Otázky s vecným pojmom: Peňažný denník

počet otázok s vecným pojmom : 14Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daňová evidencia podľa § 6 ods.11

ID3397 | | Ing. Marián Drozd

U živnostníka zaškrtávam v daňovom priznaní vedenie daňovej evidencie podľa § 6 ods.11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Môžem daňovú evidenciu viesť aj formou peňažného denníka? Účtovné výkazy nebudem podávať.

Odpočítanie DPH zaplatenej v Poľsku

ID2037 | | Ing. Marián Drozd

SZČO, JÚ, platiteľ DPH 18.12. 2013 natankoval do firemného automobilu v Poľsku. Zaplatil platobnou kartou zamestnanca, doklad je v PLN bez DPH: 325,21 PLN DPH 23 %: 74,80 PLN celkom: 400,01 PLN. Z karty zamestnancovi stiahlo 97,70 €. Mám nárok na odpočítanie tejto DPH? V akej čiastke a ako to zúčtujem v peňažnom denníku?

Odpočítanie DPH pri kúpe PC

ID1967 | | Ing. Beata Moravcová

Ako zaúčtovať odpočítanie DPH pri kúpe PC.

Zábezpeka za zapožičaný predajný stojan

ID1740 | | Ing. Marián Drozd

SZČO, účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva zaplatila zábezpeku za požičanie predajného stojana v hodnote 16,60 eura. Hodnota stojana bez DPH je 132,78 eura. Po uplynutí 2 rokov sa stojan automaticky stáva majetkom podnikateľa (bez vrátenia zábezpeky späť). Ako doklad o zaplatení 16,60 eura má podnikateľ k dispozícii dohodu a príjmový pokladničný doklad. Na týchto dokladoch nie je vyčíslená nijaká DPH, je teda táto platba oslobodená od DPH? Ako danú zábezpeku zaúčtovať?

Preddavok za služby

ID1625 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba - podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo. V októbri 2013 uzavrel zmluvu spoločnosťou, na základe ktorej spoločnosť bude v roku 2013 poskytovať služby fyzickej osobe. V októbri 2013 tiež fyzická osoba zaplatí preddavok za  tieto služby. Preddavok je riadne zaúčtovaný v peňažnom denníku ako výdavok. Je tento preddavok daňovo odpočítateľnou položkou zo základu dane?

Zmena v peňažnom denníku od 1. 1. 2013

ID1589 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vzhľadom na menu v legislatíve od 1.1. 2013, týkajúcu peňažného denníka, čo konkrétne sa bude účtovať v stĺpci ZÁSOBY, čo v stĺpci SLUŽBY a čo v stĺpci OSTATNÉ?

Ročne vysporiadanie koeficientu

ID1559 | | Ing. Marián Drozd

V rámci ročného vysporiadanie koeficientu podľa § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) vyšlo, že spoločnosť si odrátala o 3,46 eur viac ako mala. Na akom riadku DPH to treba uviesť, a ako zaúčtovať v peňažnom denníku?

Dobropis

ID1126 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľský subjekt – FO si objednal  tlačiareň, ktorú však na druhý deň vrátil, za tovar platil prostredníctvom iBankingu. Faktúra za tovar je už zaevidovaná v peňažnom denníku. Ako sa zaúčtuje vrátenie peňazí na účet a opravná faktúra, ktorú podnikateľskému subjektu zašle spoločnosť, od ktorej bola kúpená tlačiareň?

Ukončenie podnikateľskej činnosti fyzickej osoby

ID1018 | | Ing. Jarmila Strählová

Živnostník ukončil svoju podnikateľskú činnosť 31. 12. 2011. Avšak v januári 2012 ešte musí splatiť záväzky vyplývajúce z predchádzajúcej podnikateľskej činnosti a rovnako mu zostali pohľadávky z titulu podnikania. Ako bude postupovať v prípade, ak mu zákazníci neuhradia pohľadávky, resp. nesplatí svoje záväzky?

Zaúčtovanie škody do výšky prijatej náhrady

ID616 | | Ing. Lucia Vanková

Podnikateľ – fyzická osoba kúpil v roku 2010 počítač v obstarávacej cene 1 740 € a zaradil ho do majetku na podnikanie. Počas silnej búrky začala na administratívnej budove pretekať strecha, pričom voda poškodila počítač tak, že bol neopraviteľný. V dôsledku škody došlo v roku 2011 k vyradeniu počítača z evidencie. Počítač bol odpisovaný rovnomerne a jeho daňová zostatková cena k 1. 1. 2011 bola vo výške 1 305 €. Majetok bol poistený a poisťovňa uhradila škodu vo výške 1 100 €. Ako má podnikateľ postupovať, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva?