Otázky s vecným pojmom: Spoločnosť s ručením obmedzeným

počet otázok s vecným pojmom : 87Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Preplatok z vyúčtovania bytu

ID3568 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť s r. o. prenajíma byt, ktorý má vo svojom majetku. Ako zaúčtovať preplatok z vyúčtovania (mínusové náklady, alebo na 648)? 

Zdedenie obchodného podielu v s.r.o.

ID3427 | | Ing. Marián Drozd

Zomrel spoločník s.r.o. a jeho obchodný podiel (=32,5 % zo základného imania spoločnosti) zdedili 3 dediči. Budú platiť daň alebo odvody a ak áno z akej hodnoty? Pri následnom predaji zdedených podielov v spoločnosti budú dediči platiť daň alebo odvody? (Ak áno z akej hodnoty a koľko, je rozdiel v tom ak podiely predajú ihneď po zdedení alebo o nejaký čas?)

Ubytovanie, pracovné cesty / necesty

ID3431 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. má 2 spoločníkov - občanov MR, bývajúcich v Budapešti. V Bratislave majú ambulanciu, kde pracujú 2 dni v týždni. Sú v spoločnosti zároveň zamestnaní (lekár a asistent). Môžu si dať do nákladov spoločnosti výdavky na cestovné (vlak) z MR do SR, parkovné (ak prídu autom) v SR - auto nemajú v majetku spoločnosti, resp. ubytovanie na 1-2 dni v týždni v hoteli v Bratislave? Máme za to, že ak neprídu do BA, tak ani nebudú dosahovať príjmy v BA. Aj keď neviem, ako táto argumentácia obstojí pred daňovým úradom.

Transferová dokumentácia - prenájom prístrojov

ID3327 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., A, a slovenská s. r. o., B, sú personálne prepojené cez osobu konateľa. Firma A má v majetku zdravotnícke testovacie zariadenia (cena jedného prístroja je cca. od 2 000 € do 7 000 €). Tieto zariadenia testujú napr. elasticitu pokožky, hydratáciu pokožky, testujú tiež napr. zloženie kozmetiky. Firma B uzatvorila zmluvu s jednou Univerzitou, v rámci ktorého bude pre nich testovať napr. aj uvedené veci. Firma A preto chce prenajímať firme B uvedené zariadenia. Teraz chceme vypracovať pre nich (firma A a B) transferovú dokumentáciu. Následne firma B bude fakturovať Univerzite testovania, výskumy. Metódu trhovej ceny nevieme vyčísliť, lebo ani interná trhová cena (firma A neprenajíma iným firmám tieto zariadenia), ani externá trhová cena (nevieme nezávislú trhovú cenu, lebo ide o ojedinelé zariadenia, ktoré nie sú každodenne prenajímané, nie je to také ako napr. pri prenájme nehnuteľnosti či auta) nie je známa. Viete nám poradiť, s ktorou metódou by sme mohli čo najjednoduchšie stanoviť trhovú cenu? Alebo stanoviť trhovú cenu prenájmu tak, že napr. za 2, 3, 4 roky, prostredníctvom prenájmu by sa vrátila obstarávacia cena prístroja?

Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru

ID3278 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť s. r. o. TT ako postupník uzatvorila zmluvu o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru (Tatra Leasing), ktorej predmetom financovania je motorové vozidlo. Nevrátená časť poskytnutého spotrebného úveru k podpisu zmluvy je vo výške 12 230 € (t.j. výška istiny, ktorú budeme ešte splácať 40 mesiacov). Od postupcu - spoločnosti s. r. o. BA obdržala spoločnosť s. r. o. TT dodávateľskú faktúru na motorové vozidlo vo výške 16 600 € + DPH. Ako zaúčtovať postúpenie zmluvy o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru v podvojnom účtovníctve? Ako účtovať mesačne splátkový kalendár, kde sa spláca Tatra Leasing istina + úrok + havarijné poistenie a PZP? Ako zlikvidovať záväzok voči postupcovi z dodávateľskej faktúry na motorové vozidlo? Aká bude výška sumy obstarania motorového vozidla?

Byt v podnikaní a účtovanie nákladov

ID3275 | | Ing. Beata Moravcová

Máme byt v s. r. o.-čke . Zaradila som ho do majetku a používa sa len na podnikanie - ubytovacie služby. Chcela by som sa spýtať, ako účtovať jednotlivé položky od správcu:

  • služby spojené s výkonom správcu,
  • fond opráv,
  • dažďová voda,
  • upratovanie,
  • elektrická energia,
  • voda,
  • odvoz smetí.

Peňažný vklad do sro

ID3169 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločník a konateľ v s.r.o. sa rozhodne vložiť peňažný vklad do spoločnosti. Aký je rozdiel, ak peňažný vklad vloží na účet:

  1. 411 - upísané vlastné imanie - zvýši upísané ZI alebo
  2. 413 - ostatné kapitálové fondy?

Inventarizácia podielov v dcérskej účtovnej jednotke

ID3185 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť A, s. r. o. si založila spoločnosť B, s. r. o. na Ukrajine, v ktorej má 100 %  podiel. Do spoločnosti postupne vkladala peňažné vklady na rozvoj spoločnosti B, s. r. o. Prvý vklad bol ešte v roku 2003 v hodnote 50 000 UAH, čo bolo prerátané kurzom na 9 380,86 USD. Ďalší vklad 20 000 USD, čo predstavovalo 106 600 hrivien. Ďalší vklad v roku 2004 v hodnote 45 000 USD, čo predstavovalo 238 850 hrivien. Ďalší vklad v roku 2005 v hodnote 65 000 USD, čo predstavovalo 346 450 hrivien. Takto postupne vklady dosiahli výšku 130 000 USD. Spoločnosť A, s. r. o. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. Spoločnosť A, s. r. o. sa považuje za mikro účtovnú jednotku. K 1. 1. 2014 zrušila oceňovacie rozdiely účtované na účte 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov presne podľa platných postupov účtovania. Ako má teraz spoločnosť A, s. r. o. inventarizovať zostatok na účte 061 - Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke? Má vypočítať kurzové rozdiely alebo podiely oceniť? Alebo len evidovať v pôvodnej hodnote?

Pôžička obecnej s. r. o.

ID3120 | | Hana Jakubíková

Ako má obec správne zaúčtovať vrátane rozpočtových položiek návratnú finančnú výpomoc pre svoju obecnú s. r. o. (ide o spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou obce). V účtovníctve obce sa pôžička zaúčtuje na účet HK 271 - návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku, aká bude položka EK pri výdavku a aká pri splatení tejto pôžičky?

Pohľadávka voči spoločníkovi

ID3123 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. evidovala voči spoločníkovi pohľadávku. V spoločnosti došlo k prevodu obchodného podielu. Pohľadávka je nevymožiteľná. Nový spoločník / konateľ nechce naďalej evidovať túto pohľadávku. Môže ju odpísať cez účet 546? Resp., môže k nej tvoriť opravnú položku? Bude táto daňovo uznaná? Ide o pohľadávku do 3 rokov po splatnosti.