Otázky v kategórii: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 204Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dobropis z roku 2012

ID1804 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Samostatne zárobkovo činná osoba, platiteľ DPH, na základe peňazí, ktoré jej prišli na účet júni 2013 zistila, že nemá v evidencii dve faktúry z roku 2012 - dobropisy za vrátený tovar. Faktúra je s dodaním október 2012 a november 2012. Musí urobiť opravné daňové priznanie k DPH za tieto dva mesiace. Je mesačný platiteľ  DPH.

Licencia a osvedčenie

ID3695 | | Ing. Ondrej Baláž

Zverolekár vykonáva svoju činnosť na základe licencie, ale má aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení na kúpu a predaj tovarov (maloobchod a veľkoobchod). Ako správne evidovať jeho príjmy účtovníctve a v daňovom priznaní, ak bude mať príjmy na základe licencie (zverolekárska činnosť - ošetrenia, vyšetrenia a pod.) a taktiež predaj liekov, krmív a vecí spojených so živnosťou? Ako postupovať v prípade uplatňovania paušálnych výdavkov, daňovej evidencie, resp. vedenia účtovníctva v prípade licencie a v prípade živnosti? Môže to riešiť samostatne podľa druhu príjmu, t. j., či môže uplatniť napríklad zo živnosti paušál. výdavky a z licencie preukázateľné výdavky, resp. opačne, alebo musí postupovať pri jednom aj druhom príjem rovnako?

Účtovanie tržieb z ERP v jednoduchom účtovníctve

ID38 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je postup účtovej jednotky (ÚJ) účtujúcej v jednoduchom účtovníctve správny, ak tržby z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) zapíše ÚJ do svojich účtovných kníh na základe mesačnej uzávierky vyhotovenej pokladnicou jedným účtovným zápisom?

Je preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia daňovým výdavkom?

ID627 | | Ing. Jarmila Strählová

Fyzická osoba (FO) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (JÚ). Za rok 2010 mala preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) 98,37 €. Preplatok zdravotná poisťovňa nevrátila celý, ale len vo výške 72,37 €. Dôvod nevrátenia celej čiastky uviedla poisťovňa v liste, ktorý FO poslala:

  • preplatok z RZZP za rok 2010 = 121,44 €,
  • uhradená zrážková daň vo výške 19 % = 23,07 €,
  • suma na úhradu podnikateľovi = 98,37 € (121,44 – 23,07),
  • dlhy podnikateľa voči zdravotnej poisťovni (nedoplatok na preddavku na zdravotné poistenie za 3. a 4. mesiac 2011) = 26 €,
  • uhradené podnikateľovi = 72,37 €.

Suma 72,37 € bola podnikateľovi pripísaná na bankový účet 12. 5. 2011.

Ako má podnikateľ postupovať pri účtovaní, aby sumu mohol uplatniť do daňových výdavkov?

Použitie vlastného motorového vozidla SZČO

ID398 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu.

Môže si SZČO uplatňovať náhradu za pohonné látky (PHL) v prípade, že doklad z ERP nemá (resp. má jeden doklad na mesiac)? Je možnosť v súlade so znením zákona „podľa cien platných v čase ich nákupu" si napr. uplatniť cenu PHL zo štatistického úradu, ktorý umožňuje § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách? V prípade, že si náhrady za PHL nemôže uplatniť, má možnosť si uplatniť základnú náhradu na km (napr. 100 km x 0,183)?

Účtovanie odvodov do poisťovní v jednoduchom účtovníctve

ID419 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako účtovať odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, ktoré odvádza zamestnávateľ a odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, ktoré sa zrazia zo mzdy zamestnancom?

Účtovanie úrokov na bankovom účte

ID1005 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Keďže sú úroky z bankového účtu (vedený ako podnikateľský) zdaňované od 1.1.2011 zrážkovou daňou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., bude sa tento príjem účtovať ako príjem neovplyvňujúci základ dane?

Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

ID1060 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Bude sa preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2010, ktorý bol poukázaný zdravotnou poisťovňou v roku 2011, účtovať v jednoduchom účtovníctve ako príjem neovplyvňujúci základ dane, keďže z neho zdravotná poisťovňa zrazila zrážkovú daň podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").

Účtovanie preplatku na poistnom

ID1094 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako sa zaúčtuje v sústave jednoduchého účtovníctva preplatok vrátený zdravotnou poisťovňou, keďže z neho už bola zrazená daň? Ako to bude v prípade, sa si podnikateľský subjekt uplatňuje paušálne výdavky a bol mu vrátený v roku 2011 preplatok  na zdravotnom a sociálnom poistení z dôvodu práceneschopnosti za rok 2010. Z preplatku na zdravotnom poistení bola stiahnutá daň.

Občianske združenie - účtovanie

ID1275 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Platí, že pri účtovaní v občianskom združení musia byť splnené 2 podmienky na to, aby sa zistilo, akým spôsobom sa  bude účtovať, a to obrat a nevykonávanie podnikateľskej činnosti. Čo sa chápe pod pojmom obrat – celkové príjmy, alebo len príjmy, ktoré vstupujú do základu dane? Občianske združenie dosahuje príjmy aj na základe stanov, t. j. členské príspevky . Tie tiež vstupujú do obratu?  Čo sa chápe pod pojmom podnikanie?  Napr. občianske  združenie - hokejový klub - predá hráča alebo prijíma reklamu od právnickej  alebo fyzickej osoby, ide o zdaniteľne príjmy, a teda aj o podnikanie ?

Ak občianske  združenie účtuje v sústave jednoduchého  účtovníctva, ale podáva daňové priznanie dane z príjmov právnických osôb, nevypĺňa sa tabuľka F časti III daňového priznania, ale A a C2 tejto časti?

V sústave jednoduchého účtovníctva sa účtuje teda o príjmov a výdavkoch, ktoré vstupujú do základu dane, a ktoré nie. Čo potom napr. s tým, že pôžička klubu na základe zmluvy sa zaúčtuje ako príjem neovplyvňujúci základ dane, a potom sa to vráti ako výdavok neovplyvňujúci základ dane, v daňovom priznaní to nikde nefiguruje ?