Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Finančné operácie

ID4176 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nie je mi to jasné: zostatok kladného rozdielu finančných operácií sa v zmysle tohto zákona stáva okamžite zdrojom rez.fondu resp. akých iných zdrojov (finančné operácie v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)?

Vypracovanie štúdie k žiadosti o dotáciu

ID4178 | | Tatiana Macháčová

Na základe zmluvy o mediálnom partnerstve obec sa zaviazala, že bude organizáciu ako mediálneho partnera propagovať pri organizovaní podujatí formou loga na plagátoch, letákoch atď. Ako zaúčtovať tento príjem a akú položku použiť? Je tento príjem obce oslobodený od dane oslobodený?

Vypracovanie štúdie k žiadosti o dotáciu

ID4177 | | Tatiana Macháčová

Na základe zmluvy o dielo bola obci vystavená faktúra, ktorej predmetom je spolupráca pri tvorbe ideového zámeru vrátane štúdie projektu "Environmentálna výchova". Zámer a štúdia budú použité na účel vypracovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov na rozvojové projekty regiónu. Môj spôsob účtovania je: 518/321 a položka 637011. Je to správne?

Stravné na služobnej ceste hradené zamestnávateľom

ID4175 | | Ing. Marián Drozd

Sme akciová spoločnosť, platiteľ DPH, vedieme podvojné účtovníctvo. Mala by som otázku k zabezpečeniu stravovania na služobnej ceste. Zamestnancovi na služobnej ceste zabezpečujeme stravovanie. Na faktúre je obed vyčíslený na 15 EUR bez DPH. Doteraz sme postupovali tak, že do daňových výdavkov sme si uplatnili 40 % zo stravného, tzn. aktuálne 5,48 EUR. Zvyšnú sumu sme zaúčtovali do nedaňových výdavkov. Stretla som sa aj s možnosťou uplatniť do daňových výdavkov celú sumu, ak vzniknutý rozdiel zdaníme zamestnancovi ako nepeňažný príjem. Ktorý postup je správy a ako je to s nárokom na odpočet DPH? Možno DPH odpočítať z celej sumy 15 EUR?

Výstavba domu smútku z časti dodávateľsky a z časti svojpomocne

ID4140 | | autorov Kolektiv

Obec realizuje stavbu - dom smútku za pomoci úveru zo SZRB. Stavebné práce sú realizované dodávateľsky. Stavebný materiál si obec kupuje sama. Po zakúpení materiálu, inventáru /luster, domáca vodáreň, elektrický ohrievač/ obec požiada SZRB o preplatenie týchto nákladov, následne SZRB po doložení dokladov preplatí finančnú čiastku, to znamená, že dochádza k čerpaniu úveru /úver vo výške 30 000 Eur nám nebol pripísaný na účet, ale čerpanie úveru je formou preplácania našich výdavkov, ako aj úhrada faktúr v prospech dodávateľov vykonávajúcich stavebné práce. Stavebný materiál, ako aj doplnky do domu smútku /inventár/ považujem za bežné výdavky, aj napriek tomu, že sú hradené z úveru. Faktúry za služby účtujem ako obstaranie, čiže 042/321, bežný nákup v hotovosti - 112001/211 alebo 112001/321 /stavebný materiál, inventár/. Po sčítaní všetkých výdavkov spojených s nákupom zo strany obce, zaúčtujem aktiváciu DHM 042/624. Je to správne? 1. Ako mám účtovať, napr. zakúpenie svietidla a akú položku mám použiť, ak tento výdavok je hradený z úveru? 2. Ak na tieto výdavky čerpáme úver, mám použiť položky kapitálového charakteru, čiže napr. fa za stavebný materiál - 042/321, položka 717001?

Daň z príjmov

ID4171 | | Ing. Marián Drozd

V mesiaci máj som odviedla na daňový úrad vyššiu sumu dane z príjmov. Ako mám daňový úrad požiadať o vyplatenie preplatku, nechcem v mesiaci jún túto sumu znižovať, ale vyplatiť preplatok.

Účtovanie FA z environmentálneho fondu

ID4169 | | Tatiana Macháčová

V roku 2021 nám ako obci bola poskytnutá podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu uzavretá podľa § 9 ods.6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde na nákup kompostérov v sume 39 900 € Príjem na bankový účet som zaúčtovala ako 221 312002/359. V roku 2022 nám prišla FA za kompestéry v sume 41 700 €. Viete mi prosím poradiť aké bude účtovanie FA keď obec má 5 % spoluúčasť t. j. suma 2 085 € z vlastným zdrojov a 39 615 € je z environmentálneho fondu a ešte musíme fondu vrátiť nedofinancovanie v sume 285 €.

Použitie RF obce na podnikateľskú činnosť

ID4173 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec má v majetku stavbu - obecný vodovod, ktorý prevádzkuje ako podnikateľskú činnosť. Je možné použiť prostriedky rezervného fondu na odstránenie havarijnej situácie na tejto stavbe v sume 5 000 € - po schválení OcZ?

Oprava starých zmlúv ktoré obsahujú nedostatky a spôsob ich aktualizácie?

ID4172 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Pri kontrole starších zmlúv o zverení majetku bolo zistených viacero nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť aby nedošlo k rozporom a zmluva nereflektuje súčasný právny stav (sú tam nedostatky v dátume platnosti, vo výmerách parciel, ktoré boli zverené, identifikačných údajov a pod.). Moja otázka znie, vieme tieto nedostatky odstrániť tak, žeby sme pripravili novú zmluvu, kde by boli všetky nedostatky odstránené alebo je to možné len dodatkom ku zmluve?

DPH - osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare § 66

ID4170 | | Ing. Marián Drozd

Odběratel (s. r. o., splátce DPH) koupil za 15 000 € starší nákladní automobil od nepodnikatele s 0 % DPH. Nákladní automobil obratem prodal za 16 000 € podnikateli, plátci DPH. Faktura byla vystavena s 0 % DPH a dovětkem, že se jedná o "osobitnou úpravu platňovavania dane pri použitom tovare - § 66, ods.1c, zákon o DPH." Z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou bude odvedeno DPH, t. j. přesný výpočet = 1 000 € rozdíl mezi cenami, t. j. 166,67 € = DPH 20 %.

Dotaz je: 1. Je tento postup správný?

2. Na jaký řádek přiznání DPH se DPH uvádí?

3. Do kontrolního výkazu se předpokládám nic neuvádí - je to tak správně?