Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 813Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Neuhradené faktúry v RO na konci roku

ID4399 | | Tatiana Macháčová

RO zriadená obcou - Základná škola, účtovala do nákladov roku 2022 náklady na energie týkajúce sa decembra 2022 účtovným zápisom 502 / 321. Faktúry boli k 31.12.2022 neuhradené, nakoľko došli po 31.12.2022. Nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií ZŠ vrátila k 31.12.2022 zriaďovateľovi, účet 357 má zostatok 0. Ako zaúčtovať časovú a vecnú súvislosť do výnosov , ak zostatok na účte 357 je 0. Môže vzniknúť výsledok hospodárenia z neuhradených faktúr z prenesených kompetencií?

Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu /tabletový počítač/ obci

ID4397 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec na základe darovacej zmluvy získala od ŠU SR tabletový počítač zo SODB. Obstarávacia cena tabletu v darovacej zmluve je uvedená 304,80 €. Prosím o usmernenie ohľadom účtovania nadobudnutého predmetu daru a určenie ceny.

Ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie

ID4371 | | Tatiana Macháčová

Mesto vlastní dcérsku spoločnosť, do ktorej vložilo ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie spoločnosti. Vklad do základného imania dcérska spoločnosť vykazuje na účte 061 a ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie spoločnosti vykazuje na účte 069. Dcérska spoločnosť vykazuje ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie spoločnosti na účte 413. Vykazuje mesto správne ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie spoločnosti na účte 069?

Vodovod a kanalizácia - refakturacia

ID4369 | | Tatiana Macháčová

Obec buduje v časti obce vodovod a kanalizáciu. Prevedené práce boli obci vyfakturované. Obec hradí faktúru čiastočne zo svojich zdrojov a čiastočne z darovacích zmlúv od majiteľov nehnuteľností, ktorým sa vodovod a kanalizácia realizuje. Dvaja majitelia nehnuteľností (s. r. o. a družstvo) nesúhlasili s darovacou zmluvou, trvali na vystavení faktúry s textom: ...za prevedené práce na vodovode a kanalizácii. Moja otázka znie: Ako zaúčtovať refakturáciu prevedených prác? Obec účtuje realizáciu investičnej výstavby na účte 042, čiže nákladový účet refakturácie neprichádza do úvahy. Vodovod a kanalizácia bude vo vlastníctve obce. Prosím o radu.

Mestský podnik s. r. o.

ID4351 | | Tatiana Macháčová

Mestský podnik s.r.o. mal v roku 2021 zisk v účtovnej závierke 2 817,00 €. Keďže sme zabudli urobiť predpis dane z príjmu k 31.12. vo výške 422 € na 591/341, bol aj zisk po zdanení vykázaný vo VZaS 2 817,00 €. (správne mal byť 2395,00 €). V roku 2022 sme chybu opravili zápisom 428/341. Z akej sumy však teraz máme vytvoriť rezervný fond, ktorý sa tvorí vo výške 5 % z čistého zisku vykázaného v účtovnej závierke? V účtovnej závierke je nesprávnych 2 817,00 € tak z tejto sumy alebo zo správnej sumy opravenej v r. 2022 vo výške 2 395,00 €?

Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 dňa 13. 12. 2022

ID4335 | | Tatiana Macháčová

Poprosím o usmernenie, či schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023 dna 13. 12. 2022, je možne ako schodkový, keďže novela zákona č. 583/2004 Z. z. je účinná až od 15. 12. 2022. Hrá rolu deň schválenia rozpočtu na rok 2023, keď ide o rozpočet platný až od 1. 1. 2023? Podľa môjho názoru deň schválenia rozpočtu na rok 2023 má byť v súlade s platnou legislatívou, a teda 13. 12. 2022 nie je možné návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť ako schodkový lebo zákon 583/2004 to v tento deň neumožňuje. Zároveň sa chcem opýtať, či je obec povinná na svoju podnikateľskú činnosť vytvoriť samostatný rozpočet alebo stačí len samostatná rozpočtová položka v návrhu rozpočtu?

Nezisková organizácia

ID4329 | | Tatiana Macháčová

Môže nezisková organizácia dosiahnuť zisk? Jej príjmy predstavujú príjmy z dotácii a príjmy od klientov. Nezisková organizácia je založená za účelom prevádzky zariadenia sociálnych služieb pre seniorov a pre občanov so zdravotným postihnutím. Aké povinnosť má nezisková organizácia pri dosiahnutí zisku za účtovné obdobie?

Vratky nevyčerpaných FP v danom roku

ID4323 | | Tatiana Macháčová

Mesto prijíma rôzne finančné prostriedky pre školu na prenesený výkon v oblasti školstva, či už normatívne, nenormatívne a pod. Taktiež rôzne príspevky od ÚPSVaR na stravu v hmotnej núdzi, či školské pomôcky. Prijímame ich pod EK 312012 alebo 312001. Ak škola všetko nevyčerpá a časť vraciame do ŠR v tom istom roku ako boli prijaté, ako sa oklasifikuje výdavok? Máme mínusovať príjmovú EK 312012 alebo to dať na výdavkovú 637037.

Starosta obce - dovolenka

ID4313 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec obce v hlavnom pracovnom pomere sa stane starostom obce na základe výsledkov volieb. Zamestnanec má nevyčerpanú dovolenku. Má mu ju obec pred nástupom do verejnej funkcie preplatiť? Musí ju preplatiť alebo ju môže preplatiť?

Použitie kódu zdroja 43

ID4317 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec predala majetok - príjem položka 43.233001. Môže zaradiť do rozpočtu čerpanie 43.637005 - vypracovanie vizualizácie k príprave projektovej dokumentácie budovy? Musí byť kód zdroja len na položkách 700?