Otázky s vecným pojmom: Súhrnný výkaz

počet otázok s vecným pojmom : 35Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Práce v lese a daň z pridanej hodnoty

ID4012 | | Ing. Marián Drozd

Chcem sa opýtať na správne zadávanie DPH na faktúrach. Naša firma vykonáva rôzne práce v lesoch ako prerezávky, výsadbu stromčekov, vyžíhanie. Tieto práce sa vykonávajú na Slovensku aj v Nemecku. Sme platitelia DPH. Zároveň sa chcem opýtať, či máme povinnosť zasielať súhrny výkaz, nakoľko práce v Nemecku fakturujeme slovenskej firme - neplatiteľovi DPH na Slovensku.

Prefakturácia služby do členského štátu a DPH

ID3743 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. dostala 15. 4. 2020 faktúru za prepravu tovaru od dodávateľa platiteľa DPH z ES, ktorá bola vykonaná 23. 1. 2020. Dodávateľ ES vystavil faktúru 2. 2. 2020. Slovenská s. r. o. podá dodatočné daňové priznanie DPH (samozdanenie) a dodatočný kontrolný výkaz DPH za obdobie január 2020. Môže slovenská s. r. o. prefakturovať túto dopravu (faktúru dostala 15. 4. 2020) do členského štátu EÚ - DE s dátumom vystavenia 15. 4. 2020, kedy obdržala faktúru alebo musí faktúru vystaviť s dátumom, kedy bola preprava ukončená t. j. 23. 1. 2020 a zároveň podať dodatočný súhrnný výkaz DPH za január 2020?

DPH - kedy dať plnenie do kontrolného výkazu

ID3360 | | Ing. Marián Drozd

Koncom decembra sme nášmu klientovi do Nemecka fakturovali predaj tovaru (tovar nakupujeme v Číne). Predaj pozostával z troch položiek - jednu sme v decembri klientovi aj doručili. Zvyšné 2 položky mu budú doručené až v januári (koncom decembra už mal náš klient uzavreté sklady). Incoterms pri predaji bol DDP - sme teda povinný dopraviť tovar až ku klientovi a vybaviť všetky colné náležitosti. Klient chcel, aby sme mu vyfakturovali všetky 3 položky ešte v roku 2018 - aj tie 2, ktoré mu budú doručené až v januári - uzavreli sme s ním preto dohodu Bill and Hold agreement (obsahuje všetky náležitosti vyžadované medzinárodnými účtovnými štandardmi), podľa ktorej mu tovar môžeme vyfakturovať, aj keď ho ešte fyzicky neprevzal. V tejto zmluve klient prebral vlastníctvo tovaru a všetky riziká s tým súvisiace. Na prelome rokov sa tovar nachádzal na lodi (z Číny), do nášho skladu na Slovensku sa dostane v januári 2019 (fiškálne preclenie v prístave v Nemecku, potom doprava do nášho skladu na Slovensku) a následne bude expedovaný zákaznikovi do Nemecka. Na nákladovej strane dostaneme faktúru od našej materskej firmy v Kanade, ktorá tovar z Číny nakupuje a nám ho obratom predáva. Incoterms na nákladovej faktúre je FOB - rovnako na faktúre od Čínskeho dodávatela našej Kanadskej matke a aj na tej, ktorú Kanadská matka vystaví nám - náklady teda účtujeme v momente začiatku prepravy, resp. nalodenia, keďže vtedy sa tovar stal nasim majetkom.

Otázka znie: Kedy uvádzame dodanie tovaru do kontrolného výkazu v prípade Bill and Hold režime? Pri vystavení faktúry v decembri alebo pri skutočnom dodaní tovaru v januári?

Podanie súhrnného výkazu štvrťrocne

ID2940 | | Ing. Marián Drozd

V novembri 2016 sme dodali služby do Českej republiky v hodnote 1 170,00 €, v decembri v hodnote 4 050,00 €. V januári 2017 sme podali štvrťročný súhrnný výkaz v lehote do 25. 1. 2017. V roku 2017 sme dodali znovu služby do ČR za január v hodnote 2 420,00 €, vo februári 20 025,00 € a v marci 285 650,00 €. Súhrnné výkazy sme podali mesačné všetky 22. 4. 2017, keďže sme počítali s prekročením dodania do EÚ nad 50 000,00 €. Následne nám daňový úrad uložil pokutu za oneskorené podanie mesačného súhrnného výkazu za obdobie 01/2017 a 02/2017. Nie sme si istý, z akého dôvodu nám bola uložená pokuta. Mali sme podať štvrťročný súhrnný výkaz za 1.Q.2017 bez ohľadu na hodnotu služieb? Žiadny tovar sme nedodávali. Bol postup daňového úradu správny? Môžeme naďalej podávať súhrnný výkaz štvrťročne, keď budeme dodávať do EÚ len služby? 

DPH pri službách v ČR

ID2934 | | Ing. Marián Drozd

Osoba identifikovaná pre DPH v SR poskytne osobe identifikovanej pre DPH v ČR nasledovnú službu: vnútorná prehliadka kotla, posúdenie technického stavu kotla. Ide o dodanie služby podľa § 15 alebo podľa § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Uvádza sa táto služba v súhrnnom výkaze?

Servis strojov v EU a výkaz DPH

ID2521 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Vykonávame servisnú činnosť v krajinách EÚ (servis strojov), objednávka je od zahraničného odberateľa, ktorý je platiteľom DPH, tak isto aj my sme platiteľmi DPH, my dodáme náhradné diely a servisnú činnosť vykonáme priamo u zákazníka. Fakturujeme mu diely + servisnú činnosť. Chcem Vás poprosiť o radu, do akých riadkov DPH vstupuje faktúra vystavená od nás na zahraničného odberateľa, či vstupuje aj do súhrnného výkazu a akú odvolávku mám napísať na faktúru?

Klinické skúšanie a súhrnný výkaz

ID2269 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Súkromná ambulancia lekárskej starostlivosti, registrovaná podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. vykonáva klinické skúšanie pre partnera, zdaniteľnú osobu so sídlom v členskom štáte EÚ, za ktorú dostáva odplatu. V § 80 ods. 5 cit. zákona  je uvedné, že v súhrnnom výkaze sa neuvádzajú služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služby. Uvádza sa poskytnutá služba do súhrnného výkazu, resp. ako sa dá overiť oslobodenie v inom členskom štáte ?

Postup pri vrátení precleného tovaru zo Švajčiarska

ID2283 | | Ing. Marián Drozd

Vyviezli sme tovar do Švajčiarska, ktorý sme v minulých obdobiach zo Švajčiarska doviezli. Vtedy sme tovar riadne preclili, uhradili DPH colnému úradu a nárokovali si odpočet. Teraz tovar zasielame späť, Švajčiari nám vystavia dobropis, tovar je nekvalitný. My sme vystavili pre colné účely „Proformafaktúru“. V minulosti sa zdokladovával vývoz k faktúre potvrdeným tretím dielom vývozného JCD. Ako zdokladovať vývoz teraz, keď sa to robí cez elektronicky? Nemá byť naša Proformafaktúra uvedená v daňovom priznaní na riadku 17a v súhrnnom výkaze?

Suhrnný výkaz pri dodani služby

ID2218 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

U zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7a sme podali súhrnný výkaz za mesiac máj, v ktorom sme uviedli dodanie služby podľa § 15. Zistili sme, že musíme pri službách podávať súhrnný výkaz štvrťročne. Musíme súhrnný výkaz za mesiac máj stornovať alebo poslať na daňový úrad nejakú žiadosť o zrušenie podaného súhrnného výkazu?

Preprava tovaru do zahraničia

ID1953 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenský prepravca - platiteľ DPH prepravuje tovar zo Slovenska pre Švajčiarsku firmu, len tovar vyloží v Maďarsku. Dá sa v tomto prípade uplatniť to, že odberateľ je z tretieho štátu (tak aj bolo) postavenie odberateľa je zdaniteľná osoba, odberateľ je mimo EÚ (aj keď tovar bol vyložený v Maďarsku na žiadosť odberateľa vo Švajčiarsku). A teda FA do Švajčiarska bude bez DPH nejde do DP ani do Súhrnného výkazu. Prosíme je to tak správne?