Otázky s vecným pojmom: Poistenie sociálne

počet otázok s vecným pojmom : 21Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ubytovanie zamestnanca a odvody

ID3390 | | Ing. Iveta Matlovičová

Chcem sa informovať ohľadom platenia odvodov do ZP a SP v prípade: -Ak zamestnancovi poskytujeme ubytovanie v ubytovni, s ktorou máme zmluvu o ubytovávaní zamestnancov. Nie sme výrobná sféra a teda ubytovanie do výšky 60 € nie je oslobodené. Celú cenu ubytovania bez DPH mu potom zdaňujeme cez výplatnú pásku. Vykazujeme to mesačne nepeňažný príjem zamestnanca. Máme platiť odvody do ZP a do SP?

Otec SZČO na materskej dovolenke

ID2755 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Otec SZČO nastupuje od 1. 11. 2016 na materskú dovolenku. Počas materskej dovolenky plánuje pracovať počas víkendov, teda objem jeho fakturáciu bude predstavovať cca 20 % súčasného stavu. V súčasnosti platí odvody do SP v sume cca 390 €, do ZP cca 190 € a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti 24 €. Ako je to s týmito odvodmi počas čerpania materskej dovolenky?

1) Je povinný platiť odvody do SP? Ak áno, v rovnakej výške ako doteraz?

2) Je povinný platiť odvody do ZP, alebo počas čerpania materskej nie a obdobie materskej sa zohľadní aj v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia?

3) Ako je to z dobrovoľným poistením v nezamestnanosti?

Prihlásenie zamestnanca do SP- Otázka nelegálneho zamestnávania

ID2743 | | Ing. Iveta Matlovičová

Firma prihlásila nového zamestnanca do Sociálnej poisťovne dna  9. 7. 2016 s chybným dátumom vzniku pracovného pomeru (nástupu do práce):  8. 7. 2016. Tento dátum (8. 7. 2016) je vlastne dátum vyhotovenia pracovnej zmluvy. Vznik pracovného pomeru- prvý deň nástupu do práce zamestnanca- je aj podľa podpísanej pracovnej zmluvy 10. 7. 2016. Preto sme naše pôvodné prihlásenie zrušili, resp. podali novú (opravnú) prihlášku so správnym dátumom 10. 7. 2016. Ale túto prihlášku sme podali dňa 20. 7. 2016. Podľa nás sme zamestnanca neprihlásili oneskorene, lebo sme ho prihlásili včas, t.j.  9. 7. 2016, len v tomto podaní sme museli opraviť dátum vzniku pracovného pomeru. Ide podľa Vás o oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne? T. j., môže ísť o nelegálne zamestnávanie?

Vyplatenie tantiemov za rok 2013 a odvody do SP v roku 2014

ID2257 | | Ing. Jolana Strýčková

Členovi štatutárneho organu, ktorý od roku 2013 poberá odmenu vo výške 350 € za výkon funkcie ako člen dozornej rady a od júla 2014 má pracovnú zmluvu a mesačný plat 1 950 € ako finančný riaditeľ v a. s., boli vyplatené tantiemy za rok 2013 ako členovi štatutárneho orgánu, ktorý nemá majetkovú účasť v uvedenej a. s. Je povinnosť zraziť všetky odvody do sociálnej poisťovne?

Odvody z odmeny likvidátora

ID2207 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako postupovať pri výplate odmeny likvidátora z pohľadu zdravotného a sociálneho poistenia? Pri sociálnom poistení pôjde o nepravidelný alebo pravidelný príjem, keďže doteraz likvidátor nebol do sociálnej poisťovne prihlásený? Bude potrebné jeho odmenu rozpočítať na mesiace likvidácie, vypočítať takto niekoľko vymeriavacích základov a podať výkaz poistného a príspevkov alebo iba mesačný výkaz poistného, kde určite bude odmena presahovať maximálny vymeriavací základ.

Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu

ID1938 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Študent strednej školy cez prázdniny poberal príjmy na základe Zmluvy o vytvorení a použití umeleckého výkonu za odohraté divadelné predstavenie. V zmluve je uvedené, že: "umelec súhlasí, že preberá nezdanenú odmenu a daň si odvedie sám." Aké daňové povinnosti vznikli študentovi na základe takéhoto príjmu? Vznikli mu aj registračné povinnosti, resp. povinnosti voči sociálnej či zdravotnej poisťovni? Ak áno, v akej lehote?

Predaj ornej pôdy

ID1963 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Pred 30 rokmi po smrti matky som zdedila ornú pôdu mimo miesta bydliska v celkovej výmere 1 944 m2. Doteraz som ho prenajímala družstvu príslušnej obce za symbolickú sumu 18 € ročne. Rozmýšľam o predaji pôdy. Chcela by som vedieť aké budem mať odvodové povinnosti voči daňovému úradu, Soc. a zdrav. poisťovni v prípade získania 1 500 €.

Povinné nemocenské poistenie na základe podaného daňového priznania

ID1816 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Za rok 2011 sme podali daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B. Fyzická osoba v roku 2011 mala začiatkom roka 2011 príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Neskôr si na túto činnosť vybavila živnostenské povolenie (aby si z príjmov mohla uplatniť nezdaniteľnú časť). Pri vypĺňaní daňového priznania sa stala chyba a príjmy, ktoré sa mali uviesť do § 6 ods. 3, sa uviedli do § 6 ods. 1. Tým sa stalo, že v § 6 ods. 1 sa vykázali príjmy vyššie asi o 500 €, ako bola hranica na prihlásenie sa na povinné nemocenské poistenie. Od 1. 7. 2012 sme sa zabudli prihlásiť na povinné nemocenské poistenie. Pri podávaní daňového priznania za rok 2012 sme si chybu v priznaní na rok 2011 všimli a podali sme dodatočné daňové priznanie, kde sem uviedli správnu výšku príjmov. Na základe tohto nám nevzniklo povinné nemocenské poistenie. Pravdepodobne po podaní dodatočného priznania si Sociálna poisťovňa všimla, že sme mali byť od 1. 7. podľa pôvodného daňového priznania povinne nemocensky poistení, a tak nám poslala prihlášku k nemocenskému poisteniu. A samozrejme, pýta si úhradu poistného za obdobie od 07/2012 do 03/13. Považujeme tento status za nesmierne nespravodlivý. Máme nejakú možnosť sa voči tomuto brániť? (Len na margo: Uvedená osoba je povinne nemocensky poistená z titulu pracovnoprávneho pomeru).

Príkazná zmluva

ID1646 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2012 som zamestnala študentku na príkaznú zmluvu, za rok 2012 bola vyplatená suma 1 800 eur, som povinná zaplatiť do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne odvody z príkaznej zmluvy?

Daňové a odvodové povinnosti športovca

ID1617 | | Ing. Alena Benková

Študent vysokej školy - denné štúdium - má podpísanú zmluvu s reprezentačným športovým tímom (skupinový šport). Z titulu tejto zmluvy mal v roku 2012 príjem vo výške 5 200 eur. Ako a kde správne zaradiť tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov? Je povinný sa registrovať na daňovom úrade? Bude platiť z tohto príjmu zdravotné a sociálne poistenie?