Otázky s vecným pojmom: Verejná správa

počet otázok s vecným pojmom : 212Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Verejné obstarávanie

ID5089 | | Marek Griga

Vyhlasovali sme nadlimitné VO na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v ktorom sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe stanoveného kritéria. Do lehoty na predkladanie ponúk nám boli doručené 4 ponuky, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnotil na základe kritéria (cena) a zostavil poradie. Keď začal vyhodnocovať prvého uchádzača v poradí zistil, že uchádzač nepredložil všetky požadované dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ požadoval. Verejný obstarávateľ požadoval do ponuky predložiť výkaz výmer, zmluvu o dielo, čestné vyhlásenia, ale taktiež katalógové listy výrobkov, ich certifikáty a svetelnotechnické výpočty (tieto dokumenty mali slúžiť na zistenie, či ponúkané tovary spĺňajú požadované parametre). Uchádzač vo svojej ponuke predložil výkaz výmer, zmluvu o dielo aj všetky čestné vyhlásenia a plus ďalšie čestné vyhlásenie, v rámci ktorého prehlásil, že požadované doklady ktorými boli katalógové listy, certifikáty a svetelnotechnické výpočty doloží na požiadanie verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ teda vyzval uchádzača na vysvetlenie a doplnenie požadovaných dokumentov. Chceme sa spýtať, či ak uchádzač predloží požadované dokumenty do lehoty na predkladanie ponúk a budú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, či ich môžeme akceptovať a pristúpiť k vyhodnocovaniu podmienok účasti, alebo máme uchádzača vylúčiť pretože predložením týchto dokumentov dôjde k zmene ponuky?

Rozhodnutie - vyrubenie dane z nehnuteľnosti

ID5021 | | Klára Klabníková

Obec vydala rozhodnutie, ktorým daňovníkovi vyrubila daň z nehnuteľnosti. V ňom je vyrubená daň aj za užívanie hnojiska. Táto daň bola vyrubená so súhlasom daňovníka, ktorý hnojisko aj dlhodobo užíva, ale nie je jeho vlastníkom. Túto daň aj zaplatil. Lenže k 31.01.2024 podal priznanie k dani z nehnuteľnosti nový daňový subjekt, kde toto hnojisko uvádza ako vlastník, čiže daň chce zaplatiť. Zároveň daňový subjekt, ktorý hnojisko užíva a aj daň za neho zaplatil, podal 12.02.2024 čiastkové daňové priznanie, kde uviedol nové vlastníctvo stavby, za ktoré mu daň v rozhodnutí nebola vyrubená. Ako v takomto prípade má obec postupovať? Má zrušiť staré rozhodnutie a vydať nové, kde budú zohľadnené už nové skutočnosti? A čo s nedoplatkom alebo z preplatkom?

Čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky

ID4803 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec v priebehu roku 2022 čerpala rezervný fond na základe uznesení OcZ na bežné výdavky - odmeny zamestnancov MŠ, podujatia spojené s akciou Dni obce - koncerty, ubytovanie hostí, catering, ohňostroj a iné vo významnej sume. Za predchádzajúce obdobie bol výsledok bežného rozpočtu schodok. Porušila obec v tomto prípade zákon o rozpočtových pravidlách?

Komisia na ochranu verejného záujmu

ID4791 | | JUDr. Jozef Tekeli

Je vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. povinnosťou obce, alebo možno túto komisiu nahradiť obecným zastupiteľstvom? Ide o malú obec s 5 poslancami, kde je aplikačná prax doručovania oznámenia priamo OZ. 

Interreg SK - CZ účtovanie

ID4773 | | Terézia Urbanová

V rámci projektu Interreg SK-CZ sme obdržali z MIRRI kapitálovú dotáciu (refundáciu), kde časť zostáva našej obci a časť preposielame cezhraničnému partnerovi (inej obci). Ako ju správne zaúčtovať a ktoré položky použiť ?

Prenájom alebo služba

ID4699 | | Tatiana Macháčová

Mesto poskytuje občanom mesta: poskytnutie/použitie/prenájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku, poskytnutie Domu smútku na obrad. Je to služba alebo prenájom? 318 účet alebo 378? 602 alebo 648? EK 223001predaj služieb alebo 212003, 212004? Podobne poskytujeme priestor kultúrneho domu na vystúpenia, akcie. Ide o prenájom alebo službu (poskytnutie, použitie)?

Účtovanie prívesného vozíka v hodnote 1 092 €

ID4707 | | Tatiana Macháčová

Sme mestská časť, kúpili sme prívesný vozík v hodnote 1 092 €. Môžeme ho účtovať rovno do spotreby 501 a úhradu s 221 s položkou 633004 (prevádzkové stroje, alebo 63306 všeob. materiál)?

Zaraďovanie závlahového systému

ID4675 | | Tatiana Macháčová

Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť závlahový systém, ak tam mám rôzne položky - (ponorné čerpadlo, betónové nádrže, armatúrna šachta). Je to stavba - 5. odpisová skupina, alebo môžem do 4. odpisovej skupiny?

Archeologický výskum

ID4695 | | Tatiana Macháčová

Obec plánuje výstavbu zberného dvora a Krajský pamiatkový ústav vydal rozhodnutie o potrebe vykonania záchranného archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov. Budú tieto výdavky na výskum súčasťou obstarania zberného dvora?

Poslanec obecného zastupiteľstva a jeho funkcie

ID4669 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ďakujem za zaslanie odpovede na moju otázku. Ešte mám doplňujúcu otázku k tejto problematike. V prípade, že máme podozrenie, že prišlo k porušeniu zákona v tom, že poslanec vykonáva svoju funkciu a zároveň pracuje aj pre Obecný podnik, na aký orgán sa môžeme obrátiť, aby situáciu preveril?