Otázky v kategórii: Miestne dane

počet otázok v kategórii: 102Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Povinnosti s. r. o. pri otvorení prevádzky

ID5081 | | Klára Klabníková

Voči akým inštitúciám máme / nemáme povinnosť ohlásiť vykonávanie ekonomickej činnosti, konkrétne prevádzku ubytovania, športu, prenájom lodiek, móla, prenájom miestností za účelom konferencií? Spoločnosť už funguje viac rokov, no od 6/2024 bude prevádzkovať aj inú činnosť. Nahlasujem cez všeobecné podania túto ekonomickú činnosť aj na DÚ? Obec a kde všade?

Rozhodnutie - vyrubenie dane z nehnuteľnosti

ID5021 | | Klára Klabníková

Obec vydala rozhodnutie, ktorým daňovníkovi vyrubila daň z nehnuteľnosti. V ňom je vyrubená daň aj za užívanie hnojiska. Táto daň bola vyrubená so súhlasom daňovníka, ktorý hnojisko aj dlhodobo užíva, ale nie je jeho vlastníkom. Túto daň aj zaplatil. Lenže k 31.01.2024 podal priznanie k dani z nehnuteľnosti nový daňový subjekt, kde toto hnojisko uvádza ako vlastník, čiže daň chce zaplatiť. Zároveň daňový subjekt, ktorý hnojisko užíva a aj daň za neho zaplatil, podal 12.02.2024 čiastkové daňové priznanie, kde uviedol nové vlastníctvo stavby, za ktoré mu daň v rozhodnutí nebola vyrubená. Ako v takomto prípade má obec postupovať? Má zrušiť staré rozhodnutie a vydať nové, kde budú zohľadnené už nové skutočnosti? A čo s nedoplatkom alebo z preplatkom?

Zber BRKO a frekvencia vývozu

ID4913 | | Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Mám otázku ohľadom zberu BRKO z domácností. Som poslanec OcZ a ako každý rok, je schvaľované VZN o poplatku za zber TKO. Chápem, že poplatky nebudú klesať. Mňa ale zaujíma práve zber BRKO, ktorý je zaťažujúci viac ako treba. Hlavne frekvencia vývozu odpadu. Zamestnanec obce nám (poslancom) tvrdí, že zber BRKO sa nedá inak nastaviť. Vo vyhláške č. 371/2001 Z.z., príloha č.10b, je uvedená tabuľka, ktorá uvádza minimálne nároky na nádobu a frekvenciu vývozu. My zamestnancovi obce tvrdíme, že máme možnosť zmeniť frekvenciu vývozu. Ale stále si trvá na svojom že sa to nedá. Kto má pravdu? 

Miestny poplatok za komunálne odpady

ID4779 | | Klára Klabníková

Sme nezisková organizácia, ktorá ubytovala odídencov z Ukrajiny. Mesto nám rozhodnutím vyrubilo poplatok za komunálne odpady. Prosím o vyjadrenie, či mesto postupovalo správne vzhľadom na § 77 ods. 4 písm. f) zákona o miestnych daniach.

Daň z nehnuteľnosti

ID4403 | | Klára Klabníková

Kolaudácia bola 22. 12. 2022, kolaudačné rozhodnutie bolo právoplatné 2. 1. 2023. Daň vypočítavam, že k 1. 1. 2023 bolo už kolaudácia, alebo sa berie právoplatnosť, teda k 1. 1. 2023 ešte zdaňujem ako stavebný pozemok?

Automobil v podnikaní

ID4257 | | Ing. Jana Fülöpová

Daňovník, fyzická osoba, dosahuje príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Vložil do obchodného majetku nehnuteľnosti, ktoré prenajíma. Môže si tento daňovník uplatňovať výdavky z titulu používania súkromného automobilu, ktorý používa na jazdy v súvislosti s prenájmom?

Daň z nehnuteľnosti

ID4158 | | Iveta Ištoková

Aký druh dane zo stavieb dám na polyfunkčný dom - prízemie šatne, wc, 1 np kancelárie kuchynka wc.

Vrátenie pomernej časti dane z nehnuteľnosti z dôvodu delimitácie pozemkov

ID4135 | | Tatiana Macháčová

Dňom 1. 4. 2022 zo štátneho podniku prešli lesné pozemky pod národný park delimitáciou. Štátny podnik po zaplatení dane z nehnuteľnosti žiada obec o vrátenie pomernej časti zaplatenej dane z nehnuteľnosti z dôvodu prechodu pozemkov na národný park. Domnievam sa, že daň z nehnuteľnosti za vyrubuje podľa stavu k 1. 1. a že na zmeny, ktoré nastanú v priebehu roka sa neprihliada. Rozdiel je pri nadobudnutí nehnuteľnosti dražbou alebo dedičským konaním. Je obec povinná vrátiť pomernú časť zaplatenej dane z nehnuteľnosti? 

Odklad splátky dane z nehnuteľností

ID4109 | | Ing. Anton Kolembus

Daňovník požiadal o splácanie dane z nehnuteľnosti - vyrubená daň je 178,42 €. Daňovník poslal žiadosť o splátkový kalendár, kde uviedol splátky vo výške 20,00 € mesačne. Chcem sa opýtať či môžeme/musíme pohľadávku zabezpečiť záložným právom na katastri a ako je to s úrokmi z omeškania?

Zdaňovanie stavieb - čistička odpadových vôd, vodojem

ID4069 | | Ing. Anton Kolembus

Chcela by som sa opýtať na zdaňovanie stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené  podľa  § 10 ods. 3 bod b) zákona č. 582/2004 Z. z. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a pod.