Otázky s vecným pojmom: Spoločnosť s ručením obmedzeným

počet otázok s vecným pojmom : 129Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Úhrada faktúry vystavenej v PLN

ID5121 | | Ing. Ondrej Baláž

Slovenská firma SRO, neplatiteľ DPH podniká v oblasti predaja odevov v maloobchodnej prevádzke. Tovar do svojej predajne nakupuje prevažne v Poľsku. Po tovar si chodí osobne súkromným autom. Poľské firmy vystavia za nákup tovaru hneď na mieste faktúru v poľskej mene PLN, ktorú podnikateľ zaplatí priamo na mieste, a to dvomi spôsobmi:

  1. V eurách (predajca prepočíta kurzom faktúru) a podnikateľ mu zaplatí na mieste faktúru priamo v eurách, aj keď sú na faktúre uvedené PLN. Podnikateľ nedostane žiaden doklad o zaplatení faktúry v eurách. Na faktúre uvádzajú spôsob platby: „gotowka - hotovosť v PLN“ Čiže podnikateľ zaplatí faktúru v eurách, ale na faktúre je uvedené, že ju zaplatil v hotovosti v poľských zlotých.
  2. Zaplatí ju v hotovosti v poľských zlotých, ale ja ako účtovníčka nemám žiadny doklad o zmene eura na poľský zlotý... (tvrdí, že to zaplatil jeho súkromnými PLN a nemá žiaden doklad o zmene, alebo že zobral z firemnej pokladnice  eurá, zmenil ich v Poľsku na PLN, ale nezobral - nemá doklad zo zmenárne) a nech dám úhradu faktúry z pokladne v eurách.

Ako postupovať? Otázka 1: Ako zaúčtovať faktúru v cudzej mene do účtovníctva? Použiť kurz NBS dňom vystavenia faktúry alebo dňom dodania tovaru alebo dňom zaevidovania faktúry do účtovníctva?

Otázka 2: Keďže podnikateľ nemá – nevedie pokladnicu v poľských zlotých, ako mám zaúčtovať úhradu za nákup tovaru v hotovosti, ak je na faktúre uvedená len mena poľský zlotý a údaj, že faktúra je zaplatená v hotovosti?

V prvom prípade (a.) ako zaúčtujem úhradu FA v PLN z pokladnice EUR? 321/211 a aký kurz pritom použijem? V druhom prípade (b.) musím to zúčtovať cez nejaké záväzky voči konateľovi (keď nemám doklad o zmene PLN)? A kurzom? alebo musím mať pokladnicu v PLN? Ale ako urobím príjem PLN do pokladne (že mi tie PLN dal konateľ) – 211 / 3.. ? a akým kurzom? A potom uhradím faktúru 321/211 a kurzom? A následne mu vrátim z pokladne EUR akože „pôžičku/zálohu“? Poznámka: potrebovala by som vedieť na aké účty zaúčtujem jednotlivé účtovné prípade a aký kurz pritom použijem? Kurz NBS v deň predchádzajúci dňu vystavenia faktúry, alebo dodania tovaru alebo vyplatenia z pokladne?

Realizovateľné cenné papiere

ID5149 | | Ing. Ondrej Baláž

Fy XY s. r. o. malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. V priebehu roka zasielam zálohy na nákup CP a na konci roka, na základe Výpisu majetkových a finančných transakcii účtujem nákup RCP na účet 063. Na konci roka je potrebné účtovať precenenie cez 414, alebo opravné položky? Poplatok za výkonnosť a spravcovský poplatok účtujem na účte 568?

Realizovateľné cenné papiere

ID5147 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť XY s. r. o., malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. Bol jej účtovaný poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vo výške 900,00 €. Je potrebné tento poplatok časovo rozlíšiť na 10 rokov, alebo ho môžem účtovať priamo do nákladov? 

Dobropis - nárok na vrácení DPH

ID5097 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť s r.o. (plátce DPH) vystavila 3.4.2024 dobropis, jehož den zdanitelného plnění je 31.3.2024. K jakému měsíci si může odběratel nárokovat DPH, a to vstoupí do přiznání k DPH a kontrolního výkazu? Kdyby se jednalo o fakturu, je to k 31.3, ale v případě dobropisu? Odběratel, který DPH vrací, bude mít 100 % DPH přiznáno až v apríli, kdy byl dobropis vystavený.

Organizačná zložka v zahraniční a jej strata v DP zriaďovateľa na Slovensku

ID5091 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Máme spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku, ktorá si vytvorila organizačnú zložku v zahraniční, konkrétne vo Francúzsku. Organizačná zložka dosiahla stratu. Je možné si túto stratu daňovo uplatniť v daňovom priznaní na Slovensku pri podaní daňového priznania za zriaďovateľa, teda s.r.o.-čku?

Povinnosti s. r. o. pri otvorení prevádzky

ID5081 | | Klára Klabníková

Voči akým inštitúciám máme / nemáme povinnosť ohlásiť vykonávanie ekonomickej činnosti, konkrétne prevádzku ubytovania, športu, prenájom lodiek, móla, prenájom miestností za účelom konferencií? Spoločnosť už funguje viac rokov, no od 6/2024 bude prevádzkovať aj inú činnosť. Nahlasujem cez všeobecné podania túto ekonomickú činnosť aj na DÚ? Obec a kde všade?

Združenie právnických osôb

ID4951 | | Ing. Beata Moravcová

Tri s. r. o. majú zmluvu o združení, pričom jedna je správcom. Zatiaľ ma združenie iba náklady. Z prijatých faktúr a leasingu si odpočítava DPH. Na konci roka máme na účte 343 v združení pohľadávku voči štátu vo výške 10 000 €, pričom skutočná pohľadávka za mesiac 12 je len vo výške 1 000 €. Odpočty nám každý mesiac daňový úrad vracal. Mali by sme previesť a preúčtovať z nášho firemného účtu na účet združenia čiastku vo výške 9 000 €?

S.r.o. a uplatnenie daňových nákladov na kanceláriu

ID4907 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. má sídlo v rodinnom dome, kde má trvalý pobyt spoločník a konateľ tejto s. r. o. Sídlo je riadne označené a jednu izbu v rodinnom dome využíva konateľ ako kanceláriu. Tento označený kancelársky priestor však nie je zahrnutý v obchodnom majetku spoločnosti. Je možné, aby s. r. o. uplatnila zariadenie takejto kancelárie do daňových nákladov len na základe toho, že má v tomto dome sídlo a kanceláriu má označenú? Alebo je nutné, aby bol tento priestor zaradený do obchodného majetku a až vtedy je možné uplatňovať v s. r. o. náklady na takýto kancelársky priestor?

Vyplatené dividendy medzi právnickými osobami a DPH

ID4825 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. vlastní podiel na základnom imaní českej s. r. o. Slovenská s. r. o. je neplatiteľ DPH. Z českej s. r. o. bol v roku 2023 vyplatený podiel na zisku vo výške 80 000 €. Je takýto výnos z vyplateného podielu na zisku súčasťou obratu pre povinnú registráciu pre DPH na Slovensku pre slovenskú s. r. o.?

Zmena právnej formy z komanditnej spoločnosti na s.r.o.

ID4787 | | Ing. Anton Kolembus

Komanditná spoločnosť sa transformuje na s. r. o. Podľa § 16 ods. 4 písm. e) zákona o účtovníctve, zostavíme závierku ku dňu predchádzajúcemu zmeny právnej formy? Táto závierka sa zverejňuje na cez portál finančnej správy? Ide o mimoriadnu účtovnú závierku? Doteraz komanditná spoločnosť účtovala o odloženej dani, je ju potrebné prehodnotiť k dňu predchádzajúcemu transformácii? Je povinnosť účtovať o dani z motorových vozidiel – len na túto časť roka? Čo s opravnými položkami? Tak isto je povinnosť zostaviť daňové priznanie za časť roka pre zanikajúcu komanditnú spoločnosť, je povinnosť robiť nejaké špeciálne úpravy základu dane?