Otázky v kategórii: Zdravotníctvo

počet otázok v kategórii: 95Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Skončenie pracovného pomeru počas núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti

ID3676 | | JUDr. Zdenko Doktor

Môže byť skončený pracovný pomer zo strany zamestnanca (zdravotníckeho pracovníka) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti ako aj zo strany zamestnávateľa (nemocnice) v čase vyhláseného núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti zdravotníckym pracovníkom? 

Zubolekárska služba prvej pomoci

ID3680 | | Mgr. Michal Novák

Zákon ukladá stomatológom slúžiť a vykonávať tak svoju povinnosť na zubolekárskych LSPP (u organizátora LSPP, ktorý ma licenciu na prevádzkovanie zubolekárskej pohotovosti.) Novela zákona č. 578 však nepriniesla pre slúžiacich stomatológov nič pozitívne, pretože uznaná hodinová sadzba za odslúženu službu (12 €/h) sa nevzťahuje na skupinu slúžiacich stomatológov, ale len pre ambulantnú pohotovosť pre dospelých a pre deti a dorast. V mnohých regiónov Slovenska sa stále prevádzkujú zubné LSPP, bez podpísaných pracovno-právnych zmlúv a zubári, tak musia nastúpiť na výkon LSPP, lebo zo strany VUC im hrozí sankcia vo výške 3 300 €. Problém spočíva v tom, že organizátora nič nenúti vyplatiť slúžiacemu lekárovi mzdu/odmenu za odslúženú LSPP a všetky finančné prostriedky končia v rukách organizátora LSPP (mesačne kapitačné dávky + výber od pacientov + bodové ohodnotenie výkonov na poisťovne).

A) Ak je jedinou možnosťou súdna cesta ako si vydobiť odmenu za odslúženu LSPP aká by mala byť teda hodinová sadzba za odsluženú zubolekársku LSPP?

B) Nie je tento diskriminačný zákon vhodný na ústavný súd? Kedy na jednej strane slúžiacemu lekárovi (pediater + všeobecný lekár) prizná minimálne hodinovu sadzbu za odslúženú LSPP a druhého lekára (stomatológ) z toho vynechá?

Vypisovanie príkazov na prepravu sanitným vozidlom

ID3617 | | JUDr. Zdenko Doktor

Som poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - praktický lekár pre dospelých a dlhodobe bojujeme a vypisovaním príkazov na prepravu sanitným vozidlom pre pacientov. Všetky príkazy na prepravu musíme vypisovať my, nakoľko špecialisti ich odmietajú vypísať, aj keď dopravu indikujú oni. Je tento postup správny? Lebo nám tým stúpa nákladovosť a vypisujeme sanitné vozidlá aj na vysokošpecializované pracoviská, ktoré my ani nemôžeme indikovať. Zdravý sedliacky rozum mi vraví, že kto dopravu indikuje, mal by aj vypísať príkaz na prepravu. A musíme potvrdzovať aj spiatočné jazdy. Ako by to malo byť podľa zákona? 

Pôsobnosť zákona č. 552/2003 Z. z.

ID3610 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnávateľ je štátna príspevková organizácia - nemocnica (zriadená ministerstvom). Na ktorých jej zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme? Vzťahuje sa tento zákon aj na nezdravotníckych zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce (napr. ekonómovia, personalisti, právnici .....) ? Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon 552/2003 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak. V prípade uvedeného zamestnávateľa (nemocnice), ktorí jeho zamestnanci [zdravotnícki pracovníci/technicko-hospodárski pracovníci: nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci duševné práce (napr. právnici, personalisti, ekonómovia...) a nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci fyzické práce (napr. maliari..)] sú zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z.z. a podporne Zákonník práce?

Odborný garant

ID3512 | | JUDr. Zdenko Doktor

Chcem poprosiť o stanovisko k problematike odborného garanta. Sme súkromná poliklinika s odborným garantom na všetky zdravotnícke odbory. V laboratóriu máme odbornú garantku vysokoškolsky vzdelanú osobu na plný úväzok formou pracovnej zmluvy. Zamestnankyňa nás požiadala o skrátenie úväzku na 0,8, tým pádom tam nebude jeden deň . Nie sme si istí, či s týmto budú súhlasiť na VÚC a tak isto aj zdravotné poisťovne.

Zamestnanie nezdravotníckeho zamestnanca u lekára

ID3506 | | JUDr. Vladimír Volčko

V inzeráte na voľné pracovné miesto všeobecný lekár hľadal administratívneho pracovníka do ambulancie na nasledujúce činnosti: "asistencia pri plánovaní a objednávaní pacientov na lekárske prehliadky, pri objednávaní pacientov na očkovanie, vedenie dispenzárov, odpovedanie na telefonické požiadavky a ich podávanie kompetentnej osobe, vedenie pracovnej neschopnosti pacientov, vykonávanie rôznych pomocných a administratívnych úloh". Osoba - nelekár - pracovala na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (vzdelanie VŠ, chemicko-technologická fakulta) a mala vykonanú štátnu skúšku pre nelekára pracujúceho v zdravotnícvte. Verejný zdravotník je podľa zákona považovaný za zdravotníckeho pracovníka. Bola by možnosť zamestnať takéhoto človeka v ambulancii všeobecného lekára na uvedené činnosti? Samozrejme berúc do úvahy zákon o ochrane osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky zástupcu vedúceho pracovníka

ID3465 | | JUDr. Vladimír Volčko

V otázke ide o  vedúcu sestru oddelenia nemocnice (štátnej príspevkovej organizácie). Podľa interných predpisov si zástupcu (v čase svojej neprítomnosti v práci) určuje vedúci zamestnanec (teda aj vedúca sestra konkrétneho oddelenia). Moja otázka znie: Platia pre obsadenie miesta zástupcu vedúcej sestry rovnaké kvalifikačné predpoklady a požiadavky ako pre vedúcu sestru (§ 12 ods. 4 NV SR č. 296/2010 Z. z.)? Môže vedúcu sestru v čase jej neprítomnosti zastupovať aj sestra, ktorá nespĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce vedúcej sestry? Napríklad sestra, ktorá nespĺňa jednu z podmienok § 12 ods. 4 NV SR č. 296/2010 Z. z., a to podmienku uvedenú v písm. a) - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo? 

Ako odmietnuť vyšetrenie pacienta event. vôbec ďalšie ošetrovanie?

ID3417 | | JUDr. Zdenko Doktor

Pracujem ako súkromný lekár špecialista. Mám pacienta, ktorý jedná so mnou verbálne agresívne, konfrontačne, úraža lekára aj zdravotnú sestru, meria čas vyšetrenia, snaží sa riadiť liečbu a ordinovať si vyšetrenia sám, ako má potrebu... so všetkým napriek. max. snahe je nespokojný. Pri mojom nesúhlase sa vyhráža podnetom na UDZS, trestným oznámením, medializovaním/ tomu by som sa rád vyhol, nakoľku pacient „bude mať vždy pravdu“ a lekár asi nemá žiadne práva/. Napriek tomu, že som ho vyzval aby si našiel iného lekára, nie je ochotný, tvrdí že má možnosť slobodnej voľby lekára a nástojí na poskytovaní zdravot. starostlivosti na našom pracovisku. Ja ako lekár mám pocit, že jeho stav už nedokážem hodnotiť objektívne, nakoľko vzhľadom na jeho správanie som už emocionálne zaujatý. Ako môžem lege artis odmietnúť dalšie vyšetrenie / ošetrovanie takéhoto pacienta? Nejde o vitálnu indikáciu či životohrozujúci stav.

Čerpanie sociálneho fondu-gastrolístky

ID3401 | | Ing. Ingrid Veverková

Sme nemocnica, príspevková organizácia ŽSK. Naša odborová organizácia chce čerpať sociálny fond formou gastrolístkov, ktoré sa dajú zamestnancom na dni dovolenky. Je to možné, ako túto skutočnosť účtovať? Je toto čerpanie zdanené daňou z príjmu a platia sa odvody?

Opakovaný elektronický predpis poukazu na zdravotnícku pomôcku

ID3324 | | JUDr. Zdenko Doktor

Chcel som začať v rámci e-zdravotníctva v mojom ambulantnom softvéri použiť funkciu: opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky (pomôcky pre inkontinentné sk. B), avšak výrobca softvéru mi oznámil, že to legislatíva neumožňuje a že je možný len opakovaný elektronický predpis receptu na lieky. V praxi ide o to, že veľké množstvo pacientiek má opakovane každý mesiac predpísané tie isté vložky, plienky alebo nohavičky pre únik moču (zdravotnícke pomôcky skupiny B, kód MKCH: U99.01 resp. U99.02), každý mesiac je nutné vytlačiť tlačivo - poukaz. Teda možnosť predpísania opakovaného elektronického poukazu by celý systém veľmi uľahčila. Prosím o vysvetlenie, ktorý zákon, ev. iná právna norma tento problém upravuje, či umožňuje opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky, či rozlišuje medzi receptom na liek a poukazom na zdravotnú pomôcku. Ak legislatíva neumožňuje opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky, prosím o uvedenie postupu, akým je možné vykonať zmenu.