Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 832Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výroba dreveného vyrezávaného kríža

ID4603 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto má faktúru na výrobu dreveného vyrezávaného kríža v sume 4 500,00 EUR. Účtujem to ako služba 518 alebo ako výroba na zákazku, resp. ako nákup majetku? Prosím o usmernenie, kde to zaradiť do majetku na akú triedu (022 alebo 032) aj akú ekonomickú klasifikáciu použiť z kapitálových výdavkov? 

Penalizácia a sankcie za nedokončené dielo

ID4579 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Dňa 15. 9. 2021 podpísali OBEC a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ZoD) na rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice. Zhotoviteľ mal dielo odovzdať do 12 mesiacov od podpísania ZoD, t.j. do 15. 9. 2022. Bohužiaľ sa tak nestalo. Objednávateľ sa po tomto termíne snažil kontaktovať, aby dokončil dielo, vady diela, doložil protokoly o vykonaní skúšok, atestov, ceritifikácií, doklady o uložení stavebnej sute ... Zhotoviteľ sa svojím podpisom zaviazal odstrániť vady, doložiť doklady do 15. 1. 2023. Nespravil tak. Obec zhotoviteľa kontaktovala opäť 1. 2. 2023 na odstránenie vád, do dnešného dňa sa tak nestalo. Obec využila právne služby, ako ďalej riešiť vzniknutú situáciu. Dňa 22. 2. 2023 zaslal právny zástupca obce zhotoviteľovi jednostranné Odstúpenie od Zmluvy o dielo, a to z dôvodov, že: - zhotoviteľ si nesplnil svoje povinnosti riadne dokončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v lehote 12 mesiacov od odovzdania staveniska. Zhotoviteľ poštovú zásielku prevzal dňa 15. 3. 2023. K uvedenej záležitosti sa do dnešného dňa nevyjadril. Na základe ZoD budeme zhotoviteľovi vyrubovať sankcie uvedené v ZoD. Chceli by sme sa opýtať, či máme vystaviť penalizačné faktúry alebo postačí výzva zaslaná právnym zástupcom, ktorý vo výzve vypíše všetky sankcie a pokuty, ktoré plynú zo ZoD.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov

ID4571 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou, zariadenie sociálnych služieb. Od štátu dostávame finančný príspevok v zdroji 111, ktorý vyúčtovávame na štvrťročnej báze. Za posledný kvartál 2022 vznikla povinnosť vrátenia časti finančného príspevku, samotné vyúčtovanie a splatnosť spätnej platby však bola v 1.Q 2023. Na túto vratku sme ale nevytvorili finančnú rezervu, celú dotáciu prijatú v zdroji 111 za 4.Q 2022 sme aj minuli v zdroji 111 v 4.Q. Znamená to pre nás, že v aktuálnom roku 2023 musíme použiť vlastné zdroje (72j) na vrátenie. Ako máme o tom prosím účtovať?

Poskytnutie návratnej finančnej pôžičky OZ

ID4523 | | Tatiana Macháčová

Obec poskytla návratnú finančnú pôžičku občianskemu združeniu, ktorej je členom. Účtujem správne poskytnutie 275/221 a EK 812002?

Práca na kratší pracovný čas - verejná správa

ID4543 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Ako je to s určením tarifného platu, ak máme v obci koordinátora aktivačných prác, ktorý by bol zamestnaný na riadny pracovný pomer, ale kratší pracovný čas, tzn. 16 h týždenne/4 dni v týždni.

Predčasné ukončenie pracovného pomeru

ID4541 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Hlavná kontrolórka v obci je zamestnaná od 01.08.2008 sústavne (jej pracovná zmluva trvá do 31.07.2026). V posledných troch rokov má vážne zdravotné problémy.

Akým spôsobom môže ukončiť skorším dátumom pracovný pomer a ktorému orgánu obce má najprv oznámiť svoje rozhodnutie (obec. zastupiteľstvo + zamestnávateľ)?

Na čo má nárok z hľadiska Zákonníka práce?

Účtovanie stabilizačného príspevku v rozpočtovej organizácii

ID4525 | | Tatiana Macháčová

Prosím o pomoc pri účtovaní stabilizačného príspevku zamestnancom zariadenia pre seniorov - v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, a to z hľadiska účtovníctva, aj rozpočtovníctva. Ďakujem pekne

Operatívny leasing vo verejnej správe

ID4515 | | Tatiana Macháčová

Obec má zmluvu na operatívny leasing na kopírovací stroj, na 60 mesiacov, splátky sú štvrťročne po 180,- €. Nie sme platiteľmi DPH. Ako sa účtuje takýto leasing a na akú ekonomickú položku? 

Poskytovanie služieb predaja smútočných doplnkov obcou

ID4477 | | Tatiana Macháčová

Dovoľte mi prosím obrátiť sa na Vás s nasledovnou otázkou ohľadom kompetencií poskytovania služieb predaja smútočných doplnkov obcou v našom prípade je mesto prevádzkovateľom cintorínov mesta, ktoré aj v podobe VZN vydalo prevádzkový poriadok pohrebísk mesta. Ako prevádzkovateľ v tomto VZN mesto určilo cenu za nájom pohrebných miest (§ 21 zákona o pohrebníctve), pričom okrem toho v prílohe VZN boli určené aj „poplatky“ za urnové doplnky, ako napr. váza urnová, nápisná doska, kríž tvarovaný atď. Podľa zákona o pohrebníctve je prevádzkovanie pohrebiska živnosťou vtedy, ak to obec prevádzkuje prostredníctvom inej osoby. V tomto prípade to tak nie je, nakoľko uvedené služby prevádzkuje obec. Avšak ods. 3 § 17 zákona o pohrebníctve jednoznačne vymedzuje/určuje, ktoré činnosti patria do prevádzkovania cintorína: a) Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu b) Vykonávanie exhumácie c) Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska d) Správu pohrebiska e) Správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované f) Údržbu komunikácií a zelene na pohrebísk. Podľa môjho názoru, predaj smútočných potrieb (ktorých cena určite nepatrí do kategórie poplatok !) je jednoznačne živnosťou – a to v zmysle § 8 zákona o pohrebníctve, ktorý znie : §8 (1) Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou. (v tomto prípade už nehovorí zákon, že len v prípade ak obec túto službu vykoná prostredníctvom inej osoby ) (2) Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa a) Počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky, b) Úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy c) Prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a prepravu potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu d) Miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie (3) Prevádzkovanie pohrebnej služby môže ďalej zahŕňať činnosti, ktoré súvisia s pohrebom a to (a) Predaj rakiev a smútočných potrieb (b) Zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu (c) Poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom Mojou otázkou je, že ak obec vykonáva aj činnosti uvedené v zmysle odseku 3 (bod a, b) § 8 zákona o pohrebníctve – tak či v zmysle zákona o pohrebníctve vykonáva podnikateľskú činnosť? Pravdepodobne by túto činnosť mesto mohlo zabezpečiť napr. prostredníctvom príspevkovej organizácie?

Obstaranie dochádzkového systému rozpočtovou organizáciou

ID4479 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou. Obstarávame nový dochádzkový systém, ktorého celková obstarávacia cena pozostáva z ceny za: 1. terminál 2. licenciu za dochádzkový systém (licencia je za 1 rok, bude nám účtovaná ročne počas doby používania systému), 3. za čipové karty 4. za inštaláciu 5. za školenie. Celková cena je 1 500,- EUR Fakturácia bude zvlášť za licenciu a zvlášť za ostatné súčasti dodávky. Ako o tom máme účtovať z hľadiska účtovníctva, aj rozpočtovníctva?