Otázky s vecným pojmom: Náhrada za používanie motorových vozidiel

počet otázok s vecným pojmom : 16Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

PHL v jednoduchom účtovníctve

ID1193 | | Ing. Iveta Kolenová

FO podnikateľ - samostatne hospodáriaci roľník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. V ktorých prípadoch sa účtujú nakúpené pohonné látky (PHL) ako materiál a kedy ako prevádzková réžia?  FO podnikateľ používa pri podnikaní rôzne motorové vozidlá (traktory, nákladné autá), mechanizmy, motorové píly (používa ich pri čistení pastvy) a krovinorez. V súvislosti s ich používaním nakupuje PHL aj do bandasiek, pričom vedie skladové karty na ktorých sa zaznamenáva príjem (nákup PHL) a následne výdaj PHL do konkrétneho motorového vozidla, stroja, mechanizmu, motorovej píly. Ako sa účtuje nákup takto použitých PHL?  Podnikateľ zároveň používa a má zaradené v obchodnom majetku osobné motorové vozidlo, pričom vedie evidenciu jázd. Ako sa účtuje nákup PHL v tomto prípade?

Rozvoz tovaru zákazníkom na firemnom automobile

ID658 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľský subjekt účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a zaoberá sa predajom stavebného materiálu. Vlastní nákladný automobil a poskytuje odvoz stavebného materiálu priamo zákazníkovi domov. Doprava je v cene materiálu. Možno  si tieto cesty uplatniť do daňových výdavkov. Akou formou sa možno dokladovať  jazdy?

Použitie vlastného motorového vozidla SZČO

ID398 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu.

Môže si SZČO uplatňovať náhradu za pohonné látky (PHL) v prípade, že doklad z ERP nemá (resp. má jeden doklad na mesiac)? Je možnosť v súlade so znením zákona „podľa cien platných v čase ich nákupu" si napr. uplatniť cenu PHL zo štatistického úradu, ktorý umožňuje § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách? V prípade, že si náhrady za PHL nemôže uplatniť, má možnosť si uplatniť základnú náhradu na km (napr. 100 km x 0,183)?

Spotreba PHM

ID87 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ - živnostník používa osobné motorové vozidlo výlučne na jazdy v meste. Ročne najazdí približne 4 000 km. V technickom preukaze je uvedená len jedna spotreba paliva, a to 5,9 l/100km. Toto je kombinovaná spotreba, ktorá sa pri jazde v meste nedá dodržať.

Môže podnikateľ internou smernicou navýšiť spotrebu podľa skutočného stavu, napr. o 20 %, alebo sa musí držať spotreby uvedenej v technickom preukaze?

Použitie súkromného vozidla na zahraničnú pracovnú cestu

ID776 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec vykonal zahraničnú pracovnú cestu z Bratislavy do Rakúska na základe dohody so zamestnávateľom súkromným vozidlom. Celkovo najazdil 1 500 km, z toho na území Rakúska 1 460 km. Na PHL kúpenú na Slovensku v eurách prešiel 20 km na Slovensku (z Bratislavy po prechod hraníc) a ešte 480 km v Rakúsku. Na PHL, ktorú kúpil v eurách v Rakúsku prešiel 980 km v Rakúsku a 20 km od prechodu hraníc do miesta skončenia pracovnej cesty, t. j. do Bratislavy. V technickom preukaze vozidla je uvedená spotreba PHL na 100 km podľa normy EHK, a to pre mesto 9,1 l, pre rýchlosť 90 km/hod. 5,8 l a pre rýchlosť 120 km/hod. 7,6 l, priemerná spotreba PHL podľa normy EHK (norma Európskej hospodárskej komisie, ktorá obsahuje spotrebu pre 3 ustálené režimy, a to spotrebu pre rýchlosť 90 km/hod., 120 km/hod. a spotrebu pre jazdu v meste) je 7,5 l/100 km [(9,1 + 5,8 + 7,6) / 3 = 7,5 l]. Zamestnanec preukázal cenu PHL v eurách dokladom o čerpaní v Rakúsku, ktorá bola 1,10 €. Cenu PHL v eurách kúpenú na území SR nepreukázal dokladom o čerpaní, a preto zamestnávateľ použil na výpočet cenu PHL, ktorú si zistil v deň nástupu na zahraničnú pracovnú cestu a zamestnancovi uznal cenu 1,31 €.

Vyúčtovanie nárokových a nenárokových výdavkov pri použití súkromného vozidla na pracovnú cestu

ID775 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec – obchodný zástupca používa po dohode so zamestnávateľom na pracovných cestách vykonávaných stále v meste Košice súkromné vozidlo. Počas pracovnej cesty najazdil 445 km. V technickom preukaze vozidla je uvedená spotreba PHL 8,8 l/100 km (bez udania názvu normy spotreby, predpokladá sa, že ide o spotrebu podľa smerníc ES pre kombinovaný cyklus). Zamestnanec preukázal cenu PHL v deň nástupu na pracovnú cestu dokladom o čerpaní, ktorá 1,31 €.

Použitie súkromného vozidla na služobnú cestu a určenie spotreby podľa EHK s použitím a bez použitia prívesu

ID774 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec – obchodný zástupca používa po dohode so zamestnávateľom na pracovných cestách súkromné vozidlo. Počas pracovnej cesty najazdil 412 km. V technickom preukaze vozidla je uvedená spotreba PHL na 100 km podľa normy ES č. 93/116, ktorá je pre mestský cyklus 11,7 l, pre mimomestský cyklus 7,1 l, pre kombinovaný cyklus 8,8 l. Zamestnanec preukázal cenu PHL v deň nástupu na pracovnú cestu dokladom o kúpe, ktorá bola 1,31 €.

Zamestnanec počas pracovnej cesty najazdil:

  • v mestskom cykle 120 km bez prívesu,
  • v mimomestskom cykle 90 km s prívesom,
  • v kombinovanom cykle 202 km s prívesom.

Vyúčtovanie použitia súkromného vozidla na pracovnú cestu pri určení spotreby súčasne normou EHK a STN

ID773 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec po dohode so zamestnávateľom použil pri pracovnej ceste súkromné vozidlo a najazdil 890 km. Vozidlo má v technickom preukaze uvedenú spotrebu PHL podľa normy STN, ktorá je na 100 km 9,9 l, ako aj podľa normy EHK, ktorá je na 100 km pre mesto 11,0 l, pre rýchlosť 90 km/ hod. 7,8 l a pre rýchlosť 120 km/hod. 10,7 l. Priemerná spotreba PHL podľa normy EHK (norma Európskej hospodárskej komisie, ktorá obsahuje spotrebu pre 3 ustálené režimy, a to spotrebu pre rýchlosť 90 km/hod., 120 km/hod. a spotrebu pre jazdu v meste) je 9,83 l/100 km [(11,0+7,8+10,7) / 3 =9,83 l]. Zamestnanec preukázal cenu PHL v deň nástupu na pracovnú cestu dokladom o kúpe, ktorá bola 1,31 €.

Určenie a vyúčtovanie spotreby podľa normy Európskej hospodárskej komisie pri pracovnej ceste

ID772 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec po dohode so zamestnávateľom použil pri pracovnej ceste z Košíc do Bratislavy súkromné vozidlo. Z podmienok pracovnej cesty pre zamestnanca vyplýva, že súkromné vozidlo má používať na výkon práce počas trvania pracovnej cesty v Bratislave. V technickom preukaze vozidla je uvedená spotreba PHL na 100 km podľa normy EHK, ktorá je pre mesto 7,4 l, pre rýchlosť 90 km/hod. 5,5 l a pre rýchlosť 120 km/hod. 7,5 l. Priemerná spotreba PHL je 6,8 l/100 km [(7,4+5,5+7,5) / 3 =6,8 l]. Zamestnanec preukázal cenu PHL v deň nástupu na pracovnú cestu dokladom o kúpe, ktorá bola 1,31 €. V Bratislave najazdil 120 km, na trase Košice – Bratislava a späť najazdil 810 km.

Vyúčtovanie nákladov na pracovnú cestu pri použití súkromného vozidla

ID771 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec po dohode so zamestnávateľom použil pri pracovnej ceste z Bratislavy do Košíc súkromné vozidlo s prívesom a na pracovnej ceste najazdil 900 km, pričom všetky kilometre boli najazdené v režime mimo mesto. Z podmienok pracovnej cesty pre zamestnanca vyplýva, že súkromné vozidlo s prívesom nemá používať na výkon práce počas trvania pracovnej cesty v Košiciach. V technickom preukaze vozidla je uvedená spotreba PHL na 100 km podľa normy EHK, ktorá je pre mesto 7,4 l, pre rýchlosť 90 km/hod. 5,5 l a pre rýchlosť 120 km/hod. 7,5 l. Priemerná spotreba PHL 6,8 l/100 km [(7,4+5,5+7,5) / 3 =6,8 l]. Zamestnanec preukázal cenu PHL v deň nástupu na pracovnú cestu dokladom o kúpe, ktorá bola 1,31 €.