, aj na § 5, a súčasne vykonáva v tuzemsku aj iné činnosti, t. j. vznikne mu v danom mesiaci daňová povinnosť na Slovensku podľa § 69 ods. 1 alebo prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2, 12 môže si vybrať: môže nárokovať slovenské DPH súvisiace s predajom tovaru uvedeného v OSS cez slovenské DPH priznanie (§ 49 ods. 10, § 78) alebo môže nárokovať slovenské DPH súvisiace s predajom tovaru uvedeného v OSS prostredníctvom refundácie, lebo § 55a ods. 6 mu to dovoľuje. 2b., Slovenské DPH, ktoré nesúvisí s predajom tovaru v danom mesiaci uvedeného v OSS musí žiadať prostredníctvom refundácie, ak mu v danom mesiaci nevznikne daňová povinnosť na Slovensku podľa § 69 ods. 1. Lebo § 55a 2c, mu vlastne zakazuje refundáciu v tomto prípade. Sú hore uvedené úvahy správne?

Odpočítanie dane koeficientom

ID3920 | | Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská spoločnosť, ktorá sa stala platiteľom dane podľa § 4 Zákona o DPH v apríli 2021, pretože odvtedy obchoduje s klimatizačnými zariadeniami. Dovtedy poskytovala iba služby zdravotnej starostlivosti, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 29 Zákona o DPH. To znamená, že od apríla 2021 spoločnosť bude uskutočňovať dodania, pri ktorých jej vzniká nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods 1 Zákona o DPH, ako aj dodania, pri ktorých nemá nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods 3. Podľa § 49 ods. 4 Zákona o DPH, ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50. Ale v tomto prípade spoločnosť nepoužije nakúpené tovary a služby súčasne pre dodávky s možnosťou odpočítania dane a dodávky, pri ktorých nemôže odpočítať daň, pretože tieto činnosti spoločnosť realizuje odlišne prostredníctvom dvoch prevádzkarne (stredísk), t.j. nakúpené tovary a služby je schopná jednoznačne roztriediť podľa činností, na ktoré ich používa. Existuje iba veľmi málo prípadov, pri ktorých nie je možné jednoznačne určiť, že na aké činnosť sa tovary a služby používajú (napr. účtovnícke služby). V týchto prípadoch by spoločnosť neodpočítala DPH. Aj v horeuvedených prípadoch musí spoločnosť postupovať podľa § 50 Zákona DPH, teda určiť koeficient pre odpočet so súhlasom správcu dane, alebo môže odpočítať DPH z hodnoty tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky, pri ktorých jej vzniká daňová povinnosť, a tiež nemá nárok na odpočet DPH z tovarov a služieb, ktoré použije na plnenia oslobodené od dane? 

Spotrebný materiál cez eshop

ID3686 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila spotrebný materiál cez slovenský eshop, vidaxl.sk. Pri objednávke zabudol uviesť IČ DPH. Prevádzkovateľom uvedeného eshopu je zahraničná osoba registrovaná na Slovensku, IČ DPH SK412.... Má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, právo na odpočítanie DPH, ak nie je na faktúre uvedené jej IČ DPH? Ak sa doplní do faktúry IČ DPH, je v danom prípade prenos DPH, alebo bude správne vystavená faktúra, keď nebude uvedený prenos a v tom prípade si slovenská spoločnosť odpočíta DPH? 

DPH za službu z ČR 2019 (DDP DPH KVDPH)

ID3477 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH obstaral službu (servis vozidla) z iného členského štátu (ČR) od českého platiteľa DPH. Faktúra bola vystavená 7. 6. 2019 služba dodaná 30. 5. 2019 (samozdanenie na Slovensku). V májovom daňovom priznaní k DPH ju neuviedol, faktúru obdržal 16. 7. 2019 . Musí podať dodatočné daňové priznanie k DPH a dodatočný kontrolný výkaz k DPH za mesiac máj 2019 ? Daňová povinnosť vznikla dňom dodania služby (30. 5. 2019), nárok na odpočet DPH taktiež 30. 5. 2019 podľa § 51 ods. 1 písm. b) = daň je vedená v záznamoch?

Úhrada faktúry súkromnou kartou

ID3138 | | Ing. Marián Drozd

Živnostník, platiteľ DPH, nakúpil materiál na faktúru (faktúra obsahuje všetky potrebnú údaje IČO, DIČ, IČ DPH, ...), a uhradil ju platobnou kartou, ktorú používa na súkromné účely, t.j. na nepodnikateľské. Je daná faktúra daňovo uznateľná a môže si z nej uplatniť odpočet DPH?

Faktúra za služby a DPH

ID3090 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť X, s. r. o. obdržala faktúru  v roku 2017 od spoločnosti Y, s. r. o. na sumu 9 198,40 €, kde suma DPH je 1 468,65 €, faktúra bola vystavená ešte v roku 2010 s dátumom dodania 29. 3. 2010. Ide o práce servisného technika. Spoločnosť X o tejto faktúre v roku 2010 neúčtovala. Spoločnosť Y sa so spoločnosťou X súdila o zaplatenie neuhradenej sumy, ktorá v sebe zahŕňa aj predmetnú faktúru a v spore bola úspešná. Spoločnosť x je povinná predmetnú sumu uhradiť v celej výške.

Môže si spoločnosť X uplatniť odpočet DPH z tejto dodávateľskej faktúry v roku 2017, kedy o nej bude aj účtovať? Kde možno túto faktúru uviesť v kontrolnom výkaze?

Neuznaný nárok na odpočet DPH na vstupe pri daňovej kontrole

ID2909 | | Ing. Marián Drozd

Pri daňovej kontrole nebol daňovému subjektu uznaný nárok na odpočet, ktorý vznikol pri nadobudnutí tovarov, ako aj pri nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku. Je možné neuznaný odpočet dane zahrnúť do daňových nákladov ako jednorazový náklad pri tovaroch a odpisy pri DHM?

Predaj ojazdeného vozidla do Českej republiky

ID2687 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť nadobudla ojazdený dopravný prostriedok z členského štátu EÚ pod IČ DPH v zmysle zákona o DPH ES 2006/112/EC čl.. 138,1 na účely ďalšieho predaja, čiže jej vzniká povinnosť odviesť DPH do štátneho rozpočtu a zároveň aj nárok na odpočet. Rozhodla sa, že predmetné vozidlo predá do Českej republiky v zmysle § 43 zákona o DPH (vývoz) platiteľovi DPH CZ, na faktúre neuvádza výšku DPH a podáva súhrnny výkaz DPH. Postupuje slovenská sro správne? Česká kupujúca s.r.o., platiteľa DPH odvedie z takéhoto nadobudnutia českú DPH do českého rozpočtu? Nárok na odpočet DPH z osobného vozidla nemá, a ako postupuje česká spoločnosti pri následnom predaji osobného vozidla? Faktúruje bez DPH? Aké následky by mal slovenský občan, ktorý by nadobudol takého vozidlo, nie je problém s prihlásením vozidla na slovensku? A na koho sa prenáša povinnosť odvodu DPH v prípade neuhradenia DPH českou spoločnosťou?

Povinnosti zahraničnej osoby registrovanej podľa § 5 zákona o DPH.

ID2627 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba zo živnostenským oprávnením vydaným v ČR sa registrovala na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. Na Slovensku bude poskytovať služby – renovácie dverí. Materiál je obstarávaný na Českú živnosť, nejakú časť materiálu bude kupovať aj na Slovensku a na Slovensku má dojednané aj subdodávky – práce. Má nárok na odpočet z plnení prijatých na Slovensku? Či už materiál alebo subdodávky? Ako sa má spoločnosť správať pri použití materiálu obstaraného na české IČ DPH? Musí viesť riadne účtovníctvo na Slovensku a podávať daňové priznanie k dani z príjmov?

Nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty

ID2640 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná firma A je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Dováža tovar z tretích krajín, na Slovensku ho uskladní a následne dodá v režime dodanie tovaru do iného členského štátu do Talianska. Má táto firma nárok na odpočet DPH z JCD, ktoré má za tovar pri dovoze z tretieho štátu prostredníctvom priznania, alebo bude aplikovať § 55a zákon o DPH?  (Pozn.: A nemá na Slovensku daňového zástupcu podľa § 69a zákona o DPH.)