Otázky v kategórii: Zdravotníctvo

počet otázok v kategórii: 107Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti

ID5137 | | Katarína Fedorová

V zmysle § 13 zákona o zdravotnej starostlivosti sa za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti považuje aj pobyt sprievodcu hospitalizovanej osoby. Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú spoplatnené a reguluje ich zákon č. 577/2004 Z.z. Moja otázka sa týka výkladu pojmov uvedených v zákone. Čo sa konkrétne rozumie pod pojmom "pobyt sprievodcu"? Ide len a číru prítomnosť, bez toho že by sprievodca dostal samostatné lôžko, alebo službou je poskytovanie lôžka pre sprievodnú osobu? Zákon č. 577/2004 Z.z. v § 38 ods. 8 písm. d) špecifikuje poistencov, ktorí sú oslobodení od poplatkovej povinnosti. Znenie zákona obsahuje pojem "dojča", no legálnu definíciu tohto pojmu neudáva. Kto sa v tomto prípade považuje za dojča? Dieťa ktoré sa dojčí bez ohľadu na svoj vek, alebo sa výklad tohto pojmu ponecháva na zdravotnícke zariadenie, v ktorom je poistenec hospitalizovaný?

Poplatok za výpis zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - dokazovanie

ID5067 | | Mgr. Lenka Kavarniková

V ustanovení § 38a ods. 8 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je uvedené, že pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca najviac 2 eurá. Ak oprávnená osoba vo svojej žiadosti o výpis zo zdravotnej dokumentácie uvádza, že výpis žiada na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, má poskytovateľ kompetenciu (resp. právo) žiadať od oprávnenej osoby ďalšie podklady dokazujúce predmetný dôvod vyžiadania zdravotnej dokumentácie?

Podpisová podložka a informovaný súhlas

ID5045 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Prosím Vás o vyjadrenie na názor podpisovej podložky a informovaného súhlasu (IS) v zubnom lekárstve (aj inde). Naše zákony majú 20 rokov, viem, že tam sa to pomenúva ako "písomný IS...". V dnešnej digitálnej ére, je možné podpisovať cez podpisovú podložku? Lekári - znalci mi potvrdili, že je to OK a uznateľné aj v prípade nejakej sťažnosti. U nás tak štandardne pacienti podpisujú. Mala by som od nich vyžiadať na začiatku aj Podpisový vzor? V písomnej, či tiež digitálnej forme? Napr., že budú súhlasiť, že ďalšie dokumenty budú podpisovať v elektronickej forme. Toto majú vlastne aj vo všeob, obch, podmienkach aj.

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

ID4849 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa temer denne stretávam s nutnosťou vydávať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. V prílohe č. 5 k vyhláške 9/2009 vydanej MV SR, sú vymenované minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel a spôsob ich posudzovania. Pri telesných ochoreniach je legislatíva celkom podrobne popísaná. Problém však nastáva na úrovni psychickej zdravotnej spôsobilosti u osôb s psychiatrickým ochorením alebo u osôb sledovaných a liečených pre závislosti. Chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že pacient má stanovenú diagnózu napr. schizofrénia. Podľa vyhlášky 9/2009 MV SR patrí schizofrénia medzi ochorenia vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla (pre sk. 1 aj 2). V mojej praxi sa stretávam s tým, že ošetrujúci psychiater nepodá podnet na odobratie oprávnenia viesť motorové vozidlo. Je mojou povinnosťou (ako všeobecný lekár pre dospelých), žiadať vyjadrenie od odborného lekára alebo priamo odoslať informáciu o strate zdravotnej spôsobilosti na príslušný dopravný inšpektorát?

Zamestnanec vo svojej s. r . o.

ID4435 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Musím byť zamestnaný vo svojej s. r. o., ktorá poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej som odborným zástupcom, alebo stačí, keď mám uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, respektíve postačuje aj ústna dohoda?

Dokumentácia poskytovateľa

ID4345 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Ako poskytovateľ ADOS, vykonávame ošetrovateľské výkony v domácom prostredí pacienta. Jednorazový výkon odber krvi pacientovi, stačí dokumentovať elektronicky v dekurze? Alebo musím aj v papierovej forme? Odber indikuje vždy lekár.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

ID4273 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní ZS s poskytovateľom ZS "A" , približne po 3 mesiacoch od uzatvorenia tejto dohody si našiel nového poskytovateľa ZS "B", s ktorým uzatvoril novú dohodu o poskytovaní ZS.

Aké právne následky má uzatvorenie novej zmluvy o poskytovaní ZS s prihliadnutím na § 12 ods. 7, 9 a ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o  zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov? 

Zodpovednosť za výsledky laboratórnych vyšetrení

ID4253 | | JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Lenka Kavarniková,

Aká je zodpovednosť (gynekologickej) ambulancie za výsledky laboratórnych vyšetrení?

Gynekologická ambulancia je s. r. o., s ktorou má pacientka uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  (kapitáciu).

Príklad: tehotná pacientka má v našej ambulancii realizované vyšetrenia na diagnostiku vrodených chýb plodu (napr. Trisomy test v laboratóriu  Medirex). Výsledok vyšetrenia počas tehotnosti je poriadku, ale po pôrode sa zistí, že dieťa je postihnuté morbus Down.

Ak by to bolo zistené pomocou Trisomy testu, mohla by mať žena vyvolaný potrat v II. trimestri zo zdravotnej indikácie.

Po pôrode samozrejme pacientka podá podnet na UDZS. Je gynekológ za uvedený stav zodpovedný? Má zodpovednosť ambulancia ako PZS?

Archivácia zdravotnej dokumentácie

ID4130 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Sú výmenné lístky - odporúčania na vyšetrenie a žiadanky na špecializované vyšetrenia v papierovej forme súčasťou zdravotnej dokumentácie. Ak áno, je ich nutné archivovať 20 rokov podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti? Sme poskytovateľ ŠAŠ a dokumentáciu vedieme v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom. Uvedené tlačivá zatiaľ ukladáme do registratúrneho strediska podľa dátumu a ambulancii.

Predpísanie liekov v deň prepustenia pacienta z nemocnice

ID4111 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Porušujem nejaký právny predpis, ak pacientke predpíšem v ambulancii recept na lieky v deň jej prepustenia z ústavnej zdravotnej starostlivosti – nemocnice? 

V praxi sa totiž stáva, že pacientka je prepustená z nemocnice a prepúšťajúcim lekárom je odoslaná priamo do ambulancie a je poučená, že ambulantný lekár jej recept – lieky predpíše. Skutočanosť, že by mal  lieky vydať alebo predpísať prepúšťajúci lekár je irelevantná, lebo on tak neurobil a ani neurobí. Zo zdravotného hľadiska je nutné lieky predpísať a pacientka nemôže byť rukojemníkom a nie je možné ju vrátiť späť do nemocnice. V podstate technicky nie je problém lieky predpísať, len som mal nejasné informácie, že lekári, ktorí tak robili, boli pokutovaní zo strany zdravotných poisťovní.