Otázky s vecným pojmom: Konkurz a reštrukturalizácia

počet otázok s vecným pojmom : 28Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpis pohľadávky

ID4991 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň, FO (živnostník) platca DPH účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vedie vo svojej evidencii pohľadávku po splatnosti 15 rokov. Na spoločnosť, ktorá neuhradila svoje záväzky voči daňovníkovi je vyhlásený konkurz. Daňovník oslovil správcu konkurzného konania a ten zaslal oznámenie o stave konkurzného konania v takomto znení: Na základe žiadosti ohľadne informácie o stave konkurzného konania spis... ohľadne vymáhania pohľadávok i Vám oznamujem nasledovné: - na majetok spoločnosti XX..., bol uznesením Okresného súdu ... a za správcu bol vymenovaný JUDr. ... - ako správca neevidujem, aby z Vašej strany došlo k prihláseniu pohľadávok do konkurzného konania úpadcu - predmetné konkurzné konanie je v štádiu speňažovania majetku úpadcu, pričom k dnešnému dňu došlo k takmer všetkému speňaženiu majetku, resp. jeho vylúčeniu - vzhľadom na predpokladaný výťažok zo speňaženia pohľadávok úpadcu nie je predpoklad, že budú uspokojené nároky riadne prihlásených a uznaných pohľadávok jednotlivých veriteľov a z uvedeného dôvodu rovnako nemôžu byť uspokojené nároky veriteľov, ktorí si neprihlásili pohľadávky do konkurzného konania. Na základe uvedeného oznámenia chce živnostník vykonať odpis pohľadávky. Otázka: Má daňovník pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávky - odpise pohľadávky povinnosť zvýšiť základ dane o sumu vo výške menovitej hodnoty pohľadávky (platca DPH z hodnoty pohľadávky bez DPH) ? Alebo len pohľadávku odpíše z evidencie pohľadávok ?

Neprihlásená pohľadávka

ID4901 | | Ing. Ján Mintál

Máme pohľadávku z r. 2020, na ktorú sme vytvorili opravnú položku v r. 2021 a 2022. V r. 2023 bol na uvedenú firmu vyhlásený konkurz. Pohľadávku sme neprihlásili. Môžme ju teraz odpísať a vyradiť? Vyradenie vo výške OP 391/311 a 546/311 zvyšných nevytvorených 50 % - tento odpis by bol daňovo uznaný alebo nie?

Príjem úhrady k odpísanej pohľadávke v rozpočtovej organizácii

ID4833 | | Tatiana Macháčová

Rozpočtová organizácia na základe rozhodnutia vedenia odpísala pohľadávku voči odberateľovi v konkurze. Vznik pohľadávky bol v roku 2022. Rozhodnutie o odpise pohľadávky v rovnakom roku. Odpis pohľadávky je zaúčtovaný po jednom roku od rozhodnutia v 4/2023. Na základe prihlásenia tejto pohľadávky správcovi konkurznej podstaty ešte v roku 2022, nám bola zaslaná platba z účtu odberateľa v 11/2023. Môžem odúčtovať zápis 546/316 z 4/2023 a naúčtovať prijatá úhradu z 11/2023 ako 221/316, keďže platba bola pripísaná na účet úradu v rovnaký rok ako bol zaúčtovaný odpis pohľadávky? Alebo je potrebné zaúčtovať predpis 221/646? Alebo správne riešenie je ešte úplne iné? Ďakujem.

Postúpenie nadobudutej pohľadávky z roku 2003

ID4465 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť A (daňovník, ktorého hlavná činnosť spočíva v poskytovaní úverov) nadobudla dňa 7.2.2003 od spoločnosti B postúpením za dohodnutú cenu 50 000 € (menovitá cena=obstarávacej cene) pohľadávku (istina 40 000 + úrok 10 000) voči spoločnosti C. Dohodnutá cena vo výške 50 000 € bola uhradená. Spoločnosť A túto pohľadávku úročila a pohľadávka sa tak navýšila o úroky z omeškania v sume 2 000 €. Na spoločnosť C následne vyhlásil súd dňa 30.04.2003 konkurz. Spoločnosť A svoju pohľadávku riadne prihlásila na súde. Konkurz nie je do dnešného dňa ukončený. Pohľadávka je nepremlčaná. K pohľadávke v celkovej výške 52 000 € boli vytvorené opravné položky v 100 % výške (t.j. 52 000 €). Prosím o usmernenie, či bude hodnota pohľadávky v celkovej výške 52 000 € (istina, úrok + úroky z omeškania) daňovo uznaným výdavkom v prípade, že spoločnosť A sa rozhodne pohľadávku voči dlžníkovi C v konkurze ďalej postúpiť (v roku 2023) spoločnosti D za cenu 1 €?

Postup pri konkurze SZČO

ID3797 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO bola oddlžená  cez konkurz v rámci možnosti danej štátom cez Centrum právnej pomoci. Do konkurzu boli prihlásené neuhradené záväzky zo Sociálnej poisťovne a  dodávateľské  faktúry a záväzky zo zmlúv. SZČO bol doručený v 2020 roku Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. 

  • Uplatní sa celková výška oddlženej sumy v daňovom základe pre daň z príjmu FO?
  • Ak áno, je to príjem a čo bude výdavkom, oproti tomuto príjmu?
  • Môže sa odmena vo výške 500 € pre  Centrum právnej pomoci  dať do daňových nákladov, nakoľko sa  do konkurzu prihlásili  len neuhradené  záväzky z podnikania?

Opravné položky spoločnosti v konkurze

ID3384 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, na ktorú bol vyhlásený konkurz, má už vyše 20 rokov vytvorené opravné položky k pohľadávkam voči bývalým obchodným partnerom, tiež v konkurze. Konkurzy doteraz neboli ukončené. V § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (+ § 29 ods. 1 Postupov účtovania), sa hovorí o úprave zostatkov vytvorených rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia, s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu. Dovoľujem si požiadať o vysvetlenie k tejto problematike z hľadiska účtovného a daňového. Čo znamená „úprava zostatkov“ najmä v prípade opravných položiek? Akým spôsobom a podľa akých kritérií sa posudzuje, že „preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu“? Ako sa vysporiadať s opravnými položkami u partnerov v konkurze, ak bude vlastný konkurz ukončený skôr? 

Spoločnosť v konkurze a nárok na odpočet DPH

ID2607 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, ktorá je v konkurze, dostane faktúru od správcu konkurznej podstaty za odmenu z výťažku. Podľa zákona o správcoch sa odmena správcu zvyšuje o DPH, tzn. že správca (platiteľ DPH) vystaví faktúru s daňou. Môže si potom spoločnosť v konkurze uplatniť nadmerný odpočet?

Pohľadávky prihlásené do konkurzu

ID2027 | | Ing. Jozef Pohlod

Pohľadávky splatné v roku 2010 sme prihlásli do konkurzu pre dvoma rokmi, v tom čase nespĺňali podmienku 36 mesiacov na plný odpis. Ako máme účtovať o nich v rámci účt. uzávierky tento rok?

Príjem správcu konkurznej podstaty

ID1815 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Ako správne zaradiť jednorazový príjem, resp. odmenu správcu konkurznej podstaty z hľadiska dane z príjmov? Ide o príjem podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP")? Popr. mohol by to byť príjem podľa § 8 ZDP? Aké výdavky si môžeme uplatniť pri týchto príjmoch?

Zrušenie s.r.o.

ID1490 | | Ing. Anton Kolembus

S.r.o. už nevykonáva žiadnu činnosť a chceli by sme ju zrušiť. Ako postupovať z účtovného a daňového hľadiska? Spoločnosť má aj majetok, záväzky a aj pohľadávky a spoločnosť je registrovaná za platiteľa DPH.