Otázky s vecným pojmom: Automobil nezaradený v obchodnom majetku

počet otázok s vecným pojmom : 25Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Automobil nezaradený v obchodnom majetku SZČO

ID2390 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO používa automobil nezaradený v obchodnom majetku na podnikanie (v minulosti bol tento automobil zaradený v majetku a bol odpisovaný). Do 31. 12. 2014 dávala SZČO do daňových výdavkov spotrebované pohonné látky + paušál 0,183 € za prejazdené km. Od 1. 1. 2015 toto však už nie je možné. Akú možnosť má SZČO teraz, ak si neplánuje kúpiť nové motorové vozidlo a zaradiť ho do majetku? Môže doterajšie vozidlo, ktoré má v súkromnom vlastníctve používať na podnikanie a účtovať si do výdavkov len spotrebu pohonných látok, resp. ani toto nie, ak automobil bol už v minulosti zaradený v majetku firmy? Alebo môže opäť tento automobil zaradiť do majetku firmy a účtovať všetko, čo súvisí s používaním automobilu (pohonné látky, opravy, údržbu, poistenie, daň z motor.vozidla)? V akej cene by sa tento automobil zaradil do majetku, ak už raz bol odpísaný a má aspoň 12 rokov? Bude to zostatková cena = 0, resp. reprodukčná cena stanovená odhadom? Jeho zaradenie do majetku by stačilo len prostredníctvom Inventárnej karty DHM? Neviem, či som správne pochopila, že uvedený automobil už nemožno používať na podnikanie, čiže vidím jedinú možnosť preradiť ho do majetku firmy, keďže ide o malého podnikateľa a neplánuje kúpiť ďalšie auto.

Prepocet cudzej meny na eura.

ID2180 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Konateľ spoločnosti s .r .o. dňa  7. 4. 2014 bol na pracovnej ceste osobným motorovým vozidlom. Dňa 7. 4. 2014 zaplatil v hotovosti nákup PHM v sume 1 350,00 CZK. Dňa  7. 4. 2014 bol vypracovaný cestovný príkaz, v ktorom je iba vyúčtovanie nákupu PHM v sume 1 350,00 CZK. Postupovala som správne pri výpočte cudzej meny na eurá? - použila som referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS zo dňa  6. 4. 2014 - zaúčtovala som 512/365, 365/211 - suma 1 350,00 CZK - osobná hotovosť konateľa a nie firmy s. r. o. – je správny postup pri výpočte cudzej meny na eurá:

Prijatá faktúra dátum dodania  7. 4. 2014 – použila som referenčný kurz ECB dňa  6. 4. 2014 prijatá faktúra bola zaplatená v hotovosti 22. 4. 2014 - použila som referenčný kurz ECB zo dňa 21. 4. 2014.

Dočasné vyradenie motorového vozidla z prevádzky

ID2059 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO - dopravca, nákladná cestná doprava - odhlási dočasne motorové vozidlá, ktoré má zaradené v majetku firmy, ale aj tie, ktoré nie sú zaradené v majetku, ale využíva ich v súvislosti s podnikaním, na polícii. Počas doby vyradenia nemá povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Ako je to s daňou z motorových vozidiel - je potrebné autá odhlásiť na daňovom úrade a o túto dobu znížiť aj daň z motorových vozidiel? Je potrebné priložiť aj doklady o dočasnom vyradení, prípadne to niekde uviesť v poznámkach?

Cestovné náhrady v prípade chýbajúcich dokladov o nákupe PHL

ID1256 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľský subjekt - živnostník na cestovanie využíva vlastné osobné motorové vozidlo, nezahrnuté do obchodného majetku. Môže si uplatňovať aspoň základnú náhradu za každý km jazdy a stravné na zahraničných služobných cestách aj v prípade, keď doklady o nákupe PHL neukladal?

PHL v jednoduchom účtovníctve

ID1193 | | Ing. Iveta Kolenová

FO podnikateľ - samostatne hospodáriaci roľník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. V ktorých prípadoch sa účtujú nakúpené pohonné látky (PHL) ako materiál a kedy ako prevádzková réžia?  FO podnikateľ používa pri podnikaní rôzne motorové vozidlá (traktory, nákladné autá), mechanizmy, motorové píly (používa ich pri čistení pastvy) a krovinorez. V súvislosti s ich používaním nakupuje PHL aj do bandasiek, pričom vedie skladové karty na ktorých sa zaznamenáva príjem (nákup PHL) a následne výdaj PHL do konkrétneho motorového vozidla, stroja, mechanizmu, motorovej píly. Ako sa účtuje nákup takto použitých PHL?  Podnikateľ zároveň používa a má zaradené v obchodnom majetku osobné motorové vozidlo, pričom vedie evidenciu jázd. Ako sa účtuje nákup PHL v tomto prípade?

Daň z motorových vozidiel a cestovné náhrady

ID1019 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba - podnikateľ využíva  pri podnikaní automobil, ktorý je napísaný na manželku, ona nepodniká, čiže automobil nie je zahrnutý v obchodnom majetku podnikateľského subjektu. Účtuje podnikateľ o priemernej spotrebe a paušáli? Oznamovaciu povinnosť podal podnikateľ a podá zároveň aj daňové priznanie? Rovnako sa účtuje o automobile, ktorý si prenajal podnikateľ od fyzickej osoby nepodnikateľa, ale ešte si do výdavkov zahrnie aj výdavky na prenájom? Ak zamestnanec právnickej  osoby je zároveň aj konateľom a spoločníkom v jednej osobe, napr. lekár a automobil nemá v majetku, ale využíva vlastné vozidlo na služobné cesty. Je povinný robiť cestovné výkazy, alebo len účtuje o priemernej spotrebe a paušáli za km?

Nárok na stravné lístky

ID985 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Má zriaďovateľ a zároveň aj pracovník súkromného školského zariadenia (nezisková organizácia) právo si účtovať cestovné náhrady? Používa vlastné motorové vozidlo, keď dochádza do iných miest – pobočiek školského zariadenia za účelom vykonávania svojej činnosti, a to v poobedňajších a večerných hodinách (napr. mestá A, B, C). Adresa sídla organizácie je v meste X a trvalý pobyt zamestnanca je v meste Y. Stravovanie nie je zabezpečené ani v jednom meste. Môže si zakúpiť stravné lístky ? Ak áno, na ktoré dni?

Nepeňažný príjem zamestnanca

ID723 | | Ing. Alena Benková

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi na využívanie na služobné a súkromné účely osobný automobil. V dohode so zamestnancom neupravil postup v prípade, ak z objektívnych dôvodov nebol automobil v príslušnom mesiaci použitý. V danom mesiaci zamestnanec automobil nepoužil, nakoľko bol celý mesiac hospitalizovaný. Zamestnávateľ mu napriek tomu vyčíslil nepeňažný príjem vo výške 169 €. Bol postup zamestnávateľa v súlade so zákonom?

Nepeňažný príjem za používanie motorového vozidla

ID298 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Nepeňažný príjem za používanie motorového vozidla na súkromné aj služobné účely je predmetom dane z príjmu a vstupuje do vymeriavacích základov na výpočet výšky poistného do poisťovní?

Použitie vlastného motorového vozidla SZČO

ID398 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu.

Môže si SZČO uplatňovať náhradu za pohonné látky (PHL) v prípade, že doklad z ERP nemá (resp. má jeden doklad na mesiac)? Je možnosť v súlade so znením zákona „podľa cien platných v čase ich nákupu" si napr. uplatniť cenu PHL zo štatistického úradu, ktorý umožňuje § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách? V prípade, že si náhrady za PHL nemôže uplatniť, má možnosť si uplatniť základnú náhradu na km (napr. 100 km x 0,183)?