Otázky s vecným pojmom: Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

počet otázok s vecným pojmom : 15Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ročné zúčtovanie ZP podľa rôznych príjmov zohľadnené v daňovom priznaní

ID4545 | | Ing. Miroslava Brnová

Ako správne postupovať pri zdaňovaní a vyplňovaní daňového priznania za rok 2022, ak daňovník v roku 2022 mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z prenájmu a v roku 2022 mu prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kde mal preplatok na zdravotnom poistení zo závislej činnosti (90,00 €) a nedoplatok na zdravotnom poistení z podnikania (178,52 €)? Je správne, ak v daňovom priznaní sa zo zdravotného poistenia zaplateného zo závislej činnosti na základe potvrdenia o príjme od zamestnávateľov odpočíta preplatok z ročného zúčtovania. Úprava sa vykoná už v V. oddiely na riadku č. 37, taktiež v údajoch na účely SP a ZP na riadku č. 10 a nedoplatok z ročného zúčtovania z podnikania sa zohľadní v VI. oddiely a taktiež v údajoch na účely SP a ZP na riadkoch č. 13 a 14 a všetko sa uvedie ešte v poznámkach. Je to správny postup? Daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania paušálne výdavky.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2016

ID3003 | | Ing. Jarmila Strählová

SZČO došlo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kde jej vyšiel preplatok vo výške 2 113,82 €. Následne, v oznámení zdravotná poisťovňa informovala o zrazení zrážkovej dane v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ale iba zo sumy 1 783,40 €. Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve uvedené sumy, keď zrážková daň nie je vykonaná z celej sumy? 

RZZP za rok 2015 z hľadiska JÚ, PÚ a dani z príjmov

ID2768 | | Ing. Anton Kolembus

Ako správne zaúčtovať preplatok a nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 v jednouchom účtovníctva a v podvojnom účtovníctve (preplatok resp. nedoplatok zamestnávateľa a zamestnanca)? Ako je to z pohľadu dane z príjmov a vyplatenie preplatku zamestnancovi?

2014 roční zúčtování od pojišťovny Dovera

ID2527 | | Ing. Anton Kolembus

Obdrželi jsme (naše organizační složka na Slovensku) výsledek 2014 ročního zúčtování od pojišťovny Dôvera. Jakým způsobem má být tento výsledek zúčtování zpracován? Projít výplatní páskou našeho zaměstnance nyní v 2015 v nejbližších mzdách? Jaké jsou lhůty pro zpracování/vypořádání? A účtovat předpokládám standardně, část zaměstanvatele do nákladů 524/336 a část zaměstnance odpočtem z jeho výdělku 331/336? V ČR roční zúčtování nemáme, čili omluva za pravděpodobně velmi triviální dotaz.

Poistné z kapitálových príjmov

ID1837 | | Ing. Beata Moravcová

SZČO, JÚ z ročného zúčtovania zdravotného poistenia mi vyšiel nedoplatok z dôvodu, že som mala príjmy z kapit. majetku-dividendy. Môžem si dať tento nedoplatok na poistnom do nákladov, keďže nešlo o príjmy súvisiace z podnikateľskou činnosťou?

Mandátna zmluva a odvody

ID1524 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Prihlásili sme fyzickú osobu Sociálnej poisťovne,  táto fyzická osoba má  nepravidelný príjem, činnosť vykonáva na základe mandátnej zmluvy ako nepodnikateľ. Odvody do Sociálnej poisťovne sa  odvádzajú z nepravidelného príjmu. Je povinnosť prihlásiť firmu ako zamestnávateľa aj do príslušnej zdravotnej poisťovne a na daňový úrad a odvádzať  preddavky a daň, alebo si táto fyzická osoba  vysporiada svoju daňovú a zdravotnú povinnosť v ročnom zúčtovaní?

Vrátenie preplatku zo zdravotnej poisťovne

ID1450 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec oznámil v roku 2011, že je od roku 2004 invalid a má nárok na zníženú sadzbu poistného do zdravotnej poisťovne, vystavili sa opravne mesačné výkazy, avšak zdravotná poisťovňa  oznámila, že to nemožno riešiť cez ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011. Preplatok sa vyplatil na základe žiadosti o vrátenie preplatku. Ako to vysporiadať účtovné na strane zamestnávateľa a ako tento preplatok riešiť u zamestnanca. Bude tento preplatok z roku 2011 ako zvýšenie základu dane? Ako to riešiť za  rok 2012, treba urobiť opravné výkazy a po vrátení preplatku za prvých 7 mesiacov roka 2012 to len zdaniť? alebo navýšiť hrubú mzdu? Možno to vysporiadať naraz v jednom mesiaci, keď príde preplatok, tak aby sa nemuseli opravovať každý jeden mesiac výkazy a prehľady?

Výkaz nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne

ID1361 | | Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť v roku 2011 vyplatila zamestnancovi odmenu, ktorá v danom mesiaci prevýšila maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. Nakoľko ročné zúčtovanie za rok 2011 robia zdravotné poisťovne za všetky subjekty, prišiel spoločnosti výkaz nedoplatkov, tak ako za zamestnanca, aj za zamestnávateľa. Ako postupovať pri zaúčtovaní v podvojnom účtovníctve tohto nedoplatku v roku 2012? Je to daňovo uznaný náklad v roku 2012? Ako postupovať pri zamestnancovi, ak zamestnanec má momentálne minimálnu mzdu a výška nedoplatku presahuje túto minimálnu mzdu?

Podiely na zisku

ID1231 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Za rok 2011 bude spoločnosť vyplácať dividendy.  V ako časovom horizonte sa má riešiť poistné  do zdravotnej poisťovne z týchto vyplatených dividend?  V akej výške odvádza konateľ, spoločník  a zamestnanec tejto firmy v jednej osobe?

Príkazná zmluva a daň z príjmu.

ID1111 | | Ing. Alena Benková

Zamestnanec zamestnaný na plný pracovný úväzok mal príjem len od jedného zamestnávateľa a od inej firmy z príkaznej zmluvy uzatvorenej v roku 2010 mal vyplatenú jednorazovú odmenu v máji 2011. Je tento príjem zdaňovaný, alebo môže byť považovaný za oslobodený od dane z príjmu? Má si uviesť zamestnanec tento príjem aj do ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poitenie?