Otázky s vecným pojmom: Samostatne zárobkovo činná osoba

počet otázok s vecným pojmom : 73Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie a odpis pohľadávky z reštrukturalizácie

ID3195 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ SZČO účtujúci v sústave JÚ eviduje nasledovné pohľadávky z nezaplatených faktúr voči dlžníkovi v reštrukturalizácii: F1 3 398,40 €(základ dane 2 832,00 € + DPH 566,40 €) F2 2 294,50 € (základ dane 1 912,08 € + DPH 382,42 €) F3 521,76 € (základ dane 434,80 € + DPH 86,96 €) F4 311,04 € (základ dane 259,20 € + DPH 51,84 €) Spolu 6 525,70 € (základ dane 5 438,08 € + DPH 1 087,62 €). Uvedené pohľadávky riadne prihlásil, dlžník mu na základe schváleného reštrukturalizačného plánu bude splácať pohľadávky do výške 50 % t. j. 3 262,85 € v priebehu 60 mesiacov. Mesačná splátka za mesiace 1-12 predstavuje 0,72 €, 13-59 predstavuje 67,79 €, 60 predstavuje 68,08 €.

Ako má podnikateľ zaúčtovať jednotlivé mesačné splátky pohľadávok v uhrádzané priebehu roka na BÚ (pohľadávka sa týka 4 faktúr) do príjmu a ako vysporiadať DPH (ktorá bola zo všetkých faktúr odvedená do ŠR)? Odpis neuhradeného zvyšku pohľadávky uskutoční až po skončení reštrukturalizačného konania? V akej výške upraví základ dane o výšku nezaplatenej pohľadávky?

Zálohové platby a faktúra

ID3080 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Sme firma SZĆO mesačný platiteľ DPH. Zákazník kúpil od nás garáž. Dohodli sme sa, že nám bude platiť garáž formou splátkového kalendára bezúročne. Platba 150 € vrátane DPH na 4 roky. Akým spôsobom teraz vystaviť faktúru?

1. Treba vystaviť každý mesiac ostrú faktúru na každú splátku v hodnote 150 € vrátane DPH?

2. Vystaviť každý mesiac zálohovú faktúru na splátku s vyčíslenou DPH (ktorá sa ten mesiac aj odvedie) a ostrú faktúru až o 4 roky?

3. Vystaviť každý mesiac aj zálohovú faktúru na 150 € aj ostrú faktúru na 150 €? A ak je nasledovný prípad: Vystavili sme zálohovú faktúru na predaj tovaru. Na tejto faktúre bola vyčíslená aj ten mesiac odvedená DPH. Platí v tomto prípade, že ostrá faktúra musí byť vystavená do určitého obdobia alebo v tomto prípade môžeme ostrú faktúru vystaviť hocikedy?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2016

ID3003 | | Ing. Jarmila Strählová

SZČO došlo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kde jej vyšiel preplatok vo výške 2 113,82 €. Následne, v oznámení zdravotná poisťovňa informovala o zrazení zrážkovej dane v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ale iba zo sumy 1 783,40 €. Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve uvedené sumy, keď zrážková daň nie je vykonaná z celej sumy? 

Daň z príjmov FO - uplatnenie výdavkov

ID2880 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO má v majetku firmy zaúčtovanú strelnú zbraň na ochranu majetku SZČO. Môže si správny poplatok za predĺženie platnosti zbrojného preukazu a poplatok za psychologické vyšetrenie potrebné k predĺženiu platnosti zbrojného preukazu zaúčtovať ako výdavok ovplyvňujúci základ dane?

Podľa akého ustanovenia postupuje FP pri príjmoch plynúcich zo zmenky?

ID2806 | | Ing. Marián Drozd

Daňovník-SZČO, JÚ, predal v máji 2016 spoločnosti tovar v hodnote 1 500 €. Spoločnosť mu v novembri 2016 na predaný tovar vystavila zmenku so splatnosťou v máji 2017. Daňovník v decembri 2016 daroval túto zmenku svojej manželke, ktorá nedosahuje príjmy z podnikania. Ide o zdaniteľný príjem daňovníka? Ak áno, v ktorom období sa zdaní 2016 alebo 2017?

DPH

ID2784 | | Ing. Marián Drozd

SZČO - podnikateľ v ČR zdaniteľná osoba neplatiteľ DPH bude vykonávať službu (softwerové služby) pre slovenský subjekt zdaniteľnú osobu, platiteľa DPH registrovanú v SR. Musí sa SZČO český subjekt u nás registrovať podľa za platiteľa DPH? Ak by bol platiteľom DPH zdaniteľná osoba v Česku, bol by prenos daňovej povinnosti na slovenský subjekt?

Otec SZČO na materskej dovolenke

ID2755 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Otec SZČO nastupuje od 1. 11. 2016 na materskú dovolenku. Počas materskej dovolenky plánuje pracovať počas víkendov, teda objem jeho fakturáciu bude predstavovať cca 20 % súčasného stavu. V súčasnosti platí odvody do SP v sume cca 390 €, do ZP cca 190 € a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti 24 €. Ako je to s týmito odvodmi počas čerpania materskej dovolenky?

1) Je povinný platiť odvody do SP? Ak áno, v rovnakej výške ako doteraz?

2) Je povinný platiť odvody do ZP, alebo počas čerpania materskej nie a obdobie materskej sa zohľadní aj v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia?

3) Ako je to z dobrovoľným poistením v nezamestnanosti?

Prevod majetku zo SZČO na s. r. o.

ID2691 | | Ing. Anton Kolembus

Chcela by som sa spýtať, aké sú možnosti pri prevode majetku zo živnosti na s.r.o. (živnostník si založil s.r.o. kde chce previesť majetok). Tak aby to bolo v poriadku z pohľadu DPH a dane z príjmov. Samozrejme, aby to bolo výhodné aj pre podnikateľa.

Komplementár-fyzická osoba

ID2573 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

  1. Komanditná spoločnosť má komplementára FO. Je nutné, aby táto FO bola v postavení SZČO, alebo môže byť zamestnancom KS?
  2. V prípade, že má postavenie SZČO, je povinná platiť odvody do ZP a SP, cestovné náklady zahrnúť do nákladov ako SZČO. Môže potom tieto náklady refakturovať komanditnej spoločnosti ako svoj príjem?
  3. Môže fakturovať aj odmenu za prácu pre KS?
  4. V prípade, ak môže byť zamestnancom, tak potom napr. cestovné bude priamo nákladom KS?
  5. Aké náklady a výnosy môžu byť nákladmi a výnosmi priamo v komanditnej spoločnosti?
  6. V prípade, ak je komplementár KS zároveň aj správcom konkurznej podstaty, ako má účtovať odmenu správcu?
  7. Odmena bola prijatá na bankový účet KS. Je táto odmena príjem KS, alebo príjem komplementára SZČO a potom ju má refakturovať komanditnej spoločnosti?

SZČO a postúpenie pohľadávky

ID2539 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, má nepremlčanú pohľadávku po 1080 dní po splatnosti. Bol súdny spor, ktorý SZČO vyhrala. Rada by túto pohľadávku, ktorá je vo výške 15 000 €, postúpila na právnickú osobu za 1 €. Môže táto SZČO podľa Vás postúpiť za 1 €? Tento príjem prijme do pokladnice a zdaní 1 €. Vyradí pohľadávku z knihy odoslaných FA na základe Zmluvy o postúpení. Prosíme Vás o názor, myslíme si, že táto osoba nemá už žiadne povinnosti voči daňovému úradu, keďže nevymohla pohľadávku v nominálnej hodnote a keďže účtuje v jednoduchom účtovníctve, ktorého princípom je skutočná úhrada a skutočný príjem. Myslíte si, že by bolo lepšie takúto pohľadávku postúpiť napr. na občana?