Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 741Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

ID3997 | | JUDr. Simona Laktišová

Mestskému úradu Komárno som podal žiadosť o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu pozemku (časť záhrady), chcel som stavať garáž vo výmere 40m2. Vyjadrenie mi poslali po 44 dní s nesúhlasom, lebo zastavaná plocha by sa zvýšila nad povolené percento., čo je aj pravda. Ide o tri susedné parcely (na jednej parcele je rodinný dom, na druhej letná kuchyňa, a tretia je záhrada). Písali, že podľa územného plánu percento zastavanej plochy platí pre jednotlivé parcely alebo súbor parciel vo vlastníctve jediného vlastníka. Ak by sme prepísali záhradu na moje meno, povolené percento by som neprekročil na parcele záhrady. Na toto mi povedali, že vtedy by ostatné 2 parcely prekročili zastavanosť, a to je problém tiež. Podľa mňa hovoria nezmysly, lebo v tomto prípade už parcely nemali rovnakého vlastníka a predsa rodinný dom nemôžu nariadiť zbúrať... Sú hore uvedené úvahy správne? Akú lehotu majú na vydanie vyjadrenia k funkčnému využitiu pozemku? Dá sa proti tomuto vyjadreniu odvolať a v akej lehote? 

Zaúčtovanie poplatku za parkovanie

ID3956 | | Tatiana Macháčová

V obci sa vyberá poplatok za parkovanie formou "Služba SMS eP" /VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce". Tržby z predaja sa pre obec sú vo výške 75 % a pre dodávateľa tejto služby 25 %. V zmysle zmluvy obec pošle dodávateľovi žiadosť o úhradu mesačných SMS platieb vo výške 100 % a dodávateľ následne vystaví faktúru - provízia 25 % s spôsobom platby formou zápočtom (započítanie pohľadávky). Aký je spôsob účtovania a akú položku použiť?

Vklad mesta do mestského podniku

ID3989 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto previedlo na účet svojho novozaloženého podniku s.r.o. povinný vklad. Ako sa tento vklad zaúčtuje v účtovníctve mesta a s akou rozpočtovou položkou? Účet 568? Aká ekonomická klasifikácia? 

Správne účtovanie príspevku na chod Spoločného stavebného úradu

ID3972 | | Hana Jakubíková

Ako správne zaúčtovať príspevok, ktorý obec poskytuje na chod Spoločného stavebného úradu, ktorý nemá právnu subjektivitu? Je to transfer v rámci verejnej správy? Aká je správna ekonomická a štatistická klasifikácia? Na akú rozpočtovú položku sa výdavok viaže? Ako zaúčtovať v tomto prípade PK, ktoré dostáva zo ŠR na chod stavebného úradu?

Povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva

ID3962 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Naša obec má Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na celý rok. Termíny OZ sa dodržujú. Avšak v praxi sa často stáva, že viacerí poslanci odídu v priebehu rokovania OZ z pracovných dôvodov a potom OZ nie je uznášaniaschopné a tým sa ani nepreberú všetky body zastupiteľstva, ktoré poslanci na začiatku schválili ako Program OZ. Mám za to, že poslanci o plánovanom OZ vedia veľmi skoro dopredu a je ich povinnosťou  si zariadiť svoje pracovné aj osobné záležitosti tak, aby sa zúčastňovali na celom OZ.

Chcela by som Vás požiadať o vyjadrenie k tejto problematike.

Program visí v zákonom stanovenej lehote na výveske a na web stránke obce. Ale poslanci tento program ani nepripomienkujú vopred, len priamo na obecnom zastupiteľstve si buď schvália "vlastný" program, ktorý ani nebol zverejnený, alebo do zverejneného programu si doplnia body, ktoré vopred neboli zverejnené. Poprosím Vás o Vaše stanovisko.

Poplatok za výpis z RT - účtovanie v obci

ID3949 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Slovenská pošta vystavila doklad z registračnej pokladnice, na ktorom sú dve položky: - poplatok za výpis z RT /t.j. výpis RT starostu / - 2 Eur - služba IOM - výpis z RT - 1,90 s DPH. Účtuje sa to ako služba 518 alebo časť ako správny poplatok 538 /suma 2 Eur/ a 1,90 služba IOM prostredníctvom účtu 518? 

Prenájom KD v obci /rôzne oslavy, podujatia, svadby, kary atď./

ID3948 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prenájom priestorov kultúrneho domu v obci platený v hotovosti účtujem prostredníctvom účtov 211/648. (svadby, kary, oslavy bez nájomnej zmluvy). Je môj postup správny, pri kontrole mi bolo povedané, že prenájom sa má účtovať prostredníctvom účtu 602.

Prepojenie počítačov - investície vs. bežné výdavky

ID3942 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou. Administratívne činnosti sme doposiaľ vykonávali na samostatne fungujúcich PC zostavách jednotlivých pracovníkov s tým, že internetové pripojenie získavali prostredníctvom WIFI routera. Rozhodli sme sa pre káblové prepojenie počítačov a inštaláciu centrálneho servera. Naše obmedzené finančné možnosti nás donútili k realizácii projektu v 2 fázach, pričom každú z nich vnímame ako funkčný celok spĺňajúci konkrétny účel:

1. Fáza: Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže siete (káble nie sú zabudované, sú vedené na stenách a zakryté lištami). – Výsledok: Napojenie každého PC na centrálnu multifunkčnú tlačiareň a tiež výkonnejší internet vďaka káblovému pripojeniu namiesto WIFI. Celková cena tohto „funkčného celku“ je 3 460 EUR.

2. Fáza: Nákup a inštalácia aplikačného a súborového servera – má nám umožniť prepojené používanie účtovnej aplikácie. Odhadovaná cena je 800 EUR.

Ako máme účtovať o uvedených fázach ponímaných ako samostatné projekty s ohľadom na ich zatriedenie a tiež ekonomickú klasifikáciu rozpočtových výdavkov? Použité budú vlastné zdroje.

Finančný leasing - rozpočtová organizácia zriadená obcou

ID3937 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou. Obec je ochotná nám financovať kúpu osobného automobilu (na prepravu klientov DSS a na bežné účely), postupným splácaním ceny auta (finančný leasing), pričom cieľom je, aby sa vlastníkom auta stal náš DSS. Akou formou by to bolo možné?

Zmluva s dodávateľom energie - verejné obstarávanie

ID3932 | | JUDr. Ing. Marián Varga

Škola, ako naša RO, dostala ponuku od predajcu dodávateľa energií na lacnejšiu dodávku energií. Má škola v tomto prípade povinnosť uzavrieť novú zmluvu s lacnejším dodávateľom (prípadne vypísať nové VO na dodávku energií) ak je stále platná zmluva s terajším dodávateľom. Môže dať výpoveď v zmysle dohodnutej výpovednej lehoty a urobiť nové VO? Riaditeľka školy, ale nepovažuje za potrebné vypisovať nové VO, keďže je spokojná s terajším dodávateľom, s ktorým je platná zmluva. Zriaďovateľ rozpočtovej organizácie je toho názoru, že z dôvodu hospodárnosti je povinná urobiť nové VO a uzavrieť výhodnejšiu zmluvu. Ako by ste nám odporúčali postupovať. Musí sa vykonať nové verejné obstarávanie? Alebo to nie je povinnosť, ani keď sa objaví výhodnejšia ponuka? Ďalšie výhodnejšie ponuky sa totiž môžu objaviť častejšie. Je treba vždy vyhlasovať nové VO? Nepýtame sa na postupy VO, ale v podstate len či sa musí meniť dodávateľ ak je lacnejšia ponuka?