Otázky s vecným pojmom: Neziskové organizácie

počet otázok s vecným pojmom : 17Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Spevák, n.o. a daň z príjmov

ID3959 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Fyzická osoba (rezident Slovenska) vykonáva svoju umeleckú činnosť nezávisle ako slobodné povolanie. To znamená, že ide o príjem podľa § 6 ods. 2a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ide o speváčku, ktorá vystupuje skoro vždy v Maďarsku. Preto v súlade s článkom 17 zmluvy tieto osobne vykonávané činnosti na území HU bude musieť zdaňovať podľa HU vnútroštátnych predpisov. Následne príjmy z umeleckej činnosti daňovníka s NDP, plynúce zo zdrojov v zahraničí prizná na Slovensku prostredníctvom daňového priznania (§ 32a) a uplatní metódu jednoduchého zápočtu. Tento spevák je členom neziskovej organizácie. (Nie je zamestnancom n.o.) Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú, okrem iných, nasledujúce činnosti: organizovanie kultúrnych podujatí, koncertov, podpora umenia. Ak táto nezisková organizácia dostane objednávku z Maďarska na hudobné vystúpenie tejto osoby za protihodnotu (faktúra) tak predpokladám tento výnos na Slovensku je oslobodený od dane. Je táto úvaha správna? Zdaňuje sa to v Maďarsku tiež so zrážkovou daňou na základe uvedených?

Nezisková organizácia a DPH

ID3498 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide o n.o. jednej Univerzity) nasledovné činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia má nasledovné výnosy: Prijaté daňové asignácie (1, 2 %) účet 665 Vstupné - registračný poplatok na vzdelávaciu konferenciu v rámci svojej hlavnej činnosti účet 647 Prijaté dotácie od zahraničných subjektov PO účet 662 Výnosy z prenájmu nehnuteľností účet 602 Výnosy za ubytovacie služby účet 602 Nezisková organizácia v nasledujúcich mesiacoch presiahne obrat na povinnú registráciu DPH z prenájmu a za ubytovacie služby a za vstupné. Otázkou je, či po registrácii musí n.o. používať nejaký koeficient na účely DPH? Lebo niektoré došlé faktúry s DPH sa budú vzťahovať napr. k daňovým asignáciám, alebo k prijatým dotáciám. Druhou otázkou je, že u prijatých faktúr s DPH, ktoré sa viažu k daňovým asignáciám, keď budeme nárokovať DPH, takže len zostatok (netto) faktúry bude možno použiť na daňové asignácie, však? Najoptimálnejšie pre nás by bolo vyhnúť sa koeficientu. Napr. Pri prenájme budeme fakturovať s 20% DPH, ubytovacie služby s 10% DPH, vstupné s 20% DPH a z došlých faktúr ktoré súvisia s týmito plneniami by sme nárokovali DPH naspäť. Naopak z prijatých faktúr, ktoré súvisia a Prijatými dotáciami, a s daňovými asignáciami by sme nenárokovali DPH, plne by sme ich použili na pokrytie týchto výnosov. Takto by sme nemuseli používať koeficient, prijaté a vydané faktúry aj doteraz sme párovali, oddeľovali na zdaniteľnú a nezdaniteľnú činnosť. Je možné toto riešenie? Prosíme pekne podrobne rozpísať otázku z hľadiska DPH.

Nezisková organizácia a vstupné na vzdelávaciu konferenciu

ID3479 | | Jana Vršková

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide o n.o. jednej Univerzity) nasledovné činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Táto n.o. organizuje vzdelávaciu konferenciu v rámci svojej hlavnej činnosti na území SR. Niektorí účastníci platia neziskovke vstupné alebo registračný poplatok na túto konferenciu. Otázkou je, na ktorý výnosový účet (pri čerpaní) sa má zaúčtovať tento výnos? Napr. 647 alebo 649? a či je tento výnosový účet mimo predmetu (nie je predmetom) zákona o dani z prímov alebo je to oslobodená činnosť?

Európske zoskupenie územnej spolupráce a DPH

ID3326 | | Ing. Marián Drozd

Je dané slovenské Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzením (slovenská nezisková organizácia, sídlo na Slovensku). Členovia zoskupenia sú napr. Mesto Komárno, Mesto Hurbanovo, maďarské mesto Tata... Cieľom zoskupenia je vytvorenie cezhraničnej súdržnosti na území zoskupenia, realizácia projektov za účelom spoločného rozvoja, uľahčenia života obyvateľstva. Zásadnou otázkou je, či uvedená nezisková organizácia je zdaniteľnou osobou alebo sa považuje za organizáciu založenú vo verejnom záujme ako orgán verejnej moci, a nie je zdaniteľnou osobou (vzťahuje sa na ňu § 3 ods. 4 zákona o DPH) ? Uvedená nezisková organizácia je registrovaná na § 7a zákona o DPH.

Prípad 1., Neziskovej organizácie sú fakturované klasické služby netto (služby podľa § 15 zákona o DPH) od zahraničných EÚ subjektov, ktoré majú zahraničné IČ DPH (napr. CZ, DE, HU). Otázkou je, či slovenská n.o. je osobou povinnou platiť DPH z týchto služieb podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH?

Prípad 2., Neziskovej organizácie sú fakturované klasické služby netto (služby podľa § 15 zákona o DPH) od zahraničných EÚ subjektov, ktoré nemajú zahraničné Ič DPH, na faktúre je aj uvedené, že ide o zahraničnú nemeckú neziskovú organizáciu a preto nemajú VAT číslo. Otázkou je, či slovenská n.o. je osobou povinnou platiť DPH z týchto služieb podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH?

Nezisková organizácia (n.o.) a prenájom

ID3322 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o.) nasledujúce činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia (vlastní) má v majetku budovu, ktorej jednotlivé časti chce dať do prenájmu. Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám...

Prípad 1., Nezisková organizácia prenajíma za peniaze veľkú prednášaciu miestnosť v rámci podujatia, ktoré zorganizuje. Takže túto činnosť nevykonáva sústavne na dosiahnutie príjmov, ale sústredí sa na činnosť, za účelom ktorého vznikla (vzdelávanie) a prostredníctvom neho napĺňa svoj cieľ.

Prípad 2., Nezisková organizácia prenajíma za peniaze kancelárske miestnosti firmám (napr. účtovná kancelária, vzdelávacia agentúra, realitná kancelária). Otázkou je, či v prípadoch 1 a 2 ide o zdaniteľné alebo oslobodené príjmy? Druhou otázkou je, či v prípadoch 1 a 2 je potrebné na dosahovanie uvedených príjmov požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia?

Opatrovateľská služba

ID3266 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec uzatvorila zmluvu s neziskovou organizáciou, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu o poskytovaní tejto služby, nakoľko obec túto službu nevykonáva./ Občan požiadal obec / Nezisková organizácia fakturuje obci mesačne mzdu opatrovateľky + prevádzkové náklady zmluvne dohodnuté s obcou. Kde obec zaúčtuje tieto náklady + funkčnú a rozpočtovú klasifikáciu?

Uplatnenie odpisov budovy neziskovej organizácie

ID3164 | | Ing. Lucia Vanková

Stredná škola, ako nezisková organizácia, má v prenájme dve budovy od fyzickej osoby – občana. Zriaďovateľom školy je občianske združenie, ktoré má v prenájme jednu budovu taktiež od fyzickej osoby – občana. Podľa týchto zmlúv môžu nájomníci vykonávať opravy na vlastné náklady a tiež prenajímať budovy tretím osobám. Zriaďovateľ chce žiadať o Eurofondy na opravy všetkých troch budov (pretože škola o ne žiadať nemôže). Keďže by všetky budovy mali byť v určitom vzťahu k tomu, kto žiada o fondy, zriaďovateľ a škola sa dohodli, že si budovy medzi sebou vzájomne prenajmú. Chceli by sme sa informovať ako postupovať v prípade odpisov budov, kto ich bude zahŕňať do nákladov?

Nezisková organizácia a podiely zaplatenej dane (1%, 2%)

ID2977 | | Ing. Anton Kolembus

Nezisková účtová jednotka poskytujúca všeobecne prospešné služby (n. o.) dostáva na svoj účet podiely zaplatenej dane (1 %, 2 %) Na výpise z bankového účtu však figuruje len Finančné riaditeľstvo SR a prijatá suma. Nezisková organizácia by však rada vedela, že od koho dostala tieto peniaze. Dá sa napísať žiadosť na daňový úrad, aby DÚ poslal n.o. zoznam darcov, alebo inou formou vypátrať darovateľov 1 %, 2 %? Keď účtovná závierka je riadne podaná a daň riadne zaplatená (t. j. do 31. 3. aktuálneho roka) je daná nejaká lehota daňovému úradu, dokedy nám musí previesť sumy 1 %, 2 %?

Vrátenie neoprávnene použitých prostriedkov ministerstvu práce

ID2305 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec v roku 2012 prijala dotáciu na opatrovateľskú službu z ministerstva práce, soc. vecí a rodiny, ktorú následne poskytla na základe zmluvy neziskovej organizácii - zariadeniu sociálnych služieb. Kontrola v roku 2014 zistila v neziskovej organizácii nezrovnalosti, preto obec musela vrátiť ministerstvu vyčíslenú sumu neoprávnene použitých fin. prostriedkov. Vrátenú dotáciu sme účtovali predpisom 545/379, úhradu 379/221. Keďže s neziskovou organizáciou máme podpísanú zmluvu, prosím poradiť účtovanie pohľadávky: 318/644, úhrada 221/318 ? /alebo 378/ Čo v prípade, ak pohľadávka nebude koncom roka splatená?

Otázka k odpovedi Účtovníctvo neziskovej organizácie - Ing. Anton Kolembus

ID2274 | | Ing. Anton Kolembus

K Vašej odpovedi č. 2261 ohľadom účtovania neziskovej organizácie rozmýšľam a zastávam názor, že príjem z opatrovateľskej starostlivosti za výkon opatrovateľky nie je predmetom dane z príjmu. Myslím, si, že je to obdobné ako v nasl. článku: Napr. ak športový klub (občianske združenie) v rámci svojej činnosti vyberá pri športových podujatiach vstupné, tento príjem sa považuje za oslobodený od dane z príjmov, pretože ide o príjem z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo (organizovanie športových podujatí je jednou zo základných činností, ktoré má športový klub uvedený v stanovách občianskeho združenia). Avšak problémom je, že činnosti v stanovách bývajú formulované veľmi široko a často zahŕňajú aj činnosti, ktoré sú bežne predmetom podnikania. Nezisková účtovná jednotka by tak získala konkurenčnú výhodu, okrem lepšieho prístupu k dotáciám navyše oslobodenie príjmov od zdaňovania. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pokiaľ má nezisková účtovná jednotka v štatúte, stanovách alebo zriaďovacej listine uvedené činnosti, ktoré vykonáva za účelom dosiahnutia svojich cieľov, nemali by tieto činnosti zakladať konkurenciu a nemal by sa z nich dosahovať zisk. To znamená, že ceny za služby by nemali byť vyššie ako obvyklé ceny za podobné služby v komerčnom prostredí. Iba v takom prípade sú príjmy oslobodené od dane. Napr. ak je hlavnou činnosťou občianskeho združenia vzdelávanie v oblasti prevencie rakoviny a toto združenie organizuje odborné semináre, kde účastníci platia poplatok za účasť na školení, tieto príjmy by mali byť považované za zdaňovanú činnosť, pretože semináre by mohla vykonávať aj obchodná spoločnosť, kde by tieto príjmy zdanené boli. Ak Združenie folklórneho tanca vystúpi na Folklórnych slávnostiach za peňažnú odmenu, je to príjem oslobodený od dane, pretože občianske združenie vzniklo za účelom zachovania a propagovania folklórneho umenia na Slovensku. Ak by svoje služby združenie poskytlo napríklad účinkovaním vo filme, príjem, ktorý by za toto účinkovanie získalo, by bol príjem, ktorý je predmetom dane, nakoľko týmto svojím účinkovaním zakladajú konkurenciu (vo filme by mohli hrať aj iní tanečníci). Pri výkone opatrovateľskej služby, nemožno ju vykonávať ako podnikanie, nakoľko na výkon potrebuje nezisková organizácia, Cirkev, ČK, vymedzené organizácie - potrebujú povolenie z VÚC, je tam stanovená suma za 1 hod. tejto služby, ktorá nesmie byť vyššia ako je v povolení VUC. A je to úhrada za službu zo zákona, nie je to dobrovoľne žiadaná úhrada. Mení to nejak Váš názor na to, že príjem z opatrovateľskej staroslitovsti za výkon opatrovateľky by nemal byť predmetom dane?