Otázky s vecným pojmom: Dodanie tovaru

počet otázok s vecným pojmom : 62Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodanie tovaru

ID4118 | | Ing. Marián Drozd

Poľská spoločnosť (prvý odberateľ) si objednala tovar od španielskej spoločnosti (dodávateľ). Španielska spoločnosť tovar dodala priamo slovenskej spoločnosti (druhý odberateľ). Dopravu si zabezpečila slovenská spoločnosť. Musí sa poľská spoločnosť registrovať v členskom štáte SR, kde sa skončila preprava tovaru?

Odpočítanie dane koeficientom

ID3920 | | Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská spoločnosť, ktorá sa stala platiteľom dane podľa § 4 Zákona o DPH v apríli 2021, pretože odvtedy obchoduje s klimatizačnými zariadeniami. Dovtedy poskytovala iba služby zdravotnej starostlivosti, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 29 Zákona o DPH. To znamená, že od apríla 2021 spoločnosť bude uskutočňovať dodania, pri ktorých jej vzniká nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods 1 Zákona o DPH, ako aj dodania, pri ktorých nemá nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods 3. Podľa § 49 ods. 4 Zákona o DPH, ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50. Ale v tomto prípade spoločnosť nepoužije nakúpené tovary a služby súčasne pre dodávky s možnosťou odpočítania dane a dodávky, pri ktorých nemôže odpočítať daň, pretože tieto činnosti spoločnosť realizuje odlišne prostredníctvom dvoch prevádzkarne (stredísk), t.j. nakúpené tovary a služby je schopná jednoznačne roztriediť podľa činností, na ktoré ich používa. Existuje iba veľmi málo prípadov, pri ktorých nie je možné jednoznačne určiť, že na aké činnosť sa tovary a služby používajú (napr. účtovnícke služby). V týchto prípadoch by spoločnosť neodpočítala DPH. Aj v horeuvedených prípadoch musí spoločnosť postupovať podľa § 50 Zákona DPH, teda určiť koeficient pre odpočet so súhlasom správcu dane, alebo môže odpočítať DPH z hodnoty tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky, pri ktorých jej vzniká daňová povinnosť, a tiež nemá nárok na odpočet DPH z tovarov a služieb, ktoré použije na plnenia oslobodené od dane? 

Pripísanie prostriedkov z dobierky na bankový účet

ID3089 | | Ing. Beata Moravcová

Vystavená faktúra za tovar posielaný zákazníkovi na dobierku. Ako účtovať úhradu faktúry? 221/311?

Zhotovenie drevených vianočných domčekov - predajných stánkov

ID3083 | | Ing. Marián Drozd

Stolárska firma, platiteľ DPH zhotovuje drevené domčeky (predajné stánky) na vianočné trhy. Sú to domčeky, v ktorých sa budú predávať tovary a poskytovať služby na vianočných trhoch. Výrobným materiálom je drevo. Odberateľom je firma - platiteľ DPH, ktorý tieto domčeky bude ďalej predávať. Domček nie je spojený so zemou pevným základom. Ako máme faktúrovať zhotovenie takéhoto domčeka? S DPH alebo ako oslobodenú dodávku v zmysle § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH")? Do domčekov nám subdodávateľ montuje elektroinštaláciu. Má nám faktúrovať s DPH alebo ide tiež o oslobodenú dodávku? Pripomíname, že domček nie je spojený so zemou pevným základom. My budeme faktúrovať dodanie kompletného dreveného domčeka - predajného stánku (s namontovanou elektroinštaláciou).

Oprava stroja

ID2856 | | Ing. Marián Drozd

Poľský dodávateľ opravoval výrobné zariadenie - stroj, na ktorom musel vymeniť poškodený náhradný diel v hodnote 700 €. Za uvedené práce vystavil dve faktúry nasledovne: faktúra za opravu stroja: 1 300 €, faktúra za náhradný diel: 700 € (náhradný diel bol v rámci opravy namontovaný do stroja). Máme považovať obidve faktúry ako poskytnutie služby v rámci EÚ, alebo faktúru za náhradný diel považovať za dodanie tovaru z EÚ?

Registrácia pre DPH v ČR

ID2760 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH dodá službu občanovi ČR (nepodnikateľ, neplatiteľ DPH):

  1. skládkovanie odpadu na skládke na území SR,
  2. dodanie tovaru s dopravou z SR do ČR,
  3. prepravu nákladu z SR do ČR,

má pri niektorom z prípadov povinnosť registrovať sa pre DPH aj v Českej republike?

Dátum dodania

ID2745 | | Ing. Marián Drozd

Mám otázku k správnemu určeniu dátumu dodania a následne správne určenie zdaňovacieho obdobia - situácia: Jeden z našich hlavných dodávateľov je zdaniteľná osoba so sídlom v Maďarsku. Zároveň je registrovaná v SR a má pridelené slovenské IČ DPH. Do 31. 12. 2015 nám fakturovala dodanie tovaru so slovenskou DPH pod slovenským IČ DPH. Na základe novely zákona o DPH nám fakturuje pod slovenským IČ DPH dodanie tovaru s 0 % DPH a na faktúre je uvedené, že ide o prenos daňovej povinnosti. Firma spravidla vystavuje sumarizačné faktúry, ktoré pokrývajú viac dodávok. Často sa pri fakturácii dodávok z posledných dní kalendárneho mesiaca stáva, že dátum vystavenia faktúry je napr. 4.8. a jednotlivé dodávky, ktoré sú v tele faktúry špecifikované sú z dní 28. 7., 29.7., 30. 7. V texte faktúry je ďalej uvedené, že dátum vzniku daňovej povinnosti je dátumom dodania jednotlivých dodávok. Do 31. 12. 2015 som postupovala tak, že pokiaľ som mala faktúru do lehoty na podanie daňového priznania k DPH, uvádzala som ako dátum dodania dátum poslednej dodávky (teda 30. 7.) a faktúru som uviedla v daňovom priznaní za júl. Ak som faktúru dostala neskôr (často dodávateľ fakturuje dodávky aj po 2 mesiacoch), uviedla som faktúru v mesiaci podľa dátumu vystavenia. Ako ale postupovať pri samozdanení? Môžem aj teraz uviesť faktúru v daňovom priznaní za mesiac júl, keď boli dodávky, alebo až za mesiac august, keď bola vystavená faktúra? Ako postupovať v prípade, že mám faktúru vystavenú napr. 6. 8. na dodávku z 5. 4.?

Identifikačné číslo DPH

ID2641 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná firma A je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"), dodáva tovar tuzemským zdaniteľným osobám s miestom dodania na Slovensku. Pod ktorým IČ DPH má tovar dodávať? Podľa miesta sídla, alebo pod slovenským IČ DPH?

Dodávka tovaru s montážou a bez nej z hľadiska DPH

ID2568 | | Ing. Marián Drozd

Sme platiteľmi dane z pridanej hodnoty na Slovensku a dostali sme objednávku od slovenského odberateľa (tiež platiteľa DPH) na strojné zariadenie, ktoré si od neho objednal nemecký odberateľ pod nemeckým IČ DPH, kde sa bude toto zariadenie viezť našou firmou na náš účet a kde sa budú na tomto zariadení robiť technické skúšky. Predpokladáme, že to bude dodávka tovaru bez montáže a inštalácie (zmluva ešte nie je celkom uzavretá).

Moja otázka je, aké budú naše povinnosti z hľadiska DPH a zaujímali by nás aj povinnosti nášho objednávateľa pre pochopenie celého prípadu. Prosím Vás aj o modelovú situáciu ak by išlo o dodávku tovaru s montážou a inštaláciou.

Premiestnenie tovaru na účel jeho inštalácie alebo montáže

ID2431 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ dane má dodať poľskému podnikateľovi výrobnú linku spolu s jej inštaláciou a montážou. V marci 2015 ju premiestnil do Poľska.

  • Považuje sa premiestnenie výrobnej linky za dodanie tovaru za protihodnotu?
  • Uvádza platiteľ dane premiestnenie výrobnej linky v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze?