Otázky s vecným pojmom: Konkurz a reštrukturalizácia

počet otázok s vecným pojmom : 24Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Postup pri konkurze SZČO

ID3797 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO bola oddlžená  cez konkurz v rámci možnosti danej štátom cez Centrum právnej pomoci. Do konkurzu boli prihlásené neuhradené záväzky zo Sociálnej poisťovne a  dodávateľské  faktúry a záväzky zo zmlúv. SZČO bol doručený v 2020 roku Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. 

  • Uplatní sa celková výška oddlženej sumy v daňovom základe pre daň z príjmu FO?
  • Ak áno, je to príjem a čo bude výdavkom, oproti tomuto príjmu?
  • Môže sa odmena vo výške 500 € pre  Centrum právnej pomoci  dať do daňových nákladov, nakoľko sa  do konkurzu prihlásili  len neuhradené  záväzky z podnikania?

Opravné položky spoločnosti v konkurze

ID3384 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, na ktorú bol vyhlásený konkurz, má už vyše 20 rokov vytvorené opravné položky k pohľadávkam voči bývalým obchodným partnerom, tiež v konkurze. Konkurzy doteraz neboli ukončené. V § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (+ § 29 ods. 1 Postupov účtovania), sa hovorí o úprave zostatkov vytvorených rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia, s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu. Dovoľujem si požiadať o vysvetlenie k tejto problematike z hľadiska účtovného a daňového. Čo znamená „úprava zostatkov“ najmä v prípade opravných položiek? Akým spôsobom a podľa akých kritérií sa posudzuje, že „preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu“? Ako sa vysporiadať s opravnými položkami u partnerov v konkurze, ak bude vlastný konkurz ukončený skôr? 

Spoločnosť v konkurze a nárok na odpočet DPH

ID2607 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, ktorá je v konkurze, dostane faktúru od správcu konkurznej podstaty za odmenu z výťažku. Podľa zákona o správcoch sa odmena správcu zvyšuje o DPH, tzn. že správca (platiteľ DPH) vystaví faktúru s daňou. Môže si potom spoločnosť v konkurze uplatniť nadmerný odpočet?

Pohľadávky prihlásené do konkurzu

ID2027 | | Ing. Jozef Pohlod

Pohľadávky splatné v roku 2010 sme prihlásli do konkurzu pre dvoma rokmi, v tom čase nespĺňali podmienku 36 mesiacov na plný odpis. Ako máme účtovať o nich v rámci účt. uzávierky tento rok?

Príjem správcu konkurznej podstaty

ID1815 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Ako správne zaradiť jednorazový príjem, resp. odmenu správcu konkurznej podstaty z hľadiska dane z príjmov? Ide o príjem podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP")? Popr. mohol by to byť príjem podľa § 8 ZDP? Aké výdavky si môžeme uplatniť pri týchto príjmoch?

Zrušenie s.r.o.

ID1490 | | Ing. Anton Kolembus

S.r.o. už nevykonáva žiadnu činnosť a chceli by sme ju zrušiť. Ako postupovať z účtovného a daňového hľadiska? Spoločnosť má aj majetok, záväzky a aj pohľadávky a spoločnosť je registrovaná za platiteľa DPH.

Účtovanie postúpenia pohľadávky pri konkurze

ID605 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť Alfa v roku 2012 evidovala ďalej pohľadávku voči dlžníkovi v konkurze v menovitej hodnote 6 500 €, ktorá vznikla pri dodávke tovaru v roku 2011. Konkurz na majetok dlžníka vyhlásil súd dňa 15. 12. 2011. Vo svojom uznesení vyzval veriteľov, aby svoje pohľadávky prihlásili na súde a správcovi do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. Spoločnosť pohľadávku prihlásila dňa 20. 1. 2012. Dňa 15. 4.  2012 spoločnosť postúpila pohľadávku voči dlžníkovi v konkurze inej spoločnosti za cenu 1 500 €, ktorá túto následne aj zaplatila.

Prihlásenie viacerých pohľadávok do konkurzu

ID945 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Ako má podnikateľský subjekt postupovať pri prihlasovaní pohľadávky do konkurzu, môže prihlásiť viacero pohľadávok jednou prihláškou?

Obmedzenia pre uspokojenie veriteľov

ID914 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Aké zmeny budú účinné od 1.1.2012 pre obmedzenia uspokojenia spriaznených veriteľov, v akej forme?

Návrh na vyhlásenie konkurzu - zmeny od 1.1.2012

ID913 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Aké zmeny budú účinné od 1.1.2012 v prípade reálnejšieho využívania veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu?