Otázky v kategórii: Zdravotníctvo

počet otázok v kategórii: 104Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

ID4849 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa temer denne stretávam s nutnosťou vydávať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. V prílohe č. 5 k vyhláške 9/2009 vydanej MV SR, sú vymenované minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel a spôsob ich posudzovania. Pri telesných ochoreniach je legislatíva celkom podrobne popísaná. Problém však nastáva na úrovni psychickej zdravotnej spôsobilosti u osôb s psychiatrickým ochorením alebo u osôb sledovaných a liečených pre závislosti. Chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že pacient má stanovenú diagnózu napr. schizofrénia. Podľa vyhlášky 9/2009 MV SR patrí schizofrénia medzi ochorenia vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla (pre sk. 1 aj 2). V mojej praxi sa stretávam s tým, že ošetrujúci psychiater nepodá podnet na odobratie oprávnenia viesť motorové vozidlo. Je mojou povinnosťou (ako všeobecný lekár pre dospelých), žiadať vyjadrenie od odborného lekára alebo priamo odoslať informáciu o strate zdravotnej spôsobilosti na príslušný dopravný inšpektorát?

Zamestnanec vo svojej s. r . o.

ID4435 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Musím byť zamestnaný vo svojej s. r. o., ktorá poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej som odborným zástupcom, alebo stačí, keď mám uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, respektíve postačuje aj ústna dohoda?

Dokumentácia poskytovateľa

ID4345 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Ako poskytovateľ ADOS, vykonávame ošetrovateľské výkony v domácom prostredí pacienta. Jednorazový výkon odber krvi pacientovi, stačí dokumentovať elektronicky v dekurze? Alebo musím aj v papierovej forme? Odber indikuje vždy lekár.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

ID4273 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní ZS s poskytovateľom ZS "A" , približne po 3 mesiacoch od uzatvorenia tejto dohody si našiel nového poskytovateľa ZS "B", s ktorým uzatvoril novú dohodu o poskytovaní ZS.

Aké právne následky má uzatvorenie novej zmluvy o poskytovaní ZS s prihliadnutím na § 12 ods. 7, 9 a ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o  zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov? 

Zodpovednosť za výsledky laboratórnych vyšetrení

ID4253 | | JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Lenka Kavarniková,

Aká je zodpovednosť (gynekologickej) ambulancie za výsledky laboratórnych vyšetrení?

Gynekologická ambulancia je s. r. o., s ktorou má pacientka uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  (kapitáciu).

Príklad: tehotná pacientka má v našej ambulancii realizované vyšetrenia na diagnostiku vrodených chýb plodu (napr. Trisomy test v laboratóriu  Medirex). Výsledok vyšetrenia počas tehotnosti je poriadku, ale po pôrode sa zistí, že dieťa je postihnuté morbus Down.

Ak by to bolo zistené pomocou Trisomy testu, mohla by mať žena vyvolaný potrat v II. trimestri zo zdravotnej indikácie.

Po pôrode samozrejme pacientka podá podnet na UDZS. Je gynekológ za uvedený stav zodpovedný? Má zodpovednosť ambulancia ako PZS?

Archivácia zdravotnej dokumentácie

ID4130 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Sú výmenné lístky - odporúčania na vyšetrenie a žiadanky na špecializované vyšetrenia v papierovej forme súčasťou zdravotnej dokumentácie. Ak áno, je ich nutné archivovať 20 rokov podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti? Sme poskytovateľ ŠAŠ a dokumentáciu vedieme v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom. Uvedené tlačivá zatiaľ ukladáme do registratúrneho strediska podľa dátumu a ambulancii.

Predpísanie liekov v deň prepustenia pacienta z nemocnice

ID4111 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Porušujem nejaký právny predpis, ak pacientke predpíšem v ambulancii recept na lieky v deň jej prepustenia z ústavnej zdravotnej starostlivosti – nemocnice? 

V praxi sa totiž stáva, že pacientka je prepustená z nemocnice a prepúšťajúcim lekárom je odoslaná priamo do ambulancie a je poučená, že ambulantný lekár jej recept – lieky predpíše. Skutočanosť, že by mal  lieky vydať alebo predpísať prepúšťajúci lekár je irelevantná, lebo on tak neurobil a ani neurobí. Zo zdravotného hľadiska je nutné lieky predpísať a pacientka nemôže byť rukojemníkom a nie je možné ju vrátiť späť do nemocnice. V podstate technicky nie je problém lieky predpísať, len som mal nejasné informácie, že lekári, ktorí tak robili, boli pokutovaní zo strany zdravotných poisťovní.

Možnosť uzatvoriť s lekárom nadúväzok - podmienky

ID3859 | | JUDr. Simona Laktišová

Máme lekárov s uzatvorenými pracovnými zmluvami za nasledovných podmienok: lekár špecialista, pracovisko určené Fakultná nemocnica úväzok 1,00 = 37,5 hod. týždenný úväzok (zamestnancov týmito podmienkami vieme preradiť aj na iné pracoviská v areáli nemocnici, nie len napr. jedno oddelenie, úsek). Lekári vykonávajú prácu aj na lôžkových oddeleniach a pod kliniky patria aj špecializované ambulancie, v ktorých sa lekári v pracovný čas (napr. od 8.00-15.00 po vizite) striedajú podľa získanej - získavanej špecializácie (prebiehajúca špecializácia neatestovaného lekára). Z dôvodu potreby aj záujmu napr. lekárov vykonávať prácu na viac ako 1,00 úväzok by sme mali záujem uzatvoriť ďalšiu pracovnú zmluvu na úväzok napr. 0,2 napr. na výkon pracovnej činnosti lekára - naša predstava je napr. ordinácia v ambulancii otvorená napr. 2x v týždni v poobedňajších hodinách. Nami sledovaný výsledok je, aby sme neprekračovali nadčasovú prácu (samozrejme efekt je aj v nákladoch na nadčasovú prácu) ale hlavne v dodržaní hodín prípustnej nadčasovej práci a zabezpečenie pravidelnej možnosti zárobku pre zamestnanca, ktorý by mal záujem. Lekári (ale aj iný personál - sestry...) často vyhľadávajú iné pracovné príležitosti v súkromných ambulanciách pre privyrobenie. Túto možnosť by sme im aj my chceli ponúknuť nie ako príležitostnú (výnimočnú) = práca nadčas ale ako stabilnú formu zárobku. Telefonické vyjadrenie kontrolóra inšpektorátu práce v Nitre bolo, že nemôžeme uzatvoriť s lekárom ďalšiu pracovnú zmluvu na úväzok 0,2 napr. k úväzku 1,0 na pozíciu lekára. Vedeli by ste nám poradiť podľa Vášho názoru formu korektného uzatvorenia - stanovenia podmienok v tejto oblasti? 

Skončenie pracovného pomeru počas núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti

ID3676 | | JUDr. Zdenko Doktor

Môže byť skončený pracovný pomer zo strany zamestnanca (zdravotníckeho pracovníka) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti ako aj zo strany zamestnávateľa (nemocnice) v čase vyhláseného núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti zdravotníckym pracovníkom? 

Zubolekárska služba prvej pomoci

ID3680 | | Mgr. Michal Novák

Zákon ukladá stomatológom slúžiť a vykonávať tak svoju povinnosť na zubolekárskych LSPP (u organizátora LSPP, ktorý ma licenciu na prevádzkovanie zubolekárskej pohotovosti.) Novela zákona č. 578 však nepriniesla pre slúžiacich stomatológov nič pozitívne, pretože uznaná hodinová sadzba za odslúženu službu (12 €/h) sa nevzťahuje na skupinu slúžiacich stomatológov, ale len pre ambulantnú pohotovosť pre dospelých a pre deti a dorast. V mnohých regiónov Slovenska sa stále prevádzkujú zubné LSPP, bez podpísaných pracovno-právnych zmlúv a zubári, tak musia nastúpiť na výkon LSPP, lebo zo strany VUC im hrozí sankcia vo výške 3 300 €. Problém spočíva v tom, že organizátora nič nenúti vyplatiť slúžiacemu lekárovi mzdu/odmenu za odslúženú LSPP a všetky finančné prostriedky končia v rukách organizátora LSPP (mesačne kapitačné dávky + výber od pacientov + bodové ohodnotenie výkonov na poisťovne).

A) Ak je jedinou možnosťou súdna cesta ako si vydobiť odmenu za odslúženu LSPP aká by mala byť teda hodinová sadzba za odsluženú zubolekársku LSPP?

B) Nie je tento diskriminačný zákon vhodný na ústavný súd? Kedy na jednej strane slúžiacemu lekárovi (pediater + všeobecný lekár) prizná minimálne hodinovu sadzbu za odslúženú LSPP a druhého lekára (stomatológ) z toho vynechá?