Otázky s vecným pojmom: Účtovný doklad

počet otázok s vecným pojmom : 13Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Financovanie obežného majetku

ID3875 | | Ing. Marián Drozd

Aké všetky doklady spadajú pod požiadavku - "predloženie účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti" ? Napr. úverové zmluvy, pôžičky spoločnosti a vyčíslenie súvisiacich úrokových nákladov ?

Vystavenie hromadných pokladničných dokladov

ID2277 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Administratívny pracovník spracuje na konci mesiaca pokladnicu s.r.o. Na všetky doklady z registračných pokladníc vystaví vždy na posledný deň v mesiaci 1 hromadný pokladničný výdavkový doklad za celý mesiac, napr. na PHL, poštovné, drobný nákup (kancelárske potreby, drogéria, potreby do auta), cestovné lístky atď. a ako príjemcu (komu bolo vyplatené) uvedie konateľa spoločnosti (firma nemá zamestnancov).   Účtovník následne zaúčtuje s dátumom posledného dňa v mesiaci tieto výdavky. Takže, napriek tomu, že dokladov je fyzicky napr. 30, tak pokladničných výdavkovych dokladov je napr. iba 5. Je tento postup z hľadiska záakonov správny? Je potrebné, aby sa na každý doklad z registračnej pokladnice vystavil samostatný výdavkovy pokladničný doklad?

Účtovanie organizacnej zložky

ID2253 | | Ing. Anton Kolembus

Ak ma slovenská spoločnosť zriadenú organizačnú zložku v Českej republike, musí účtovať o každom účtovnom doklade z Čiech aj na Slovensku? Alebo stačí, ak spraví pri učtovnej závierke konsolidáciu?

Registračná pokladnica

ID2159 | | Klára Klabníková

Otvoril som si živnosť na stolársku dielňu. Nie som platiteľom DPH. Chcem sa opýtať či musím mať registračnú pokladnicu, pokiaľ mi zákazníci platia preddavky aj doplatky priamo na účet? Ak nie, čo v prípade, že si niekto príde len niečo spraviť a bude to chcieť zaplatiť priamo na mieste, nakoľko to bude nízka suma?

Daňový doklad k prijatej platbe za tovar do ČR

ID2127 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Slovenská firma platiteľka DPH vystavila preddavkovú faktúru za tovar bez montáže do ČR platiteľovi DPH v 10/2013. Preddavkovú faktúru česká firma uhradila v 10/2013. Tovar bol dodaný do ČR čiastkovo v mesiacoch 11/2013 až 1/2014. Bola slovenská firma povinná vystaviť daňový doklad k prijatej platbe do ČR?

Náležitosti účtovného dokladu

ID2032 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vypisujem Výdavkový pokladničný doklad, vyplatené komu: uvádzam meno zamestnanca, ktorému som preplatila doklad napr. za nákup materiálu alebo uvádzam tam firmu, od ktorej zamestnanec materiál kúpil?

Účastník účtovnej operácie na pokladničnom doklade

ID1251 | | Ing. Ingrid Veverková

1. Podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy príspevok, ktorého výška je určená všeobecne záväzným nariadením obce – zriaďovateľa.

V súlade so zákonom o účtovníctve, kto má byť na príjmovom pokladničnom doklade označený ako účastník účtovnej operácie (t. j. „prijaté od koho") v týchto prípadoch:

  1. príspevok uhradí v hotovosti do pokladnice materskej školy rodič dieťaťa; na príjmovom pokladničnom doklade má byť uvedené meno a priezvisko rodiča dieťaťa alebo meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa príspevok platí?
  2. príspevok v hotovosti do pokladnice materskej školy prinesie (uhradí) dieťa; na príjmovom pokladničnom doklade má byť uvedené meno a priezvisko dieťaťa  alebo meno a priezvisko rodiča?

2. V prípade uskutočnenia nákupu materiálu, resp. služby v hotovosti, kto má byť správne v zmysle zákona o účtovníctve označený na výdavkovom pokladničnom doklade ako účastník účtovnej operácie (t. j. „vyplatené komu"), má to byť zamestnanec účtovnej jednotky, ktorý nákup reálne uskutočnil  alebo organizácia, ktorá je uvedená na doklade z registračnej pokladnice?

Identifikačné číslo na dokladoch

ID1123 | | JUDr. Janka Chorvátová

Živnostník nakupuje tovar, resp. materiál - potraviny vo veľkoobchode, lenže zákaznícka karta, ktorá je potrebná pre nákup v tomto veľkoobchode bola vystavená na jeho otca, čiže na karte bolo uvedené otcovo IČO. Takto nakupoval do mája 2011, od júna 2011 má vystavenú zákaznícku kartu na seba, t. j. je tam uvedené jeho IČO. Sú spomínané doklady - materiál a tovar, zakúpený do mája 2011  v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.?

Uzávierky z elektronickej registračnej pokladnice

ID1101 | | Ing. Iveta Kolenová

Je zo zákona povinnosť účtovať denné uzávierky z registračnej pokladnice, alebo sa subjekt môže rozhodnúť zaúčtovať tržbu za celý mesiac jediným zápisom?

Provízia za sprostredkovanie predaja

ID879 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Na základe zmluvy o sprostredkovaní sme predali ojazdené osobné auto. Dohodnutá predajná cena bola 3 150 eur a provízia predajcu 250 eur. Predajcovi sme vystavili faktúru na sumu 3 150 eur bez DPH (išlo o predaj automobilu, u ktorého pri obstaraní nebola možnosť odpočtu DPH). Predajca (právnická osoba) nám uhradil sumu 2 900 eur. Ako zaúčtovať celý tento účtovný prípad? Mala byť faktúra vystavená len na sumu 2 900 eur?