Otázky s vecným pojmom: Koeficient

počet otázok s vecným pojmom : 23Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpočítanie dane koeficientom

ID3920 | | Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská spoločnosť, ktorá sa stala platiteľom dane podľa § 4 Zákona o DPH v apríli 2021, pretože odvtedy obchoduje s klimatizačnými zariadeniami. Dovtedy poskytovala iba služby zdravotnej starostlivosti, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 29 Zákona o DPH. To znamená, že od apríla 2021 spoločnosť bude uskutočňovať dodania, pri ktorých jej vzniká nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods 1 Zákona o DPH, ako aj dodania, pri ktorých nemá nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods 3. Podľa § 49 ods. 4 Zákona o DPH, ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50. Ale v tomto prípade spoločnosť nepoužije nakúpené tovary a služby súčasne pre dodávky s možnosťou odpočítania dane a dodávky, pri ktorých nemôže odpočítať daň, pretože tieto činnosti spoločnosť realizuje odlišne prostredníctvom dvoch prevádzkarne (stredísk), t.j. nakúpené tovary a služby je schopná jednoznačne roztriediť podľa činností, na ktoré ich používa. Existuje iba veľmi málo prípadov, pri ktorých nie je možné jednoznačne určiť, že na aké činnosť sa tovary a služby používajú (napr. účtovnícke služby). V týchto prípadoch by spoločnosť neodpočítala DPH. Aj v horeuvedených prípadoch musí spoločnosť postupovať podľa § 50 Zákona DPH, teda určiť koeficient pre odpočet so súhlasom správcu dane, alebo môže odpočítať DPH z hodnoty tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky, pri ktorých jej vzniká daňová povinnosť, a tiež nemá nárok na odpočet DPH z tovarov a služieb, ktoré použije na plnenia oslobodené od dane? 

Výpočet platu starostu

ID2659 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prosím Vás o vysvetlenie, alebo doplnenie výkladu  zákona platného od 1. 1. 2016 o platoch starostov. Medzi mzdovými účtovníčkami sa rozchádzame v tom, že niektoré tvrdia nasledovné:

Starosta má nárok na základný plat podla mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok krát koeficient podľa počtu obyvateľov. Je na obecnom zastupiteľstve, či mu schváli odmenu do výšky 70 %.

Podľa nového  má sa im ten základný plat  automaticky navýšiť podľa novej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015 (bez toho samozrejme, že by to schvaľovalo zastupiteľstvo)?

Prenos daňovej povinnosti na príjemcu služby a koeficient DPH

ID2648 | | Ing. Anton Kolembus

Sme stavebná firma, platiteľ DPH, vykonávame stavebné práce zdaňované 20 % DPH, ktoré tvoria 95 % výnosov a 5 % výnosov tvoria výnosy z prenájmu – oslobodené od DPH. Od 1. 1. 2016 sa uplatňujeme režim tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH – pri dodaní stavebných prác, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu. Firma pri vystavení faktúry za vykonané stavebné práce neuplatňuje 20 % DPH na výstupe, ale uvádza na faktúre informáciu o prenose daňovej povinnosti na prijímateľa. Taktiež tieto faktúry sa neuvádzajú v kontrolnom výkaze DPH ani v daňovom priznaní DPH. Ako bude firma postupovať pri výpočte koeficientu za r. 2016, budú sa výnosy pri ktorých bol uplatnený prenos daňovej povinnosti zahŕňať do výpočtu koeficientu alebo sa tieto výnosy pri výpočte koeficientu nebudú uvádzať ani do čitateľa ani do menovateľa? V prípade, že sa nebudú zahŕňať, tento prenos daňovej povinnosti výrazne ovplyvní výšku ročného koeficientu v náš neprospech... V roku 2010 sme obstarali nehnuteľnosť. Pri obstaraní sme si uplatnili odpočet DPH v plnej výške. Ešte v tom istom roku (2010) sme použili časť nehnuteľnosti na oslobodené činnosti – prenájom FO. Došlo k zmene účelu použitia majetku. Na konci roku 2010 sme vypočítali ročný koeficient, ktorý bol vo výške 0,99. Úpravu odpočítanej dane sme nevykonali, nakoľko hodnota bola menej ako 0,10 (§ 54 ods.6 zákona o DPH). Za rok 2016, pokiaľ sa hodnota ročného koeficientu zmení o viac ako 0,10 (napr. z hodnoty 0,99 na hodnotu 0,78) na úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku do vzorca do menovateľa uvedieme 10 alebo 20? (obdobie - počet rokov)

Nezisková organizácia a dane

ID2317 | | Miloslav Jošt, Senior Tax Consultant, Accace, k.s.

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby je platiteľom DPH. Poskytuje služby, ktoré sú oslobodené od DPH (vzdelávanie pre úrady práce), ale aj služby , ktoré nie sú oslobodené od DPH (vzdelávanie pre súkromný sektor). Momentálne vykonáva iba činnosť pre súkromný sektor (má na to živnostenské oprávnenie). Ako má správne postupovať pri uplatení DPH, keď si teraz zakúpila automobil a momentálne má koeficient pre DPH 1,00? Uplatní si celý odpočet DPH z kúpeného automobilu na úver a v prípade zmeny koeficientu v poslednom zdaňovacom období upraví odpočet DPH na základe vzorca uvedeného v prílohe zákona o DPH? Ako bude postupovať v prípade nákladov na hlavnú a zdaňovaciu činnosť?

Dlhodobá pôžička a daň z pridanej hodnoty

ID1954 | | Ing. Marián Drozd

Osoba identifikovaná pre DPH v Slovenskej republike poskytla v mesiaci september 2013 dlhodobú pôžičku tuzemskému platiteľovi dane. Pôžička bola poskytnutá v dohodnutom objeme jednorazovo a je splatná naraz v júli roku 2018. Samotná splatnosť úrokov je v zmluve riešená tak, že úroky sú splatné naraz k dátumu splatnosti celého úveru, teda v júli roku 2018. Výška úrokov z pôžičky je určená percentuálnou sadzbou zo sumy istiny.  V ktorom zdaňovacom období má vypožičiavateľ vykázať sumu úroku na riadku 15 daňového priznania k DPH, s čím súvisí aj obdobie, za ktoré bude úrok z úveru ovplyvňovať výpočet ročného koeficientu?

Domnievame sa, že poskytnutie odplatnej pôžičky, je dodaním služby, ktorá je oslobodená od dane podľa § 39 ods.1 písm. a) zákona o dani z pridanej hodnoty. Otázkou, ktorá nás v tejto súvislosti zaujíma, je skutočnosť, kedy považovať predmetnú službu za dodanú.

Úprava odpočítania dane na konci roka 2013 a následne rok 2014

ID1948 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Sme spoločnosť , ktorá vykonávala do mesiaca 2/2013 § 37 – Poisťovacie služby - odovzdali sme licenciu Národnej banke Slovenska . Od 3/2013 sme podnikateľská spoločnosť , ktorá vykonáva len činnosti so vznikom daňovej povinnosti. V tomto období sme prijali aj zdaniteľné plnenie za obdobie 1 – 3/2013 – nájom nebytových priestorov. Na základe súhlasu správcu dane sme použili koeficient - pomerné odpočítanie dane a pri ostatných zdaniteľných plneniach sme si uplatnili nárok na odpočet v plnej výške. Týkalo sa to aj nákupu osobných automobilov v 4, 6, 9 mesiaci. Ako máme ukončiť DPH na konci roka? Urobíme prepočet skutočným ročným koeficient u zdaniteľných plnení, u ktorých je kombinácia obdobia januára a februára. Nie je nám jasná úprava odpočítanej dane podľa § 54 v súvislosti požiadania registrácie skupiny pre daň od 01.01.2014, ktorá vykonáva služby prevažne oslobodené od dane. Z hľadiska DPH - čo so zostatkom zásob k 31.12.2013? napr. PHL v nádrži, investičným majetkom hmotným a nehmotným, u ktorého bola odpočítaná daň za obdobie od 3 – 9 mesiac roku 2013, vyfakturované služby - ktoré sa týkajú roku 2014: - predplatné odbornej literatúry , nájmy dopredu vyfakturované v 12/2013 za obdobie 01/2014.

Poplatky inkasované bankou a DPH

ID1806 | | Ing. Zdenka Jablonková

Spoločnosť doručuje balíky na dobierku a prijímatelia balíkov platia aj platobnými kartami. Svojim zákazníkom pri fakturácii služieb fakturuje aj tieto poplatky za platbu kartou, ktoré banka účtuje ku každej platbe kartou. Fakturuje sa presná hodnota, ktorá je podložená bankovým výpisom. DPH sa nefakturuje, a to podľa  ust. § 22 ods.3. zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Koeficient sa nepočíta.

Ročný koeficient

ID1698 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ DPH mal účtovné obdobie hospodársky rok. Mal povinnosť uplatňovať odpočítanie DPH koeficientom. V roku 2012 ukončil hospodársky rok a uskutočnil prepočet ročného koeficientu. Vedenie spoločnosti rozhodlo, že spoločnosť vstupuje do likvidácie. Za obdobie od konca hospodárskeho roka do dňa predchádzajúcemu vstupu do likvidácie bola podaná mimoriadna účtovná závierka. Platiteľ uplatňoval koeficient vypočítaný za obdobie hospodárskeho roku. V období likvidácie naďalej uplatňoval koeficient vypočítaný za obdobie hospodárskeho roka a na konci kalendárneho roka 2012 uskutočnil ročný prepočet koeficientu za obdobie po skončení hospodárskeho roka do konca kalendárneho roka. Postupovala spoločnosť správne?

Určenie spôsobu odpočítania dane platiteľom

ID1645 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ DPH vykonával oslobodené služby podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) - poisťovacie služby za mesiac január 2013. Od marca 2013 zmenou predmetu podnikania vykonáva činnosť, t. j.  služby už s daňovou povinnosťou.

Ako určiť spôsob odpočítania pri týchto zdaniteľných plneniach:

 • faktúra od mobilného operátora za telefónne poplatky so zdaniteľným plnením za február 2013, vo faktúre sú hovory za február 2013 a poplatky za marec 2013,
 • faktúra za nájom nebytových priestorov za prvý štvrťrok 2013, zdaniteľné plnenie za marec 2013,
 • faktúra za nájom nebytových priestorov za prvý štvrťrok, zdaniteľné plnenie január 2013?

Dotácie miestnej samosprávy na verejnoprospešné práce a jej vplyv na odpočítanie dane z pridanej hodnoty

ID1624 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť poskytujúca verejnoprospešné služby dostáva od mestského úradu dotácie na krytie strát z poskytovania verejnoprospešných služieb, sú to tzv. prevádzkové dotácie a na nákup strojov a zariadení – tzv. investičné dotácie.

V záujme čo najobjektívnejšieho posúdenia danej problematiky uvádzam nasledovné doplňujúce informácie:

 1. verejnoprospešné služby poskytuje spoločnosť s ručením obmedzeným, kde jediným spoločníkom je mesto, poskytujúce spomínané dotácie,
 2. ide o konkrétne o poskytovanie nasledovných verejnoprospešných služieb:
 • čistenie miestnych komunikácií,
 • prevádzkovanie športových zariadení (športová hala, umelá ľadová plocha),
 • správa trhovísk a cintorína,
 • údržba verejnej zelene,

c. odberatelia:

 • mesto – mestský úrad,
 • obyvatelia mesta a blízkeho okolia,
 • iné podnikateľské a nepodnikateľské subjekty mesta a blízkeho okolia,

d.    výnosy:

 • fakturácia verejnoprospešných služieb (čistenie miestnych komunikácií, údržba,
 • verejnej zelene) pre mesto,
 • fakturácia služieb pre podnikateľské a nepodnikateľské subjekty,
 • tržby zo vstupného do športových zariadení,

e.   prevádzkové dotácie mesto poskytuje na krytie strát z verejnoprospešných služieb včítane prevádzkovania športových zariadení. Nie je špecifikovaný konkrétny účel použitia týchto dotácií, podmienkou je použitie na výdavky súvisiace s poskytovaním verejnoprospešných služieb,

f.  investičné dotácie sa oproti tomu poskytujú na nákup konkrétnych strojov a zariadení.

Aký vplyv majú prijaté dotácie na odpočítanie DPH  podniku poskytujúceho verejnoprospešné služby, ktorý je platiteľom DPH ? Má plný nárok na odpočítanie DPH z nakupovaných výrobkov a služieb, alebo musí uplatňovať  pomerné odpočítavanie cez koeficient DPH ?