Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 734Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prepojenie počítačov - investície vs. bežné výdavky

ID3942 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou. Administratívne činnosti sme doposiaľ vykonávali na samostatne fungujúcich PC zostavách jednotlivých pracovníkov s tým, že internetové pripojenie získavali prostredníctvom WIFI routera. Rozhodli sme sa pre káblové prepojenie počítačov a inštaláciu centrálneho servera. Naše obmedzené finančné možnosti nás donútili k realizácii projektu v 2 fázach, pričom každú z nich vnímame ako funkčný celok spĺňajúci konkrétny účel:

1. Fáza: Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže siete (káble nie sú zabudované, sú vedené na stenách a zakryté lištami). – Výsledok: Napojenie každého PC na centrálnu multifunkčnú tlačiareň a tiež výkonnejší internet vďaka káblovému pripojeniu namiesto WIFI. Celková cena tohto „funkčného celku“ je 3 460 EUR.

2. Fáza: Nákup a inštalácia aplikačného a súborového servera – má nám umožniť prepojené používanie účtovnej aplikácie. Odhadovaná cena je 800 EUR.

Ako máme účtovať o uvedených fázach ponímaných ako samostatné projekty s ohľadom na ich zatriedenie a tiež ekonomickú klasifikáciu rozpočtových výdavkov? Použité budú vlastné zdroje.

Finančný leasing - rozpočtová organizácia zriadená obcou

ID3937 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou. Obec je ochotná nám financovať kúpu osobného automobilu (na prepravu klientov DSS a na bežné účely), postupným splácaním ceny auta (finančný leasing), pričom cieľom je, aby sa vlastníkom auta stal náš DSS. Akou formou by to bolo možné?

Zmluva s dodávateľom energie - verejné obstarávanie

ID3932 | | JUDr. Ing. Marián Varga

Škola, ako naša RO, dostala ponuku od predajcu dodávateľa energií na lacnejšiu dodávku energií. Má škola v tomto prípade povinnosť uzavrieť novú zmluvu s lacnejším dodávateľom (prípadne vypísať nové VO na dodávku energií) ak je stále platná zmluva s terajším dodávateľom. Môže dať výpoveď v zmysle dohodnutej výpovednej lehoty a urobiť nové VO? Riaditeľka školy, ale nepovažuje za potrebné vypisovať nové VO, keďže je spokojná s terajším dodávateľom, s ktorým je platná zmluva. Zriaďovateľ rozpočtovej organizácie je toho názoru, že z dôvodu hospodárnosti je povinná urobiť nové VO a uzavrieť výhodnejšiu zmluvu. Ako by ste nám odporúčali postupovať. Musí sa vykonať nové verejné obstarávanie? Alebo to nie je povinnosť, ani keď sa objaví výhodnejšia ponuka? Ďalšie výhodnejšie ponuky sa totiž môžu objaviť častejšie. Je treba vždy vyhlasovať nové VO? Nepýtame sa na postupy VO, ale v podstate len či sa musí meniť dodávateľ ak je lacnejšia ponuka?

Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ

ID3935 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Chcem sa opýtať ako sa bude účtovať podpora z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na udržanie zamestnanosti v ZUŠ. Prišla na VRÚ a bude odvedená aj zriaďovateľovi. 

Ohlásenie stavby

ID3933 | | Ing. Zuzana Balková

Je potrebné podávať ohlásenia za každú stavbu / prevádzku prevádzkareň samostatne, keď sú v územnej pôsobnosti jedného Okresného úradu? Je možné postupovať v zmysle Prílohy č. 2 k Vyhl. 366/2015 Z. z. a uviesť všetky stavby prevádzky / prevádzkarne nachádzajúce sa v rovnakom okrese na jednom spoločnom ohlásení?

Účtovanie materiálu a služby

ID3930 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Máme faktúru na gravírovaný nápisy - návrh, výroba a montáž (ide o písmena / nápis hasičská zbrojnica). Ide o nákup nápisu na 501 alebo služba 518 výroba? Podobne, napríklad, dáme si vyrobiť banner (potrebný na publicitu k eurofondom). Je to nákup materiálu 501 alebo služba? Taktiež sme si dali vyrobiť držiak na kvety, faktúra však príde "fakturujem Vám držiaky...". Je to 501 alebo 518?

Rozdiel medzi účtami 318 a 378

ID3929 | | Terézia Urbanová

Na účte 318 sa účtujú, okrem iného, aj príjmy z vlastníctva, t. j. aj z nájmu majetku. Prečo sa v usmerneniach, aj v časopise ROPO uvádza od Ing. Urbanovej účtovanie nájomných bytov na účte 378? Podobne aj pohľadávka / predpis na prijaté finančné zábezpeky? Kde sa má účtovať predpis ppohľadávky z nájmu - nájomné byty, garáže, záhradky a pod.?

Starosta obce a jeho kompetencie

ID3907 | | JUDr. Simona Laktišová

Starostka obce uzatvorila zmluvy (mandátne a následne kúpne) pre obec bez predchádzajúceho odsúhlasenia, alebo prejednania na obecnom zastupiteľstve. Na nasledujúcom zastupiteľstve informovala poslancov, že je to v jej kompetencii. Okrem toho dôvodila tým, že NKU vykonáva kontroly hospodárnosti v obciach, preto musela zmluvy ihneď uzatvoriť. Podotýkam, že zasadnutie OZ sa nekonalo 4 mesiace. Konala starostka podľa zákona? Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo v prípade rozporu so zákonom ?

Účtovanie

ID3900 | | Tatiana Macháčová

Rekonštrukcia telocvične ZŠ (kapit. výdaj) - energetický certifikát a porealizačné zameranie stavby je potrebné predpísať na obstaranie 042 a účtovať do ceny stavby, alebo to bude len ako bežný výdaj (špeciálne služby)?

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi a hlavnému kontrolórovi obce

ID3863 | | Tatiana Macháčová

Mám otázku týkajúcu sa preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu obce a hlavného kontrolóra obce. Je možné nevyčerpanú dovolenku starostovi a hlavnému kontrolórovi obce preplatiť bez toho, aby o uvedenej skutočnosti rozhodlo obecné zastupiteľstvo? Je správne, ak bola starostovi a kontrolórovi obce preplatená v 12/2020 preplatená nevyčerpaná dovolenka za rok 2019, prípadne ako má obec postupovať, ak dovolenka za jednotlivé roky vyčerpaná nebola.