Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Krátenie dovolenky počas pandémie

ID3714 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku z dôvodu starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov? Aké sú podmienky krátenia dovolenky?

Kontokorentný úver

ID3707 | | Ing. Ingrid Veverková

Mesto má zastupiteľstvom schválené čerpanie kontokorentného úveru do výšky 500 000 €. V priebehu roka čerpáme kontokorentný úver viackrát. Pri každom mínusovom zostatku na bankovom účte účtujeme čerpanie KÚ a pri následnom pripísaní fin. pros. (zostatok na ban. účte je plusový) účtujeme splatenie KÚ nasledovnými účtovnými zápismi:

MD D Príjem KÚ: 221 52 (kód zdroja) 513003 (podpoložka) / 221 bez položky Splatenie KÚ: 221 bez položky / 221 52 (kód zdroja) 821010 (podpoložka) K 31. 12. máme KÚ vyrovnaný.

1. Otázka: Postupujeme správne? Tým, že sa kontokorentný úver čerpá a následne splatí viackrát v priebehu roka, výsledný obrat na hore uvedených položkách je 700 000 € (čo je o 200 000 € viac, ako bolo zastupiteľstvom schválené, mesto však jednorazovo neprekročí schválenú výšku 500 000 €).

2. Otázka: Je potrebné rozpočtovať príjem a splatenie KÚ na položkách, na ktorých je účtovaný? Ak áno, v akej výške? Vo výške 500 000 € ako schválilo zastupiteľstvo, alebo 700 000 € ako boli skutočné obraty na položkách? V roku 2020 v dôsledku zmiernenia následkov pandémie COVID-u je mestám a obciam umožnené v súlade so zákonom č. 67/2020 Z.z. § 36 financovanie formou návratných finančných zdrojov. Predpokladáme, že mesto do konca r. 2020 nesplatí kontokorentný úver, čo je aj súčasťou úpravy rozpočtu.

3. Otázka: Ako účtovať a rozpočtovať tento úver k 31. 12. 2020? Výšku splateného úveru budeme účtovať ako KÚ (popis účtovania je vyššie) a nesplatený zostatok KÚ budeme účtovať ako krátkodobý úver na podpoložke 513001 a použitie bude na položkách kat. 600 podľa konkrétneho účelu. Predpokladáme, že mesto bude z uvedených zdrojov potrebovať 150 000 €. Znamená to, že na podpoložke 513001 máme rozpočtovať 150 000 €? A na bežných výdavkoch (skupina 600) s kódom zdroja 52 máme tiež rozpočtovať uvedených 150 000 €?

4. Otázka: Potrebujeme na to stanovisko hlavného kontrolóra a vstupuje tento úver do úverovej zaťaženosti? Ak áno, v akej výške (celých 500 000 €, alebo iba uvažovaných nesplatených 150 000 €)?

Multisport karta - daňový náklad pre zamestnávateľa?

ID3713 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť hradí 50 % zamestnancom za používanie Multisport karty zo svojich zdrojov. Je to pre zamestnávateľa daňový náklad? Spoločnosť to nehradí zo sociálneho fondu.

Príspevok na školu v prírode

ID3712 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Naša obec dostala príspevok na školu v prírode. Na akú rozpočtovú položku je potrebné naúčtovať tento výdavok pri použití týchto fin. prostriedkov? Je možné takýto výdavok naúčtovať na všeobecnú resp. špeciálnu službu?

Krátenie stravného na ZPC - pobyt v dvoch krajinách

ID3709 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnanec absolvoval zahraničnú pracovnú cestu ČR - SRN. Hraničný prechod Kúty prekročil o 9.00 hod. Prvý deň mal rokovanie s obchodným partnerom v severných Čechách. Tu si zabezpečil ubytovanie, na druhý deň po raňajkách, ktoré boli v cene, pokračoval v ceste do Nemecka. Z akého nároku krátiť diéty za poskytnuté raňajky druhý deň v hoteli v Česku? Z diéty v CZK alebo v EUR, ktoré zamestnancovi prináležia za druhý deň ZPC?

Majetkové priznanie starostu obce

ID3689 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Starosta obce nezverejnil svoje majetkové priznanie na stránke obce, resp. zverejnil nesprávne priznanie, ktoré podávajú vedúci zamestnanci. Starostu som na to písomne upozornila. Reagoval tak, že toto priznanie nebude meniť. V obci nie je podľa zákona ustanovená ani komisia na ochranu verejného záujmu. Ako má postupovať hlavný kontrolór obce?

Rezident SR s pracovnou zmluvou v ČR pracujúci na home office na Slovensku

ID3708 | | Ing. Anton Kolembus

Rezident SR ma platnú pracovnú zmluvu s českou firmou so sídlom v Českej republike. Zamestnanec sa dohodol s firmou na zmene miesta výkonu prace tak, že svoju zamestnaneckú činnosť (interný konzultant firmy) vykonáva na home office na Slovensku. Zamestnanec vykonáva len závislú činnosť, nemá právo uzatvárať zmluvy, vystupovať v mene spol. a pod. Vzniká na Slovensku materskej firme z ČR povinnosť zriadiť stálu prevádzkareň? Aký bude mať vplyv zmena miesta výkonu práce na sociálne, zdravotné a daňové povinnosti českého zamestnávateľa a aký na zamestnanca? Zamestnanec je aktuálne zaradený v českom daňovom, zdravotnom aj sociálnom systéme.

Ekonomická klasfikácia výdavkov súvisiacich s projektami

ID3706 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako zatriediť správne na ekonomickú klasifikáciu výdavky súvisiace s projektami z EÚ? Vypracovanie a podanie žiadosti o NFP externou firmou - 637 004 ? Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - 637 002 alebo 637 005? Služby externého manažmentu súvisiace s projektom (podávanie žiadoti o platbu a pod.) - 637 005? Vypracovanie následných monitorovacích správ - 637 004? Je toto zatriedenie správne?

Predaj tovaru + poštovné

ID3559 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako spoločnosť sme predali tovar zákazníkovi. Spolu s tým, sa na vystavenej faktúre prejavilo aj poštovné. To nám zariadila spoločnosť Geis, ktorá nám to potom faktúrovala. Zaujíma ma, ako mám správne účtovať o tomto poštovnom. Keď beriem do úvahy, že túto službu sme nezabezpečili my, správne by to teda nemala byť ani naše tržba. Podľa môjho názoru by sa na vydané faktúre na strane DAL mali prejaviť náklady na dopravu (účet 518), aby sa mi tak ponížily náklady na prijaté faktúre od Geis. Je tento postup správny?

Kontrola a pokuta kvôli neuvedeniu údajov v poznámkach

ID3684 | | Klára Klabníková

Firma (platiteľ) dostala kompletnú daňovú kontrolu na rok 2016. Firma sa zaoberá nákupom - predajom a prenájmom luxusných motorových vozidiel. V daňovom priznaní DPPO 2016 firma omylom nevyplnila údaje v časti I - transakcie závislých osôb, ani nevyznačil na 1. strane, že ide o ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) ZDP. V riadku 110 ale jej nevznikol (preto ani neuviedla) žiadny zdaniteľný rozdiel. Hore uvedené neuviedla ani v poznámkach za rok 2016. DÚ samozrejme v rámci kontroly vyzval daňový subjekt, aby podal transferovú dokumentáciu za rok 2016. Transferová dokumentácia bola v poriadku, DÚ nenašiel v ňom žiadne rozdiely, trhová cena bola správne stanovená, základ dane bol nedotknutý. Daňový subjekt je oprávnený podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať dodatočné daňové priznanie, ak daňové priznanie, ktoré daňový subjekt podal v ustanovenej lehote, neobsahuje správne údaje. Ale keďže je teraz kontrola, nemôžeme podať dodatočné DPPO priznanie za rok 2016. Za podanie dodatočného daňového priznania, ktorým daňový subjekt opraví chýbajúce alebo nesprávne údaje podaného daňového priznania, ktoré nemajú vplyv na úpravu základu dane (ako uvádza daňový subjekt), sa nepovažuje za správny delikt podľa § 154 daňového poriadku a správca dane pokutu podľa § 155 daňového poriadku neuloží. Názor DÚ: Subjekt porušil § 17 ods 9 zákona o účtovníctve, lebo v poznámkach k účtovnej závierke neuviedla významnú informáciu (takže bohužiaľ informácia je významná, len omylom nebola uvedená v poznámkach) o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami, preto je účtovná závierka subjektu nedôveryhodná a DÚ to považuje za správny delikt, ktorý podľa tohto paragrafu (paragraf 17 ods. 9 zákona o účtovníctve; paragraf 38/1 i. zákona o účtovníctve) pokutuje. Názor nášho subjektu: Vyplnenie tabuľky I nie je povinnosťou účtovnou a teda nie je možné uložiť pokutu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Poznámky sú súčasťou účtovnej závierky. Ustanovenia § 7 a § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.  hovorí o úplnosti, správnosti, zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva a používania účtovných metód a zásad. Neuvedenie údaju v poznámkach nespĺňa túto definíciu, lebo nejde ani o účtovný prípad ani o účtovný záznam, teda nie je možné deklarovať ich porušenie. Ako máme argumentovať voči hore uvedenému názoru DÚ?