Otázky v kategórii: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 205Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpis pohľadávky

ID4991 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň, FO (živnostník) platca DPH účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vedie vo svojej evidencii pohľadávku po splatnosti 15 rokov. Na spoločnosť, ktorá neuhradila svoje záväzky voči daňovníkovi je vyhlásený konkurz. Daňovník oslovil správcu konkurzného konania a ten zaslal oznámenie o stave konkurzného konania v takomto znení: Na základe žiadosti ohľadne informácie o stave konkurzného konania spis... ohľadne vymáhania pohľadávok i Vám oznamujem nasledovné: - na majetok spoločnosti XX..., bol uznesením Okresného súdu ... a za správcu bol vymenovaný JUDr. ... - ako správca neevidujem, aby z Vašej strany došlo k prihláseniu pohľadávok do konkurzného konania úpadcu - predmetné konkurzné konanie je v štádiu speňažovania majetku úpadcu, pričom k dnešnému dňu došlo k takmer všetkému speňaženiu majetku, resp. jeho vylúčeniu - vzhľadom na predpokladaný výťažok zo speňaženia pohľadávok úpadcu nie je predpoklad, že budú uspokojené nároky riadne prihlásených a uznaných pohľadávok jednotlivých veriteľov a z uvedeného dôvodu rovnako nemôžu byť uspokojené nároky veriteľov, ktorí si neprihlásili pohľadávky do konkurzného konania. Na základe uvedeného oznámenia chce živnostník vykonať odpis pohľadávky. Otázka: Má daňovník pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávky - odpise pohľadávky povinnosť zvýšiť základ dane o sumu vo výške menovitej hodnoty pohľadávky (platca DPH z hodnoty pohľadávky bez DPH) ? Alebo len pohľadávku odpíše z evidencie pohľadávok ?

Obstarávacie náklady v JÚ

ID4517 | | Ing. Eva Gášpárová

Chcela by som poprosiť o usmernenie v účtovaní obstarávacích nákladov v JÚ. SZČO viedol podvojné účtovníctvo, avšak k 31.12.2022 mu zanikla povinnosť ako autodopravcovi viesť PÚ. Na základe počiatočných stavov zo Súvahy k 31.12.2022 a z dôvodu prechodu vedenia jednoduchého účtovníctva od 1.1.2023 prosím o usmernenie, kde zaevidujem účet 042 v jednoduchom účtovníctve. SZČO evidoval na ú. 042 obstarávacie náklady, ale majetok nebol ešte zaradený, nakoľko stavba nie je ešte ukončená. Je predpoklad, že v priebehu roka 2023 dôjde k zmareniu investície a tovar, ktorý bol evidovaný v PÚ na 042 bude postupne odpredávať. Kde zaevidujem v peňažnom denníku počiatočný stav a následne, prípadne zápis, keď dôjde k predaju tovaru.

Povinnosť vystaviť faktúru

ID4489 | | Ing. Marián Drozd

SZČO sa venuje podnikateľskej činnosti: poskytuje kozmetické služby a predaj tovaru - kozmetika, výživové doplnky Nie je platiteľ DPH a uplatňuje si paušálne výdavky. Tržby v hotovosti eviduje na e-kase, keďže nemá terminál, tak pri platbe na účet vystaví zákazníkovi dodací list, prípadne bola objednávka, kde je uvedené číslo účtu služba/tovar, cena zákazník následne uhradí sumu na účet. SZČO používa súkromný účet na podnikanie (nemá podnikateľsky na IČO). Zákazníci ako súkromné osoby doklad nevyžadujú – nepotrebujú. Musí byť ku každej tejto platbe vystavené faktúra? Alebo môžem urobiť za mesiac súhrny doklad platieb podľa výpisu, kde bude uvedený dátum, zákazník, tovar/služba, cena?

Preradenie nehnuteľnosti z obchodného majetku do osobného uzívania

ID4165 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská SZČO živnostník má v obchodnom majetku nehnuteľnosť, ktorú využíva na dlhodobý prenájom na bývanie. Nehnuteľnosť je zaradená v 6. odpisovej skupine a je v 3. roku odpisovania. Pri obstaraní si SZČO neuplatnila odpočet DPH. V tomto roku by chcel podnikateľ nehnuteľnosť vyradiť z obchodného majetku do osobného užívania. Aké povinnosti z hľadiska dane z príjmov podnikateľovi vyplývajú?

Sociálne a zdravotné poistenie

ID4110 | | Ing. Anton Kolembus

Ako správne postupovať pri SZČO, ktorý uplatňuje paušálne výdavky a platí poistné na sociálne a zdravotné poistenie na základe nejakého trvalého príkazu a stane sa, že je na PN, resp. OČR a pod. Sociálna a zdravotná poisťovňa vráti daný preplatok buď v danom roku, alebo až neskôr. Ako daný prípad správe zaúčtovať? Dávať to ako preplatok, teda VNZD, ale nevieme presnú výšku, alebo to môžeme dať ako VOZD, ten preplatok a v prípade vrátenia to dať ako ostatný príjem (POZD), ale z toho by sa uplatnili 60 % výdavky, alebo to dať mínusovou položkou VOZD? Alebo máme stále vyžiadať saldokonto platieb a odsúhlasovať si to so Sociálnou a zdravotnou poisťovňou?

Finančný (prenájom) lízing luxusného automobilu

ID4099 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ FO, neplatiteľ DPH obstaral luxusný automobil v cene 70 000 € prostredníctvom finančného prenájmu.  Ako mám zaúčtovať nultú splátku? Je DPH z prvej zvýšenej splátky plne uznaným výdavkom ovplyvňujúcim základ dane aj pri luxusných automobiloch?

finančný (prenájom) lízing luxusného automobilu -úrok, dph z mesačnej splátky

ID4100 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ FO, neplatiteľ DPH obstaral luxusný automobil v cene 70 000 € prostredníctvom finančného prenájmu. Je DPH a úrok z mesačnej splátky plne uznaným výdavkom ovplyvňujúcim základ dane alebo je tam limit ako pri odpisovaní (max. 48 000)?

Dobudovanie inžinierskych sietí po predaji pozemkov v jednoduchom účtovníctve

ID4059 | | Ing. Marián Drozd

SZČO, platiteľ DPH, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, pred dokončením inžinierskych sietí predáva pozemky, kde do kúpnej ceny predávaných pozemkov zahrnul aj náklady na výstavbu inžinierskych sietí a v kúpnych zmluvách sa zaviazal, že po predaji zabezpečí ich dobudovanie v stanovenej lehote. Inžinierske stavby sa budú budovať po predaji, resp. priebežne s predajom pozemkov. Ako správne účtovať v jednoduchom účtovníctve náklady na vybudovanie inžinierskych sietí z hľadiska dane z príjmov? Niektoré z inžinierskych stavieb sa budú po vybudovaní prevádzať na oprávnené osoby podľa osobitných predpisov (Zákon o energetike, Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Zákon o pozemných komunikáciách), buď 1. bezodplatne, alebo 2. "symbolicky" za 1 euro. Aký má dopad alternatíva 1. alebo alternatíva 2. pre podnikateľa FO z hľadiska zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty? Môže si SZČO uplatňovať DPH na vstupe z tovarov a služieb spojených s výstavbou týchto inžinierskych stavieb?

Predaj IM a ZC do nákladov

ID4028 | | Ing. Marián Drozd

SZČO kúpil v roku 2019 snehovú frézu - IM, ktorú používal na podnikanie a odpisoval v rokoch 2019 a 2020. ZC k 31. 12. 2020 bola 2 000 €. V roku 2021 ju vôbec nepoužíval. Teraz je chce predať (11/2021) do s. r. o., kde je aj spoločníkom za 1 500 €. Môže si uplatniť ZC v plnej výške do nákladov?

Spotový obchod

ID3993 | | Ing. Marián Drozd

Firma zrealizovala spot nákup USD od spoločnosti zaoberajúcej sa zahraničnými menami a platbami.Táto spoločnosť na základe objednávky úhrady proforma faktúry do tretej krajiny od uvedenej firmy túto úhradu previedla. Firme o zrealizovaní platby poslala doklad o vyrovnaní obchodu-platby. Ako by mala firma uvedený obchod účtovať v jednoduchom účtovníctve?