Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 886Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

výrub stromov

ID5025 | | JUDr. Jozef Tekeli

Ako postupovať, ak obec na základe podanej žiadosti oznámila začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, pripravuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a zistí, že žiadateľ už dreviny vyrúbal bez povolenia?

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie zo SF

ID5005 | | Tatiana Macháčová

Obec vypláca svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie z bankového účtu. Prispieva aj zo sociálneho fondu, ktorý obec vedie v účtovníctve iba analyticky, čiže obec nemá otvorený samostatný bankový účet pre sociálny fond. Predpis finančného príspevku zamestnávateľa sa účtuje prostredníctvom účtov 527/333 alebo 527/335? Pri úhrade finančného príspevku z bankového účtu, resp. hotovosti sa použije RK - položka 642014? Na školení nám bolo povedané, že ak účtovná jednotka nemá otvorený samostatný bankový účet pre sociálny fond, tak úhrada príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu sa účtuje ako 333/221AU s položkou RK 637016? Má sa tá položka používať pri úhrade finančného príspevku z účtu sociálneho fondu, ktorý vedieme v účtovníctve iba analyticky? Veď si budeme navyšovať položku 637016 - prídel do SF /tvorba/. 

Zverejňovanie objednávok

ID4993 | | JUDr. Jozef Tekeli

Sme obec a sme povinní zverejňovať objednávky. Objednávky zverejňujeme tak, že sa popíšu základné údaje /číslo objednávky, popis plnenia, cena, odberateľ, dodávateľ, dátum dodania, vystavenia a zverejnenia/ a ako príloha sa naskenuje originál objednávky. Chceme sa informovať, ako správne zverejňovať objednávky na web stránke. Je potrebné na web stránke naskenovať originálnu objednávku? Pri popise napr: Objednávame kancelárske potreby podľa prílohy, treba zverejniť na web stránke aj rozpis prílohy?

Zúčtovanie dotácie ÚPSVaR na stravu z inej obce

ID4989 | | Terézia Urbanová

Dobrý deň, školská jedáleň zriadená obcou A poskytuje stravovanie pre materskú školu z obce B. Stravu si ale nefakturujú, príspevok od rodičov z obce B sa platí priamo na potravinový účet ŠJ, rovnako obec B zasiela dotáciu na stravu tiež na účet ŠJ, ktorá z nej nakupuje potraviny a nespotrebovanú dotáciu vráti obci B. Na konci roka potom vznikne situácia, kedy obec B má vo svojich príjmoch dotáciu z ÚPSVaR, ale výdavky sú zúčtované v ŠJ v obci A (s KZ 111, hoci obec A ako zriaďovateľ ŠJ ich nemá v príjmoch). Stačí tento rozdiel zohľadniť v záverečnom účte oboch obcí, alebo ako správne postupovať? V metodike som našla len taký postup, že poskytovateľ stravy fakturuje odobraté obedy materskej škole a táto ich uhrádza z dotácie.

Spoločná úradovňa bez právnej subjektivity - kapitálový transfer

ID4967 | | Tatiana Macháčová

Obec je správcom združenia (spoločná úradovňa bez právnej subjektivity). Získala dotáciu na projekt Manažment údajov SOU (softvér, ktorý bude slúžiť všetkým členom združenia – kapitálový výdavok). Kapitálový výdavok bol uhradený predfinancovaním (dotáciou – cudzie zdroje) a z príspevku obcí (vlastné zdroje). Ako správne zaúčtovať kapitálový výdavok u správcu a jednotlivé podiely na majetku (softvér) u účastníkov združenia.

Verejné osvetlenie

ID4973 | | Tatiana Macháčová

Obec plánuje obnovu/opravu verejného osvetlenia na cintoríne. Budú vymenené stĺpy verejného osvetlenia v rovnakom počte a samozrejme budú úspornejšie. Je to oprava alebo rekonštrukcia?

Rekonštrukcia kríža padlým vojakom z obce.

ID4971 | | Tatiana Macháčová

Obec zrekoštruovala kríž venovaný padlým z obce vo vojne. Na kríži je napísaná, že ho dala postaviť obec, ale v inventarizácii nebol nikdy uvedený. Rekonštrukcia bola zaradená ako umelecké dielo a neodpisovaná. Kde má byť uvedená rekonštrukcia zaradená a má byť odpisovaná?

Rekonštrukcia sochy – umelecké dielo

ID4955 | | Tatiana Macháčová

Ako zaúčtovať rekonštrukciu sochy, ktorú máme v správe? Zvyšuje rekonštrukcia hodnotu sochy alebo je to len oprava údržba 511? Cena rekonštrukcie je 8 000 €. Pôvodná socha je znehodnotená, takže bude nahradená novou (kópiou pôvodnej).

Sezónna práca

ID4965 | | RNDr. Jana Motyčková

Môže rozpočtová organizácia obce uzavrieť dohodu o vykonaní práce na sezónnu prácu ako kosenie s možnosťou využitia úľavy na sezónne zamestnávanie?

Depozitný účet v obci

ID4963 | | Terézia Urbanová

Obec je zriaďovateľom základnej školy bez právnej subjektivity (ročník 1.-4.). Decembrové mzdy zamestnancom ZŠ boli k 31. 12. 2023 prevedené na depozitný účet vedený v analytickej evidencii obce. Obec nemá zriadený depozitný účet pre ZŠ v banke. Je účtovanie správne?