Otázky s vecným pojmom: Verejná správa

počet otázok s vecným pojmom : 170Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra

ID4049 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Chcel by som sa opýtať na nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra a hráčskeho pôsobenia v mestskom futbalovom klube aj s odôvodnením. Mestský futbalový klub ma právnu formu združenia a nie je ani rozpočtovou ani príspevkovou organizáciou mesta. Mestský klub pravidelne každoročne získava od mesta značnú dotáciu na svoje fungovanie počas roka. Ja v mestskom klube pôsobím od malička iba ako hráč nie som a ani som nebol v nejakom dozornom alebo riadiacom orgáne mestského klubu. V klube poberám aj mesačný príjem za odohraté zápasy a účasť na tréningovom procese. A v spomínanom meste som nedávno nastúpil do pozície hlavného kontrolóra. Moja otázka znie je toto moje hráčske pôsobenie v mestskom klube nezlučiteľné s funkciou hlavného kontrolóra a či je v rozpore so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (napr.,ja ako kontrolór kontrolujem, či žiadosť o dotáciu od mestského klubu spĺňa všetky zákonne požiadavky a zároveň poberám aj príjem v mestskom klube). Ak je odpoveď nie a môžem pokračovať v mojej hráčskej činnosti, tak potom je potrebný súhlas MZ na túto hráčsku činnosť (poberám príjem v klube)? Aké sú vaše odporúčania v prípade,že je pre mňa dôležitejšia pozícia hlavného kontrolóra.

Autobusová zastávka z hľadiska zákona o obecnom zriadení

ID4033 | | Zuzana Dianová

V našom meste boli verejné priestranstvá a ulice označované resp. označené názvami ešte pred účinnosťou „veľkej novely“ zákona o obecnom zriadení č. 369/1993 Zb. t.j. ešte v čase, kedy označovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev nepodliehalo určovaním ich názvov prostredníctvom VZN a tiež zároveň dávno pred účinnosťou vyhlášky MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, ktorá s touto problematikou bytostne súvisí.

A) V nadväznosti na súčasné dianie v našej samospráve máme v úmysle vydať nové VZN, ktorým by sme chceli „potvrdiť“ a formou prílohy vydať zoznam všetkých aktuálne používaných názvov ulíc a verejných priestranstiev – najmä za „sumarizačným“ účelom a tiež z dôvodu zabezpečenia a dodržania súladu s § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení. Pri príprave tohto VZN požiadavkou jedného z poslancov nášho mestského zastupiteľstva však je, aby sme okrem prílohy č. 1 sumarizujúcej zoznam názvov ulíc a iných verejných priestranstiev ako ďalšiu súčasť VZN vytvorili prílohy č. 2 so zoznamom názvov autobusových zastávok MHD. Našou podotázkou je, či považujete za prípustné, aby VZN o určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obsahovalo aj takúto prílohu, ktorá sa zaoberá názvami autobusových zastávok MHD, ktorá prejde schvaľovacím procesom zastupiteľstva? Máme sa zo, že autobusové zastávky sú súčasťou verejného priestoru (v našom prípade konkrétnej ulice), ktorému názov už mestské zastupiteľstvo kedysi určilo. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev sa totiž vykonáva v zmysle vyšieuvedenej vyhlášky MV SR č. 31/2003, z ktorej sa domnievame jasne vyplýva, že pod verejným priestranstvom sa myslí označovanie takých verejných priestranstiev ako sú ulica, námestie, park, trhovisko, lávka, most, brod chodník, nábrežie ale nie takých ďalších objektov resp. priestorov, ktoré síce slúžia verejnému účelu a sú využívané občanmi obce, pričom sa súčasne nachádzajú na už označenom priestranstve (v našom prípade - autobusová zastávka).

B) V prípade tvorby názvoslovia autobusových zastávok MHD sme nenašli žiadnu bližšiu právnu úpravu, ani usmernenie, ktorá by sa tejto problematike venovala, a preto zastávame názor, že:

  • vzhľadom na to, že zriaďovateľom zastávky MHD je obec (najmä v ohľade na jej vhodné umiestnenie v obci, jej priamu lokalizáciu), určenie jej pomenovania prináleží tiež obci, ktorá je zastupovaná štatutárom obce, z čoho analogicky vyplýva, že na určenie názvov autobusových zastávok MHD postačuje rozhodnutie štatutára, t.j. starostu obce. Táto skutočnosť však zrejme nevylučuje možnosť určiť názvy zastávok MHD rozhodnutím mestského zastupiteľstva avšak máme za to, že iba formou (bežného) uznesenia a nie všeobecne záväzným nariadením.
  • Navrhovateľ sa však zas domnieva, že autobusovú zastávku MHD je náležité považovať za „iné verejné priestranstvo“ a preto má byť jej názov určený prostredníctvom VZN.
  • Vedeli by ste nám prosím ozrejmiť, ktorý z týchto dvoch prístupov je správny, resp. ak ani jeden, aký postup v takomto prípade máme aplikovať? Na bližšie vysvetlenie nášho postoja dovoľte uviesť, že napriek širokému poňatiu pojmu verejného priestranstva resp. pojmu „iné verejné priestranstvo“ vychádzame z výkladu komentára Wolters Kluver k § 2b ods.1 zákona č. 369/1993 Zb. o obecnom zriadení, pričom možno na prvý pohľad možno môže zdať, že aj v prípade zastávok MHD v obci, sú kumulatívne splnené definičné znaky pojmu verejného priestranstva t.j.: 1. verejná dostupnosť, 2. neobmedzená dostupnosť priestoru, 3. účelové určenie priestoru, 4. nedôležitosť identifikácie subjektu vlastníctva priestoru a 5. neexistencia inej účelovej definície priestoru. Avšak v konečnom dôsledku sa domnievame, že: a) verejné priestranstvo, na ktorom sa (v našom prípade) nachádza zastávka MHD je ulica a tá už svoj názov určený má, takže účelové určenie tohto verejného priestranstva je už dané b) a taktiež aj v ďalšom vychádzame z výkladu § 2b ods. 1, v ktorom sa ako piaty znak uvádza “neexistencia inej účelovej definície priestoru“ t.j. že verejné priestranstvo by nemalo zahŕňať iné účelové zadefinovanie priestoru; nemá obsahovať jeho vlastné legálne vymedzenie“, ale má uľahčiť výkon pôsobnosti zákona, napríklad aj pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev, čo v tomto prípade taktiež nie je splnené. Záverom prosíme láskavo o jednoznačnú odpoveď, či sa podľa Vášho názoru, autobusová zastávka MHD v zmysle § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení považuje za verejné priestranstvo, na ktoré sa vzťahuje označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev v zmysle § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení, t.j. či je názov zastávky MHD je náležité určiť prostredníctvom VZN?

Nákup antigénových testov pre zamestnancov

ID4037 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nákup antigénových testov na testovanie zamestnancov sa môže účtovať na účet 527 a ekonomickú klasifkáciu 633006 alebo 633007?

Platová trieda

ID4018 | | Zuzana Dianová

Chcela by som vás poprosiť o zaradenie:

1. Sociálnej pracovníčky v domove dôchodcov, do platovej triedy. Má VŠ vzdelanie sociálna práca.

2. Hlavná sestra v domove dôchodcov do platovej triedy. HS má vysokú školu v odbore ošetrovateľstvo, je možné jej prideliť aj príplatok za riadenie podľa § 8 zákona č. 553/2003 Z. z. podľa prílohy č. 6 miestna (keďže sme obec do 10 000 obyvateľov) stupeň riadenia IV od 3-20 % ?

3. Je možné prideliť príplatok za riadenie podľa prílohy č. 6 miestna (keďže sme obec do 10 000 obyvateľov) stupeň riadenia IV od 3-20 % aj ekonómke, ktorá organizuje prácu upratovačkám?

Stredisko služieb škôl - Učiteľ 21.storočia - rozpočtová klasifikácia

ID4020 | | Ing. Ingrid Veverková

Mám otázku ohľadom rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pilotného projektu "stredisko služieb škôl - Učiteľ 21. storočia. Do daného projektu je zaradené mesto Rožňava a mesto Martin. Nižšie prikladám časti zmluvy s ministerstvom aj zmluvy s mentorom aj vystavenú faktúru mentora. Potrebujem poradiť, akú rozpočtovú klasifikáciu použijem pri účtovaní faktúry od mentora na základe vystavenej faktúry, v ktorej vyfakturoval služby mentora + cestovné náklady + stravné. Faktúru sme zaúčtovali na účet 518 a nevieme sa správne rozhodnúť pre rozpočtovú klasifikáciu. zmluva ministerstvo: dotácia poskytuje: vytvorenie a sprevádzkovanie regionálneho centra podpory pre učiteľov pre okres Rožňava v rámci projektu Učitelia pre 21. storočie. 1.) Cieľom regionálnych centier je podporovať materské, základné a stredné školy (pedagogických zamestnancov a vedenie) v danom regióne v procese implementácie nových foriem a metód vyučovania a výchovy na školách. Podpora bude zameraná na a) Zabezpečenie individuálneho a skupinového mentoringu pre pedagogických zamestnancov v rozsahu 272 konzultácií b) Zabezpečenie workshopov pre pedagogických zamestnancov škôl v rozsahu 16 workshopov Zmluvné strany sa dohodli, že dotáciu možno použiť na oprávnené výdavky, uhradené v období od 01. 08. 2021 do 31. 3. 2022, s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách Príloha č. 2 - Rozpočet: Názov položky Popis Náklady v € MŠVVaŠ SR Mzdy mentorov 8 mentorov 38.400,- Cestovné náklady Cestovné náklady stravné 2.560,- Vybavenie Notebooky Telefóny, Dataprojektor 9.710,- Mzdy manažmentu a admin personálu V zmysle štatútu - 5 osôb zamestnanec poverený riadením SSS garant MČ OZ odboru školstva ekonóm, personalista 8.440,- Iná réžia Nájomné, Telekomunikačné služby Kancelárske potreby 1.690,- ZMLUVA MENTOR Touto zmluvou sa partner zaväzuje, že v rámci spolupráce bude pre Stredisko služieb škole /ďalej len „SSS“ /poskytovať poradenstvo a mentoringovú podporu učiteľov pri realizácii spoločného pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / ďalej len „MŠVVaŠ SR“ / a mesta Rožňava, Učitelia pre 21.storočie. (2) Súčasťou plnenia partnera, ktorý bol vybraný na základe špeciálnych požiadaviek MSVVaŠ SR, je záväzok uskutočniť a vykonať pre SSS činnosti uvedené v prílohe v celkovom rozsahu maximálne 20 hodín týždenne: a) poskytovať mentoringovú podporu učiteľom na školách v regióne určených manažmentom projektu pod dohode s učiteľmi a vedením škôl. b) Pripravovať administratívne výstupy potrebné pre dokumentovanie priebehu činnosti (napr. správy, plán práce,...) podľa pokynov vedenia SSS c) zúčastňovať sa porád projektového tímu a školení v rámci projektu v rozsahu podľa pokynov SSŠ; súčasťou tejto činnosti je aj príprava na tieto podujatia, ktorá môže zahŕňať aj online diskusie, zhromažďovanie podkladov, pripomienkovanie podkladov a podobne. d) Realizáciu aktivít Predmetu zmluvy je možné vykonávať v sídle SSŠ, v priestoroch škôl v okrese Rožňava, online formou a takisto formou home office. V prípade požiadaviek SSŠ je možné, po dohode, realizovať predmet zmluvy aj mimo vyššie uvedeným spôsobom (napr. na konferenciách mimo okresu a pod.) II. Odmena a platobné podmienky (1) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy a táto odmena je stanovená dohodou nasledovne: a) odmena za aktivity v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne vo výške 1.200,- €.; (2) Odmena môže byť zvýšená o skutočne a preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s plnením tejto zmluvy, vo výške a na základe dokladov podľa pokynov SSŠ (napr. náklady na cestovné, strava, ...). FAKTURA MENTOR Na zaklade Zmluvy o spolupraci a mentoringovej podpore zo dna 1.9.2021 Nazov polozky Spolu Mentoringova podpora (september 2021) 1 200,00 € Cestovne (september 2021) 25,81 € Stravne na zaklade vykazu cinnosti mentora (september 2021) 45,90 € Ďakujem

Poskytnutie finančného príspevku/dotácie pre obec v zahraničí

ID4007 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie / fin. príspevku pre obec v susednom Poľsku na odstraňovanie škôd po požiari. Aký typ zmluvy zvoliť? Môže byť o poskytnutí fin. príspevku bez povinnosti vyúčtovania? Alebo to musí byť formou dotácie v zmysle platného VZN s povinným vyúčtovaním? Resp., môže byť zmluva o poskytnutí dotácie bez nutnosti vyúčtovania?

Účtovanie prenájmu hrobových miest

ID3998 | | Ing. Bibiána Jobbágyová

V roku 2012 bol v ROPO publikovaný článok k účtovaniu prenájmu hrobových miest, kde autorka Ing. Jobbagyová uvádza, že nájomné za prenájom hrobových miest je považovaný za poplatok, netreba ho časovo rozlišovať a vecne a časovo patrí do obdobia, v ktorom sa poplatok vyrubí. Iné zdroje však popisujú, že nájomné za hrobové miesta treba časovo rozlišovať. Moja otázka znie, či je prenájom hrobových miest považovaný za poplatok (schvaľovaný je obecným zastupiteľstvom) a či o ňom potom možno účtovať ako o poplatku. Sme príspevková organizácia mesta a zabezpečujeme prevádzkovanie pohrebných a cintorínskych služieb. Časovo sa tento prenájom nikdy nerozlišoval. Výnosy z prenájmov hrobových miest sa pohybujú každý rok zhruba v rovnakých číslach.

Vklad mesta do mestského podniku

ID3989 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto previedlo na účet svojho novozaloženého podniku s.r.o. povinný vklad. Ako sa tento vklad zaúčtuje v účtovníctve mesta a s akou rozpočtovou položkou? Účet 568? Aká ekonomická klasifikácia? 

Účtovanie

ID3900 | | Tatiana Macháčová

Rekonštrukcia telocvične ZŠ (kapit. výdaj) - energetický certifikát a porealizačné zameranie stavby je potrebné predpísať na obstaranie 042 a účtovať do ceny stavby, alebo to bude len ako bežný výdaj (špeciálne služby)?

Hlavný kontrolór - dovolenka

ID3888 | | JUDr. Simona Laktišová

1. Aký nárok na dovolenku má hlavný kontrolór? Postupujeme podľa Zákonníka práce, keď sa na hlavného kontrolóra nevzťahuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa? 2. Pri voľbe kontrolóra bol zvolený opäť pôvodný kontrolór. Má nedočerpanú dovolenku z predchádzajúceho obdobia. Pri ukončení pracovného pomeru mu máme preplatiť nevyčerpanú dovolenku, alebo je možné mu dovolenku preniesť do ďalšieho pracovného pomeru.