Otázky s vecným pojmom: Daň vyberaná zrážkou

počet otázok s vecným pojmom : 51Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Obec a platenie zrážkovej dane z majetku

ID4010 | | Zuzana Dianová

Obec je členom urbárskej a pasienkovej spoločnosti, má majetkový podiel, obci sú vyplácané podiely na zisku, pri vyplácaní podielov sa fyzickým osobám zdaňuje podiel nad 500 € zrážkovou daňou 7 %. Chcem sa opýtať, či sa má zdaniť aj podiel, ktorý je vyplácaný obci, keďže obec je oslobodená od dane z výnosov z vlastného majetku.

Spevák, n.o. a daň z príjmov

ID3959 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Fyzická osoba (rezident Slovenska) vykonáva svoju umeleckú činnosť nezávisle ako slobodné povolanie. To znamená, že ide o príjem podľa § 6 ods. 2a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ide o speváčku, ktorá vystupuje skoro vždy v Maďarsku. Preto v súlade s článkom 17 zmluvy tieto osobne vykonávané činnosti na území HU bude musieť zdaňovať podľa HU vnútroštátnych predpisov. Následne príjmy z umeleckej činnosti daňovníka s NDP, plynúce zo zdrojov v zahraničí prizná na Slovensku prostredníctvom daňového priznania (§ 32a) a uplatní metódu jednoduchého zápočtu. Tento spevák je členom neziskovej organizácie. (Nie je zamestnancom n.o.) Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú, okrem iných, nasledujúce činnosti: organizovanie kultúrnych podujatí, koncertov, podpora umenia. Ak táto nezisková organizácia dostane objednávku z Maďarska na hudobné vystúpenie tejto osoby za protihodnotu (faktúra) tak predpokladám tento výnos na Slovensku je oslobodený od dane. Je táto úvaha správna? Zdaňuje sa to v Maďarsku tiež so zrážkovou daňou na základe uvedených?

Držiteľ na účely ZDP

ID3447 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Považuje sa za držiteľa na účely dane vyberanej zrážkou podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ako výrobca a "distribútor" zdravotníckej pomôcky? Aká je definícia "distribútor" na účely cit. zákona? Je ňou každá osoba v dodávateľskom reťazci?

Licencie k Microsoft Office 365

ID3005 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Spoločnosť zo skupiny so sídlom vo Francúzsku uzavrela so spoločnosťou Microsoft zmluvu o prenájme kancelárskeho softvéru (licencie k Microsoft Office365, kde sa platí ročné predplatné za určitý počet licencií k používaniu softvéru. Nekupuje sa už krabicová verzia softvéru). Tieto licencie fakturuje ostatným podnikom v skupine (aj slovenskej spoločnosti). Fakturujúca francúzska spoločnosť nemá podiel na základnom imaní slovenskej spoločnosti.

Otázky: 

  1. Bude predmetný prenájom licencií ku kancelárskemu balíku Microsoft Office 365 v rámci Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Francúzskom spadať pod licenčné poplatky?
  2. Je v tomto prípade podstatné, kde je pôvod licencií (skutočným vlastníkom licencií zostáva Microsoft)?
  3. Bude podliehať predmetný prenájom licencií zrážkovej dani?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2016

ID3003 | | Ing. Jarmila Strählová

SZČO došlo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kde jej vyšiel preplatok vo výške 2 113,82 €. Následne, v oznámení zdravotná poisťovňa informovala o zrazení zrážkovej dane v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ale iba zo sumy 1 783,40 €. Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve uvedené sumy, keď zrážková daň nie je vykonaná z celej sumy? 

Náklady poskytovateľa zdrav. starostlivosti

ID2814 | | Ing. Anton Kolembus

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - s.r.o. predal držiteľovi registrácie lieku motorové vozidlo za cenu vyššiu ako bola jeho daňová zostatková cena. Držiteľ registrácie zrazil zrážkovú daň v zmysle § 43 zákona o dani z príjmov a vyplatil zvyšnú fakturovanú sumu na účet. V zmysle § 21 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výdavky vzťahujúce sa k peňažnému i nepeňažnému plneniu prijatému od držiteľa. Znamená to, že zostatková cena vyradeného motorového vozidla nebude daňovo uznaná a poskytovateľ v podstate zaplatí 19 % daň z predajnej ceny? Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - s.r.o. poskytuje držiteľovi registrácie lieku služby - prenájom reklamnej plochy v ambulancii, prieskum formou vyplnenia dotazníka pacientom v ambulancii, prednášky. Aké náklady k uvedeným príjmov priradiť a akým spôsobom, aby sa vyšlo v ústrety § 21 ods. 2 písm. l). V ambulancii lekár aj vyšetruje pacientov a realizuje prieskum, aj je tam umiestnená reklama. Za ambulanciu platí nájomné a energie. Lekárovi a sestre aj vyplácaná mzda.

Nepeňažné plnenie poskytnuté zahraničnou spoločnosťou

ID2779 | | Ing. Lucia Vanková

Lekár sa zúčastní kongresu v zahraničí. Keďže letenku platí pobočka farmaceutickej spoločnosti v SR, v tomto prípade ide o nepeňažný príjem, ktorý zdaní lekár zrážkovou daňou. Ako sa posúdi nepeňažné plnenie poskytnuté lekárovi na predmetnom kongrese v zahraničí, ktorý organizuje a financuje materská farmaceutická spoločnosť so sídlom v zahraničí, keď zahraničná materská spoločnosť má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku a zároveň stálu prevádzkareň, ale plnenie poskytuje zahraničná materská spoločnosť?

A ako sa posudzuje prípad, keď zahraničná spoločnosť, ktorá plnenie poskytuje, nemá na území SR organizačnú zložku ani stálu prevádzkareň a konečnému držiteľovi, ktorým je táto zahraničná spoločnosť, nepredchádza držiteľ, ktorý je na území Slovenskej republiky daňovníkom alebo platiteľom dane?

Príjem zdanený zrážkovou daňou - účtovanie v jednoduchom účtovníctve

ID2731 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akým spôsobom zaúčtujem v jednoduchom účtovníctve - príjem za autorský honorár, ktorý bol v btto hodnote 10 000 €, po zrazení zrážkovou daňou, bolo na účet pripísaných len 8 100 € ? Budem v peňažnom denníku vykazovať ako príjem nepodliehajúci dani 10 000 € alebo 8 100 € ? Pýtam sa hlavne z dôvodu povinnej registrácie k DPH, pretože btto hodnota týchto príjmov presahuje za najviac 12 po sebe idúcich mesiacov 49 790 €, netto hodnota túto sumu nepresahuje. Pri otázke na finančnú správu, čo máme považovať za obrat pre účely § 4 ods. 7 sa odvolali účtovanie v peňažnom denníku. 

Peňažné a nepeňažné plnenie

ID2708 | | Ing. Lucia Vanková

V prípade, ak je slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len lekárovi) poskytnuté alebo vyplatené PEŇAŽNÉ plnenie zo zdrojov v zahraničí od držiteľa, ktorý na území SR NEMÁ stálu prevádzkareň ani organizačnú zložku, je povinný oznámiť a odviesť zrážkovú daň z peňažného plnenia poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, t. j. lekár?

Ak áno - aká je lehota na oznámenie a odvedenie zrážkovej dane? Je to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí peňažného plnenia alebo do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka tak, ako je to pri nepeňažných plneniach?

 

Zrážková daň z umeleckého výkonu

ID2701 | | Ing. Marián Drozd

Výkon slovenského umelca v ČR: Slovenská umelecká agentúra registrovaná pre dodanie služby do ČR podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") v SR zabezpečí vystúpenie slovenského umelca na podujatí v Čechách.Hlavný umelec je zo Slovenska, ostatní spolu vystupujúci umelci sú z Čiech Spoločnosť z ČR (druh spoločnosti je s.r.o. registrovaná za platitela DPH v ČR) bude vyplácať zmluvne dohodnutú sumu na základe vystavenej faktúry priamo slovenskej umeleckej agentúre, ktorá zase vyplatí honorár za vystúpenie slovenskému umelcovi a aj českým umelcom. 1. Z hľadiska dane z príjmov je česká protistrana povinná zraziť zrážková daň 15% daň z príjmu z fakturovanej sumy a poukázať slovenskej s.r.o. vyfakturovanú sumu zníženú o zrazenú daň? Iná česká firma umelcovi - režisérovi zrážkovú daň nezráža,opiera sa o možnosť zdaniť príjem v krajine rezidenta, teda v SR, do jesene 2015 mu zrážkovú daň odvádzala, teraz už nie. Ako mám argumentovať českej protistrane, že požadujem celú fakturovanú sumu poslať na náš účet, najmä ak vyplácam z honoráru aj českých hudobníkov? Doložila by som im potvrdenie o daňovej rezidencii zo SR,je to dostačujúce? už som raz dokladala daňovú rezidenciu aj do Poľska a bez problémov mi poukázali celú sumu faktúry na účet, česká televízia tiež na základe daňovej rezidencie vypláca celý honorár umelcom zo SR, len s tou to firmou mám problém.