Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 672Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nájomné

ID3694 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vlastní nájomné byty. V jednom byte nájomca zomrel. Obci zostal dlh na nájomnom vo výške 167,67 €. Obec nemá ako získať uvedené prostriedky lebo nájomca bol sám. Ako správne odpísať uvedenú pohľadávku?

Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce

ID3692 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec poskytuje dotáciu z rozpočtu obce združeniu a jednote dôchodcov, ktoré nemajú registráciu formou prideleného IČO. Pre poskytnutie dotácie nie je ani vypracovaná zmluva. Starosta tvrdí, že ak je dotácia v schválenom rozpočte na príslušný rok, tak to postačuje. Musím uviesť, že to nie je v súlade s platným VZN. Je možné poskytovať dotácie aj združeniam, ktorých miestne organizácie nemajú registráciu, prípadne fyzickým osobám (nepodnikateľom) ak je to na verejnoprospešný účel?

Účtovanie rozdielu do celkovej sumy dotácie

ID3621 | | Tatiana Macháčová

Ako prosím účtovať, ak naša MŠ pripraví stravu v celkovej sume napr. 1,18 €? Čo s rozdielom 0,02 € do celkovej sumy dotácie 1,20 €? Za mesiac máme tento rozdiel v ovýške 6,00 € - máme faktúru na túto sumu. Ako to prosím správne zaúčtovať? 

Prevod majetku medzi príspevkovými organizáciami

ID3602 | | Tatiana Macháčová

Poprosím o radu ako zaúčtovať nasledovné: Sme PO, v roku 2018 sme dostali kapitálový transfer od nášho zriadovateľa / mesta/ na výstavbu detského ihriska. Na základe uznesenia zastupiteľstva v decembri 2019 sme ihrisko zaradili do užívania, ale zároveň v tom istom mesiaci ho máme previesť do správy na inú PO pod obcou. Ako zúčtovať transfer 355?

Používanie kódov zdroja pri vykazovaní plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie

ID3663 | | Tatiana Macháčová

Používa príspevková organizácia pri vykazovaní plnenia rozpočtu kód zdroja 41? Pri ktorých príjmoch v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti? 

Depozit mzdy-účtovanie

ID3629 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme RO zriadená obcou. 30.12. som previedla mzdy na depozitný účet. Banka nám 31.12. vynulovala depozitný účet a sociálny účet na účet zriaďovateľa. Takže sme k 31.12. na depozite a sociálnom účte v 0 €. Obec mi peniaze vrátila 2.1.2020. Ako to mám zaúčtovať? 

Účtovanie v obci- blankozmenka

ID3622 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom treba sledovať, evidovať v účtovníctve alebo vo výkazoch vystavenú blankozmenku bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti, vystavenú na zabezpečenie úveru?

Pokuty obec-doplnenie

ID3651 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Písali ste, že pokuty aj za neskoré prihlásenie na odpady (miestny poplatok) za účtujú na účet 319. Prečo, keď sa predpis za miestny poplatok účtuje na 318, sa pokuta vzťahujúca na tento poplatok účtuje už na 319? Rozpočtová položka by mala byť podľa vás 222003 prečo nie položka 160 sankcie v daňovom konaní vyrubené obcou?

Nepoužitá zálohová dotácia prenesená do ďalšieho roka

ID3646 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená mestom. Máme podpísanú zmluvu o NFP s ministerstvom práce, na základe ktorej nám ministerstvo poskytuje zdroje (zo zdrojov EÚ a spolufinancovanie zo ŠR) v rámci systému refundácie a tiež zálohovým spôsobom postupne. Tieto dotácie sme prijímali na samostatný účet (221) a nepreposielali mestu. V účtovníctve sme použili analytiku 221 obsahujúcu rozpočtovú položku 312001 a zdroje 1AC1 a 1AC2. Účtovali sme o tom nasledovne: 1. prijatá dotácia: 221.312001.1AC1..../357 2. prevod na výdavkový účet vo výške plánovaných výdavkov: 222/221 2. použitie na napr. mzdy 331/222.611.1AC1... 3. zúčtovanie nákladov do výnosov 357/693 Koncom roka nám zostala na samostatnom účte (221) nepoužitá záloha dotácie, ktorú mienime použiť v ďalšom roku, zúčtovaná nasledovne: 5. zúčtovanie nepoužitej zálohy dotácie 357/384. Ako máme postupovať v ďalšom roku? Pri realizácii výdavkov z dotácie (resp. pri vzniku nákladov) zúčtujeme postupne hodnotu nákladov do výnosov nasledovným spôsobom : 384/693 až do vynulovania 384? Pri účtovnej závierke nám softwer zrušil analytiky účtu 221 obsahujúce rozpočtovú položku 312001 a zdroje príjmov 1AC1 a 1AC2, a to zlúčením ich zostatku do novovytvoreného účtu 221 bez rozpočtovej položky a zdroja. Akú rozpočtovú položku tomu priradím v novom roku? Mám za to, že tomu potrebujem priradiť aj zdroj, lebo v zdroji príjmu potrebujem realizovať aj výdavok, uvažujem správne?

Ročné ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním pre obec

ID3647 | | Ing. Zuzana Balková

Pripravujeme ročné ohlásenie o odpadoch pre obec a nie je nám jasné, či uvádzame v kolónke Typ dokladu – M alebo P. Nikde to nie je jednoznačne uvedené. Môžete to vysvetliť?