Otázky v kategórii: Miestne dane

počet otázok v kategórii: 99Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Miestny poplatok za komunálne odpady

ID4779 | | Klára Klabníková

Sme nezisková organizácia, ktorá ubytovala odídencov z Ukrajiny. Mesto nám rozhodnutím vyrubilo poplatok za komunálne odpady. Prosím o vyjadrenie, či mesto postupovalo správne vzhľadom na § 77 ods. 4 písm. f) zákona o miestnych daniach.

Daň z nehnuteľnosti

ID4403 | | Klára Klabníková

Kolaudácia bola 22. 12. 2022, kolaudačné rozhodnutie bolo právoplatné 2. 1. 2023. Daň vypočítavam, že k 1. 1. 2023 bolo už kolaudácia, alebo sa berie právoplatnosť, teda k 1. 1. 2023 ešte zdaňujem ako stavebný pozemok?

Automobil v podnikaní

ID4257 | | Ing. Jana Fülöpová

Daňovník, fyzická osoba, dosahuje príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Vložil do obchodného majetku nehnuteľnosti, ktoré prenajíma. Môže si tento daňovník uplatňovať výdavky z titulu používania súkromného automobilu, ktorý používa na jazdy v súvislosti s prenájmom?

Daň z nehnuteľnosti

ID4158 | | Iveta Ištoková

Aký druh dane zo stavieb dám na polyfunkčný dom - prízemie šatne, wc, 1 np kancelárie kuchynka wc.

Vrátenie pomernej časti dane z nehnuteľnosti z dôvodu delimitácie pozemkov

ID4135 | | Tatiana Macháčová

Dňom 1. 4. 2022 zo štátneho podniku prešli lesné pozemky pod národný park delimitáciou. Štátny podnik po zaplatení dane z nehnuteľnosti žiada obec o vrátenie pomernej časti zaplatenej dane z nehnuteľnosti z dôvodu prechodu pozemkov na národný park. Domnievam sa, že daň z nehnuteľnosti za vyrubuje podľa stavu k 1. 1. a že na zmeny, ktoré nastanú v priebehu roka sa neprihliada. Rozdiel je pri nadobudnutí nehnuteľnosti dražbou alebo dedičským konaním. Je obec povinná vrátiť pomernú časť zaplatenej dane z nehnuteľnosti? 

Odklad splátky dane z nehnuteľností

ID4109 | | Ing. Anton Kolembus

Daňovník požiadal o splácanie dane z nehnuteľnosti - vyrubená daň je 178,42 €. Daňovník poslal žiadosť o splátkový kalendár, kde uviedol splátky vo výške 20,00 € mesačne. Chcem sa opýtať či môžeme/musíme pohľadávku zabezpečiť záložným právom na katastri a ako je to s úrokmi z omeškania?

Zdaňovanie stavieb - čistička odpadových vôd, vodojem

ID4069 | | Ing. Anton Kolembus

Chcela by som sa opýtať na zdaňovanie stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené  podľa  § 10 ods. 3 bod b) zákona č. 582/2004 Z. z. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a pod.

Sadzba dane - lesné pozemky

ID4094 | | Klára Klabníková

Aká môže byť najvyššia sadzba dane pre lesné pozemky ? Základ dane pre lesné pozemky je 0,0785 €. Sadzba dane je najvyššia 2,5 %, alebo môže byť aj 3 % ?

Daň z MV

ID4072 | | Ing. Jana Fülöpová

Kúpil sa nákladný automobil TATRA do firmy, kategória N3G, s 3 nápravami. Do daňového sa uvádza najv. technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, r. 34 z TP?? a v r. 49 TP je uvedené, že je to EURO5, má to vplyv na výšku dane a ako sa to uvádza v daňovom priznaní.

Nedoplatky na daniach viac ako 10 rokov

ID3885 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obecný úrad eviduje pohľadávky na daniach po splatnosti, niektoré až 10 rokov, no niektorí daňovníci sú už zosnulí. Chcem sa spýtať, či sa dajú tieto pohľadávky odpísať a ak áno, ako to treba zaúčtovať.