Otázky s vecným pojmom: Poskytnutie služby

počet otázok s vecným pojmom : 19Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Búracie práce v ČR

ID3854 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ DPH na Slovensku chce poskytnúť búracie služby v ČR. Faktúru bude vystavovať slovenskej spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH na Slovensku. Je správne vystaviť faktúru s prenosom DPH, alebo sa treba registrovať ako platiteľ DPH v ČR? 

Európske zoskupenie územnej spolupráce a DPH

ID3326 | | Ing. Marián Drozd

Je dané slovenské Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzením (slovenská nezisková organizácia, sídlo na Slovensku). Členovia zoskupenia sú napr. Mesto Komárno, Mesto Hurbanovo, maďarské mesto Tata... Cieľom zoskupenia je vytvorenie cezhraničnej súdržnosti na území zoskupenia, realizácia projektov za účelom spoločného rozvoja, uľahčenia života obyvateľstva. Zásadnou otázkou je, či uvedená nezisková organizácia je zdaniteľnou osobou alebo sa považuje za organizáciu založenú vo verejnom záujme ako orgán verejnej moci, a nie je zdaniteľnou osobou (vzťahuje sa na ňu § 3 ods. 4 zákona o DPH) ? Uvedená nezisková organizácia je registrovaná na § 7a zákona o DPH.

Prípad 1., Neziskovej organizácie sú fakturované klasické služby netto (služby podľa § 15 zákona o DPH) od zahraničných EÚ subjektov, ktoré majú zahraničné IČ DPH (napr. CZ, DE, HU). Otázkou je, či slovenská n.o. je osobou povinnou platiť DPH z týchto služieb podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH?

Prípad 2., Neziskovej organizácie sú fakturované klasické služby netto (služby podľa § 15 zákona o DPH) od zahraničných EÚ subjektov, ktoré nemajú zahraničné Ič DPH, na faktúre je aj uvedené, že ide o zahraničnú nemeckú neziskovú organizáciu a preto nemajú VAT číslo. Otázkou je, či slovenská n.o. je osobou povinnou platiť DPH z týchto služieb podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH?

Registrácia platiteľa DPH a dobropisy

ID3171 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. vystavovala faktúry za služby-dlhodobé školenia, ako neplatiteľ DPH do 31. 1. 2018. Od 1. 2. 2018 sa stala platiteľom DPH a musí vystaviť dobropisy za neodučené hodiny z dôvodu choroby lektora. Dobropisy sa vystavujú k faktúram, kedy s. r. o. nebola platiteľom DPH. Vystavuje s. r. o. dobropisy s DPH alebo bez DPH ?

Stavebné práce a DPH

ID3158 | | Ing. Marián Drozd

Je daná slovenská firma A (platiteľ podľa § 4 zákona o DPH), ktorá fakturuje stavebné práce (nehnuteľnosť je v SR) nepatriace do sekcie F CPA so slovenskou daňou 20 percent Maďarskej firme B (registrovaná v SK v minulosti podľa § 5 zákona o DPH), ktorá fakturuje tieto stavebné práce dalej (refakturuje) slovenskej firme C (platiteľ podľa § 4 zákona o DPH). Otázkou je, či Maďarská firma B môže refakturovať tieto stavebné práce nepatriace do sekcie F CPA z SK Ič DPH čísla so slovenskou daňou 20 % alebo má refakturovať tieto stavebné práce z jeho HU Ič DPH čísla podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH?

Montáž a stavba schodov a DPH

ID3146 | | Ing. Marián Drozd

Firma A (platiteľ podľa § 4) bude dodávať platiteľovi B (platiteľ podľa § 4) stavebné práce: montáž a stavba schodov, ktoré sa viažu ku konkrétnej nehnuteľnosti (stavby) umiestnenej na území SR. Pozreli sme sa v tabuľke CPA, a tam sme našli len pohyblivé schody a ich montáž, ktoré síce patria do sekcie F klasifikácie CPA, ale nie sú celkom to isté. Otázkou je, či má firma A vystaviť faktúru s 20 % DPH, alebo sa aplikuje paragraf § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a daňová povinnosť sa má preniesť na odberateľa?

Miesto dodania služby pri lkvidácii spoločnosti

ID3075 | | Ing. Marián Drozd

Srbská právnická spoločnosť vystavila materskej firme sídliacej v Slovenskej republike faktúru za služby - likvidáciu dcérskej spoločnosti (právnickej osoby so sídlom v Srbsku). Faktúry uhradila materská spoločnosť. Ako v tomto prípade určiť miesto dodania služby - ide o službu pre likvidovanú spoločnosť, alebo sa určí miesto dodania služby podľa § 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH")? Ide o kapitálový majetok spoločnosti, je v tomto prípade nárok na odpočet dane?

Klasifikácia činnosti CPA

ID3037 | | Ing. Marián Drozd

Poskytujeme technické a inžinierske služby. Pre objednávateľa sme pripravovali realizáciu v nasledovnom rozsahu – ide o jednu objednávku: zameranie poklopov na stavbe, zistenie skutočného stavu, vypracovanie projektovej dokumentácie, vypracovanie statického posúdenia poklopov, zapracovanie podmienok, spracovanie dielenskej dokumentácie na výrobu poklopov. Ako je potrebné vystaviť faktúru na vyššie uvedené činnosti z hľadiska zákona o DPH. Ide o jedno zložené plnenie s jedným základom dane – hlavné zdaniteľné plnenie pozostáva z vypracovania technickej dokumentácie podľa čoho sa budú vyrábať poklopy. Poklopy nebude montovať naša firma. Do akej divízie zaradíme uvedenú činnosť podľa klasifikácie CPA?

Podanie súhrnného výkazu štvrťrocne

ID2940 | | Ing. Marián Drozd

V novembri 2016 sme dodali služby do Českej republiky v hodnote 1 170,00 €, v decembri v hodnote 4 050,00 €. V januári 2017 sme podali štvrťročný súhrnný výkaz v lehote do 25. 1. 2017. V roku 2017 sme dodali znovu služby do ČR za január v hodnote 2 420,00 €, vo februári 20 025,00 € a v marci 285 650,00 €. Súhrnné výkazy sme podali mesačné všetky 22. 4. 2017, keďže sme počítali s prekročením dodania do EÚ nad 50 000,00 €. Následne nám daňový úrad uložil pokutu za oneskorené podanie mesačného súhrnného výkazu za obdobie 01/2017 a 02/2017. Nie sme si istý, z akého dôvodu nám bola uložená pokuta. Mali sme podať štvrťročný súhrnný výkaz za 1.Q.2017 bez ohľadu na hodnotu služieb? Žiadny tovar sme nedodávali. Bol postup daňového úradu správny? Môžeme naďalej podávať súhrnný výkaz štvrťročne, keď budeme dodávať do EÚ len služby? 

DPH z iného členského štátu

ID2938 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenský platiteľ DPH obstaral tovar (náhradné diely k autám) z iného členského štátu (ČR) od českého platiteľa DPH. Faktúra bola vystavená 31. 3. 2017 tovar dodaný 22. 3. 2017. V marcovom daňovom priznaní k DPH ju neuviedol, faktúru obdržal 15. 5. 2017. Musí podať dodatočné daňové priznanie k DPH a dodatočný kontrolný výkaz k DPH za mesiac marec 2017? Daňová povinnosť vznikla dňom vyhotovenia fa (31. 3. 2017), nárok na odpočet DPH vtedy keď faktúru obdržal (15. 5. 2017)? Slovenský platiteľ DPH obstaral službu (servis vozidla) z iného členského štátu (ČR) od českého platiteľa DPH. Faktúra bola vystavená 3. 4. 2017 služba dodaná 31. 3. 2017. V marcovom daňovom priznaní k DPH ju neuviedol, faktúru obdržal 15. 5. 2017. Musí podať dodatočné daňové priznanie k DPH a dodatočný kontrolný výkaz k DPH za mesiac marec 2017? Daňová povinnosť vznikla dňom dodania služby (31. 3. 2017), nárok na odpočet DPH taktiež 31. 3. 2017 podľa § 51 ods. 1 písm. b) = daň je vedená v záznamoch?

DPH pri službách v ČR

ID2934 | | Ing. Marián Drozd

Osoba identifikovaná pre DPH v SR poskytne osobe identifikovanej pre DPH v ČR nasledovnú službu: vnútorná prehliadka kotla, posúdenie technického stavu kotla. Ide o dodanie služby podľa § 15 alebo podľa § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Uvádza sa táto služba v súhrnnom výkaze?