Otázky s vecným pojmom: Úrok

počet otázok s vecným pojmom : 31Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Devízový účet

ID1465 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť si otvorila v banke účet v USD. Akým kurzom účtovať jednotlivé prípady, ak pri niektorých položkách je uvedený kurz komerčnej banky a pri niektorých nie. Je tam uvedené napr.:

 1. 23. 7. prevod z bežného účtu +4,81USD, prevod 4 EUR
 2. 31. 8  úroky - 0,10 USD
 3. 31. 8. poplatky -0,38 USD kurz 1,25510, total 0,30eur
 4. 10. 9. prijatá úhrada faktúry +10 000 USD
 5. 27. 9  výber z účtu -9111,90 USD, kurz 1,3017 total,  7000 EUR

 

Úrok z podnikateľského účtu a zrážka dane z úroku

ID1521 | | Ing. Iveta Kolenová

Ako sa zaúčtuje v jednoduchom účtovníctve vyplatenie kreditného úroku z podnikateľského účtu a následne  zrážka dane z vyplateného úroku?

 

Časové rozlíšenia úroku

ID1502 | | Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť si zaobstarala stroj na lízing.

 • Dátum dodania  bol 12. 1. 2012,
 • zvýšená splátka 12. 1. 2012,
 • prvá riadna splátka - splatná 12. 1. 2012,
 • dátum dodania 31. 1. 2012, v tejto prvej splátke je už vyčíslený úrok.

Aké je časové rozlíšenie úroku k 31. 12. 2012. Treba rozlíšiť splátku splatnú 12. 12. 2012 alebo sa nič nerozlišuje, keďže dátum dodania je 31. 12. 2012. Vstupuje odkupná cena vo výške 100 eur, uvedená v splátkovom kalendári do obstarávacej ceny?

Úroky z pôžičky a DPH

ID1469 | | Ing. Zdenka Jablonková

Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH V auguste 2012 poskytla pôžičku, ktorá je splatná v marci 2013. Časť úrokov vo výške 500 € je splatná 30. novembra 2012. Zostatok úrokov je splatný pri poslednej splátke pôžičky. Úrok vo výške 500 € sa uvedie v riadku 15 daňového priznania k DPH za mesiac november 2012 a v daňovom priznaní za marec 2013 sa uvedie zostatok úrokov, ktoré sú splatné v marci 2013. Je to správne?

Daň vyberaná zrážkou - úroky z pôžičky

ID1417 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Slovenská firma, ktorá vznikla v júni 2011 si požičala od svojej materskej spoločnosti, ktorá je rezidentom Poľska, a ktorá má 100% podiel na základnom imaní slovenskej firmy. Podlieha splátka úrokov z tejto pôžičky dani vyberanej zrážkou na území SR? Úroky z pôžičky slovenská firma bude vyplácať v v septembri 2012.

Vzor rozhodnutia na vyrubenie úroku z omeškania

ID1341 | | Klára Klabníková

Prosíme o zverejnenie vzoru rozhodnutia na vyrubenie úroku z omeškania, keď rozhodujúca skutočnosť na uloženie sankcie nastala do 31. 12. 2011.

Počet dní omeškania

ID1342 | | Klára Klabníková

Koľko dní bude daňový subjekt v omeškaní s platbou, keď daň je splatná 31. 3. 2012 a tento deň je sobota. Daňový subjekt daň uhradil dňa 23. 4. 2012. Dňom vzniku daňového nedoplatku je 3. 4. 2012 ? Rozhodnutie o výške dane z nehnuteľností nadobudlo vykonateľnosť dňa 3. 4. 2012.

Úrok z omeškania

ID1340 | | Klára Klabníková

V roku 2010 správca dane vyrubil daňovníkovi daň z nehnuteľností vo výške 502,78 eura, ktorá bola splatná v dvoch rovnakých splátkach - v termíne do 31. 5. 2010 - 251,39 eura a v termíne do 30. 9. 2010 - 251,39 eura. Daňovník daň neuhradil ani v náhradnej lehote. Správca dane daňový nedoplatok vymohol v daňovom exekučnom konaní zrážkami z iných príjmov. Vykonávanie zrážok povinného bolo nasledovné :

 • 30. 12. 2011 - 94,91 eura,
 • 31. 1. 2012 - 94,91 eura,
 • 29. 2. 2012 - 94,91 eura,
 • 30. 3. 2012 - 94,91 eura,
 • 30. 4. 2012 - 94,91 eura a
 • 31. 5. 2012 - 28,23 eura.

Ako správca dane vypočíta úrok z omeškania ?

Daň vyberaná zrážkou

ID1202 | | Ing. Juraj Neufeld

V roku 2011 sme účtovali zrážkovú daň z bežných úrokov na bankovom účte na účet 341AU. Za rok 2011 už túto daň vyberanú zrážkou nie je možné odpočítať z výslednej daňovej povinnosti. Ako možno účtovne vysporiadať túto daň, a ako ju uviesť v daňovom priznaní?

Účtovanie náhrady poistného plnenia a úroky z omeškania

ID1139 | | Ing. Jozef Pohlod

Zamestnanec spôsobil prevádzkou firemného motorového vozidla škodu na motorovom vozidle inému účastníkovi cestnej premávky. Poisťovňa likvidovala túto poistnú udalosť z povinného zmluvného poistenia (PZP) podnikateľského subjektu - zamestnávateľa. V čase, keď sa stala dopravná nehoda bol podnikateľský subjekt v omeškaní s platením PZP.

Poisťovňa v zmysle § 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vymáha od podnikateľa  náhradu časti poistného plnenia, ktoré poisťovňa vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, pretože v čase, keď nastala poistná udalosť bol čiastočne v omeškaní s platením poistného.

Na aké účty sa má zaúčtovať zaplatená náhrada poistného plnenia, ktorú od podnikateľa vymáha poisťovňa? Je táto náhrada daňovým alebo nedaňovým výdavkom? Zaplatené úroky z omeškania podľa § 517 Občianskeho zákonníka v súvislosti s oneskoreným zaplatením vymáhanej náhrady poistného plnenia sú daňovým, alebo nedaňovým výdavkom? Trovy súdneho konania vedeného v súvislosti s vymáhaním náhrady poistného plnenia sú daňovým alebo nedaňovým výdavkom?