Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 750Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Platová trieda

ID4018 | | Zuzana Dianová

Chcela by som vás poprosiť o zaradenie:

1. Sociálnej pracovníčky v domove dôchodcov, do platovej triedy. Má VŠ vzdelanie sociálna práca.

2. Hlavná sestra v domove dôchodcov do platovej triedy. HS má vysokú školu v odbore ošetrovateľstvo, je možné jej prideliť aj príplatok za riadenie podľa § 8 zákona č. 553/2003 Z. z. podľa prílohy č. 6 miestna (keďže sme obec do 10 000 obyvateľov) stupeň riadenia IV od 3-20 % ?

3. Je možné prideliť príplatok za riadenie podľa prílohy č. 6 miestna (keďže sme obec do 10 000 obyvateľov) stupeň riadenia IV od 3-20 % aj ekonómke, ktorá organizuje prácu upratovačkám?

Stredisko služieb škôl - Učiteľ 21.storočia - rozpočtová klasifikácia

ID4020 | | Ing. Ingrid Veverková

Mám otázku ohľadom rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pilotného projektu "stredisko služieb škôl - Učiteľ 21. storočia. Do daného projektu je zaradené mesto Rožňava a mesto Martin. Nižšie prikladám časti zmluvy s ministerstvom aj zmluvy s mentorom aj vystavenú faktúru mentora. Potrebujem poradiť, akú rozpočtovú klasifikáciu použijem pri účtovaní faktúry od mentora na základe vystavenej faktúry, v ktorej vyfakturoval služby mentora + cestovné náklady + stravné. Faktúru sme zaúčtovali na účet 518 a nevieme sa správne rozhodnúť pre rozpočtovú klasifikáciu. zmluva ministerstvo: dotácia poskytuje: vytvorenie a sprevádzkovanie regionálneho centra podpory pre učiteľov pre okres Rožňava v rámci projektu Učitelia pre 21. storočie. 1.) Cieľom regionálnych centier je podporovať materské, základné a stredné školy (pedagogických zamestnancov a vedenie) v danom regióne v procese implementácie nových foriem a metód vyučovania a výchovy na školách. Podpora bude zameraná na a) Zabezpečenie individuálneho a skupinového mentoringu pre pedagogických zamestnancov v rozsahu 272 konzultácií b) Zabezpečenie workshopov pre pedagogických zamestnancov škôl v rozsahu 16 workshopov Zmluvné strany sa dohodli, že dotáciu možno použiť na oprávnené výdavky, uhradené v období od 01. 08. 2021 do 31. 3. 2022, s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách Príloha č. 2 - Rozpočet: Názov položky Popis Náklady v € MŠVVaŠ SR Mzdy mentorov 8 mentorov 38.400,- Cestovné náklady Cestovné náklady stravné 2.560,- Vybavenie Notebooky Telefóny, Dataprojektor 9.710,- Mzdy manažmentu a admin personálu V zmysle štatútu - 5 osôb zamestnanec poverený riadením SSS garant MČ OZ odboru školstva ekonóm, personalista 8.440,- Iná réžia Nájomné, Telekomunikačné služby Kancelárske potreby 1.690,- ZMLUVA MENTOR Touto zmluvou sa partner zaväzuje, že v rámci spolupráce bude pre Stredisko služieb škole /ďalej len „SSS“ /poskytovať poradenstvo a mentoringovú podporu učiteľov pri realizácii spoločného pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / ďalej len „MŠVVaŠ SR“ / a mesta Rožňava, Učitelia pre 21.storočie. (2) Súčasťou plnenia partnera, ktorý bol vybraný na základe špeciálnych požiadaviek MSVVaŠ SR, je záväzok uskutočniť a vykonať pre SSS činnosti uvedené v prílohe v celkovom rozsahu maximálne 20 hodín týždenne: a) poskytovať mentoringovú podporu učiteľom na školách v regióne určených manažmentom projektu pod dohode s učiteľmi a vedením škôl. b) Pripravovať administratívne výstupy potrebné pre dokumentovanie priebehu činnosti (napr. správy, plán práce,...) podľa pokynov vedenia SSS c) zúčastňovať sa porád projektového tímu a školení v rámci projektu v rozsahu podľa pokynov SSŠ; súčasťou tejto činnosti je aj príprava na tieto podujatia, ktorá môže zahŕňať aj online diskusie, zhromažďovanie podkladov, pripomienkovanie podkladov a podobne. d) Realizáciu aktivít Predmetu zmluvy je možné vykonávať v sídle SSŠ, v priestoroch škôl v okrese Rožňava, online formou a takisto formou home office. V prípade požiadaviek SSŠ je možné, po dohode, realizovať predmet zmluvy aj mimo vyššie uvedeným spôsobom (napr. na konferenciách mimo okresu a pod.) II. Odmena a platobné podmienky (1) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy a táto odmena je stanovená dohodou nasledovne: a) odmena za aktivity v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne vo výške 1.200,- €.; (2) Odmena môže byť zvýšená o skutočne a preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s plnením tejto zmluvy, vo výške a na základe dokladov podľa pokynov SSŠ (napr. náklady na cestovné, strava, ...). FAKTURA MENTOR Na zaklade Zmluvy o spolupraci a mentoringovej podpore zo dna 1.9.2021 Nazov polozky Spolu Mentoringova podpora (september 2021) 1 200,00 € Cestovne (september 2021) 25,81 € Stravne na zaklade vykazu cinnosti mentora (september 2021) 45,90 € Ďakujem

Majetok v správe príspevkovej organizácií v podnikateľskej činnosti

ID4019 | | Terézia Urbanová

Prosím o uvedenie postupu účtovania obce aj príspevkovej organizácie pri zverení majetku do správy príspevkovej organizácie do podnikateľskej činnosti. Pri hlavnej činnosti príspevkovej organizácie vieme ako postupovať pri zverení majetku do správy. Je taký istý postup účtovania aj pri zverení majetku do podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie? 

Zaradenie dlhodobého majetku a CZ

ID4016 | | Tatiana Macháčová

Obec financovala výstavbu komunitného centra z vlastných zdrojov a aj zo ŠR, kolaudácia bola v marci 2021. Hodnota investície, ktorú obec z vlastných prostriedkov uhradila, je 290 000 €, k dnešnému dňu stále nemá vyplatenú sumu z cudzích zdrojov vo výške 82 000 €. Kedy má obec zaradiť stavbu do používania, treba počkať na úhradu , alebo majetok zaradiť a po prijatí platby navýšiť sumu na karte majetku? Obec na investíciu použila vlastné zdroje, ale v kapitálovom rozpočte nemala vlastné príjmy, ani dostatok zdrojov v RF, tak použila na výdavok investičných faktúr v roku 2020 KZ 41. Je to správne? Ako to potom vysporiadať, ak príjem zo ŠR sa uskutoční, až v nasledujúcom roku. Zároveň došlo k prečerpaniu RF použitím KZ 46 o významnú sumu. Ako to opraviť v období prijatia transferu zo ŠR.

Výroba oceľového prístreška

ID4017 | | Tatiana Macháčová

Obstarali sme oceľový prístrešok, faktúra znie - výroba oceľového prístreška v hodnote 4 100 €. Prosím o radu, účt. trieda, aj ekonom. klasifikácia. Je to 021 - stavba? Ekonomická klasifikácia 712001 alebo môže byť 717001? Stavebné povolenie nie je, išlo ako o drobnú stavbu, ale hodnota je viac ako 1 700 €. Alebo je to služba a na 518?

Náhrada za zriadenie vecných bremien

ID4015 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec uzatvorila so Západnou distribučnou zmluvu za zriadenie vecných bremien, ako mám zaúčtovať náhradu a akú položku použiť pri tejto náhrade.

Obec a platenie zrážkovej dane z majetku

ID4010 | | Zuzana Dianová

Obec je členom urbárskej a pasienkovej spoločnosti, má majetkový podiel, obci sú vyplácané podiely na zisku, pri vyplácaní podielov sa fyzickým osobám zdaňuje podiel nad 500 € zrážkovou daňou 7 %. Chcem sa opýtať, či sa má zdaniť aj podiel, ktorý je vyplácaný obci, keďže obec je oslobodená od dane z výnosov z vlastného majetku.

Pohrebné trovy z dedičstva - preplatenie pohrebných výdavkov

ID4011 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec v roku 2020 pochovala občianku pochádzajú z našej obce, ktorá bola umiestnená v zariadení sociálnych služieb, a ktorá nemala príbuzných. Obec sa prihlásila do dedičského konania a tento rok v septembri boli obci preplatené výdavky spojené s pohrebom. Finančné prostriedky boli poukázané z účtu Ministerstva vnútra SR. Akým spôsobom zaúčtovať tento príjem a akú položku použiť? 

Poskytnutie finančného príspevku/dotácie pre obec v zahraničí

ID4007 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie / fin. príspevku pre obec v susednom Poľsku na odstraňovanie škôd po požiari. Aký typ zmluvy zvoliť? Môže byť o poskytnutí fin. príspevku bez povinnosti vyúčtovania? Alebo to musí byť formou dotácie v zmysle platného VZN s povinným vyúčtovaním? Resp., môže byť zmluva o poskytnutí dotácie bez nutnosti vyúčtovania?

Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

ID3997 | | JUDr. Simona Laktišová

Mestskému úradu Komárno som podal žiadosť o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu pozemku (časť záhrady), chcel som stavať garáž vo výmere 40m2. Vyjadrenie mi poslali po 44 dní s nesúhlasom, lebo zastavaná plocha by sa zvýšila nad povolené percento., čo je aj pravda. Ide o tri susedné parcely (na jednej parcele je rodinný dom, na druhej letná kuchyňa, a tretia je záhrada). Písali, že podľa územného plánu percento zastavanej plochy platí pre jednotlivé parcely alebo súbor parciel vo vlastníctve jediného vlastníka. Ak by sme prepísali záhradu na moje meno, povolené percento by som neprekročil na parcele záhrady. Na toto mi povedali, že vtedy by ostatné 2 parcely prekročili zastavanosť, a to je problém tiež. Podľa mňa hovoria nezmysly, lebo v tomto prípade už parcely nemali rovnakého vlastníka a predsa rodinný dom nemôžu nariadiť zbúrať... Sú hore uvedené úvahy správne? Akú lehotu majú na vydanie vyjadrenia k funkčnému využitiu pozemku? Dá sa proti tomuto vyjadreniu odvolať a v akej lehote?