Otázky s vecným pojmom: Rozpočtová organizácia

počet otázok s vecným pojmom : 55Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Originálne kompetencie účtovanie na obci

ID3840 | | Tatiana Macháčová

Prosím Vás je správne zaúčtované na obci poskytnutie prostriedkov na originálne kompetencie pre svoju zriadenú RO štvorzápisom na učtoch 35401/221 a 584/35401. A vrátenie nevyčerpaných prostriedkov (na originálne kompetencie) na konci roka na obec 221/35401 a 35401/584?

Účtovanie stravy v ZŠ a MŠ

ID3491 | | Tatiana Macháčová

Sme veľká plnoorganizovaná ZŠ, ktorá bude od 1. 9. 2019 zrušená a vznikne nový subjekt: ZŠ s MŠ. Okrem toho dôjde aj k dotácii stravného žiakom a v školskej jedálni a zároveň ideme mať novú vedúcu ŠJ, ktorá ešte nikde nepracovala a nemá žiadne skúsenosti, ani prax. Chcela by som Vás požiadať o radu, ako účtovať od 1. 9. 2019.

Sme RO – Základná škola, ktorá patrí pod zriaďovateľa. Vedúca školskej jedálne má vlastný potravinový účet, ktorý je príjmový aj výdavkový. Na konci mesiaca odvádza réžiu za žiakov, zamestnancov aj cudzích stravníkov na príjmový účet školy. Z príjmového účtu školy sa posledný deň v mesiaci príjmy odvedú na príjmový účet zriaďovateľa a ten ich následne v nasledujúcom mesiaci zašle ako dotáciu vlastných príjmov na výdavkový účet školy.

Stravné má ponechané počas celého roka na potravinovom účte (mesačné hlásenia mestu) a len na konci kalendárneho roka ho prevádzame na účet mesta.

Účtovania, čo ste doposiaľ zverejnili vo časopise, neobsahujú ZŠ s MŠ patriace pod obec. Preto by som Vás chcela požiadať o odpoveď, podľa ktorého, doposiaľ zverejneného postupu máme účtovať?

Ak som dobre pochopila vedúca ŠJ bude prijímať na svoj potravinový účet 221 a zúčtovávať dotácie cez 354 / 691  a 357 / 693.

Od 1. 1. 2020 sa minuloročné nevyčerpané stravné a réžia z r. 2019 budú naďalej účtovať cez 453?

Projekt INKLÚZIA pre ZŠ

ID3299 | | Tatiana Macháčová

Naša ZŠ (RO s právnou subjektivitou) dostala z ministerstva finančné prostriedky na projekt INKLÚZIA na asistenta učiteľa. Je to vysoká suma, ktorá sa bude postupne používať počas 5 rokov. Suma sa skladá 85 % EÚ, 10 % ŠR, 5 % budú vlastné zdroje. V mesiaci, kedy sa mzda vypláca pošle ZŠ zriaďovateľovi uvedenú mesačnú sumu. Ten vráti ZŠ túto sumu na VÚ školy. 1. Prosím o informáciu ako účtovať tento projekt u zriaďovateľa a ako v ZŠ-RO (aj kódy zdrojov a rozpočtovú klasifikáciu) 2. Navýšiť príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu v subjekte ZŠ o celú sumu obdržaných prostriedkov (napr. príjmový rozpočet bude 10 000 € a skutočnosť v príjmovej časti bude 10 000, ale vo výdavkovej časti bude rozpočet 10 000 € a skutočnosť napr. 1 200 €?) 3. Zostatok prostriedkov na konci roka zostáva na projektovom príjmovom účte, alebo ich musí ZŠ poslať zriaďovateľovi? 4. Ako zapojiť prostriedky do rozpočtu v nasledujúcom roku?

Vybavenie reklamácie medzi dodávateľom a rozpočtovou organizáciou

ID3319 | | Ing. Jana Hvojníková

Sme štátna rozpočtová organizácia. Dodávateľ nám fakturoval za dodané plastové okná, ktoré bolo potrebné na našej budove vymeniť.  Vzhľadom na reklamáciu zo strany našej organizácie, keďže niektoré okná mali nevýrazné poškodenie, ktoré nebránilo ich použitiu, nám dodávateľ poslal faktúru – dobropis, čím nám znížil pôvodnú fakturovanú sumu. Keďže išlo reklamačné konanie, pôvodnú faktúru sme neuhradili, až do vyriešenia reklamácie.  Je potrebné, aby sme s dodávateľom uzavreli vzájomnú dohodu o započítaní záväzkov a pohľadávok a uhradili by sme len sumu rozdielu, alebo máme zaplatiť pôvodnú faktúru a dodávateľ nám vráti dobropisovanú sumu?

Nákup auta na splátky

ID3213 | | Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Je možné v štátnej rozpočtovej organizácii kúpiť auto na splátky? Nejde o finančný lízing ani operatívny lízing, ale o jednoduchý nákup na splátky. Nedochádza tým k zaťažovaniu rozpočtov budúcich rokov, čo je v rozpore s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách? Ako treba zaúčtovať splátky?

Prevod správy majetku na rozpočtovú organizáciu

ID3011 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec ako zriaďovateľ základnej školy jej prevodom správy so súhlasom zastupiteľstva previedla do majetku budovu školu a školskej jedálne. Obec v roku 2017 dostala dotáciu na rekonštrukciu strechy na školskej jedálni. Túto sme použili na uvedený účel a riadne zúčtovali. Keďže budovu jedálne odpisuje základná škola (prevod správy), je potrebné na toto navýšenie hodnoty budovy jedálne a s tým spojené aj odpisovanie zrekonštruovaného objektu zase prejednanie na OZ, alebo stačí len podpísaná zmluva medzi obcou a ZŠ o navýšenej hodnote prevodu majetku a podklad pre účtovanie tohto úkonu?

Rozpočtová organizácia a jej záväzky

ID2945 | | Hana Jakubíková

Rozpočtové organizácie (školy) k 31. 12. 2016 vykazujú záväzky voči dodávateľom, ktoré vznikajú z dôvodu, že faktúry ktoré boli doručené v januári 2017 sú v súlade so zákonom o účtovníctve zaúčtované ešte k predchádzajúcemu roku 2016 (ide sa o faktúry za telefón za december, vyúčtovanie energie a pod.). Toto sa opakuje každoročne, tieto faktúry sú uhrádzané už vždy z rozpočtu roku, kedy boli doručené napriek tomu, že do účtovníctva sa ešte vždy zaúčtujú spätne do predchádzajúceho roku. Na základe audítora toto znamená porušenie § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v zmysle ktorého subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok (teda rok 2016). Podľa jeho názoru škola má odhadnúť výšku faktúr, ktoré budú doručené v januári 2017 (aj keď nevie napr. či bude mať nedoplatok alebo preplatok na energiách) a takúto sumu nemá vyčerpať v rozpočte roku 2016 a túto sumu má škola vrátiť zriaďovateľovi. Tie školy, ktoré tieto faktúry z januára 2017 nezaúčtujú v účtovníctve do svojich nákladov nemajú žiadne záväzky, ale škola, ktorá zaúčtuje v súlade so zákonom o účtovníctve tieto faktúry z januára 2017 do roku 2016 vykazujú záväzky voči odberateľom a takto podľa audítora nemali kryté záväzky v rozpočte roku 2016.

Novela zákona 523/2004 § 8 ods. 5

ID2899 | | Ing. Ingrid Veverková

Sme RO zriadená obcou-DSS. Obec ako zriaďovateľ prijíma dotáciu z MPSVaR na financovanie soc. služieb a následne nám ju každý mesiac poukazuje na náš výdavkový účet. Môžem dotáciu prijatú po 1.8. použiť na mzdy? Napr. príjmem dotáciu 1. 12. a môžem ju použiť na decembrové výplaty? Dotáciu na daný rok vždy aj použijeme v danom roku.

Prechod práv v zrušených organizáciách

ID2838 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Sme rozpočtová organizácia. V zmysle § 27 zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. práva a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosti v dvoch zrušených zariadeniach prechádzajú od 1. 1. 2017 na novú organizáciu, ktorá má nové obchodné identifikačné údaje (univerzálny sukcesor). Zrušené organizácie mali vypracované pracovné poriadky. Otázka znie: Dokedy platia vypracované pracovné poriadky, resp. či vypracovaním nového pracovného poriadku strácajú platnosť pracovné poriadky v zrušených organizáciách. Ako je to v prípade kolektívnej zmluvy: jedno zariadenie so 30 zamestnancami podpísalo kolektívnu zmluvu na rok 2017 minulý rok, v druhej organizácie s 68 zamestnancami nebola podpísaná kolektívna zmluva na rok 2017. Ako máme postupovať?

Kapitálové výdavky - konvektomat.

ID2787 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - základná škola s materskou školou, ktorej organizačnou súčasťou je aj školská jedáleň (ďalej len „účtovná jednotka“) obstarala do školskej jedálne z vlastných prostriedkov zriaďovateľa elektrický parný konvektomat v celkovej fakturovanej sume 4 783,80 €. Uvedená fakturovaná suma pozostáva z nasledovných položiek: elektrický parný konvektomat – suma 4 212 €, Stojan pod konvektomat – suma 240 €, zmäkčovč vody – suma 66 €, sada gastronádob – suma 175,80 €, roztok na čistenie konvektomatu – suma 90 € Okrem toho účtovná jednotka zabezpečila inými dodávateľmi montáž elektrického prívodu a vody v sume 216,20 € Ako správne určiť obstarávaciu (vstupnú) cenu uvedenej hnuteľnej veci – konvektomatu? Započítavajú sa všetky uvedené položky do obstarávacej ceny konvektomatu ako kapitálový výdavok? .