Otázky s vecným pojmom: Poistenie zdravotné

počet otázok s vecným pojmom : 33Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ubytovanie zamestnanca a odvody

ID3390 | | Ing. Iveta Matlovičová

Chcem sa informovať ohľadom platenia odvodov do ZP a SP v prípade: -Ak zamestnancovi poskytujeme ubytovanie v ubytovni, s ktorou máme zmluvu o ubytovávaní zamestnancov. Nie sme výrobná sféra a teda ubytovanie do výšky 60 € nie je oslobodené. Celú cenu ubytovania bez DPH mu potom zdaňujeme cez výplatnú pásku. Vykazujeme to mesačne nepeňažný príjem zamestnanca. Máme platiť odvody do ZP a do SP?

Nerozdelené zisky minulých rokov

ID3239 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť na analytických účtoch 428AE eviduje nerozdelený zisk minulých rokov tak, že na jednom spoločnom účte 428999 eviduje nerozdelené zisky za roky, ktoré by pri vyplatení ako podiely na zisku nepodliehali odvodom do zdravotného poistenia a nerozdelené zisky, ktoré podliehajú odvodom do zdravotného poistenia od roku 2011 eviduje kvôli prehľadnosti jednotlivo podľa rokov, napr. na účte 428.011 za rok 2011, účte 428.016 za rok 2016. Spoločnosť má za rok 2017 stratu. Môže valné zhromaždenie rozhodnúť o úhrade straty použitím nerozdeleného zisku za rok 2016, alebo sa musí použiť najprv nerozdelený zisk zo starých rokov zo spoločného účtu 428999?

Poplatky v lspp od 1.11.2017

ID3096 | | JUDr. Zdenko Doktor

Mení sa výška poplatkov pri poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby (lekárskej služby prvej pomoci). Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady: 2 €, 0 €, ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby, 10 €, ak v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa zdravotná starostlivosť poskytuje formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby. Je táto citácia z určitého materiálu pravdivá - zvlášť ma zaujíma posledná položka 10 € vo výjazdovej LSPP. 

Zaplatené odvody uplatnené ako výdavok

ID2877 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2015 som mala uhradené úroky z pôžičky, ktorú som poskytla firme v zmysle § 7 ods. 1 písm. c. Podala som daňové priznanie, na základe ktorého mi boli vypočítané odvody do zdravotnej poisťovne. Môžem tieto odvody zaplatené v roku 2015 uplatniť v roku 2016 ako výdavky? Mám aj v roku 2016 takýto príjem z úrokov.

Otec SZČO na materskej dovolenke

ID2755 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Otec SZČO nastupuje od 1. 11. 2016 na materskú dovolenku. Počas materskej dovolenky plánuje pracovať počas víkendov, teda objem jeho fakturáciu bude predstavovať cca 20 % súčasného stavu. V súčasnosti platí odvody do SP v sume cca 390 €, do ZP cca 190 € a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti 24 €. Ako je to s týmito odvodmi počas čerpania materskej dovolenky?

1) Je povinný platiť odvody do SP? Ak áno, v rovnakej výške ako doteraz?

2) Je povinný platiť odvody do ZP, alebo počas čerpania materskej nie a obdobie materskej sa zohľadní aj v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia?

3) Ako je to z dobrovoľným poistením v nezamestnanosti?

Zdravotné odvody a ZISK

ID2366 | | Ing. Iveta Matlovičová

Spoločnosť s r. o. má na účte 428 nevyplatený zisk vo výške 25 000 € z roku 2012 a 2011. Na valnom zhromaždení spoločníci rozhodli tento zisk nevyplatiť spoločníkom, ale preúčtovať na účet 413. Je potrebné v tomto prípade zaplatiť odvody zo sumy 25 000 € zdravotnej poisťovni?

Odvody z odmeny likvidátora

ID2207 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako postupovať pri výplate odmeny likvidátora z pohľadu zdravotného a sociálneho poistenia? Pri sociálnom poistení pôjde o nepravidelný alebo pravidelný príjem, keďže doteraz likvidátor nebol do sociálnej poisťovne prihlásený? Bude potrebné jeho odmenu rozpočítať na mesiace likvidácie, vypočítať takto niekoľko vymeriavacích základov a podať výkaz poistného a príspevkov alebo iba mesačný výkaz poistného, kde určite bude odmena presahovať maximálny vymeriavací základ.

Dividendy a zdravotné poistenie

ID2163 | | Ing. Iveta Matlovičová

Náš spoločník si chce vyplatiť dividendy za rok 2012 aj za rok 2013 teraz v roku 2014. Vieme, že je tam stanovená maximálna hranica pre odvod poistného do zdravotnej poisťovne. Mohli by ste nám povedať, ako sa vypočíta tento odvod, keď výška dividend za obidva roky prekračuje tento vymeriavací základ? Platí sa tento odvod zvlášť za každý rok, alebo sa to spočíta do vymeriavacieho základu za rok 2014?

Dohoda o pracovnej činnosti - prihlásenie do zdravotnej poisťovne

ID1964 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávame zamestnancov na základe dohody o pracovnej činnosti. Nevieme dopredu, či budú pracovať celých 5 dní v týždni. Pri prijatí do zamestnania sme ich prihlásili do zdravotnej poisťovne. Je nutné ich prihlasovať a odhlasovať podľa toho, ktoré dni skutočne odpracovali? V našom prípade to bude ale nemožné, lebo to dopredu nevieme. Dohodári sú zároveň poberateľmi rodičovského príspevku. Zamestnanci majú pravidelný príjem.

Registrácia na daňovom úrade

ID1691 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ak začne daňovník vykonávať príležitostnú činnosť popri svojom zamestnaní na základe zmluvy o dielo podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (vypracovanie štúdií na rôzne témy počas roka, na základe aj viacerých zmlúv počas roka) na vlastné náklady a vo vlastnom mene podľa zmluvy:

  • Je povinný sa registrovať na daňovom úrade a požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla - DIČ?
  • V prípade povinnosti registrácie na základe čoho sa bude registrovať? Je potrebné priložiť zmluvy o dielo pri takejto registrácii?
  • Ak áno, kam spadá takýto príjem v prípade, ak daňovník má DIČ a ak nemá DIČ?
  • A ak nie je povinný registrovať sa na daňovom úrade, tak do akého druhu príjmu zahrnie príjmy na základe takýchto zmlúv?
  • Čo všetko patrí do činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním?
  • Je osoba, ktorej je pridelené DIČ, povinná sa automaticky prihlásiť aj do zdravotnej poisťovne ako SZČO?