Otázky s vecným pojmom: Zdravotná poisťovňa

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Posúdenie časti zmluvy

ID3208 | | JUDr. Zdenko Doktor

Máme obavy, či je bod 4. v znení: „Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný.“  je  v poriadku a či náhodou v prípade, že zdravotná poisťovňa neuzná poskytnutú zdr. starostlivosť  a zároveň ju neuhradí, či týmto  nedôjde k porušeniu ústavného nároku občana / pacienta na zdravotnú starostlivosť. V takomto prípade, my ako poskytovateľ sme totiž nútení ukončiť zdravotnú starostlivosť aj keď z nášho odborného pohľadu doloženého písomnou zdravotnou dokumentáciou indikácia na zdravotnú starostlivosť existuje, resp. pretrváva.

Živnosť popri zamestnaní- ročné zúčtovanie ZP

ID2709 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba je zamestnaná na riadnu pracovnú zmluvu (na minimálnu mzdu). Popri tom si založil živnosť na administratívne služby. Preddavky na ZP začiatkom neplatí, lebo ich platí zamestnávateľ. Následne podá daňové priznanie za rok 2015. Na riadku 43 daňového priznania má uvedenú sumu 0 (takže jeho čiastkový základ dane zo živnosti je nula.) Na základe uvedeného zas nebude platiť preddavky na ZP (zo živnosti). V roku 2015 mal zdaniteľné príjmy zo živnosti 1 000 € a k tomu výdavky 1 100 € (preto má čiastkový základ dane zo živnosti 0.) Chcem sa spýtať, či v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2015 (v roku 2016) bude musieť zaplatiť zdravotné poistenie z toho 1 000 € príjmu? Čiže, bude mať nedoplatok zo živnosti? Alebo v ročnom zúčtovaní (zo živnosti) tiež sa vychádza z čiastkového základu dane (t. j., nie z príjmu) a nebude mať nedoplatok?

S.r.o. a očná ambulancia

ID2250 | | JUDr. Zdenko Doktor

Pred mesiacmi sme s mojou mamou založili s.r.o., ktorej vlastníkmi a konateľmi sme len my dve, moja mama je uvedená ako odborný garant. Vlastníme ambulanciu, spolu s priestormi, kde moja mama, atestovaný očný lekár, prevádzkuje ambulantnú starostlivosť zazmluvnenú poisťovňami. Ja pracujem ako sekundárny lekár v špecializačnej príprave v odbore oftalmológia v nemocnici. Keďže mám túto možnosť, rada by som vo voľnom čase pracovala u nás v ambulancii, t. j. napríklad od 16:00 do 18:00, po skončení mojej pracovnej doby. Bola by som veľmi rada, aby všetko, čo mám s firmou v pláne, prebiehalo korektne po legislatívnej stránke, preto sa na Vás obraciam s nasledovnými otázkami:

  1. Je možné aby som pracovala u nás v ambulancii, aj keď nie som zatiaľ atestovaný lekár, osamote, bez mamy, keď ona je odborný garant s.r.o.? Stačí, aby bola nejakým spôsobom na telefonickej príslužbe? Pečiatku by som používala firemnú.
  2. Ak by bol možný bod č. 1), keďže moja mama má jasne definované ordinačné hodiny a ja by som tam bola, napr. od 16:00 do 18:00, je možné, aby sa platil poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín, prípadne, by si pacient mimo ordinačných hodín hradil celé vyšetrenie sám? Viem, že za objednanie sa v rámci ordinačných hodín je možné pýtať cca 10 €, je aj pri tomto poplatku stanovená maximálna výška? Pýtam sa na poplatok preto, že pokiaľ som dobre informovaná, nie je možné, aby pacient platil za výkony, ktoré hradí zdravotná poisťovňa, ak s ňou máme zmluvu, teda tento poplatok by mohol výrazne finančne pomôcť. Zároveň, je možné vlastne ordinovať mimo ordinačných hodín?

Metodické usmernenie ÚDZS

ID2237 | | JUDr. Zdenko Doktor

Som lekárka špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne každý mesiac vykazujem zdravotnej poisťovni výkony, ktoré som vykonala pre jej poistencov, a to podľa odporúčaní v Metodickom usmernení ÚDZS elektronickou formou. V tomto usmernení ÚDZS sa uvádza, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti špecifikovaným poistencom – poisteným v zahraničí (EÚ) je potrebné  zaslať aj kópiu lekárskej správy alebo záznamu z ošetrenia – ako prílohu elektronickej faktúry. Je možné takouto formou zaslať a teda sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta (občan SR, pracujúci a poistený v zahraničí) zdravotnej poisťovni? Konkrétne pracovníkovi zdravotnej poisťovne, ktorý spracováva výkony, ale nie je revízny lekár ani revízna sestra ani revízny farmaceut a nemá žiadne poverenie na výkon kontroly. Nie je mi ani celkom jasné, či každomesačné spracovávanie výkazov (kódov výkonov a ich bodových hodnôt , správne priradenie diagnóz ku kódu odbornosti ) je kontrola zo strany zdravotnej poisťovne v zmysle zákona. Pravdou ale je, že zdravotná poisťovvňa koná na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je toto usmernenie v súlade so zákonom?

Absencia v práci

ID1727 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec ukončil pracovnú neschopnosť a neprišiel do práce a ani si nenahlásil dovolenku. Dostal absenciu v práci (dva dni). Je potrebné túto absenciu nahlasovať príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni?

Práva poistenca zdravotnej poisťovne

ID1581 | | Ing Andrea Gáliková

Občan SR pracujúci v Rakúsku na živnosť si zvolil sprostredkovateľskú zdravotnú poisťovňu na Slovensku. Na základe skúseností a zistenia, že mu táto nezabezpečuje dostatočnú zdravotnú starostlivosť sa na základe slobodnej voľby rozhodol zmeniť sprostredkovateľskú zdravotnú poisťovňu  na Slovensku.

Pracovníčka zdravotnej poisťovne odmietla vydať poistencovi formulár E 106, ktorý konkrétnemu poistencovi vydala rakúska zdravotná poisťovňa, čiže formulár viazaný na konkrétnu osobu, s  tým, že čo raz poisťovňa zaeviduje, potom to už nie je možné zmeniť. Je možné, aby bol občan takto zbavený možnosti slobodnej voľby?

V ďalšom postupe pracovníčka poisťovne odporučila poistencovi, aby si vyžiadal nový formulár E 106 vo svojej zdravotnej poisťovni v Rakúsku. Príslušná rakúska zdravotná poisťovňa na to odpovedala, že nie je dôvod vydávať nový formulár E 106, nakoľko poistenec nemá voči poisťovni dlhy a riadne si plní odvody. Preto pracovníčka poisťovne reagovala radou, že zmeniť stav je možné len zrušením živnosti v Rakúsku, čím sa zruší E 106 a potom znovu živnosť založiť, čím získa nový formulár E 106! Má to relevantný základ?

Na opätovnú žiadosť poistenca o vrátenie formulára E 106 z dôvodu zmeny sprostredkujúcej zdravotnej poisťovne, pracovníčka poisťovne odobrala poistencovi kartičku poistenca na Slovensku a vystavila formulár E 108,čo je v podstate strata nároku na zdravotné poistenie a odoslala ho do Rakúska - zatiaľ sa nenašiel - ale na určité obdobie obmedzila poistencovi prístup k zdravotnej starostlivosti, čím ho bezprostredne obmedzila na území SR, avšak je podozrenie, že prekročila svoju právomoc ohľadom právnej váhy formulára E 108 i E 106.

Pretože nebolo možné dôjsť k zmysluplnému záveru, musel poistenec prijať radu pracovníčky poisťovne a napísať žiadosť o zrušenie pôvodnej žiadosti, pretože „bol uvedený do omylu“.

Akých zákonov, právnych noriem, resp. nariadení EÚ sa držať, pretože k formuláru E 106 aj 108 bolo možné nájsť určité smernice, avšak nie je možné vyvodiť relevantný postup a záver. Môže si poisťovňa privlastniť formulár E 106,viazaný na konkrétnu osobu?

Cit ...„Formulár E 106 slúži na zaistenie nároku na plnú zdravotnú starostlivosť v SR pre ososby, ktoré pracujú v inom členskom štáte EÚ, ale pritom naďalej bývajú v SR. Pracovník oň žiada zahraničnú inštitúciu, v ktorej je poistený. Vydaný formulár E 106 potom predkladá slovenskej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol naposledy poistený. Na základe formulára E 106 má nárok na plnú lekársku starostlivosť v oboch štátoch“.....

Zatiaľ sa nepodarilo sa zistiť, či teda poistenec, ktorý raz odovzdá E 106 do zdravotnej poisťovne, v ktorej bol naposledy poistený stratil právo výberu a slobodnej voľby. Je však známy fakt, že práve táto zdravotná poisťovňa pod rúškom šetrenia nedokáže zabezpečiť právo slobodnej voľby.

Účtovanie preplatku na poistnom

ID1094 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako sa zaúčtuje v sústave jednoduchého účtovníctva preplatok vrátený zdravotnou poisťovňou, keďže z neho už bola zrazená daň? Ako to bude v prípade, sa si podnikateľský subjekt uplatňuje paušálne výdavky a bol mu vrátený v roku 2011 preplatok  na zdravotnom a sociálnom poistení z dôvodu práceneschopnosti za rok 2010. Z preplatku na zdravotnom poistení bola stiahnutá daň.

Odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti

ID1088 | | JUDr. Zdenko Doktor

Lekár, ktorý má podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientom, nesplní si svoju povinnosť oznámiť zástup, resp. v rámci určených ordinačných hodín nie je vo svojej ambulancii a pacient sa dožaduje (podľa neho) neodkladnej zubno-lekárskej starostlivosti v ambulancii iného lekára, ktorý ale zároveň nemá žiadnu zmluvu pre tento charakter zdravotnej starostlivosti so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Predpokladám, že povinnosťou toho nezmluvného lekára je pacienta ošetriť. Možno si v tomto prípade v ambulancii bez zmluvného vzťahu s poisťovňou uplatňovať štandardne cenové pravidlá tejto ambulancie, resp. ak pacient odmieta pristúpiť k takejto cene, je možné poskytnutie zdravotnej starostlivosti odmietnuť? Ostáva ten prvý – zmluvný lekár mimo tohto problému?

Platby za výkony

ID501 | | JUDr. Zdenko Doktor

Má zdravotná poisťovňa právo vymáhať späť platby za výkony, ktoré boli vykázané cca pred rokom, prešli kontrolou u ich revíznych lekárov, následne bol vystavený opravný doklad na nimi požadovanú sumu a faktúry boli uznané za vecne správne?