Otázky s vecným pojmom: Rozpočtová organizácia

počet otázok s vecným pojmom : 65Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príjem úhrady k odpísanej pohľadávke v rozpočtovej organizácii

ID4833 | | Tatiana Macháčová

Rozpočtová organizácia na základe rozhodnutia vedenia odpísala pohľadávku voči odberateľovi v konkurze. Vznik pohľadávky bol v roku 2022. Rozhodnutie o odpise pohľadávky v rovnakom roku. Odpis pohľadávky je zaúčtovaný po jednom roku od rozhodnutia v 4/2023. Na základe prihlásenia tejto pohľadávky správcovi konkurznej podstaty ešte v roku 2022, nám bola zaslaná platba z účtu odberateľa v 11/2023. Môžem odúčtovať zápis 546/316 z 4/2023 a naúčtovať prijatá úhradu z 11/2023 ako 221/316, keďže platba bola pripísaná na účet úradu v rovnaký rok ako bol zaúčtovaný odpis pohľadávky? Alebo je potrebné zaúčtovať predpis 221/646? Alebo správne riešenie je ešte úplne iné? Ďakujem.

Prevádzkový poriadok

ID4705 | | Ing. Patrik Nohavica

V rozpočtovej organizácii bolo realizované nové vykurovanie objektu plynom. K obsluhe plynového kotla je potrebné vypracovať Prevádzkový poriadok pre nízkotlakovú kotolňu na plynné palivo. Mohli by ste uverejniť vzor takéhoto poriadku?

Podnikateľská činnosť rozpočtová organizácia

ID4649 | | Tatiana Macháčová

Rozpočtová organizácia mesta Spojená škola (materská škola + základná škola + stredná škola) má od roku 2023 zriadenú živnosť na predmety podnikania, ktoré vyučuje na strednej škole. Softvérovo riešime odčlenenie podnikateľskej a hlavnej činnosti. No zároveň si škola musí nastaviť aj účtovanie. Moja otázka znie, či nie je manuál (príklady) na účtovanie podnikateľskej činnosti v rozpočtovej organizácií? Aké účty na účtovanie pohľadávok, nákladov a výnosov má správne používať v podnikateľskej činnosti? Predpokladám, že pohľadávky má účtovať na účte 311, záväzky na účte 321, výnosy by mala mať na 602 takmer všetky, nakoľko budú fakturovať, murárske a stavebné práce, kaderníctvo či služby občerstvenia. Náklady budú rozlišovať materiál 501, ale aj mzdu učiteľov a odmenu pre študentov.

Účtovanie dlhodobého majetku (darovaný, odpisovaný)

ID4617 | | Tatiana Macháčová

Účtovná jednotka (rozpočtová organizácia obce) nadobudla bezodplatne (na základe darovacej zmluvy) IT vybavenie v hodnote 3 000,00 €. Keďže ide o samostatne hnuteľnú vec, ktorej hodnota je vyššia než 1 700,00 €, účtovná jednotka zaúčtovala o obstaraní majetku takto: 042/384 - obstaranie, 022/042 - zaradenie, 551/082 - odpis (mesačný, plánovaný ešte nerealizovaný), 384/698 - zúčtovanie VBO (plánované, ešte nerealizované). Následne bol zo strany účtovnej jednotky vyhotovený protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku podľa zákona NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého zriaďovateľ (obec) "prevzal" majetok, tento však ostáva fyzicky v správe účtovnej jednotky. Ako zaúčtovať o odovzdaní majetku? Bude sa odpis realizovať v duchu vyššie uvedeného, a teda s použitím účtu 384 alebo v momente prevzatia majetku zriaďovateľom je účtovná jednotka povinná zaúčtovať o tejto skutočnosti (napr. 384/355) a následne realizovať odpisy ako 551/082 a 355/692? Existuje usmernenie, zákonné znenie, vyhláška resp. iný vzpp, ktorý zmocňuje zriaďovateľa, aby všetok majetok zverený svojim rozpočtovým organizáciám "transferoval" ako 355 bez ohľadu na pôvod majetku resp. zdroj jeho krytia(od iných subjektov VS, mimo VS, zo štátneho rozpočtu a podobne)?

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov

ID4571 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou, zariadenie sociálnych služieb. Od štátu dostávame finančný príspevok v zdroji 111, ktorý vyúčtovávame na štvrťročnej báze. Za posledný kvartál 2022 vznikla povinnosť vrátenia časti finančného príspevku, samotné vyúčtovanie a splatnosť spätnej platby však bola v 1.Q 2023. Na túto vratku sme ale nevytvorili finančnú rezervu, celú dotáciu prijatú v zdroji 111 za 4.Q 2022 sme aj minuli v zdroji 111 v 4.Q. Znamená to pre nás, že v aktuálnom roku 2023 musíme použiť vlastné zdroje (72j) na vrátenie. Ako máme o tom prosím účtovať?

Účtovanie stabilizačného príspevku v rozpočtovej organizácii

ID4525 | | Tatiana Macháčová

Prosím o pomoc pri účtovaní stabilizačného príspevku zamestnancom zariadenia pre seniorov - v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, a to z hľadiska účtovníctva, aj rozpočtovníctva. Ďakujem pekne

Obstaranie dochádzkového systému rozpočtovou organizáciou

ID4479 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou. Obstarávame nový dochádzkový systém, ktorého celková obstarávacia cena pozostáva z ceny za: 1. terminál 2. licenciu za dochádzkový systém (licencia je za 1 rok, bude nám účtovaná ročne počas doby používania systému), 3. za čipové karty 4. za inštaláciu 5. za školenie. Celková cena je 1 500,- EUR Fakturácia bude zvlášť za licenciu a zvlášť za ostatné súčasti dodávky. Ako o tom máme účtovať z hľadiska účtovníctva, aj rozpočtovníctva?

Zrážková daň zahraničných umelcov

ID4471 | | Ing. Marián Drozd

Sme rozpočtová organizácia, ktorá organizuje kultúrne podujatie. Na podujatí bude vystupovať aj hudobná skupina so spevákom z Českej republiky. Vystúpenie skupiny zabezpečí česká sprostredkovateľská agentúra, ktorá má pridelené číslo registrácie dane z pridanej hodnoty v ČR. Zmluva bude uzatvorená medzi rozpočtovou organizáciou a českou sprostredkovateľskou agentúrou s platbou za vystúpenie na účet uvedený v zmluve. Je možné zapracovať do zmluvy dohodu podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (t.j., že zrážkovú daň nevyberie rozpočtová organizácia a umelci si tejto príjem zdania sami)? Môže takúto dohodu podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov uzatvoriť sprostredkujúca agentúra z ČR (za vystupujúcich umelcov, v tomto prípade hudobnú skupinu) s rozpočtovou organizáciou?

Neuhradené faktúry v RO na konci roku

ID4399 | | Tatiana Macháčová

RO zriadená obcou - Základná škola, účtovala do nákladov roku 2022 náklady na energie týkajúce sa decembra 2022 účtovným zápisom 502 / 321. Faktúry boli k 31.12.2022 neuhradené, nakoľko došli po 31.12.2022. Nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií ZŠ vrátila k 31.12.2022 zriaďovateľovi, účet 357 má zostatok 0. Ako zaúčtovať časovú a vecnú súvislosť do výnosov , ak zostatok na účte 357 je 0. Môže vzniknúť výsledok hospodárenia z neuhradených faktúr z prenesených kompetencií?

Výmena kuchynských lieniek v rozpočtovej organizácii

ID4032 | | Tatiana Macháčová

V zariadení pre seniorov (rozpočtová organizácia zriadená obcou) vymeníme staré kuchynské linky za nové na viacerých izbách, v celkovej hodnote cca. 15 000,- EUR. Jednotlivé kuchynské linky však budú pod 1 700,- EUR. Ako o tom účtovať prosím? Kapitálové výdavky so súčasným účtovaním o dlhodobom odpisovanom hmotnom majetku vs. bežné výdavky s okamžitým zúčtovaním do nákladov? Použité budú vlastné zdroje.