Otázky v kategórii: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 205Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Leasing-ukončenie

ID2888 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve má auto v podnikaní, ktoré bolo zakúpené na leasing. V roku 2016 leasing skončil a v súlade so znením Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu účtuje leasingová spoločnosť poplatok za prevod vlastníctva vo výške 700 € s DPH. Prosím Vás, ide o výdavok ovplyvňujúci základ dane?

Členský príspevok

ID2889 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve zaplatil 5. 1. 2016 členský príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2016. Tento príspevok je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Zároveň však 30. 12. 2016 zaplatil príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2017. Prosím Vás, príspevok na rok 2017 je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane v roku 2016? Môže účtovať v rámci jedného účtovného obdobia dva príspevky do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane?

Účtovanie predaja liekov

ID2853 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako sa v podvojnom aj jednoduchom účtovníctve účtuje predaj liekov cez ERP (lekáreň je platiteľom DPH), ak časť hradí pacient pri predaji, časť následne hradí zdravotná poisťovňa, a poplatok za recept po 0,17 € ? Musí sa účtovať na základe dennej uzávierky ERP alebo postačuje aj za dlhšie obdobie?

Poplatok za výpis z OR

ID2848 | | Ing. Anton Kolembus

Poplatky za výpis z obchodného registra, platené priamo súdu, resp. kolkovými známkami sa účtovali na účet 538. Ako je to v prípade, ak si tento výpis z obchodného registra vyberieme prostredníctvom pošty. V tom prípade je tento poplatok "správny poplatok" alebo služba platená pošte? Ako je to, keď si výpis vyberieme u notára? Je to správny poplatok alebo služba platená notárovi? Účet 538 alebo účet 518 /popr. nejaký iný?/? V jednoduchom účtovníctve sú to služby alebo ostatné výdavky? 

RZZP za rok 2015 z hľadiska JÚ, PÚ a dani z príjmov

ID2768 | | Ing. Anton Kolembus

Ako správne zaúčtovať preplatok a nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 v jednouchom účtovníctva a v podvojnom účtovníctve (preplatok resp. nedoplatok zamestnávateľa a zamestnanca)? Ako je to z pohľadu dane z príjmov a vyplatenie preplatku zamestnancovi?

Podľa akého ustanovenia postupuje FP pri príjmoch plynúcich zo zmenky?

ID2806 | | Ing. Marián Drozd

Daňovník-SZČO, JÚ, predal v máji 2016 spoločnosti tovar v hodnote 1 500 €. Spoločnosť mu v novembri 2016 na predaný tovar vystavila zmenku so splatnosťou v máji 2017. Daňovník v decembri 2016 daroval túto zmenku svojej manželke, ktorá nedosahuje príjmy z podnikania. Ide o zdaniteľný príjem daňovníka? Ak áno, v ktorom období sa zdaní 2016 alebo 2017?

Príjem zdanený zrážkovou daňou - účtovanie v jednoduchom účtovníctve

ID2731 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akým spôsobom zaúčtujem v jednoduchom účtovníctve - príjem za autorský honorár, ktorý bol v btto hodnote 10 000 €, po zrazení zrážkovou daňou, bolo na účet pripísaných len 8 100 € ? Budem v peňažnom denníku vykazovať ako príjem nepodliehajúci dani 10 000 € alebo 8 100 € ? Pýtam sa hlavne z dôvodu povinnej registrácie k DPH, pretože btto hodnota týchto príjmov presahuje za najviac 12 po sebe idúcich mesiacov 49 790 €, netto hodnota túto sumu nepresahuje. Pri otázke na finančnú správu, čo máme považovať za obrat pre účely § 4 ods. 7 sa odvolali účtovanie v peňažnom denníku. 

Ukončenie podnikania

ID2723 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ, FO, ukončuje podnikanie k 31.7.2016. Vo vlastníctve má budovy, ktoré sú v katastri zapísané na IČO a automobil, nadobudnutý v roku 2015 dovozom z Nemecka. Môže budovy po vyradení previesť na seba - na rodné číslo bezodplatným prevodom? V uzávierkových operáciách sa pohľadávky pripočítavajú aj s DPH? Ak automobil vyradí z podnikania k 1.1.2016, má povinnosť odviesť DPH zo zostatkovej ceny (nadobudnutie podľa § 11) V roku 2016 sa neučtovala k automobilu žiadna spotreba PHM ani žiadne náklady.

Príjem fyzickej osoby na základe bártrového obchodu

ID2681 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba, ktorá má určitú popularitu, dosiahla v roku 2015 nepeňažné príjmy na základe bartrovej zmluvy o dielo. Pre klienta zhotovila reklamu, za ktorú dostala zaplatené formou napríklad elektrospotrebiča, ktorý použila v reklame. Elektrospotrebič používa ďalej na podnikanie. Ako má správne postupovať v zmysle ustanovení zákona o dani z príjmov a Postupov pre jednoduché účtovníctvo. Príjmy sú zrejme predmetom dane, bude však možné uplatniť do nákladov hodnotu elektrospotrebiča? Zmlúv bolo viac a elektrospotrebič bol aj vo výške do 1 700 € aj vo výške nad 1 700 €.

SZČO a postúpenie pohľadávky

ID2539 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, má nepremlčanú pohľadávku po 1080 dní po splatnosti. Bol súdny spor, ktorý SZČO vyhrala. Rada by túto pohľadávku, ktorá je vo výške 15 000 €, postúpila na právnickú osobu za 1 €. Môže táto SZČO podľa Vás postúpiť za 1 €? Tento príjem prijme do pokladnice a zdaní 1 €. Vyradí pohľadávku z knihy odoslaných FA na základe Zmluvy o postúpení. Prosíme Vás o názor, myslíme si, že táto osoba nemá už žiadne povinnosti voči daňovému úradu, keďže nevymohla pohľadávku v nominálnej hodnote a keďže účtuje v jednoduchom účtovníctve, ktorého princípom je skutočná úhrada a skutočný príjem. Myslíte si, že by bolo lepšie takúto pohľadávku postúpiť napr. na občana?