Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 796Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena rozpočtu po 31.8.

ID4223 | | Tatiana Macháčová

Prosím o radu a usmernenie k vykonávaniu zmien rozpočtu po 31.8. Mesto malo k 31.8. takýto stav rozpočtu: bežný rozpočet prebytok + 145 206,00 kapitálový rozpočet schodok - 400 895,00 p.finančné operácie prebytok + 293 760 bežný a kapitálový schodok -255 689 Celkový rozpočet prebytok 38 071,00 Po zmene rozpočtu po 31.8. v septembri by bol stav rozpočtu takýto: bežný rozpočet prebytok + 135 706,00 kapitálový rozpočet schodok - 426 895,00 p.finančné operácie prebytok + 293 760,00 bežný a kapitálový schodok - 291 189,00 Celkový rozpočet prebytok 2 571,00 To znamená navýšenie schodku za bežný a kapitálový rozpočtu o 35 500,00 EUR. Celkový prebytok aj vrátane FO by bol znížený o 35 500,00 EUR. Je takáto zmena možná? V zákone sa uvádza, že po 31.8. sa môžu vykonávať len také zmeny, kde sa nezvýši schodok. Ide o schodok celkového rozpočtu aj vrátane FO alebo sa myslí zmena rozpočtu len za bežný a kapitálový? Týkajú sa tieto zmeny len v súvislosti aj so zmenou vo finančných operáciách? V našom prípade sa nepoužije ani rezervný fond pri tejto zmene, ani sa nečerpá úver, finančné operácie sa teda nebudú upravovať po 31.8., len vzhľadom na celkový prebytok rozpočtu 38 071,00 EUR by sme ešte chceli realizovať niektoré výdavky z prebytkového rozpočtu. Nevieme však, či je to možné alebo nie. Či ide o navýšenie schodku (za bežný a kapitálový rozpočet) alebo či ide len o zníženie prebytku z 38 071,00 EUR na 2 571,00 EUR.

Nadobudnutie majetku neziskovou organizáciou od zdriaďovateľa za 1 €

ID4231 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nezisková organizácia nadobudla budovu a pozemky za 1 € od zriaďovateľa (samosprávny kraj) na základe kúpnej zmluvy. Išlo o predaj schválený 3/5 väčšinou hlasov ako predaj podľa osobitného zreteľa. Ako správne oceniť budovy a pozemok v účtovníctve neziskovej organizácie? Je správne zaradenie v hodnote 1 € alebo sa ide na znaleckú hodnotu.

Samostatne hospodáriaci roľník

ID4227 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vydala v r. 2015 osvedčenie a zapísala samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie. V tom čase podnikal na prenajatých pozemkoch v obci, ale trvalý pobyt mal v inej obci. V roku 2022 nastala zmena. Svoju poľnohospodársku činnosť vykonáva len v susednej obci, kde má aj trvalý pobyt. Musí SHR požiadať v našej obci o zmenu údajov alebo je potrebné aby požiadal o zrušenie zápisu SHR? Problém je v tom, že ku pridelenému IČO je v registri právnických osôb uvedená adresa nášho obecného úradu, a to samostatne hospodáriacemu roľníkovi spôsobuje komplikácie.

Pedagogický zamestnanec - čiast.úväzkom?

ID4207 | | Ing. Iveta Matlovičová

Obec Čalovec je zriaďovateľom Základnej školy-Alapiskola, č. 73 Čalovec 946 02. Naša otázka sa týka pracovného času pedagogického zamestnanca - učiteľky – 1.stupeň. Od: 01.09.2022 učiteľka bude mať čiastočný pracovný úväzok 48 % : 48 % z 23 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je 11 hodín / týždeň. 48 % z 37,5 hodinového týždenného pracovného času je: 18 hodín / týždeň. obed Pondelok: 7,00 –(12,00 - 12,30)- 13,30 4 hod. výchovno-vzdel.činnosť Utorok: 7,00 –(12,00 - 12,30)- 13,30 4 hod. výchovno-vzdel.činnosť Piatok: 7,00 –(12,00 - 12,30)- 13,30 3 hod. výchovno-vzdel.činnosť Spolu: 18 hod./týždeň 11 hod./týždeň Zamestnanec chce pracovať len tri dni v týždni. Je to možné? Neporušuje sa tým Zákonník práce? Môže mu to zamestnávateľ umožniť na jeho vlastnú žiadosť? V stredu a vo štvrtok bude mať voľno? Čo v prípade úrazu počas dňoch – keď nepracuje? Bude mať menej dovolenky nakoľko nepracuje každý deň? 

Platby v hotovosti

ID4211 | | Tatiana Macháčová

Aké príjmy a výdavky môžu ísť v hotovosti cez pokladnicu obce. Môžu platiť občania faktúry za vývoz veľkokapcitného kontajnera, ktoré im obec vystaví? 

Splátkový kalendár na úhradu pokuty vyrubenej za porušenie

ID4199 | | JUDr. Simona Laktišová

Obec vyrubila pokutu stavebnej spoločnosti vo výške 20 000 € za porušenie stavebného zákona. Chceli by sme vedieť, či môžeme na žiadosť stavebnej spoločnosti uzatvoriť dohodu na úhradu pokuty per partes na základe splátkového kalendára?

Zverejňovanie nových nájomných zmlúv v centrálnom registri zmlúv

ID4205 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je povinnosť zverejňovať nájomné zmluvy aj v CRZ alebo majú obce a mestá možnosť výberu zverejnenia buď webové sídlo alebo CRZ ? A v prípade, keď nové nájomné zmluvy zverejnia na svojom webovom sídle, musia ich zverejniť aj v CRZ?

paragraf 363

ID4201 | | JUDr. Simona Laktišová

Dobrý deň , ktorým paragrafom by ste nahradili momentálne známy paragraf 363 a prečo. PS : potrebujem to do pondelka 22.8.2022 potom už je to bezpredmetné Za včasnú odpoveď ďakujem

Opravné položky

ID4198 | | Tatiana Macháčová

Poprosila by som Vás o radu, ako zaúčtovať opravnú položku z dotácie, ktorá bola vyplatená v roku 2019 z výdavkového účtu štátneho rozpočtu v sume 25 000 € neziskovej organizácii. Následne bol urobený predpis 378/379 na samostnom účte, nakoľko sa očakáva vrátenie v plnej výške od Neziskovky z dôvodu neoprávneného vyplatenia a následne po ich obdržaní na samostatný účet (mimorozpočtový) bude urobený prevod na Ministerstvo financií SR. Je možné tvoriť OP, aj keď ide o cudzie peniaze? Predpis dotácie (mimorozp. účet): 378/379 Opravná položka: 391/378 ?

Účtovanie vratných obalov

ID4195 | | Tatiana Macháčová

Môžete nám uviesť konkrétny príklad účtovania vratných obalov pri nákupe občerstvenia 1. pre zamestnancov obce 2. pri podujatiach obce 3. pri prijatých návštevách v obci. V smernici máme určené, že nákup je účtovaný priamo do spotreby. Pri vrátení obalov sa uskutočnil nový nákup. Je potrebné použiť účet 213 - Ceniny?