Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výpočet platu kontrolóra

ID4411 | | Ing. Iveta Matlovičová

Dobrý deň, kontrolór obce má pracovnú zmluvu na dve hodiny týždenne. Ako vypočítam jeho mzdu, a aký má nárok na dovolenku.

Nevyčerpaná dovolenka

ID4407 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zostala nevyčerpaná dovolenka jeden deň z roku 2021. Ročný nárok dovolenky podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je 6 týždňov. Zamestnanec v roku 2022 bol PN 8.4.-30.4.2022 a od 11.5.2022 a PN stále trvá. Je možné dovolenku z roku 2021 preniesť do roku 2023, keďže ju nestihol vyčerpať z dôvodu dlhodobej PN?

Náklady spojené s predajom obchodného podielu

ID4405 | | Ing. Marián Drozd

Prosím o radu v nasledujúcom prípade (v článkoch o predaji obchodného podielu, ktoré boli zverejnené v časopise Dane a účtovníctvo v praxi 12/22 a 1/23 som podobný príklad nenašla): akciová spoločnosť predáva svoj obchodný podiel v zahraničnej spoločnosti. Sú splnené podmienky pre oslobodenie príjmu z predaja podľa § 13c ZDP.

Spoločnosti vznikajú s predajom obchodného podielu náklady v tuzemsku aj zahraničí, napr. právne, poradenské služby. Podľa § 21 ods.1 písm. j) ZDP nie sú daňovými výdavkami náklady vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane. Sú náklady na uvedené služby podľa cit. ustanovenia ZDP nedaňovými nákladmi predávajúcej spoločnosti? Je možné považovať za ekonomickú činnosť (§ 2 zákona o DPH) predaj obchodného podielu a odpočítať DPH z uvedených služieb?

Neuhradené faktúry v RO na konci roku

ID4399 | | Tatiana Macháčová

RO zriadená obcou - Základná škola, účtovala do nákladov roku 2022 náklady na energie týkajúce sa decembra 2022 účtovným zápisom 502 / 321. Faktúry boli k 31.12.2022 neuhradené, nakoľko došli po 31.12.2022. Nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií ZŠ vrátila k 31.12.2022 zriaďovateľovi, účet 357 má zostatok 0. Ako zaúčtovať časovú a vecnú súvislosť do výnosov , ak zostatok na účte 357 je 0. Môže vzniknúť výsledok hospodárenia z neuhradených faktúr z prenesených kompetencií?

Zaradenie majetku do odpisovej skupiny

ID4393 | | Ing. Anton Kolembus

Potrebovala by som poradiť, do ktorej odpisovej skupiny patrí rekonštrukcia zdroja tepla-využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Ide o ostatné inžinierske stavby?

Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu /tabletový počítač/ obci

ID4397 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec na základe darovacej zmluvy získala od ŠU SR tabletový počítač zo SODB. Obstarávacia cena tabletu v darovacej zmluve je uvedená 304,80 €. Prosím o usmernenie ohľadom účtovania nadobudnutého predmetu daru a určenie ceny.

Bloček z RP za naftu a materiál z DE

ID4395 | | Ing. Marián Drozd

Doplnenie k otázke 4383: Bloček z RP za naftu a materiál z DE........odpoveď znie, ak nežiadam o vrátenie DPH. Ale ja budem žiadať refundáciu dane...tiež dám všetko na 501 ? Keď mi vrátia DPH , tak potom ju účtujem na 648 a rozdiel na 548? Ja som pochopila, že bloček dám 501/211 a miesto DPH dám 548/211.Asi som zle pochopila. A tento bloček zaúčtujem ako zjednodušenú FA cez ID ?

Nezisková organizácia DPH

ID4363 | | Ing. Marián Drozd

Oblastná organizácia cestovného ruchu sa stala platiteľom DPH podľa § 4. Organizácia poskytuje služby a tovary za účelom, pre ktorý vznikla, teda na podporu cestovného ruchu. Vzťahuje sa na organizáciu oslobodenie podľa § 32 zákona o DPH, keď fakturuje svojim členom služby podporu cestovného ruchu, napríklad zabezpečením propagácie destinácií, prenájmom hnuteľného a nehnuteľného majetku, marketingovú podporu pre členov organizácie? Ako je to v prípade fakturácie pre nečlenov organizácie vyššie uvedeného, prípadne vzdelávacích a kultúrnych služieb?

Preddavky na naftu

ID4385 | | Ing. Marián Drozd

Ak si urobím zmluvu na odber nafty, žiadajú vopred vyplatiť preddavky na ich účet a z tých preddavkov potom odpočítavajú čerpanú naftu. Mám teda preddavkovú faktúru na 200 € a potom mi príde faktúra, kde je stav na účte 700 - 200 preddavok, zostáva na čerpanie 500. Pritom Fa koncová je 0. 

Bloček z RP za naftu a materiál z DE

ID4383 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničný bloček za nákup tovaru-nafta dávať ako výdaj bez DPH, alebo s DPH a DPH dať na 548 ? aké účtovanie použiť?