Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 679Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pozemkové úpravy

ID3738 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto plánuje realizovať pozemkové úpravy vo svojom katastrálnom území, aj ako vízia do budúcnosti na IBV. Ide o bežný alebo kapitálový výdavok? Aká ekonomická položka? Ak kapitálový, budú vstupovať tieto výdavky do obstarávacej ceny IBV?

Dotácia MŠ

ID3737 | | Ing. Jana Hvojníková

Ako správne zaúčtovať príjem a použitie dotácie určenej z UPSVaR na podporu zamestnanosti v MŠ?

Úhrada v hotovosti-povinnosť vystavenia faktúry

ID3715 | | Ing. Marián Drozd

Sme štátna príspevková organizácia-platiteľ DPH. Nemáme podnikateľskú činnosť. Máme školiace a ubytovacie zariadenie, kde platia zákazníci za ubytovanie v hotovosti a je im vystavený príjmový pokladničný doklad (nie doklad z registračnej pokladnice-nemáme povinnosť mať registračnú pokladnicu). Je našou povinnosťou vyplývajúcou zo zákona vystavovať dodatočne aj faktúry od nejakej sumy (napr. 100 €?), pokiaľ to zákazník nepožaduje a postačuje mu vystavený PPD?

Kontokorentný úver

ID3707 | | Ing. Ingrid Veverková

Mesto má zastupiteľstvom schválené čerpanie kontokorentného úveru do výšky 500 000 €. V priebehu roka čerpáme kontokorentný úver viackrát. Pri každom mínusovom zostatku na bankovom účte účtujeme čerpanie KÚ a pri následnom pripísaní fin. pros. (zostatok na ban. účte je plusový) účtujeme splatenie KÚ nasledovnými účtovnými zápismi:

MD D Príjem KÚ: 221 52 (kód zdroja) 513003 (podpoložka) / 221 bez položky Splatenie KÚ: 221 bez položky / 221 52 (kód zdroja) 821010 (podpoložka) K 31. 12. máme KÚ vyrovnaný.

1. Otázka: Postupujeme správne? Tým, že sa kontokorentný úver čerpá a následne splatí viackrát v priebehu roka, výsledný obrat na hore uvedených položkách je 700 000 € (čo je o 200 000 € viac, ako bolo zastupiteľstvom schválené, mesto však jednorazovo neprekročí schválenú výšku 500 000 €).

2. Otázka: Je potrebné rozpočtovať príjem a splatenie KÚ na položkách, na ktorých je účtovaný? Ak áno, v akej výške? Vo výške 500 000 € ako schválilo zastupiteľstvo, alebo 700 000 € ako boli skutočné obraty na položkách? V roku 2020 v dôsledku zmiernenia následkov pandémie COVID-u je mestám a obciam umožnené v súlade so zákonom č. 67/2020 Z.z. § 36 financovanie formou návratných finančných zdrojov. Predpokladáme, že mesto do konca r. 2020 nesplatí kontokorentný úver, čo je aj súčasťou úpravy rozpočtu.

3. Otázka: Ako účtovať a rozpočtovať tento úver k 31. 12. 2020? Výšku splateného úveru budeme účtovať ako KÚ (popis účtovania je vyššie) a nesplatený zostatok KÚ budeme účtovať ako krátkodobý úver na podpoložke 513001 a použitie bude na položkách kat. 600 podľa konkrétneho účelu. Predpokladáme, že mesto bude z uvedených zdrojov potrebovať 150 000 €. Znamená to, že na podpoložke 513001 máme rozpočtovať 150 000 €? A na bežných výdavkoch (skupina 600) s kódom zdroja 52 máme tiež rozpočtovať uvedených 150 000 €?

4. Otázka: Potrebujeme na to stanovisko hlavného kontrolóra a vstupuje tento úver do úverovej zaťaženosti? Ak áno, v akej výške (celých 500 000 €, alebo iba uvažovaných nesplatených 150 000 €)?

Príspevok na školu v prírode

ID3712 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Naša obec dostala príspevok na školu v prírode. Na akú rozpočtovú položku je potrebné naúčtovať tento výdavok pri použití týchto fin. prostriedkov? Je možné takýto výdavok naúčtovať na všeobecnú resp. špeciálnu službu?

Ekonomická klasfikácia výdavkov súvisiacich s projektami

ID3706 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako zatriediť správne na ekonomickú klasifikáciu výdavky súvisiace s projektami z EÚ? Vypracovanie a podanie žiadosti o NFP externou firmou - 637 004 ? Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - 637 002 alebo 637 005? Služby externého manažmentu súvisiace s projektom (podávanie žiadoti o platbu a pod.) - 637 005? Vypracovanie následných monitorovacích správ - 637 004? Je toto zatriedenie správne?

Rada školy v malých MŠ

ID3700 | | Mgr. Mária Stanislavová

V praxi je problém, najmä v malých MŠ (len jedna aj to nenaplnená trieda), obsadiť 5 člennú radu školy. Zriaďovatelia zamestnávajú (logicky) max. dve učiteľky, z ktorých jedna je riaditeľkou (resp. poverená riadením, a to v prípadoch, keď sa obci nedarí miesto riaditeľky obsadiť vymenovaním po úspešnom výberovom konaní). Druhá učiteľka je často len na určitú dobu, často sa v škole striedajú pedagogické kádre, ale stane sa aj prípad, keď práve tá druhá učiteľka (... a posledný PZ) členstvo v rade škole odmietne?! Aké sú možnosti na obsadenie RaŠ v týchto prípadoch? V princípe tiež ide o zodpovedanie otázky, či poverený PZ riadením školy je „plnohodnotným riaditeľom“ - ak áno tak v takom prípade by pre neho platilo ustanovenie zákona č. 596/2003 §25 ods. 11 no a vtedy by nemohol byť ako riaditeľ členom rady školy. Aké možnosti má v týchto prípadoch zriaďovateľ: a/ môže v rade školy akceptovať aj PZ povereného riadením (... v tomto prípade by takýto člen, mohol mať stanovami obmedzené niektoré kompetencie – napr. nemohol by byť členom výberovej komisie pri výberovom konaní ...?! ), ALEBO b/ zriaďovateľ by určil nové zloženie RaŠ bez zastúpenia PZ a RaŠ by doplnil na 5 členov zástupcom z „inej skupiny“ ???

Nájomné

ID3694 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vlastní nájomné byty. V jednom byte nájomca zomrel. Obci zostal dlh na nájomnom vo výške 167,67 €. Obec nemá ako získať uvedené prostriedky lebo nájomca bol sám. Ako správne odpísať uvedenú pohľadávku?

Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce

ID3692 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec poskytuje dotáciu z rozpočtu obce združeniu a jednote dôchodcov, ktoré nemajú registráciu formou prideleného IČO. Pre poskytnutie dotácie nie je ani vypracovaná zmluva. Starosta tvrdí, že ak je dotácia v schválenom rozpočte na príslušný rok, tak to postačuje. Musím uviesť, že to nie je v súlade s platným VZN. Je možné poskytovať dotácie aj združeniam, ktorých miestne organizácie nemajú registráciu, prípadne fyzickým osobám (nepodnikateľom) ak je to na verejnoprospešný účel?

Účtovanie rozdielu do celkovej sumy dotácie

ID3621 | | Tatiana Macháčová

Ako prosím účtovať, ak naša MŠ pripraví stravu v celkovej sume napr. 1,18 €? Čo s rozdielom 0,02 € do celkovej sumy dotácie 1,20 €? Za mesiac máme tento rozdiel v ovýške 6,00 € - máme faktúru na túto sumu. Ako to prosím správne zaúčtovať?