Otázky s vecným pojmom: Zdaniteľná osoba

počet otázok s vecným pojmom : 26Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpočet DPH pri registrácii

ID3487 | | Ing. Marián Drozd

Zdaniteľná osoba podniká v oblasti sprostredkovania prepravy od apríla 2019.  Najprv bola registrovaná podľa § 7a  a po dosiahnutí zákonného obratu sa stala platiteľom dane podľa § 4 zákona o DPH dňom 12. 7. 2019.  Vieme, že podľa § 58 zákona o DPH môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom za splnenia zákonných podmienok. V tomto období (pred registráciou) mala, okrem iných výdavkov aj tuzemské došlé faktúry od platiteľov DPH (so slovenskou DPH), ale zároveň vystavovala aj vyšlé faktúry (samozrejme bez DPH) za sprostredkovanej prepravy.  Otázka je, či má právo aj na odpočítanie dane pri registrácii z týchto prijatých prepravných služieb z obdobia do 12. 7. 2019?

Oneskorená registrácia na DPH

ID2739 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničnej zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť registrovať sa v SR na DPH podľa § 5 už v 02/2016. Neučinila tak. Zdaniteľná osoba môže uvedený stav vyriešiť oneskorenou registráciou a podaním daňové priznania za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, v zmysle § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Zdaniteľná osoba podáva za uvedené obdobie jedno daňové priznanie – mimoriadne daňové priznanie. Samozrejme na všetkých dokladoch figuruje zahraničné IČ DPH. Vo výklade zákona som sa dočítala, že dodávateľ (zahraničná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť) by mal vyhotoviť opravenú faktúru pre odberateľa (pokiaľ je platiteľ dane), kde vyčísli i hodnotu DPH. V predmetnom prípade bol tovar dodávaný ďalej do zahraničia, splnenie podmienok § 43 zákona o DPH. Musia byť i v tomto prípade vyhotovené opravné faktúry? Hoci DPH je nulové? Podotýkam, že zákazník s tým nesúhlasil. Podáva sa i mimoriadny súhrnný a kontrolný výkaz DPH? Alebo za každý mesiac samostatne? 

Zdaniteľná osoba - občianske združenie

ID2590 | | Ing. Marián Drozd

Občianske združenie so sídlom v SR organizuje školenie-seminár "Sexuálna výchova u postihnutých detí". Prednášajúca/lektorka je podnikateľka z Českej republiky. Hlavným cieľom OZ podľa stanov je sociálna a edukačná práca s postihnutými deťmi vrátane organizácie školení a seminárov v oblasti starostlivosti a práce s deťmi so špeciálnymi potrebami. Predmetný seminár je určený nielen pre členov OZ, ale aj pre verejnosť (rodičov detí so špeciálnymi potrebami) a podmienkou účasti je zaplatené vstupné. Považuje sa OZ za zdaniteľnú osobu v zmysle § 3 zákona o DPH a teda je povinné sa registrovať pre DPH podľa § 7a zákona o DPH?

Finančný bonus ako zdaniteľné plnenie

ID1722 | | Ing. Zdenka Jablonková

Spoločnosť zaoberajúca sa veľkoobchodom s kozmetickým tovarom poskytuje svojim odberateľom rôzne zľavy na predávaný tovar – skontá, rabaty, bonusy. V akých prípadoch sa chápe bonus poskytnutý na základe odobratého množstva tovaru ako finančný bonus, ktorý nie je zdaniteľným plnením?

Príjmy lekára - súdneho znalca

ID1690 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Považuje sa vykonávanie činností lekárskych štúdií, znaleckých posudkov v odbore psychiatria - teda výlučne pre štátne orgány za závislú alebo nezávislú činnosť? Je takáto osoba zdaniteľnou osobou aj pre daň z pridanej hodnoty podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.?

Predaj pozemku a DPH

ID1689 | | Anna Danková

Fyzická osoba - nepodnikateľ bol  vlastníkom  pozemku  o výmere 680m2, pozemok vlastnil 3 roky, dátum nadobudnutia pozemku bol 20. 12. 2010, pozemok nadobudol za cenu 18 000 eur. Dňa 20. 3. 2013 sa pozemok predal za cenu 20 000 eur. Je FO povinná sa prihlásiť ako platiteľ DPH pri predaji pozemku?

Obrat pre účely DPH

ID1680 | | Anna Danková

Do obratu na účely registrácie pre daň sa započítavajú len príjmy z dodávaných tovarov a služieb, pri ktorých miesto dodania zdaniteľného obchodu je v tuzemsku. Do obratu sa nezahŕňa napr. príjem zo služieb, z ktorých je povinný platiť daň prijímateľ služby v inom členskom štáte alebo v treťom štáte.  Súvisí s týmto ustanovením aj §13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“),  ktorý definuje miesto zdaniteľného plnenia? Keď spoločnosť dodáva tovar do krajín EÚ, prípadne tretích krajín, zdaniteľným alebo nezdaniteľným osobám,  sleduje sa aj tržba z týchto tovarov?

Určenie spôsobu odpočítania dane platiteľom

ID1645 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ DPH vykonával oslobodené služby podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) - poisťovacie služby za mesiac január 2013. Od marca 2013 zmenou predmetu podnikania vykonáva činnosť, t. j.  služby už s daňovou povinnosťou.

Ako určiť spôsob odpočítania pri týchto zdaniteľných plneniach:

  • faktúra od mobilného operátora za telefónne poplatky so zdaniteľným plnením za február 2013, vo faktúre sú hovory za február 2013 a poplatky za marec 2013,
  • faktúra za nájom nebytových priestorov za prvý štvrťrok 2013, zdaniteľné plnenie za marec 2013,
  • faktúra za nájom nebytových priestorov za prvý štvrťrok, zdaniteľné plnenie január 2013?

Refakturácia úhrady vlastníka bytu a DPH

ID1613 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ DPH je vlastníkom bytu a tento byt prenajíma. Nájomné fakturuje s DPH. Každý mesiac platí správcovskej spoločnosti poplatky spojené s užívaním bytu a nebytových priestorov. Tieto poplatky sú bez DPH. Poplatky platené správcovskej spoločnosti refakturuje nájomcovi. Môže tieto poplatky fakturovať bez DPH ako prechodné položky?

Fakturácia služby do Švajčiarska

ID1622 | | Ing. Marián Drozd

Firma v rámci stretnutia so švajčiarskymi partnermi uhradila faktúry za:

  • pohostenie,
  • ubytovanie,
  • prepravu na letisko Bratislava - Viedeň,

ktoré chce teraz prefakturovať švajčiarskym partnerom (mimo EÚ).

Aký postup zvoliť pri zaúčtovaní – na účet 518 ako celok, uplatniť DPH na vstupe zo všetkého a vyfakturovať na účet 602 + DPH na položky pohostenie a ubytovanie ako je na dokladoch alebo celé pohostenie na účet 513, ubytovanie na  účet 518 a uplatniť odpočítanie  DPH, prepravu na účet 518 (DPH nie je na vstupe) a ako vystaviť faktúru?