Otázky s vecným pojmom: Odpisy

počet otázok s vecným pojmom : 181Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovné odpisy = Daňové odpisy pri DHIM

ID5107 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť obstarala rozostavanú nehnuteľnosť aj s pozemkom za účelom ďalšieho dosahovania zisku. Dodávateľským spôsobom sa nehnuteľnosť dokončila, zariadila sa vybavením na komplet k prevádzkovaniu, zaplatila poplatky za kolaudáciu, rôzne povolenia a iné drobnosti, ktoré boli potrebné k užívaniu. Spoločnosť sa rozhodla všetko účtovať ako DHIM, aj drobnosti do 1 700 € na účet 042.002. Nebude účtovať o zásobách do hodnoty 1 700 €. Po vydaní platného užívacieho povolenia to zaradí do majetku firmy a bude všetko odpisovať 40 rokov. Účtovné odpisy sa budú rovnať daňovým odpisom. Odpisový plán bude 40 rokov. Je to takto v poriadku?

DHIM poskytnutý na prenájom

ID5171 | | Ing. Ondrej Baláž

Sme mikro ÚJ. Na základe zmluvy prenajímame nehnuteľnosť. Za rok 2023 sme mali hotel zatvorený, prevádzka nešla -teda sme nemali žiadny príjem. V SW máme nastavené, že ÚO = DO. Účtovné Odpisy na nehnuteľnosť evidujem každý mesiac v SW 551/081. Potom v DPPO za rok 2023 na r. 150 uvediem daňový odpis za celý rok 2023 ako pripočítateľnú položku? Aký je správny postup?

Daňové a účtovné odpisy pri predaji podniku v priebehu účtovného obdobia

ID5169 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba účtovala v sústave podvojného účtovníctva. Zmluvou o predaji podniku predala celý podnik právnickej osobe. Dátum účinnosti zmluvy je dátumom predaja podniku, bol to dátum 01. 11. 2023. Fyzická osoba k tomuto dátumu ukončila živnosť (odchod do dôchodku). Má nárok na daňové a účtovné odpisy z majetku, keď ku dňu ukončenia živnosti, ktorý bol zároveň posledným dňom jej účtovného obdobia, mala majetok vo svojom účtovníctve alebo nemá nárok na daňové a účtovné odpisy z majetku, keď k 31. 12. 2023 nemala majetok vo svojom účtovníctve?

Zaradenie dlhodobého majetku pri kúpe podniku

ID5167 | | Ing. Ondrej Baláž

Právnická osoba nadobudla na základe zmluvy o predaji podniku celý podnik (aktíva aj pasíva) a v rámci neho ako súčasť podniku nadobudla aj dlhodobý hmotný majetok (budovu). Podnik nadobudla od fyzickej osoby. Fyzická a právnická osoba sú personálne a ekonomicky prepojené osoby. Fyzická osoba viedla podvojné účtovníctvo. Právnická osoba je jednoosobovou s. r. o. Spoločník a konateľ spoločnosti je tá istá fyzická osoba, ktorá predala podnik. Kúpna cena podniku bola 10 000 €. Obstarávacia cena budovy bola 200 000 €, oprávky k budove sú vo výške 180 000 €, zostatková cena 20 000 €. Budova má reálnu trhovú cenu stanovenú znaleckým posudkom 500 000 €. V akej hodnote má účtovná jednotka zaradiť tento majetok do svojho majetku (účtovať na účte 021) v zostatkovej cene 20 000 alebo v reálnej hodnote 500 000? Má pokračovať v odpisovaní podľa odpisového plánu fyzickej osoby alebo odpisovať odznova, rok nadobudnutia je prvým rokom odpisovania?

N.o. a technické zhodnotenie majetku

ID5101 | | Jana Vršková

Klasická n.o. vlastní budovu. Budovu ešte v minulosti získala darovaním. Budova bola zaúčtovaná na základe znaleckého posudku v hodnote 1 000 000 EUR. Budova patrí do 6. odpisovej skupiny (40 rokov). Do roku 2022 boli ročné odpisy daňové aj účtovné účtované takto 551/081= 25 000 EUR a 384/649 rozpúštanie 25 000 EUR. V roku 2023 bolo na budove vykonané technické zhodnotenie (tepelné čerpadlo) v hodnote 100 000 EUR. Tepelné čerpadlo bolo obstarané z dotácie Ministerstva životného prostredia SR 95 % (95 000 EUR) a 5 % (5000 EUR) z vlastných zdrojov. Takže v roku 2024 zvýšená vstupná cena je 1 100 000 EUR a sumárny ročný daňový a účtovný odpis v roku 2024 bude 27 500 EUR. Otázkou je, ako účtovne vysporiadať tento ročný odpis, musí byť:

1. 551/081 budova, 384 rozpustenie/649 budova,

2. 551/081 čerpadlo, 384 dotácia/649 (691) čerpadlo, a tiež čo so zostatkom 5 %? Tiež ako mám vypočítať presné sumy odpisov pre jednotlivé účty?

Odpis pohľadávky

ID4991 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň, FO (živnostník) platca DPH účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vedie vo svojej evidencii pohľadávku po splatnosti 15 rokov. Na spoločnosť, ktorá neuhradila svoje záväzky voči daňovníkovi je vyhlásený konkurz. Daňovník oslovil správcu konkurzného konania a ten zaslal oznámenie o stave konkurzného konania v takomto znení: Na základe žiadosti ohľadne informácie o stave konkurzného konania spis... ohľadne vymáhania pohľadávok i Vám oznamujem nasledovné: - na majetok spoločnosti XX..., bol uznesením Okresného súdu ... a za správcu bol vymenovaný JUDr. ... - ako správca neevidujem, aby z Vašej strany došlo k prihláseniu pohľadávok do konkurzného konania úpadcu - predmetné konkurzné konanie je v štádiu speňažovania majetku úpadcu, pričom k dnešnému dňu došlo k takmer všetkému speňaženiu majetku, resp. jeho vylúčeniu - vzhľadom na predpokladaný výťažok zo speňaženia pohľadávok úpadcu nie je predpoklad, že budú uspokojené nároky riadne prihlásených a uznaných pohľadávok jednotlivých veriteľov a z uvedeného dôvodu rovnako nemôžu byť uspokojené nároky veriteľov, ktorí si neprihlásili pohľadávky do konkurzného konania. Na základe uvedeného oznámenia chce živnostník vykonať odpis pohľadávky. Otázka: Má daňovník pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávky - odpise pohľadávky povinnosť zvýšiť základ dane o sumu vo výške menovitej hodnoty pohľadávky (platca DPH z hodnoty pohľadávky bez DPH) ? Alebo len pohľadávku odpíše z evidencie pohľadávok ?

Daňové odpisy prenajímaného BEV

ID5075 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. prenajíma osobný automobil - elektromobil (OC = 50 000 €). Príjem z dlhodobého prenájmu je 10 800 €/rok,. základ dane vykázaný v daňovom priznaní bude predpokladajme 7 000 €/rok. Ako môže elektromobil daňovo odpisovať?

Evidencia a zaradenie majetku v spoločnosti

ID5079 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť investovala - obstarala si novostavbu rekreačného domu - nehnuteľnosť, za účelom ďalších výnosov. Ako správne postupovať a účtovať na účet 042? V roku 2023 sa obstarávali stavebné práce, nábytok, rôzne elektro spotrebiče, vybavenie kuchyne ako hrnce, rôzne drobnosti, periny, matrace, obliečky, čistiace potreby, vysávač, mop, tiež boli rôzne poplatky - kolky, poistenie nehnuteľnosti a rôzne iné drobnosti. Kolaudácia bola v 2/2024. Používať to začneme od 1. 6. 2024. Vtedy to aj zaradím a začnem odpisovať? Všetko to bude na účte 042.100, zaradím to a 40 rokov to budem odpisovať? Alebo to musím rozdeliť a stavebné práce - nehnuteľnosť odpisovať osobitne, nábytok 6 rokov osobitne, elektro spotrebiče 4 roky osobitne, drobné vybavenie osobitne, Aký je správny postup?

Prenájom auta s OC vyššou ako 48 000 €

ID5073 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s. r. o. prenajíma osobný automobil - elektromobil (OC = 50 000 €). Ročný príjem z dlhodobého prenájmu je 10 800 € - aký veľký ročný daňový odpis si môže (prenajímateľ) uplatniť? = 10 800 € do výšky príjmu z prenájmu? - časť daňového odpisu, kt.si nemohla uplatniť v čase odpisovania majetku si môže uplatniť aj v ďalších rokoch? (za predpokladu, že bude prenájom pokračovať) napr. :

  • 1. rok 10 800
  • 2. rok 10.800
  • 3.rok 10.800
  • 4.rok 10.800
  • 5.rok 6.800

Predpokladajme, že vykázaný základ dane v daňovom priznaní bude 7 000 €.

Účtování daňového odpisu pohledávek

ID5039 | | Ing. Ondrej Baláž

Jak zaúčtovat rozpuštění opravné položky a daňový odpis pohledávky? K opravné položce byla vytvořena opravná položka ve výši 100 %, t. j. 600 € a zaúčtována 547/391. V roce 2023 byla pohledávka ( po více než 1 080 dnech) uznána jako nevymožitelná. Jak správně účetně (na jaké účty) zaúčtovat rozpuštění opravné položky a následné vytvoření daňového odpisu pohledávky (dle všech parametrů zákona se jedná o daňový odpis pohledávky, na kterou byla řádně vystavena faktura).