Otázky s vecným pojmom: Poplatok

počet otázok s vecným pojmom : 59Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Realizovateľné cenné papiere

ID5149 | | Ing. Ondrej Baláž

Fy XY s. r. o. malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. V priebehu roka zasielam zálohy na nákup CP a na konci roka, na základe Výpisu majetkových a finančných transakcii účtujem nákup RCP na účet 063. Na konci roka je potrebné účtovať precenenie cez 414, alebo opravné položky? Poplatok za výkonnosť a spravcovský poplatok účtujem na účte 568?

Poplatok za výpis zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - dokazovanie

ID5067 | | Mgr. Lenka Kavarniková

V ustanovení § 38a ods. 8 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je uvedené, že pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca najviac 2 eurá. Ak oprávnená osoba vo svojej žiadosti o výpis zo zdravotnej dokumentácie uvádza, že výpis žiada na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, má poskytovateľ kompetenciu (resp. právo) žiadať od oprávnenej osoby ďalšie podklady dokazujúce predmetný dôvod vyžiadania zdravotnej dokumentácie?

Kúpa a predaj ojazdeného vozidla

ID5013 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť platiteľ DPH, ktorý nie je predajcom ojazdených mot. vozidiel kúpil zo zahraničia od obchodníka ojazdenými vozidlami motorové vozidlo na daľší predaj do iného členského štátu. Na motorové vozidlo bol použitý § 66 zákon o DPH - použitý tovar. Idú do kúpnej ceny aj obstarávacie náklady, teda poplatok za vybavovanie dokladov vozidla, poplatok za manipuláciu s vozidlom, aukčný poplatok atď?

Premlčanie daňových nedoplatkov

ID4983 | | Klára Klabníková

Vyvstala u nás otázka ohľadom premlčania daňových nedoplatkov k poplatku za komunálny odpad – zo starej exekúcie. Ide o konkrétny prípad: daňový nedoplatok FO z roku 2005 bol vymáhaný v exekučnom konaní v roku 2016, poverenie na vykonanie exekúcie bolo súdnemu exekútorovi doručené dňa 23. 6. 2017 dňa 12. 9. 2022 bolo exekučné konanie ukončené z dôvodu uplynutia rozhodnej doby. Výzva na zaplatenie nedoplatku z roku 2005 bola naposledy zaslaná a doručená daňovníkovi v roku 2014. Kedy sa premlčí uvedený daňový nedoplatok z roku 2005? (počas daňového exekučného konania 6-ročná premlčacia lehota neplynie - § 85 ods. 1, 2 daňového poriadku).

Zber BRKO a frekvencia vývozu

ID4913 | | Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Mám otázku ohľadom zberu BRKO z domácností. Som poslanec OcZ a ako každý rok, je schvaľované VZN o poplatku za zber TKO. Chápem, že poplatky nebudú klesať. Mňa ale zaujíma práve zber BRKO, ktorý je zaťažujúci viac ako treba. Hlavne frekvencia vývozu odpadu. Zamestnanec obce nám (poslancom) tvrdí, že zber BRKO sa nedá inak nastaviť. Vo vyhláške č. 371/2001 Z.z., príloha č.10b, je uvedená tabuľka, ktorá uvádza minimálne nároky na nádobu a frekvenciu vývozu. My zamestnancovi obce tvrdíme, že máme možnosť zmeniť frekvenciu vývozu. Ale stále si trvá na svojom že sa to nedá. Kto má pravdu? 

Miestny poplatok za komunálne odpady

ID4779 | | Klára Klabníková

Sme nezisková organizácia, ktorá ubytovala odídencov z Ukrajiny. Mesto nám rozhodnutím vyrubilo poplatok za komunálne odpady. Prosím o vyjadrenie, či mesto postupovalo správne vzhľadom na § 77 ods. 4 písm. f) zákona o miestnych daniach.

Recyklačný poplatok

ID4573 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť účtujúca v podvojnom účtovníctve platí recyklačný poplatok. Doteraz ho prenášala na zákazníkov tak, že bol zahrnutý v cene tovaru. Môže tento poplatok uvádzať na faktúre pre zákazníka osobitne? Ako by sa to účtovalo?

Zdaňovanie stavieb - čistička odpadových vôd, vodojem

ID4069 | | Ing. Anton Kolembus

Chcela by som sa opýtať na zdaňovanie stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené  podľa  § 10 ods. 3 bod b) zákona č. 582/2004 Z. z. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a pod.

Účtovanie prenájmu hrobových miest

ID3998 | | Ing. Bibiána Jobbágyová

V roku 2012 bol v ROPO publikovaný článok k účtovaniu prenájmu hrobových miest, kde autorka Ing. Jobbagyová uvádza, že nájomné za prenájom hrobových miest je považovaný za poplatok, netreba ho časovo rozlišovať a vecne a časovo patrí do obdobia, v ktorom sa poplatok vyrubí. Iné zdroje však popisujú, že nájomné za hrobové miesta treba časovo rozlišovať. Moja otázka znie, či je prenájom hrobových miest považovaný za poplatok (schvaľovaný je obecným zastupiteľstvom) a či o ňom potom možno účtovať ako o poplatku. Sme príspevková organizácia mesta a zabezpečujeme prevádzkovanie pohrebných a cintorínskych služieb. Časovo sa tento prenájom nikdy nerozlišoval. Výnosy z prenájmov hrobových miest sa pohybujú každý rok zhruba v rovnakých číslach.

Zaúčtovanie poplatku za parkovanie

ID3956 | | Tatiana Macháčová

V obci sa vyberá poplatok za parkovanie formou "Služba SMS eP" /VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce". Tržby z predaja sa pre obec sú vo výške 75 % a pre dodávateľa tejto služby 25 %. V zmysle zmluvy obec pošle dodávateľovi žiadosť o úhradu mesačných SMS platieb vo výške 100 % a dodávateľ následne vystaví faktúru - provízia 25 % s spôsobom platby formou zápočtom (započítanie pohľadávky). Aký je spôsob účtovania a akú položku použiť?